R Dla każdego zadania, tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowaPobieranie 49.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar49.22 Kb.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

TEST MAGISTERSKI Z CHEMII

15.05.2010 r

1. Dla każdego zadania, tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowa.

2. W karcie odpowiedzi należy zaznaczać odpowiednie pola wstawiając w nie znak X.

3. W celu anulowania odpowiedzi, wpisany znak należy otoczyć kółkiem X i zakreślić inne pole.
1. Która z wymienionych cząsteczek: , O3, czy SnCl2, ma kształt liniowy?

A. B. O3 C. SnCl2 D. Żadna

2. Struktura fullerenu C60 zawiera atomy węgla zorganizowane przestrzennie na kształt:

A. wyłącznie tetraedrów B. wyłącznie pięciokątów

C. wyłącznie sześciokątów D. pięciokątów i sześciokątów


3. Cząsteczki (jony) związków kompleksowych o liczbie koordynacyjnej = 4 mają strukturę:

A. wyłącznie tetraedru B. wyłącznie kwadratu

C. tetraedru lub kwadratu D. wyłącznie rombu

4. Wskaż substancję, która może reagować z SiO2.

A. HF B. HNO3 C. H3PO4 D. NH3

5. Reakcja wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym dostarcza

A. tylko energii elektrycznej B. tylko energii cieplnej

C. zawsze energii elektrycznej i cieplnej

D. zawsze energii elektrycznej, a cieplnej w zależności od użytego katalizatora i warunków prowadzenia reakcji.

6. Wskaż, który z niżej wymienionych kationów podczas elektrolizy najłatwiej ulega redukcji do metalu:

A. Ag+ B. Cu2+ C. K+ D. Fe3+

7. Po dodaniu pewnej soli sodu do gorącego zakwaszonego roztworu KMnO4 zaobserwowano wydzielanie się gazu bez zmiany barwy roztworu. Dodaną solą był:

A. chlorek B. węglan C. szczawian D. siarczan(IV)

8. Aby otrzymać jony chromianowe(VI) (CrO42-), do roztworu zawierającego jony dichromianowe(VI) (Cr2O72- ) należy dodać:

A. kwas B. zasadę C. utleniacz D. reduktor

9. Wodny roztwór dobrze rozpuszczalnej soli X ma odczyn kwaśny. Dodanie roztworu NaOH, podobnie jak roztworu NH3, powoduje powstanie białego osadu, rozpuszczalnego w nadmiarze odczynnika. Dodanie roztworu BaCl2 powoduje wytrącenie białego osadu. Solą X jest:

A. Zn(NO3)2 B. Al2(SO4)3 C. ZnSO4 D. Cr(NO3)3

10. Wydzielanie się gazu po zakwaszeniu roztworu nieznanej soli świadczy, że może to być:


A. NH4Cl B. Na2SO3 C. Na2SO4 D. K2CrO4

11. Wskaż wartość pH roztworu jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm3 i stałej dysocjacji Ka = 1 10-5 .

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

12. Aby otrzymać bufor amonowy o największej pojemności buforowej, należy zmieszać ze sobą roztwory kwasu azotowego(V) i azotanu(V) amonu (o tym samym stężeniu molowym) w proporcji objętościowej:

A. 2:1 B. 1:1 C. 1:2

D. z tych roztworów nie można otrzymać buforu amonowego

13. Kompleksometryczne miareczkowanie sumy wapnia i magnezu (za pomocą EDTA) prowadzimy w roztworze o pH = 10, ponieważ:

 1. tylko w takich warunkach powstają kompleksy o znanej stechiometrii.

 2. tylko wtedy wapń reaguje z EDTA.

 3. dysponujemy wskaźnikiem, który działa tylko przy takim pH.

 4. tylko wtedy jony obydwu metali tworzą trwały kompleks z EDTA.

14. Wskaż, którą cechę barwnego kompleksu odzwierciedla molowy współczynnik absorpcji:

A. trwałość B. barwę

C. intensywność zabarwienia D. inne specyficzne właściwości

15. Zgodnie z I zasadą termodynamiki zmiana energii wewnętrznej układu zamkniętego równa jest sumie wykonanej pracy i ciepła wymienionego przez układ. Oceń, jaki znak będzie miała wartość wymienionego ciepła, jeżeli układ wykonał pracę na otoczeniu, a zmiana energii wewnętrznej układu ma znak dodatni:

 1. ujemny B. dodatni

 1. będzie równa 0 D. nie można jednoznacznie określić

16. Cylinder zaopatrzony w tłok poruszający się bez oporu, wypełniony jest gazem doskonałym. W stałej temperaturze gaz rozpręża się wykonując pracę objętościową przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu (ciśnienie zewnętrze jest niższe niż wewnątrz cylindra), przy czym dla zachowania stałej temperatury, układ pobiera jednocześnie ciepło z otoczenia. Oceń, jak zmienia się entalpia gazu doskonałego podczas takiego procesu:

 1. nie zmienia się B. jest dodatnia

C. jest ujemna D. nie można jednoznacznie określić

17. W wyniku 1000-krotnego wzrostu stężenia jonów chlorkowych potencjał elektrody chlorosrebrowej:

A. zmaleje o 118 mV B. zmaleje o 177 mV

C. wzrośnie o 118 mV D. wzrośnie o 59mV

18. Gaz doskonały znajdujący się w szczelnym naczyniu podgrzano tak, że jego temperatura (wyrażona w kelwinach) zwiększyła się dwukrotnie (objętość oraz ilość gazu nie uległy zmianie podczas tego procesu). Określ, jak zmieniło się ciśnienie tego gazu.

 1. wzrosło dwukrotnie B. zmalało dwukrotnie

C. nie zmieniło się D. wzrosło czterokrotnie

19. W reakcji pierwszego rzędu, zależność stężenia substratu od czasu opisana jest równaniem:

Czas połówkowy τ1/2 jest to czas, po którym stężenie substratu osiągnie połowę wartości stężenia początkowego. Wskaż, które z poniższych zdań jest prawdziwe dla reakcji pierwszego rzędu: 1. Czas połówkowy zależy wprost proporcjonalnie od wartości stężenia początkowego substratu.

 2. Czas połówkowy w reakcji pierwszego rzędu zależy od wartości stężenia początkowego produktu.

 3. Czas połówkowy w reakcji pierwszego rzędu nie zależy od wartości stężenia początkowego substratu.

 4. Czas połówkowy zależy odwrotnie proporcjonalnie od wartości stężenia początkowego substratu.

20. W reakcji następczej A → B → C poszczególne reakcje A → B i B → C są pierwszego rzędu, przy czym dla czasu t = 0, stężenie początkowe A wynosi A0 > 0, natomiast stężenia B i C są równe 0. Na rysunku poniżej przedstawiono zależność stężenia w funkcji czasu:

Zależność ta może ilustrować zmiany stężenia reagenta: 1. A B. B C. C D. Łącznie A i C

21. Zależność temperaturowa stałej szybkości reakcji opisana jest równaniem Arrheniusa:

Wskaż, które z poniższych zdań jest prawdziwe: 1. Logarytm stałej szybkości rośnie liniowo z odwrotnością temperatury.

 2. Logarytm stałej szybkości maleje liniowo z odwrotnością temperatury.

 3. Im wyższa temperatura, tym mniejszą wartość przyjmuje stała szybkości reakcji.

 4. Pierwsza pochodna stałej szybkości po temperaturze wynosi Ea/RT.

22. I prawo Ficka w przestrzeni jednowymiarowej opisywane jest równaniem:

Jeżeli J wyrażone jest w mol·m-2·s-1, stężenie molowe w mol·m-3, a współrzędna przestrzenna w m, wymiarem współczynnika dyfuzji w układzie SI jest:A. m2/s B. m/s C. s/m2 D. mol/m2

23. Wskaż nieprawdziwe dokończenie zdania:

Potencjał elektrody chlorosrebrowej (Ag, AgCl(s)/KCl(r))… 1. zależy od stężenia jonów chlorkowych.

 2. w niewielkim stopniu zależy od stężenia jonów potasowych (zmian siły jonowej).

 3. zależy od aktywności chlorku srebra.

 4. jest niezależny od stężeń jonów K+ i Cl- i dlatego elektroda chlorosrebrowa jest często wykorzystywana jako elektroda odniesienia w pomiarach elektrochemicznych.

24. W wyniku elektrolizy wodnego roztworu AgNO3 na katodzie wydzielono srebro. Podczas tego procesu przez elektrodę przepłynął ładunek q związany z reakcją redukcji. Masa wydzielonego srebra równa jest :

A. 2q/F B. q/F C. q/(F M) D. q M/F

Oznaczenia symboli: F – stała Faradaya, M – masa molowa srebra.25. Wskaż, która z wymienionych wielkości nie jest termodynamiczną funkcją stanu:

 1. energia wewnętrzna B. entalpia swobodna

C. praca objętościowa D. entropia

26. Siła elektromotoryczna ogniwa powiązana jest z wartością entalpii swobodnej reakcji zachodzącej w ogniwie następującą zależnością:

Z kolei jedna z relacji termodynamicznych mówi, że:Badano siłę elektromotoryczną ogniwa zbudowanego z elektrody chlorosrebrowej i kalomelowej. W badanym zakresie temperatur entropia reakcji zachodzącej w ogniwie przyjmuje stałą wartość większą od zera. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury siła elektromotoryczna ogniwa: 1. maleje B. rośnie

C. nie zmienia się D. najpierw rośnie, a potem maleje

27. Energia, odpowiadająca minimum krzywej energii potencjalnej, uzyskanej dla cząsteczki dwuatomowej w ramach przybliżenia Borna-Oppenheimera…

 1. nie zawiera energii kinetycznej jąder.

 2. nie zawiera energii odpychania jąder.

 3. nie zawiera energii oddziaływania elektronów i jąder.

 4. zawiera wszystkie składowe energii całkowitej cząsteczki.

28. Zależność pomiędzy liczbą masową (A) i liczbą atomową (Z) większości naturalnych nuklidów o Z > 20, można przedstawić następująco:

A. 1,5 Z < A< 2 Z B. A ≈ 1,5 Z C. A > 2Z D. A ≈ 2 Z

29. Stopień konwersji to:

 1. stosunek ilości przereagowanego substratu do początkowej ilości tego substratu.

 2. stosunek ilości produktu do końcowej ilości tego produktu.

 3. wydajność procesu w danym momencie.

D. całkowita wydajność procesu.

30. Liczba oktanowa oznacza:

A. zawartość oktanu w benzynie.

B. zawartość izooktanu w benzynie.

C. zawartość 2,2,4-trimetylopentanu w benzynie.

D. żadna z odpowiedzi A-C nie jest poprawna.

31.W widmie w podczerwieni gazowego 1H35Cl występuje intensywne pasmo skupione wokół liczby falowej 2991 cm-1. Określ, jakiego przesunięcia tego pasma należy oczekiwać po podstawieniu w tej cząsteczce deuteru zamiast wodoru, a jakiego po podstawieniu izotopu 36Cl zamiast 35Cl.

 1. znacznego przesunięcia w stronę większych wartości liczby falowej zarówno po podstawieniu deuteru zamiast wodoru, jak po podstawieniu 36Cl zamiast 35Cl

 2. znacznego przesunięcia w stronę mniejszych wartości liczby falowej po podstawieniu deuteru zamiast wodoru i słabszego przesunięcia w stronę mniejszych wartości liczby falowej po podstawieniu 36Cl zamiast 35Cl

 3. nieznacznego przesunięcia w stronę mniejszych wartości liczby falowej po podstawieniu deuteru zamiast wodoru i dużo większego przesunięcia w stronę większych wartości liczby falowej po podstawieniu 36Cl zamiast 35Cl

 4. nie należy oczekiwać żadnych przesunięć tego pasma

32. W krysztale stwierdzono występowanie dwukrotnej oraz trójkrotnej osi symetrii. Wskaż, do jakiego układu krystalograficznego należy ten kryształ:

 1. trygonalnego lub jednoskośnego

 2. trygonalnego lub rombowego

 3. trygonalnego lub tetragonalnego

 4. trygonalnego lub regularnego


33. Wskaż aminę, z której w wyniku eliminacji Hofmanna (1.wyczerpujące metylowanie,

2. Ag2O, ogrzewanie) powstanie 4-metylo-2-penten (CH3CH=CHCH(CH3)2) jako główny produkt oraz trimetyloamina:A. B. C. D.34. Wskaż schemat reakcji, której produktem będzie butanal (CH3CH2CH2CHO):

A. B.C. D.


35. Wskaż związek, który będzie najbardziej reaktywny w reakcji kondensacji aldolowej z acetofenonem:

A. aldehyd benzoesowy B. aldehyd p-metylobenzoesowy

C. aldehyd p-bromobenzoesowy D. aldehyd p-nitrobenzoesowy
36. Który ze związków I-IV rozpuści się w wodnym roztworze NaHCO3?

I II III IVA. tylko I, B. I, II i III, C. I i III, D. II i IV

37. W reakcji dehydratacji bicyklicznego alkoholu powstaje mieszanina alkenów. Którego alkenu nie spodziewasz się w mieszaninie poreakcyjnej?

A. B. C. D.

38. Dla której monopodstawionej pochodnej cykloheksanu w największym stopniu jest uprzywilejowana konformacja II ?A. -F B. -OH C. -COOH D. -C(CH3)3
39. Wskaż jony o charakterze aromatycznym:

I II III IV V VIA. jony nie mogą mieć charakteru aromatycznego

B. II, III i VI C. I, III i V D. II, IV i V
40. Z którego związku w wyniku ogrzewania z rozcieńczonym wodnym roztworem H2SO4 powstanie benzen?

A. B. C. D.41. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące możliwości podstawienia grupy aminowej w związku R-NH2 innym podstawnikiem (reakcja typu SN2)

A. Reakcja podstawienia grupy –NH2 zajdzie jedynie pod wpływem silnego nukleofila, np. OH-.

B. Grupa -NH2 jest słabą grupą opuszczającą, należy najpierw przeprowadzić ją w grupę -NH3+ wtedy podstawienie nastąpi pod wpływem silnego nukleofila.

C. Grupa -NH2 jest słabą grupą opuszczającą, należy najpierw w reakcji z chlorkiem tosylu przeprowadzić ją w grupę dobrze odchodzącą, poczym podstawienie nastąpi pod wpływem silnego nukleofila.

D. Reakcja podstawienia grupy –NH2 w związku R-NH2 nie zachodzi.
42. Wybierz reakcję, której produkt jest jednocześnie estrem i chlorkiem kwasowym:

A.

B.

C.

D.
43. Wskaż końcowy produkt (V) poniższej syntezy:A. B. C. D.


44. Wskaż policukry, w których występują wiązania α-1,4’- i α-1,6’-glikozydowe:

A. glikogen i amyloza B. glikogen i celuloza

C. amyloza i amylopektyna D. amylopektyna i glikogen
45. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń opisujących helisę DNA jest prawdziwe:

I jest zbudowana z dwóch nici nukleotydów

II nici nukleotydów biegną w przeciwnych kierunkach

III łańcuch fosforanowo-cukrowy jest położony na zewnątrz helisyIV zasady heterocykliczne wypełniają wnętrze helisy

A. tylko I i II B. wszystkie są prawdziwe C. tylko II i III D. tylko IV
: studia
studia -> I fundament, mur, wątek muru, łuk, przypora, filar, filar: przyścienny, przyporowy, wiązkowy; służka, system przyporowy; strop, krążyna, sklepienie: kolebkowe, krzyżowo- żebrowe, gwiaździste, palmowe, trójpodporowe, wachlarzowe, klasztorne, nieckowe
studia -> Ii semestr (letni) trwa od 15 lutego do 30 września 2016 r
studia -> Zarys Logiki skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie
studia -> Program przedmiotu
studia -> List motywacyjny jak pisać, aby być skutecznym
studia -> Dz. U. 98. 162. 1149 rozporządzenie prezesa rady ministróW
studia -> Wykład 1 13. 02. 2007r Wykład pod tytułem „Miękkie lądowanie”
studia -> I. zagadnienia teoretyczne w psychologii
studia -> Nr Etyka Specjalność: Organizacja i Ekonomika Górnictwa
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy