Strona główna

Rada naukowa


Pobieranie 23.76 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.76 Kb.
UNIWERSYTET OPOLSKI
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
XI / 2
OPOLE 2014

RADA NAUKOWA

Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski)

Silvestre Bello Rodríguez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)

Tadeusz Bojarski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Maria del Carmen Lázaro Guillamón (Universitat „Jaume I” Castellón de la Plana)

Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)

Lothar Knopp (Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Chociebużu/Cottbus)

Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski)

Włodzimierz Kuryło (akademik Akademii Nauk Wyższych Szkół Ukrainy)

Vasilica Negrut (Danubius University)

Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)

José Luis Zamora Manzano (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
REDAKTOR NACZELNY

Włodzimierz Kaczorowski


REDAKTORZY TEMATYCZNI

Ewa Kozerska – nauki historyczne i doktryny polityczno-prawne

Stanisław Leszek Stadniczeńko – prawo publiczne

Piotr Stec – prawo prywatne


SEKRETARZ REDAKCJI

Aleksander Witosz


ADRES REDAKCJI

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Opolskiego

ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

e-mail: redakcja.osap@gmail.com
Deklaracja o wersji pierwotnej

Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

http://prawo.uni.opole.pl/studia.php

SPIS TRE ŚCI
Artykuły

Rafał ADAMUS, Reglamentacja działalności gospodarczej – próba systematyki. . . . . 9

Katarzyna BICZYSKO, O niedostatkach legislacyjnych w ustawodawstwie

polskim jako przeszkodach na drodze do pełnej niezależności prokuratury

w wymiarze zewnętrznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Jacek DZIOBEK-ROMAŃSKI, Przemiany administracji terytorialnej

w Polsce w latach 1944–1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bogna KACZOROWSKA, Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti

voluntatis quaestio a wykładnia umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Jerzy NIKOŁAJEW, The principles of the operation of the Ukrainian

Parliament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Artur OGUREK, Działalność Prokuratury Wojskowej Polskich Kolei

Państwowych na przykładzie ekspozytury prokuratury przy Dyrekcji

Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1944–1949. . . . . . . . . . . 97

Paweł ROMANIUK, Zadania urzędów pracy w kreowaniu i moderowaniu

regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Olsztynie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Recenzje

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680,

wyd. Paweł Klint, Źródła dziejowe, red. Marek Górny, t. 28, Wrocław 2011,

ss. 494 (Włodzimierz Kaczorowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Dariusz Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573–1576). Geneza – obowiązywanie

– stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012, ss. 562

(Marta Letka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sprawozdania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe media a prawo”,

Opole, 19 kwietnia 2013 r. (Bogna Kaczorowska, Maria Kaczorowska). . . . . . . 137

Konferencja naukowa „Kolekcje – wystawy – muzealia: problematyka prawna”,

Brzeg, 4–5 października 2012 r. (Anna Jaskóła, Paulina Kuzior,

Katarzyna Marcinkowska, Marcin Surma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149


Wspomnienie

Piąta rocznica śmierci profesora Jana Seredyki – twórcy opolskiego

ośrodka badań nad parlamentaryzmem (Marta Letka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

CONTENTS

Articles

Rafał ADAMUS, Control of economic activity – an attempt at systematizing. . . . . . . 9

Katarzyna BICZYSKO, On the legislative shortcomings in the Polish legislation

as obstacles on the road to a full independence of Public Prosecutor’s Office

in the external dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Jacek DZIOBEK-ROMAŃSKI, The transformations of the territorial

administration in Poland in the years 1944–1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bogna KACZOROWSKA, Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet

admitti voluntatis quaestio and the construction of agreements. . . . . . . . . . . . . . 63

Jerzy NIKOŁAJEW, The principles of the operation of the Ukrainian

Parliament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Artur OGUREK, The activity of the Prosecutor’s Office of the Polish State

Railways – a case study of the agency of the Prosecutor’s Office

at the District Headquarters of the State Railways based in Katowice

in the years 1944–1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Paweł ROMANIUK, Tasks for employment offices in creating

and moderating the regional labour market with the inclusion

of the Provincial Employment Office in Olsztyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107


Reviews

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680

[Noblemen’s Wills in the Town Registers of Greater Poland

of the years 1657–1680], published by Paweł Klint, Źródła dziejowe

[Historical Resources], edited by Marek Górny, vol. 28, Wrocław 2011,

pp. 494 (reviewed by Włodzimierz Kaczorowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Dariusz Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573–1576). Geneza –

obowiązywanie – stosowanie. Studium historyczno-prawne

[Henrican Articles (1573–1576). The Genesis – Enforcement –

Application. A Historical-Legal Study], Warszawa 2012, pp. 562

(reviewed by Marta Letka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Reports

All-Polish Scientific Conference „Nowe media a prawo” [“New Media

and the Law”], held in Opole on 19 April 2013 (Bogna Kaczorowska,

Maria Kaczorowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Scientific conference „Kolekcje – wystawy – muzealia: Problematyka prawna”

[“Collections – exhibitions – museum items: the legal problem area”],

held in Brzeg on 4–5 October 2012 (Anna Jaskóła, Paulina Kuzior,

Katarzyna Marcinkowska, Marcin Surma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149


In memoriam

The fifth anniversary of the death of Professor Jan Seredyka – the founderof Opole centre for research on parliamentarism (Marta Letka). . . . . . . . . . . . . 157


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość