Raport kwiecień – grudzień 2004Pobieranie 20.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.94 Kb.

Raport z działań Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich - Łódź

kwiecień – grudzień 2004

RAPORT

Kwiecień – grudzień 2004

ZADANIE

OPIS ZADANIA

Współpraca ze specjalistami EURONGOWspółpraca z ekspertami obejmowała realizacji działań programu EURO-NGO

 1. Współpraca przy spotkaniach i seminariach edukacyjno/informacyjnych w regionie (3 seminaria)

Zduńska Wola (5 maja ) Urząd Miasta, Zduńska Wola, prócz części promocyjnej Programu EURO-NGO część merytoryczna dotyczyła EFS'u, uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu ze Zduńskiej Woli, ilość uczestników: 19Łódź (28 maja) zaangażowani specjaliści: Waldemar Śliwkiewicz, Anna Studzińska, Monika Dolacińska, Andrzej Danowski, Ewa Przedecka, seminarium promujące EURO-NGO; konferencja była współorganizowana z projektem Pracując razem

 • EFS a organizacje pozarządowe – prowadzącymi byli pracownicy WUPu,

 • prezentacja grupy specjalistów regionu łódzkiego Programu EURO-NGO

 • prezentacja koalicji przeciw wykluczeniu społecznemu i bezrobociu „Pracując razem ..”, prezentacja 4 szkiców projektów do EFS

Łódź (24 września) w ramach konferencji nt. współpraca samorząd z organizacjami pozarządowymi organizowanej przez Centrum OPUS, prelekcja nt. EFS, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 100 osób, 1h, Anna Furmańska

 1. Wspólne spotkania – odbyły się 2 wspólne spotkania ze specjalistami poświęcone wymianie informacji oraz planu pracy na rok 2005

 2. Współpraca z ROSzEFS-ami w regionie – działanie nie zostało zrealizowane. Do końca roku nie powstał jeszcze żaden ośrodek.
Komitety sterujący i monitorujący


Komitet sterujący (przedstawiciel Rady NGO’s Lucyna Ciborska)

Pierwszy kwartał prac Komitetów skupiał się w głównej mierze na działaniach wokół inwestycji lokalnych, w których udział NGO’s był zerowy. Niestety spory proceduralne oraz zapisy regulaminu Komitetu Sterującego uniemożliwiły szeroką publikację sprawozdań z prac Komitetu. Reprezentanci organizacji związani zostali klauzulami tajności obrad. W chwili obecnej tematyka klauzul stanowi podstawę dyskuzji powołanego w ramach Programu TRUST forum przedstawicieli NGO’s w Komitetach.

Komitet sterujący spotkał się 2 razy.

Tematyka spotkań:

Sprawy omawiane na posiedzeniach Komitetu Sterującego

a/ opiniowanie strategii województwa, wojewódzkich programów operacyjnych i innych

przedkładanych przez Zarząd Województwa dokumentów ważnych dla polityki rozwoju

województwa;

b/ opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji kryteriów, zasad

i instrumentów wdrażania programów operacyjnych przygotowywanych w województwie

c/ wydawanie opinii i rekomendacji na temat:


 • projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach wojewódzkich programów operacyjnych

przygotowywanych w województwie

 • Ramowych Planów Realizacji Działania dla wybranych działań ZPORR

 • opiniowanie wyboru zadań przeznaczonych do realizacji w szczególności opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie inwestycji ze

Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR

 • zmian alokacji wojewódzkiej przeznaczonej na realizację danego działania (przesu-

nięcia między działaniami)

 • zmniejszenia poziomu dofinansowania z EFRR dla określonych rodzajów projektów

przed ogłoszeniem naboru dla tych rodzajów projektów

d/ opiniowanie wyboru instytucji uczestniczących we wdrażaniu wojewódzkich programów

operacyjnych przygotowywanych w województwie

e/ wydawanie opinii na temat zgodności wojewódzkich programów operacyjnych, jak

również projektów zadań, ze strategii rozwoju województwa

f/ wydawanie opinii w innych sprawach dotyczących polityki rozwoju województwa


Na posiedzeniach Komitetów nie poruszano spraw organizacji pozarządowych. W przedkładanych listach rankingowych wniosków do ZPORR nie było wniosków od NGO-sów
Komitet monitorujący(przedstawiciel Rady NGO’s Włodzimierz Maggin)

Komitet spotykał się 2 razy (czerwiec, listopad)

Tematyka spotkań:

Zasady monitorowania i raportowania ZPORR

Omówienie sprawozdań z wdrażania ZPORR w regionie za III kwartał

Omówienie sprawozdań z wdrażania Kontraktu Wojewódzkiego za III kwartał

Przygotowanie do programowania działań na lata 2007 - 2013

Włączenie przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w prace Komitetów Monitorującego i Sterującego stworzyło podstawy do włączenia organizacji w proces konsultacji społecznych w regionie. W efekcie przedstawiciele organizacji zaproszeni zostali na pierwsze seminarium konsultacyjne dot. NPR organizowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Od połowy roku w ramach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego powołane zostało dodatkowe stanowisko Wicedyrektora, który odpowiedzialny jest za przygotowanie do programowania NPR na lata 2007-2013. Niestety zmiany polityczne na poziomie wojewódzkim (drugi rozpad koalicji) powodują, że w chwili obecnej nie ma warunków do prowadzenia rozmów nad planowaniem rozwoju regionalnego. Liczymy, że współpraca rozwinie się z początkiem roku, kiedy to prace nad NPR podjęte będą na poziomie lokalnymInformacja /konsultacje


Działania informacyjne prowadzone były w oparciu o ;

 1. Pakiet informacyjny dla członków Rady

 2. Pakiet informacyjny dla Federacji Klubów Abstynenckich

 3. Pakiet informacyjny dla Kolacji na rzecz rynku pracy

 4. administrowanie strony portalu regionalnego www.lodzkie.ngo.pl

 5. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie informowania i przygotowania organizacji pozarządowych do aplikowania do ESF

 6. Współpraca z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w zakresie przygotowania organizacji pozarządowych do aplikowania do EFS

 7. Pomoc w kreowaniu pomysłów na projekty do np. ESF w ramach istniejących Koalicji (powstało 6 projektów głównie do działań 1.2, 1.3 i 1.5 z SPORZL)

 8. Współpraca z federacjami branżowymi NGO’s w zakresie tworzenia projektów do EFS

 • Federacją Klubów Abstynenckich (2 projekty do działania 1.5 SPO RZL)

 • Koalicją organizacji działających na polu szeroko rozumianego rynku pracy (5 projektów do działań 1.1, 1.2. 1.3 oraz 1.5 i 1.6)
Szkolenia dla organizacji

Jak aplikować do EFS

21-23.04.04 – Otwarte szkolenie dla potencjalnych projektodawców – prowadzone było przez trenera KOSZEFS S. Kosińską

14.05.04 EFS Kutno – jednodniowe szkolenie zorganizowane prze Urząd Miasta Kutna dla organizacji pozarządowych i innych projektodawców –prowadzenie Łukasz Waszak

15.12.04 – jednodniowe szkolenie z EFS dla członków Rady Organizacji Pozarządowych. Szkolenie połączone było z wykładem na temat Centrów Integracji Społecznej (2dni)- szkolenie prowadziła specjalistka EURONGO A Furmańska

Współpraca z KOSzESF i ROSzEFSami w regionie

W związku z odwołaniem pierwszej edycji konkursu na ROSZEFS i wyborem ROSZEFSów w grudniu na poziomie lokalnych brak było współpracy w tym zakresie.

Poziom współpracy z KOSZEFS-em obejmował: 1. szkolenia i spotkania informacyjne dla trenerów (3 spotkania w Warszawie z przedstawicielami Instytucji Wdrażających i jedno 2 dniowe szkolenie)

 2. szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów realizowane były w okresie listopad grudzień i objęły w moim wypadku 3 grupy projektodawców z województw łódzkiego i mazowieckiego

Spotkania Łączników

Działanie obejmowało standardowe działania Łącznika związane z udziałem w spotkaniach w Warszawie oraz udziałem w konferencjach tematycznych.

W ramach spotkań Łączników brałem udział w spotkaniu majowym, wrześniowym , niestety nie uczestniczyłem w grudniowym spotkaniu©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy