Strona główna

Pytania na dyplomowy egzamin magisterski


Pobieranie 11.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.11 Kb.

PYTANIA NA DYPLOMOWY EGZAMIN MAGISTERSKI


KIERUNEK BIOLOGIA

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność BIOLOGIA ŚRODOWISKOWA

Rok akademicki 2010/2011

 1. Współczesne problemy taksonomii organizmów

Co to jest gatunek? Czy gatunki są jedynie kategoriami systematycznymi, które występują w przyrodzie obiektywnie? Nomenklatura Linneusza. Cechy taksonomiczne różnych poziomów organizacji roślin i zwierząt.

 1. Biologiczna koncepcja gatunku Gatunek w sensie biologicznym jako jednostka rozrodcza, ekologiczna i ewolucyjna. Ograniczenia w stosowaniu definicji gatunku biologicznego.

 2. Drogi i mechanizmy szerzenia się chorób zakaźnych Definicja łańcucha epidemiologicznego; właściwości drobnoustrojów chorobotwórczych: wirulencja, zakaźność, inwazyjność, toksyczność, źródła zakażeń, problemy nosicielstwa; kontakt bezpośredni z patogenami; pośrednie mechanizmy przenoszenia patogenów, znaczenie środowisk naturalnych jako rezerwuaru drobnoustrojów patogennych i oportunistycznych; rola zwierząt (stawonogi, gryzonie, ptaki) w transmisji zarazków, współczesne problemy epidemiologiczne Polski i świata.

 3. Obszar zainteresowań ewolucji molekularnej

Pojecie ewolucji i ewolucji molekularnej. Zegar molekularny. Filogenetyka molekularna. Ewolucja genomów ze szczególnym uwzględnieniem roślin. Ewolucja genów na wybranych przykładach. Rola introgresji i hybrydyzacji. Metody wykorzystywane w badaniach ewolucji na poziomie molekularnym.

 1. Ewolucja molekularna wybranego genu lub białka

Wybierz gen i omów jego ewolucję w wybranych grupach organizmów. Czy ewolucja omawianego genu odzwierciedla ewolucje taksonów. Uzasadnij odpowiedz.

 1. Zmienność w populacjach naturalnych, zmienność fenotypowa i jej komponenty

Wymień i krotko scharakteryzuj rodzaje zmienności. Struktura genetyczna populacji. Zróżnicowanie genetyczne populacji. Podobieństwo genetyczne. Specjacja.

 1. Parametry opisujące strukturę genetyczną populacji oraz czynniki wpływające na strukturę genetyczną populacji naturalnych (mutacje, migracje, dobór naturalny, zjawiska losowe i dryf genetyczny).

 2. Główne siedliska życia w zbiornikach wodnych i związane z nimi formacje ekologiczne hydrobiontów (toń wodna – plankton i nekton; dno zbiornika - bentos, psammon, hyporeon, błonka powierzchniowa – neuston i pleuston; przystosowania hydrobiontów do życia w różnych rodzajach siedlisk).

 3. Zróżnicowanie ekosystemów jeziornych (pochodzenie jezior; sukcesja – szereg harmoniczny i dysharmoniczny; wpływ zlewni na przebieg sukcesji; profil termiczny jeziora; typy termiczne jezior).

 4. Sposoby rozprzestrzeniania się roślin (anemochoria; zoochoria; hydrochoria; tallasochoria; antropochoria).

 5. Typy zasięgów geograficznych (zasięgi zwarte, rozproszone, rozerwane, reliktowe; rodzaje zasięgów geograficznych: kosmopolityczny, holarktyczny, palearktyczny etc; różnicowania się zasięgów; pojęcie endemizmu).

 6. Wpływ czynników ekologicznych na liczebność i zgęszczenie organizmów oraz zróżnicowanie gatunkowe (czynniki abiotyczne i biotyczne; typy zagęszczenia; wskaźniki biocenotyczne: liczba taksonów, różnorodność taksonomiczna, dominacja, frekwencja).

 7. Metody rekonstrukcji filogenezy (podobieństwa i różnice analizy kladystycznej i fenetycznej; algorytmy konstruowania drzew filogenetycznych dla danych morfologicznych i molekularnych; pośrednie i bezpośrednie metody polaryzacji cech morfologicznych; rodzaje drzew filogenetycznych; zegar molekularny).

 8. Znaczenie grzybów w funkcjonowaniu i utrzymanie homeostazy zbiorowisk roślinnych (znaczenie grzybów w rozkładzie roślinnej materii organicznej; symbiotyczne i allelopatyczne powiązania grzybów i roślin; grzyby mikoryzowe: ekto- i endomikoryzy – charakterystyka; przykłady gatunków).

 9. Specyfika struktury i biologii grzybów (kryteria morfologiczne, morfologiczno-rozwojowe, morfologiczno-ekologiczne, cytologiczne, fizjologiczne, chemiczne i molekularne stosowane w taksonomii i systematyce grzybów).

 10. Reakcje roślin na czynniki ekologiczne (grupy ekologiczne i formy życiowe roślin jako wyraz przystosowania do siedliska; kryteria najczęściej stosowanych podziałów form życiowych; klasyfikacja form życiowych Raunkiaera różniących się dostosowaniem do przetrwania niekorzystnej pory roku – przykłady).

 11. Struktura, dynamika i demografia populacji roślinnych (osobnik a populacja; typy rozmieszczenia przestrzennego roślin; metody oceny liczebności i zagęszczenia: metody powierzchniowe i bezpowierzchniowe; problem osobnika u gatunków o iteratywnym typie wzrostu – populacje klonalne; wskaźniki śmiertelności i płodności; cykle życiowe populacji).

 12. Zróżnicowanie roślinności kuli ziemskiej (jakie są główne przyczyny zróżnicowania roślinności na kuli ziemskiej?; przykłady roślinności zonalnej i azonalnej; charakterystyka głównych typów biomów: las tropikalny, pustynia, las strefy umiarkowanej, step, tundra; państwa roślinne – jakie są powody wyróżnienia państw roślinnych; cechy szczególne ekosystemów polarnych).

 13. Charakterystyczne cechy człowieka na tle rzędu naczelnych (typy konstytucjonalne człowieka; asymetria ciała; zróżnicowanie osobnicze).

 14. Zielona chemia (rozwój technologii ograniczających wykorzystanie rozpuszczalników organicznych; produkcja tworzyw podlegających degradacji w środowisku; pestycydy o działaniu selektywnym – wykorzystanie feromonów; recykling odpadów).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość