Strona główna

Przystosowania roślin do środowiska


Pobieranie 21.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.92 Kb.

PRZYSTOSOWANIA ROŚLIN DO ŚRODOWISKA – moduł (dla kierunku: ochrona środowiska II st.) Wykł. i ćw. 15+15

Wydział Biologii

Jednostka organizacyjna US:

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Kierunek / Specjalność Ochrona Środowiska/studia II stopnia

Rodzaj studiówKOD Przedmiotu:

Nazwa przedmiotu:

PRZYSTOSOWANIA ROŚLIN DO RÓŻNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKA

Tryb studiów

 

Rok

 

Semestr

 

Rodzaj zajęć:

Liczba godzin

Punkty ECTS:

Typ przedmiotu

Język wykładowy

Stacjonarne

X

 

I

2

wykłady

15

 

 


Moduł wybieralny - rośliny

Język polski

2

ćwiczenia

15

-

-

 

 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Agnieszka Popiela, prof. Us; Dr Małgorzata Puc; Dr Małgorzata Stasińska;

Dr Zofia Sotek; Dr Bożena Prajs, Mgr Bartek Startek

 

Wymagania wstępne: 4 nie ma

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z właściwościami budowy zewnętrznej i wewnętrznej roślin oraz ich procesami życiowymi umożliwiającymi im rozwój w różnorodnych warunkach siedliskowych oraz z adaptacjami roślin do skrajnych warunków środowiska przyrodniczegoMetody dydaktyczne: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, pokaz.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Przystosowania roślin do wykorzystania światła (modyfikacje pędów oraz przekształcenia liści i innych organów). Ochrona przed nadmiernym oświetleniem. Przystosowania roślin do określonych warunków termicznych. Typy ekologiczne roślin w odniesieniu do wody jako czynnika siedliskowego (kserofity, mezofity, higrofity, hydrofity, rośliny steno- i euryhydryczne oraz rośliny poikilo- i homeohydryczne). Formy życiowe roślin wodnych. Grupy ekologiczne roślin zasiedlające różne rodzaje podłoża (wapieniolubne, halofilne, dolomitowe, serpentynowe, galmanowe, miedziowe, żelazowe, glinowe, nitrofilne). Przystosowania do niedostatku substancji odżywczych – rośliny owadożerne. Współżycie roślin i zwierząt (mikofilia, myrmekofilia, galasy, zgryzanie). Rozprzestrzenianie się diaspor – autochoria i allochoria (blastochoria, ballochoria, herpochoria, barochoria, anemochoria, hydrochoria, zoochoria, hemerochoria, diplo- i polichoria). Podstawowe zasady grupowania się roślin i sposoby ich organizacji.Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Literatura podstawowa:

- Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowanie roślin do środowiska. WSziP, 1992, Warszawa;

- Szafer W., Zarzycki K. 1977. Szata roślinna Polski. PWN Warszawa.

- Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. ARW Grzegorczyk, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

- Falińska K. 1991. Plant demography in vegetation succession. [In]: H. Lieth, A. Mooney (eds.).- Cempel Cz. 1989. Wibroakustyka stosowana.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość