Strona główna

Pytania dla szkoły podstawowej


Pobieranie 33.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar33.04 Kb.
Pytania dla szkoły podstawowej

 1. Konstytucja 3 maja uchwalona została przez polski Sejm w:

 1. XVI wieku

 2. XVII wieku

 3. XVIII wieku

 4. XIX wieku
 1. Który z królów Polski polecił zebrać prawa zwyczajowe, ujednolicić je i spisać?:

 1. Kazimierz Wielki

 2. Mieszko II

 3. Władysław Jagiełło

 4. Bolesław Krzywousty
 1. Pierwszym przedstawicielem dynastii Jagiellonów zasiadającym na tronie Polski był:

 1. Kazimierz Jagiellończyk

 2. Aleksander Jagiellończyk

 3. Władysław Jagiełło

 4. Bolesław Śmiały
 1. Terminu „targowiczanie” używa się na określenie:

 1. mieszkańców Targowicy

 2. uczestników wymiany towarów i usług na targach

 3. przeciwników konstytucji 1791 roku i zdrajców Polski

 4. grupy reformatorów XVIII w. państwa polskiego
 1. W 1815 roku w Wiedniu, na mocy decyzji zagranicznych mocarstw, powstało Królestwo Polskie, będące państwem całkowicie zależnym od:

 1. Austrii

 2. Francji

 3. Prus

 4. Rosji
 1. W 1795 roku w efekcie III rozbioru Polska utraciła swoją niepodległość. Odzyskała ją dopiero w wyniku:

 1. powstania listopadowego

 2. powstania styczniowego

 3. I wojny światowej

 4. rewolucji w 1905
 1. W trakcie działań zbrojnych prowadzonych w czasie II wojny światowej ziemie polskie znajdowały się pod okupacją:

 1. pruską i rosyjską

 2. niemiecką i austro-węgierską

 3. niemiecką i radziecką

 4. niemiecką i austriacką
 1. Powszechna konspiracyjna samoobrona ziem kraju będącego pod okupacją to:

 1. sabotaż

 2. propaganda

 3. ruch oporu

 4. powstanie zbrojne


 1. Armia Krajowa podjęła 1 sierpnia 1944 roku walkę zbrojną z Niemcami wycofującymi się pod naporem Armii Czerwonej. Ta walka to:

 1. polski wrzesień

 2. ofensywa polska

 3. powstanie warszawskie

 4. powstanie sierpniowe
 1. Bezpośrednią przyczyną opuszczenia Polski przez Bolesława Śmiałego był/o:

 1. zmęczenie króla sytuacją w kraju i szukanie schronienia w klasztorze na Węgrzech

 2. protest Niemców oburzonych koronacją Bolesława

 3. konflikt króla z biskupem krakowskim Stanisławem i jego śmierć

 4. cofnięcie poparcia przez papieża Grzegorza VII dla władzy Bolesława
 1. W którym, z podanych ciągów wymieniono postacie, które mogły się spotkać:

 1. Św. Wojciech, Mieszko I, Bolesław Śmiały

 2. biskup Jordan, Bolesław Chrobry, Mieszko I

 3. Bolesław Chrobry, Grzegorz VII, Bolesław Śmiały

 4. Kazimierz Odnowiciel, Otto III, Bolesław Krzywousty
 1. Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku odbyła się dnia:

 1. 15 lipca

 2. 11 lipca

 3. 9 lipca

 4. 22 lipca
 1. W pierwszym rozbiorze Polski nie uczestniczyła/y:

 1. Rosja

 2. Austria

 3. Szwecja

 4. Prusy
 1. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe miały miejsce w:

 1. XVI wieku

 2. XIX wieku

 3. XVIII wieku

 4. XVII wieku
 1. Od 1940 roku siedzibą rządu polskiego na obczyźnie był/a:

 1. Lozanna

 2. Paryż

 3. Moskwa

 4. Londyn
 1. Na mocy traktatu wersalskiego status Wolnego Miasta otrzymał:

 1. Poznań

 2. Gdańsk

 3. Kraków

 4. Wrocław
 1. Określenie „cud nad Wisłą” odnosi się do:

 1. bitwy pod Racławicami

 2. bitwy pod Cedynią

 3. bitwy trzech cesarzy

 4. bitwy warszawskiej


 1. które z poniższych państw nie należało do tzw. Państw Osi:

 1. Niemcy

 2. Włochy

 3. ZSRR

 4. Japonia
 1. Premierem pierwszego rządu po wyborach z 4 czerwca 1989 został:

 1. Tadeusz Mazowiecki

 2. Leszek Balcerowicz

 3. Lech Wałęsa

 4. Jan Krzysztof Bielecki
 1. Najstarszym źródłem wiadomości o dziejach Polski jest/są:

 1. Kronika Janka z Czarnkowa

 2. Roczniki Jana Długosza

 3. Kronika Wincentego Kadłubka

 4. Dagome Iudex
 1. Na herbie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, za czasów Zygmunta Augusta, widniał:

 1. Orzeł Piastowski i Orzeł Jagielloński

 2. Orzeł w koronie

 3. Orzeł Biały na czerwonym tle

 4. Orzeł i Pogoń
 1. Rzeczpospolita w XVII wieku prowadziła wojny z:

 1. Rosją, Turcja i Habsburgami

 2. Turcją, Szwecją i Litwą

 3. Szwecją, Rosją i Habsburgami

 4. Szwecją, Rosją i Turcją
 1. Na obszarze II Rzeczypospolitej mieszkały liczne mniejszości narodowe, Najliczniejszą grupę stanowili:

 1. Niemcy

 2. Żydzi

 3. Ukraińcy

 4. Białorusini
 1. Podczas II wojny światowej, z części ziem polskich, Niemcy utworzyli Generalne Gubernatorstwo, którego stolicą był:

 1. Poznań

 2. Lublin

 3. Toruń

 4. Kraków
 1. W czasie I wojny światowej w bitwie pod Ypres pierwszy raz użyty został gaz bojowy. Państwo które użyło tej broni to:

 1. ZSRR

 2. Polska

 3. Niemcy

 4. Włochy
 1. Manifest komunistyczny napisany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa ogłoszono w Londynie w lutym:

 1. 1851 roku

 2. 1849 roku

 3. 1850 roku

 4. 1848 roku
 1. Zwycięska odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego miała miejsce:

 1. pod koniec XVI wieku

 2. w I połowie XVII wieku

 3. w II połowie XVII wieku

 4. na początku XVIII wieku

Zapoznaj się z poniższym tekstem i odpowiedz na zawarte pod nim pytania.

Rząd Narodowy 

    Wybiła godzina rozstrzygająca! Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swoją przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę orężną. Kadry armii polskiej wkroczyły na ziemie Królestwa Polskiego, zajmując ją na rzecz jej właściwego, istotnego jedynego gospodarza - Ludu Polskiego, który ją swą krwawicą użyźnił i wzbogacił. Zajmuję ją w imieniu władzy naczelnej Rządu Narodowego. Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan, poszczególnym zaś jego warstwom warunki moralnego rozwoju.


 
    Z dniem dzisiejszym cały Naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni.”


Odezwa Józefa Piłsudskiego do narodu, Kraków 6 VIII 1914


 1. Kto według powyższej odezwy miał zostać komendantem wojsk polskich, podległych utworzonemu w Warszawie Rządowi Narodowemu:

 1. Józef Piłsudski

 2. Roman Dmowski

 3. Ignacy Mościcki

 4. Władysław Sikorski
 1. Odezwa z sierpnia 1914 roku i wkroczenie legionów do Królestwa Kongresowego było wynikiem:

 1. wybuchu powstania w Małopolsce

 2. wybuchu wojny austriacko-serbskiej, będącej początkiem I wojny światowej

 3. powołania Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie

 4. utworzeniem Polskiej Organizacji Wojskowej
 1. Jakiej funkcji nigdy nie pełnił Józef Piłsudski:

 1. Naczelnika Państwa

 2. naczelnego wodza Armii Polskiej

 3. prezydenta Polski

 4. premiera Polski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość