Strona główna

Rafamet s. A. Sar 2005 dodatkowe noty objaśniająCE


Pobieranie 56.02 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar56.02 Kb.

RAFAMET S.A. SAR 2005

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


 1. Informacje o instrumentach finansowych

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy.

Instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia zaliczane są do jednej następujących kategorii:

- instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- pożyczki i należności,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Do kategorii instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się aktywa i zobowiązania finansowe nabyte w celu generowania zysku w drodze krótkoterminowych wahań wartości. Instrumenty finansowe wyceniane są w wartości godziwej z ujęciem skutków w rachunku zysków
i strat, w przychodach lub kosztach finansowych.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu.

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według ich wartości godziwej ustalonej na dzień
bilansowy.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane w koszcie początkowym z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.

Skutki zmian wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale
z aktualizacji wyceny, chyba że spadek wartości wynika z utraty wartości, której skutki odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy.

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy jednostka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy.

Dane liczbowe Instrumentów finansowych przedstawiono odpowiednio w nocie Nr 3 (Aktywa finansowe


dostępne do sprzedaży) oraz w nocie Nr 10 (Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu).


 1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2005 r. Wyniosły 3.839 tys. zł (poręczenie spłaty kredytów przez Zespół Odlewni „RAFAMET” s. z o.o. – podmiot zależny od Emitenta).
 1. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na koniec 2005 r. nie występują zobowiązania Spółki wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu


terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.


 1. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub
  przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

W 2005 r. nie wystąpiły przychody ani koszty działalności zaniechanej, nie przewiduje się także takich zdarzeń w 2006 roku.
 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 1.266 tys. zł, a wartość modernizacji środków


trwałych wyniosła łącznie 1.059 tys. zł.


 1. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia
  bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

Oprócz nakładów, o których mowa w pkt.5 RAFAMET S.A. poniósł następujące nakłady inwestycyjne: • wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych we własnym zakresie – 1.903 tys. zł,

 • zakup środków trwałych – 375 tys. zł,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – 90 tys. zł,

 • leasing finansowy samochodów – 295 tys. zł,

 • podwyższenie kapitału udziałowego w spółce zależnej – 21 tys. zł.

Planowane nakłady inwestycyjne Emitenta zostaną ograniczone do potrzeb bieżących i zostaną one w całości sfinansowane ze środków własnych Spółki. Nie przewiduje się żadnych nakładów na ochronę środowiska
naturalnego.


 1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi

  1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

W 2005 r. nie wystąpiły transakcje Emitenta z jednostkami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i


zobowiązań.  1. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:

Dane liczbowe, dotyczące Zespołu Odlewni „RAFAMET” sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (jednostka objęta konsolidacją).
 1. wzajemnych należnościach i zobowiązaniach na koniec 2005 r.
 • Należności długoterminowe RAFAMET S.A. z Zespołu Odlewni – 766 tys. zł,

 • Zobowiązania długoterminowe RAFAMET S.A. wobec Zespołu Odlewni (z tytułu układu) – 11 tys. zł,

 • Należności krótkoterminowe RAFAMET S.A. z Zespołu Odlewni z tytułu dostaw robót i usług –
  100 tys. zł,

 • Pozostałe należności krótkoterminowe RAFAMET S.A. z Zespołu Odlewni – 200 tys. zł,

 • Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe RAFAMET S.A. wobec Zespołu Odlewni (z tytułu układu) –
  3 tys. zł.
 1. kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji w 2005 r.
 • Przychody ze sprzedaży Emitenta na rzecz Zespołu Odlewni wyniosły 1.302 tys. zł,

 • Przychody ze sprzedaży Zespołu Odlewni na rzecz RAFAMET S.A. wyniosły 6.110 tys. zł.
 1. inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • Wartość księgowa udziałów Emitenta w Zespole Odlewni, równa jego kapitałowi podstawowemu wynosi 6.355 tys. zł,

 • W 2005 r. Zespół Odlewni uregulował zobowiązanie wobec RAFAMET S.A. z tytułu zakupu w 2001 r. środków trwałych w kwocie 250 tys. zł.


 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W trakcie 2005 r. nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia Emitenta z jednostkami powiązanymi nie podlegające konsolidacji.
 1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie za 2005r. w RAFAMET S.A. wyniosło 436 osób, w tym na stanowiskach


nierobotniczych 187 osób, a na stanowiskach robotniczych 249 osób.

 1. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Wynagrodzenia wypłacone w 2005 r. osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta kształtowały się


w sposób następujący:

Wypłacone wynagrodzenia członkom Zarządu RAFAMET S.A. wyniosły w trakcie 2005 r. łącznie 434 tys. zł,


w tym:

 • E. Longin Wons Prezes Zarządu 233 tys. zł,

 • Ireneusz Borkowski Wiceprezes Zarządu 201 tys. zł.

Wypłacone wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. wyniosły w trakcie 2005 r. łącznie


146 tys. zł, w tym:

 • Maria Skubniewska Przewodnicząca 30,5 tys. zł,

 • Sławomir Sywak Wiceprzewodniczący 30,5 tys. zł,

 • Iwona Tomczuk Sekretarz 30,5 tys. zł,

 • Karol Osadnik Członek 30,5 tys. zł,

 • Andrzej Rustanowicz Członek 22 tys. zł,

 • Daniel Pottier Członek 2 tys. zł.

Wymienione wyżej osoby nie pełnią żadnych funkcji w jednostkach zależnych od Emitenta.
 1. Na dzień 31.12.2005 r. nie istnieją żadne zobowiązania osób zarządzających, nadzorujących i osób
  z nimi związanych zarówno Emitenta jak i jednostek od niego zależnych wobec jednostek Grupy
  Kapitałowej RAFAMET. 1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
  finansowym za bieżący okres

Sprawozdanie finansowe sporządzone za 2005 rok nie zawiera zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
 1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych
  w sprawozdaniu finansowym

Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły.
 1. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie
  przejęcia aktywów i pasywów

RAFAMET S.A. powstał z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Następnie akcje Emitenta zostały sprzedane różnym osobom fizycznym i prawnym, a także przekazane pracownikom Spółki.
 1. W sprawozdaniu finansowym nie korygowano o wskaźnik inflacji zaprezentowanych danych
  liczbowych w stosunku do lat poprzednich. 1. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
  i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
  sprawozdaniami finansowymi.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiono inne dane niż w kwartalnym sprawozdaniu finansowym RAFAMET S.A. za IV kwartał 2005 r. Różnice przedstawiono poniżej (dane w tys. zł).


SAR 2005 SAQ IV/2005

2005 r. 2004 r. 2005 r. 2004 r.

Aktywa i Pasywa razem 80.670 87.606 72.898 79.487

Aktywa trwałe 49.431 46.620 35.574 35.877

Aktywa obrotowe 31.239 40.986 37.324 43.610

Zapasy 9.157 10.339 19.674 14.868

Należności krótkoterminowe 18.623 18.819 10.991 16.889

Kapitał własny 28.712 27.988 18.753 18.525

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51.958 59.618 54.145 60.962

Zobowiązania długoterminowe 33.645 41.584 20.727 31.668

Zobowiązania krótkoterminowe 18.313 18.034 23.456 19.615

Przychody ze sprzedaży 57.544 48.611 50.931 44.041

Zysk (strata) ze sprzedaży 4.346 2.777 2.962 2.398

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.686 15.603 3.622 2.128

Przychody finansowe 1.874 3.332 140 779

Koszty finansowe 6.289 3.173 3.484 2.742

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 271 15.762 278 165

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – – – –6

Zysk (strata) brutto 271 15.762 278 159

Podatek dochodowy –453 2.660 51 27

Zysk (strata) netto 724 13.102 227 132

Amortyzacja 2.151 1.758 2.669 2.382

Przepływy z działalności operacyjnej 2.832 1.546 2.374 1.941

Przepływy z działalności inwestycyjnej –3.367 –11.096 –1.911 –11.380

Przepływy z działalności finansowej –6.763 13.770 –7.705 13.660

Przepływy pieniężne netto razem –7.298 4.220 –7.242 4.221


Różnice, które przedstawiono powyżej wynikają z wprowadzenia zasad MSSF do niniejszego sprawozdania finansowego, o czym mowa w pkt. 17. 1. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
  finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich
  przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i
  finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółka zastosowała po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Uchwała ZWZA RAFAMET S.A. z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie


sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF). Emitent zastosował MSSF Nr 1
w sprawozdaniu finansowym począwszy od 2005 roku z datą przejściową zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. Dane porównawcze zostały również przekształcone do zgodności z MSSF.

Opis zmian z tytułu zastosowania MSSF po raz pierwszy oraz opis przekształcenia danych za okresy


porównawcze został szczegółowo przedstawiony w Wprowadzeniu do Sprawozdania Finansowego.


 1. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 rok i okres porównawczy, tj. 2004 rok korekty błędów


podstawowych nie wystąpiły.


 1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie
  finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis
  podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane Spółce zdarzenia zagrażające kontynuowaniu jej działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.
 1. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
  połączenie, wskazanie:

W 2005 r. nie nastąpiły żadne połączenia RAFAMET S.A. z innymi jednostkami.
 1. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

W przypadku zastosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów w jednostkach powiązanych metody praw własności, wynik finansowy Emitenta na koniec 2005 r. nie uległby zmianie.
 1. Spółka jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET.Poza informacjami przedstawionymi powyżej, nie wystąpiły inne zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy RAFAMET S.A.


Podpisy wszystkich Członków Zarządu


10.04.2006r E. Longin Wons Prezes Zarządu ..................
data imię i nazwisko stanowisko / funkcja podpis

10.04.2006r. Ireneusz Borkowski Wiceprezes Zarządu ................
data imię i nazwisko stanowisko / funkcja podpis


Podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych


10.04.2006 r.
data
Urszula Niedźwiedź

imię i nazwiskoGłówny Księgowy – Prokurent

Stanowisko / Funkcja

...................................................................podpis


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość