Strona główna

Raport kwiecień – grudzień 2004


Pobieranie 20.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.94 Kb.

Raport z działań Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich - Łódź

kwiecień – grudzień 2004

RAPORT

Kwiecień – grudzień 2004

ZADANIE

OPIS ZADANIA

Współpraca ze specjalistami EURONGOWspółpraca z ekspertami obejmowała realizacji działań programu EURO-NGO

 1. Współpraca przy spotkaniach i seminariach edukacyjno/informacyjnych w regionie (3 seminaria)

Zduńska Wola (5 maja ) Urząd Miasta, Zduńska Wola, prócz części promocyjnej Programu EURO-NGO część merytoryczna dotyczyła EFS'u, uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu ze Zduńskiej Woli, ilość uczestników: 19Łódź (28 maja) zaangażowani specjaliści: Waldemar Śliwkiewicz, Anna Studzińska, Monika Dolacińska, Andrzej Danowski, Ewa Przedecka, seminarium promujące EURO-NGO; konferencja była współorganizowana z projektem Pracując razem

 • EFS a organizacje pozarządowe – prowadzącymi byli pracownicy WUPu,

 • prezentacja grupy specjalistów regionu łódzkiego Programu EURO-NGO

 • prezentacja koalicji przeciw wykluczeniu społecznemu i bezrobociu „Pracując razem ..”, prezentacja 4 szkiców projektów do EFS

Łódź (24 września) w ramach konferencji nt. współpraca samorząd z organizacjami pozarządowymi organizowanej przez Centrum OPUS, prelekcja nt. EFS, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 100 osób, 1h, Anna Furmańska

 1. Wspólne spotkania – odbyły się 2 wspólne spotkania ze specjalistami poświęcone wymianie informacji oraz planu pracy na rok 2005

 2. Współpraca z ROSzEFS-ami w regionie – działanie nie zostało zrealizowane. Do końca roku nie powstał jeszcze żaden ośrodek.
Komitety sterujący i monitorujący


Komitet sterujący (przedstawiciel Rady NGO’s Lucyna Ciborska)

Pierwszy kwartał prac Komitetów skupiał się w głównej mierze na działaniach wokół inwestycji lokalnych, w których udział NGO’s był zerowy. Niestety spory proceduralne oraz zapisy regulaminu Komitetu Sterującego uniemożliwiły szeroką publikację sprawozdań z prac Komitetu. Reprezentanci organizacji związani zostali klauzulami tajności obrad. W chwili obecnej tematyka klauzul stanowi podstawę dyskuzji powołanego w ramach Programu TRUST forum przedstawicieli NGO’s w Komitetach.

Komitet sterujący spotkał się 2 razy.

Tematyka spotkań:

Sprawy omawiane na posiedzeniach Komitetu Sterującego

a/ opiniowanie strategii województwa, wojewódzkich programów operacyjnych i innych

przedkładanych przez Zarząd Województwa dokumentów ważnych dla polityki rozwoju

województwa;

b/ opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa propozycji kryteriów, zasad

i instrumentów wdrażania programów operacyjnych przygotowywanych w województwie

c/ wydawanie opinii i rekomendacji na temat:


 • projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach wojewódzkich programów operacyjnych

przygotowywanych w województwie

 • Ramowych Planów Realizacji Działania dla wybranych działań ZPORR

 • opiniowanie wyboru zadań przeznaczonych do realizacji w szczególności opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków o dofinansowanie inwestycji ze

Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR

 • zmian alokacji wojewódzkiej przeznaczonej na realizację danego działania (przesu-

nięcia między działaniami)

 • zmniejszenia poziomu dofinansowania z EFRR dla określonych rodzajów projektów

przed ogłoszeniem naboru dla tych rodzajów projektów

d/ opiniowanie wyboru instytucji uczestniczących we wdrażaniu wojewódzkich programów

operacyjnych przygotowywanych w województwie

e/ wydawanie opinii na temat zgodności wojewódzkich programów operacyjnych, jak

również projektów zadań, ze strategii rozwoju województwa

f/ wydawanie opinii w innych sprawach dotyczących polityki rozwoju województwa


Na posiedzeniach Komitetów nie poruszano spraw organizacji pozarządowych. W przedkładanych listach rankingowych wniosków do ZPORR nie było wniosków od NGO-sów
Komitet monitorujący(przedstawiciel Rady NGO’s Włodzimierz Maggin)

Komitet spotykał się 2 razy (czerwiec, listopad)

Tematyka spotkań:

Zasady monitorowania i raportowania ZPORR

Omówienie sprawozdań z wdrażania ZPORR w regionie za III kwartał

Omówienie sprawozdań z wdrażania Kontraktu Wojewódzkiego za III kwartał

Przygotowanie do programowania działań na lata 2007 - 2013

Włączenie przedstawicieli Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego w prace Komitetów Monitorującego i Sterującego stworzyło podstawy do włączenia organizacji w proces konsultacji społecznych w regionie. W efekcie przedstawiciele organizacji zaproszeni zostali na pierwsze seminarium konsultacyjne dot. NPR organizowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Od połowy roku w ramach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego powołane zostało dodatkowe stanowisko Wicedyrektora, który odpowiedzialny jest za przygotowanie do programowania NPR na lata 2007-2013. Niestety zmiany polityczne na poziomie wojewódzkim (drugi rozpad koalicji) powodują, że w chwili obecnej nie ma warunków do prowadzenia rozmów nad planowaniem rozwoju regionalnego. Liczymy, że współpraca rozwinie się z początkiem roku, kiedy to prace nad NPR podjęte będą na poziomie lokalnymInformacja /konsultacje


Działania informacyjne prowadzone były w oparciu o ;

 1. Pakiet informacyjny dla członków Rady

 2. Pakiet informacyjny dla Federacji Klubów Abstynenckich

 3. Pakiet informacyjny dla Kolacji na rzecz rynku pracy

 4. administrowanie strony portalu regionalnego www.lodzkie.ngo.pl

 5. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie informowania i przygotowania organizacji pozarządowych do aplikowania do ESF

 6. Współpraca z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w zakresie przygotowania organizacji pozarządowych do aplikowania do EFS

 7. Pomoc w kreowaniu pomysłów na projekty do np. ESF w ramach istniejących Koalicji (powstało 6 projektów głównie do działań 1.2, 1.3 i 1.5 z SPORZL)

 8. Współpraca z federacjami branżowymi NGO’s w zakresie tworzenia projektów do EFS

 • Federacją Klubów Abstynenckich (2 projekty do działania 1.5 SPO RZL)

 • Koalicją organizacji działających na polu szeroko rozumianego rynku pracy (5 projektów do działań 1.1, 1.2. 1.3 oraz 1.5 i 1.6)
Szkolenia dla organizacji

Jak aplikować do EFS

21-23.04.04 – Otwarte szkolenie dla potencjalnych projektodawców – prowadzone było przez trenera KOSZEFS S. Kosińską

14.05.04 EFS Kutno – jednodniowe szkolenie zorganizowane prze Urząd Miasta Kutna dla organizacji pozarządowych i innych projektodawców –prowadzenie Łukasz Waszak

15.12.04 – jednodniowe szkolenie z EFS dla członków Rady Organizacji Pozarządowych. Szkolenie połączone było z wykładem na temat Centrów Integracji Społecznej (2dni)- szkolenie prowadziła specjalistka EURONGO A Furmańska

Współpraca z KOSzESF i ROSzEFSami w regionie

W związku z odwołaniem pierwszej edycji konkursu na ROSZEFS i wyborem ROSZEFSów w grudniu na poziomie lokalnych brak było współpracy w tym zakresie.

Poziom współpracy z KOSZEFS-em obejmował: 1. szkolenia i spotkania informacyjne dla trenerów (3 spotkania w Warszawie z przedstawicielami Instytucji Wdrażających i jedno 2 dniowe szkolenie)

 2. szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów realizowane były w okresie listopad grudzień i objęły w moim wypadku 3 grupy projektodawców z województw łódzkiego i mazowieckiego

Spotkania Łączników

Działanie obejmowało standardowe działania Łącznika związane z udziałem w spotkaniach w Warszawie oraz udziałem w konferencjach tematycznych.

W ramach spotkań Łączników brałem udział w spotkaniu majowym, wrześniowym , niestety nie uczestniczyłem w grudniowym spotkaniu
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość