Strona główna

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej


Pobieranie 15.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.77 Kb.

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Regionalnych

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych


Zapraszamy do udziału w konferencji:
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej
Kraków, 25-26-27 listopada 2010 r.
Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu. Przedmiotem analizy będzie zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak i fotografia, film, TV oraz Internet. Istnieje potrzeba w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości odczytania na nowo percepcji i rozumienia najważniejszych konstytutywnych dla danej cywilizacji dzieł decydujących o jej duchowości. W jaki sposób są one w dobie obecnej definiowane i określane? W jakich segmentach kulturotwórczych teksty ważne cywilizacyjnie ujawniają się wyraziście w dobie obecnej? Wreszcie na ile możliwe jest integralne, interdyscyplinarne podejście do kulturowego przekazu z przeszłości? W tej perspektywie ważne miejsce zajmie analiza prasy i filmu w miarę możliwości we wszystkich występujących współcześnie gatunkach. Pojawiają się kolejne pytania. Czy istnieją a jeśli tak to jakie schematy przy prezentowaniu najważniejszych zjawisk kulturowych w mediach? Jakie są różnice i podobieństwa między przekazem słownym i innymi formami przekazu? Nawiązując do dorobku teoretycznego filmoznawców i twórców kina należałoby postawić pytanie o granice wiarygodności przekazu szukającego dla siebie miejsca między fikcją sceniczną a rekonstrukcją odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy różnych dyscyplin naukowych. Wraz z narodzinami społeczeństwa sieciowego coraz większa i coraz bardziej znacząca część dyskursu kulturowego przenoszona jest w przestrzeń wirtualną – cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń jest konstruktem społecznym zakorzenionym w przeszłości. Na jej gruncie przeszłość jest stale obecna w niezliczonych zróżnicowanych formach. Charakterystyczna dla świata nowych mediów indywidualizacja przekazu, asynchroniczność, interaktywność, łatwość dostępu, atrakcyjność multimedialnej często formuły wymaga intensyfikacji badań na płaszczyźnie kulturowej.
Prof. dr hab. Andrzej Pankowicz

Kierownik

Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych
Termin zgłoszeń: 15 października 2010 r.

Kontakt:


ul. Gronostajowa 3

30-087 Kraków

tel. 012 664-67-42

ujkultura@onet.eu


Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Regionalnych

Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych


Zgłoszenie udziału w konferencji:
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej
Kraków, 25-26-27 listopada 2010 r.

Tytuł, stopień – imię i nazwisko

……………………………………… ……………………………………………………………

Temat wystąpienia1: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………

nocleg (proszę dokładnie określić datę) …………………………………………………………………………………………………

Dane do faktury2:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opłatę konferencyjną 450 zł (dla pracowników, doktorantów UJ 200 zł) prosimy wpłacić na do dnia 15 października 2010 r. na konto: Bank Pekao S.A. o/Kraków
nr 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669 z dopiskiem: Konferencja Przeszłość ISR

Data …………………………………… podpis ……………………………………1 Streszczenie referatu (1 str. A4) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: ujkultura@onet.eu

2 W przypadku konieczności otrzymania faktury za opłatę konferencyjną proszę o dokładne dane nabywcy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość