Strona główna

Przewaga utworów lodowcowych zlodowacenia nazwy związane z nazwami rzek


Data19.06.2016
Rozmiar10 Kb.
W 8

 • przewaga utworów lodowcowych

 • zlodowacenia – nazwy związane z nazwami rzek

1 – zlodowacenie Sanu – najstarsze; lądolód zakrywał cała powierzchnię Polski

2 – zlodowacenie Odry – tam gdzie jej dorzecze

3 – z. Warty

4 – z. Wisły

5 – z. Fazy pomorskiej

Pasy moren • linia nasunięć z gliny – materiał ilasty + piaszczysty + głaziki; zakres wielkości duży

 • - obszary żółte – Puszcza Augustowska – płaski porośnięty obszar zandrowy zandry – piaszczyste obszaty pod lodowcem ostatnie zlodowacenia

 • Zandr Kurpiowski  Równina kurpiowskaZdjęte utwory kenozoiczne


 • nasunięcia Karpackie mają dużą miąższość ( utwory fliszowe)

 • obszar starej platformy skały krystaliczne aż po Ural granity, gabra, przykryte przez skały osadowe (mezozoiczne)

 • kreda przykryła ten obszar warstwy leżą prawie płasko lub prawie płasko (platforma wschodnioeuropejska)

 • 2 tarcze – Ukraińska i Bałtycka tarcza – obszar platformy gdzie skały krystalicznego podłoża wynużają się na powierzchnie

 • krawędź tej platformy w Polsce to linia T.T. linia Tejsera – Torquista – graniczna linia platformy wschodnioeuropejskiej

 • pas  Antyklinorium środkowopolskie to Wał Kujawsko- pomorski

 • część centralna wyniesiona antyklina obrzeżona synklinami (nieckami)

 • Synklina Brzeżna – przechodzi w skrzydło antykliny środkowopolskiej

 • Niecki: Niecka szczecińska ; mogileńsko – łódzka; niecka miechowska

 • Plamki – utwory permskie  wysady solne- sól podana naciskom skały wyciskana ku górze brzebija warstwy i wydostaje się na powierzchnię. Osady solne jako magazyny głazów.

 • Struktury paleozoiczne Góry świętokrzystkie; utwory starsze w antyklinorium dolnego Sanu (skały od kambru do trzeciorzędu w Górach Świętokszystkich) w odsłonięciach naturalnych lub kamieniołomach.

 • Fałdowanie i nasuwanie się Karpat z południa  zapadlisko przedgórskie wypiętrzenie na zasadzie równowagi izostatycznej  na zapleczu wypiętrzenie pasa wyżyn

 • Paleozoik wypchniety na powierzchnię

 • Jeżeli skały sterczą nad powierzchnię lodowca tworzą góry nunataki gołoborza Świetokszyskie powstanie  Monoklina przedsudecka

 • Obszar sudecki; obszar wypiętrzony Sudety mają strukturę blokową G. Świętokszyskie z fałdowych (skał osadowych) a Sudety ze skał magmowych; bloki z różnych wieków i róznych utworów; waryscydy
 • Synekliza perybałtycka – obniżenie

 • Garb Mazursko – ukraiński

 • Obniżenie podlaskie

 • Reszta Polski – przykryty utworami karbońskimi zagłębia węglowe – utwory karbońskie (Górnośląskie) Zagłębie Dolnośląskie

 • Waryscydy; kaledonidy, alpidy (Pasmo Karpackie)

 • Łuk karpacki

 • Sedymentacja utworów fliszowych

 • Basen sedymentacji ulega zamknięciu Skałki pienińskie; sterczą

 • Serie reglowe i serie wierchowe serie reglowe przesunięte i zrzucone po stronie  słupy solne tworzeni pułapek na węglowodory; znaczenie dla poszukiwania węglowodorów; znaczenie dla poszukiwania węglowodorów

 • Skały porowate (czerwony spongowiec)

 • Niezgodność epiwaryscyjska  w połowie kambru; górotwór został spłaszczony (peneplenizacja –spłaszczenie  Morze wkroczyło na obszar płaski

 • Historia geologiczna – procesy doklejania kawałków na platformie wschodnioeuropejskiej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość