Rady miasta zakopanePobieranie 10.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.57 Kb.
UCHWAŁA Nr …………………….

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia ………………..2016 r.

w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 1,2,4,8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.),Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje:


§1

1. Powierza się spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o., dalej zwanej: spółką Tesko, realizację zadania własnego Miasta Zakopane polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane.

2. Szczegółowy zakres zadania o którym mowa w ust 1, obejmuje:


  • utrzymanie w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej wydzielonej kablowej sieci oświetlenia ulicznego, będącej własnością Miasta Zakopane,

  • utrzymanie w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego, zamontowanej na sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A., gdzie własnością Miasta Zakopane są jedynie oprawy oświetleniowe, wysięgniki, zabezpieczenia i przewody,

  • utrzymanie w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej szaf sterowniczo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego, będących własnością Miasta Zakopane,

  • utrzymanie w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego, obejmującej dwa skrzyżowania ulic oraz jedno przejście dla pieszych.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter usługi publicznej i jest usługą w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

4. Powierzenie spółce Tesko zadania, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres od 1.06.2016r do 31.05.2017r.§2

Szczegółowy zakres obowiązków spółki Tesko związanych z realizacją zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, w tym zwłaszcza obowiązków związanych z koniecznością spełniania przez spółkę Tesko odpowiednich standardów technicznych i jakościowych, określa regulamin świadczenia usług publicznych, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Zakopane.


§3

1. W związku z realizacją zadania własnego Gminy, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, spółka Tesko otrzyma od Miasta Zakopane rekompensatę kosztów.

2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana spółce Tesko na zasadach określonych w tzw. pakiecie post-Altmark przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2011 r., w szczególności zaś zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Ur. UE 2012, C 8/4).

3. Szczegółowe zasady przekazywania spółce Tesko rekompensaty, o której mowa w ust. 1 zostaną określone w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem Zakopane a spółką Tesko. Umowa ta określi w szczególności:

a) szczegółowe zasady obliczania, kontrolowania i rozliczania rekompensaty,

b) zakres obowiązków spółki Tesko związanych z prowadzeniem rozdzielonej rachunkowości oraz obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych spółki Tesko,

c) zakres monitorowania i kontroli przez Miasto Zakopane realizacji przez spółkę Tesko powierzonego zadania,

d) odpowiedzialność spółki Tesko za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie powierzonego zadania.

4. Wysokość rekompensaty za realizację powierzonego zadania wskazanego w § 1 ust 1, od 1.06.2016r. do 31.12. 2016r nie przekroczy kwoty 238 000 zł. brutto.

5. Wysokość rekompensaty, za realizację powierzonego zadania wskazanego w § 1 ust 1, od 1.01.2017r. do 31.05. 2017r. nie przekroczy kwoty 170 000 zł. brutto, która jest zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy