Strona główna

Raport z ewaluacji wewnętrznej


Pobieranie 73.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar73.88 Kb.

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej

im. Andrzeja Samulowskiego

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w GietrzwałdzieRok szkolny 2011/2012
SPIS TREŚCI


 1. Wstęp

1.1. Ewaluacja………………………………………………………….…….…....3

1.2. Podstawa prawna…………………………………………………….……....3

1.3. Skład zespołu ewaluacyjnego…………………………………………....…4

1.4.Odbiorcy ewaluacji………………………………………………………...….4


 1. Podstawowe dane o organizacji procesu ewaluacji…….…5
 1. Opis przedmiotu ewaluacji.........................................................63. Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne
3.1. Przedmiot ewaluacji ................................................................................7

3.2. Cel ewaluacji ..........................................................................................7

3.3. Kryteria ewaluacji ...................................................................................7

3.4. Prezentacja wyników ewaluacji……………………………………………8

3.5.Wnioski.....................................................................................................9 3.6. Rekomendacje ......................................................................................10
4. Wymaganie– PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4.1. Przedmiot ewaluacji ..............................................................................11

4.2. Cel ewaluacji ........................................................................................11

4.3. Kryteria ewaluacji ................................................................................ 11

4.4. Prezentacja wyników ewaluacji……………………………………..…….12

4.5. Wnioski..................................................................................................14

4.6. Rekomendacje .....................................................................................14
IV. Sposób upowszechnienia ………………………………………….15

V. Załączniki…………………………………………………………..……..15 1. WSTĘP
 1. Ewaluacja

(w świetle prawa oświatowego)

Jest podstawowym narzędziem nadzoru pedagogicznego mającym wpływ, na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych. Ewaluacja w szkole polega na zaplanowanym i metodologicznie uściślonym, systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły. Celem ewaluacji jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub też w celu zainicjowania nowych działań, czyli, ogólnie, w celu podejmowania decyzji kierowniczych.


1.2 Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)1.3 Skład zespołu ewaluacyjnego
Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSP w Gietrzwałdzie nr 03/11/12 z dnia 15.09.2011 r. zatwierdzającej plan nadzoru pedagogicznego, powołany został zespół do spraw ewaluacji w składzie:

Teresa Kochanowska – dyrektor Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego

Mariola – Terebieniec Nogalska - nauczyciel nauczania

zintegrowanego, przewodnicząca zespołu,

Renata Kiewisz – nauczyciel nauczania zintegrowanego, członek

zespołu,

Małgorzata Multan – nauczyciel matematyki, członek zespołu,

Kamila Drozd – pedagog, członek zespołu

1.4 Odbiorcy ewaluacji
- Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

- Nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

- Rodzice uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

- Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
 1. Podstawowe dane o organizacji procesu ewaluacji

 1. Ewaluacja została przeprowadzona ściśle według etapów wskazanych przez

Dyrektora szkoły, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną, zgodnie z

planowanym przebiegiem i terminarzem:
Etapy działania


Zakres podejmowanych czynności

Termin realizacji


I

Wybranie obszaru pracy szkoły, który będzie poddany ewaluacji wewnętrznej. Określenie zakresu ewaluacji wewnętrznej – jakie wymagania z wybranego obszaru zostaną ocenione.IX 2011

II

Określenie celu ewaluacji wewnętrznej. Sformułowanie pytań kluczowych oraz szczegółowych, określenie kryteriów, według których będą oceniane wyniki ewaluacji.X 2011

III

Przygotowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej adekwatnych do badanego obszaru pracy szkoły.


XI – XII 2011

IV

Określenie próby badawczej

XI 2011

V

Powołanie zespołu do spraw ewaluacji – ustalenie, kto i w jaki sposób będzie dokonywał ewaluacji wewnętrznej.IX 2011

VI

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi.


I – III 2011

VII

Analiza zgromadzonych danych:

- pogrupowanie zebranych danych, analiza jakościowa i ilościowa

- wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy

- wyprowadzenie rekomendacjiIV 2011

VIII

Opracowanie raportu, który określa poziom spełniania przez szkołę wymagań dla badanego obszaru.

IV - V 2011

IX

Określenie form prezentacji danych - ustalenie komu i w jaki sposób będą przedstawione wyniki ewaluacji wewnętrznej.


V 2011

X

Określenie sposobu wykorzystania wyników ewaluacji do: dalszego planowania rozwoju szkoły lub opracowania programu i harmonogramu poprawy

efektywności kształcenia lub wychowania.Na sierpniowej RP 1. Opis przedmiotu ewaluacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Samulowskiego przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w obszarach:
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

wymaganie 1.4.: Respektowane są normy społeczne


wymaganie: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów.

Zbierane informacje pochodziły z różnych źródeł – m.in. z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, z obserwacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych czy wycieczek. Analizie poddano również dokumentację szkolną, m.in. Statut Szkoły, program wychowawczy, system oceniania WSO i PSO, program nauczania, podstawę programową, program profilaktyki, dzienniki lekcyjne, instrukcję BHP, prace klasowe sprawdziany. Zastosowanie różnorodnych metod badawczych oraz staranne zaplanowanie i przeprowadzenie ewaluacji zapewniły wysoki stopień wiarygodności wyników badań.

Ankiety przeprowadzono w miesiącu marcu i kwietniu.

Wymaganie 1.4 – Respektowane są normy społeczne
3.1 Przedmiot ewaluacji

Respektowanie norm społecznych przez uczniów.


3.2 Cele ewaluacji:
Celem przeprowadzonej ewaluacji było pozyskanie informacji na temat:

 • Znajomości wśród uczniów norm społecznych

 • Oceny stopnia przestrzegania przez uczniów norm społecznych

 • Oceny stopnia respektowania przez szkołę odpowiedzialności za czyny uznane za sprzeczne z zasadami obowiązującymi w szkole i poza nią

 • Podniesienia poziomu przestrzegania norm społecznych

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole

 • Poziomu udziału rodziców w budowie systemu wartości w szkole3.3 Kryteria ewaluacji


 • Skuteczność działań wychowawczych w zmniejszaniu/ eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne

 • Zgodność z dokumentacją wewnątrzszkolną (statut, program wychowawczy)

 • Stopień znajomości: praw i obowiązków, systemu kar i nagród wynikających z dokumentacji wewnątrzszkolnej

 • Zgodność z oczekiwaniami uczniów i rodziców

 • Analiza i diagnoza zachowań uczniów

 • Monitorowanie osiągnięć i formułowanie wniosków i wdrażanie wniosków z monitorowania


3.4 Prezentacja wyników ewaluacji
W ankiecie wzięło udział:

9 rodziców uczniów klasy IV

12 rodziców uczniów klasy V

10 rodziców uczniów klasy VI

42 uczniów kl. IV – VI naszej szkoły

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że uczniowie oraz rodzice zostali zapoznani z normami społecznymi, jakie obowiązują w naszej szkole. Głównym źródłem informacji według rodziców i uczniów były lekcje wychowawcze oraz apele szkolne (pyt.1).

Stwierdzono również, że około 45% ankietowanych uczniów zna prawa i obowiązki ucznia, a pozostała część ich nie pamięta. W przekonaniu rodziców ponad 85% uczniów zna je(pyt.2). Należy również zauważyć, iż pomimo tego, że uczniowie deklarują znajomość norm społecznych to we wzajemnej ocenie około 30 % uczniów przestrzega je a niewiele ponad połowa przestrzega je czasami (pty.3). Do najczęściej niepożądanych zachowań należą: przezywanie, obgadywanie, wyśmiewanie (według ponad połowy ankietowanych uczniów i ponad 40% rodziców). W mniejszym stopniu jest to rozpowszechnianie plotek, niszczenie własności, bicie, kopanie i inne obrażenia - 20 – 35% ankietowanych (pyt.4). Jako źródła niewłaściwych postaw społecznych wobec nich nie co ponad 50% uczniów ankietowanych stwierdziło, że takich nie ma, odpowiednio rodzice – około 25%. Natomiast około 60% ankietowanych rodziców stwierdziło, że takim źródłem nieodpowiednich zachowań są koleżanki i koledzy ich dzieci, około 5% rodziców wskazało na nauczycieli. Należy również zauważyć, że znaczny procent uczniów i rodziców wskazało również na kolegów i koleżanki z gimnazjum(pyt. 5).

70% ankietowanych uczniów w ocenie własnej, twierdz, że przestrzega obowiązujących norm w szkole - odpowiednio 50% rodziców (pyt 7). 90% uczniów i 80% rodziców wie, za co dostają takie, a nie inne oceny z zachowania. Połowa ankietowanych uczniów i około 40% rodziców twierdzi, że w szkole istnieje system kar i nagród, około15% ankietowanych uważa, że takiego systemu niema. Pozostali ankietowani nie wiedzą.Według uczniów najczęstszym sposobem reagowania nauczyciela na niewłaściwe zachowanie jest upomnienie ustne- 80%, wpisanie uwagi do zeszytu- 70%, przekazanie informacji do wychowawcy lub dyrektora – 60% rozmowa z rodzicami – 50%. Natomiast 100% ankietowanych rodziców zaznaczyło wpisanie uwagi do zeszytu, rozmowa z rodzicami i upomnienie ustne – 70% (pyt.10). Około 70% rodziców i około 60% uczniów twierdz, że szkoła skutecznie podejmuje działania eliminujące niewłaściwe zachowania(pyt.13) i to właśnie według ankietowanych za równo uczniów- około 70% jaki i rodziców – około 90% dyżury nauczycieli na przerwach najlepiej wpływają na poprawę przestrzegania norm społecznych. 50% rodziców wskazało również na spotkanie z policjantem, pedagogiem, wychowawcą. Natomiast uczniowie uważają, że ocena z zachowania ma duży wpływ na ich zachowanie – około 40%(pyt.12). Około 80% ankietowanych rodziców i uczniów stwierdziło, że w szkole stosuje się pochwały za osiągnięcia uczniów.

3.5 Wnioski

 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają, ze strony innych uczniów, różnego rodzaju zachowań agresywnych, a zwłaszcza agresji słownej.

 • Nauczyciele na bieżąco komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią to zwłaszcza na lekcjach wychowawczych, w rozmowach indywidualnych.

 • Zapoznano uczniów z normami społecznymi obowiązującymi w szkole. Głównym źródłem informacji w tym zakresie są lekcje wychowawcze, apele szkolne, strona internetowa szkoły, rozmowy indywidualne.

 • W śród uczniów zbyt mała jest znajomość praw i obowiązków ucznia oraz systemu kar i nagród obowiązującego w szkole.

 • Nie wszyscy uczniowie przestrzegają norm obowiązujących w szkole. Do najczęściej pojawiających się form agresji należą: obgadywanie, wyśmiewanie, przezywanie.

 • Uczniowie wiedzą, co jest brane pod uwagę przy ocenie ich zachowania i uważają, że ocena z zachowania ma duży wpływ na ich postawę.

 • Rodzice na bieżąco informowani są o wszystkich trudnych sytuacjach powstałych na terenie szkoły z udziałem ich dziecka.

 • Szkoła w większości skutecznie eliminuje zagrożenia, związane z lekceważeniem norm społecznych przez uczniów

3.6 Rekomendacje


 • Na wrześniowych zajęciach obligatoryjnie zapoznać uczniów z prawami i obowiązkami uczniów oraz z systemem kar i nagród i obowiązującymi w szkole i normami zachowania. W klasach wyeksponować kontrakty zawarte z uczniami.
 • Wyeksponować system kar i nagród, przedyskutować temat z rodzicami. Stworzyć odpowiedni dokument.
 • Jasno określić kary i konsekwencje spowodowane nie przestrzeganiem norm społecznych.
 • Należy opracować plan działań mający na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowanie norm społecznych oraz zmniejszenie (wyeliminowanie) zachowań niezgodnych z normami społecznymi. • Na lekcjach wychowawczych, spotkaniach z pedagogiem szkolnym zwrócić szczególną uwagę na temat agresji i konsekwencji z nią związanych.

.


3. Wymaganie – PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

3.1 Przedmiot ewaluacji .
PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

3.2 Cel ewaluacji :
Celem przeprowadzonej ewaluacji było pozyskanie informacji na temat: • znajomości wśród uczniów i rodziców WSO I PSO.

 • stopnia przestrzegania kryteriów zawartych w systemie oceniania.

 • w jakim stopniu system oceniania wpływa na motywowanie uczniów?

 • stopnia zadowolenia rodziców ze sposobu przekazywania informacji o postępach dziecka

 • zgodności systemu oceniania z innymi dokumentami szkolny.


3.3. Kryteria ewaluacji :


 • znajomość WSO i PSO

 • uczniowie kierują własnym procesem uczenia się

 • uwzględnia możliwości i rodzaje aktywności uczniów

 • oceny uczniów są odzwierciedleniem ich możliwości

 • akceptacja przez rodziców zasad zawartych w systemie oceniania

 • akceptacja przez uczniów zasad zawartych w systemie oceniania

 • zgodność z innymi dokumentami szkolnymi i dokumentami prawa oświatowego


3.4 Prezentacja wyników ewaluacji .
W ankiecie udział wzięło :

- 44 uczniów z klas IV – VI

- 29 rodziców uczniów klas IV- V

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że uczniowie oraz rodzice znają zasady oceniania w naszej szkole. Głównym źródłem informacji według uczniów były lekcje, natomiast dla rodziców były: zebranie z rodzicami, oraz rozmowy indywidualne, strona internetowa szkoły.64 % ankietowanych uczniów stwierdziło, że są oceniani sprawiedliwie, według ankietowanych rodziców 72% uważa, że ich dzieci są sprawiedliwie oceniane. Przyjęte zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów są zrozumiałe w 64 % i częściowo zrozumiałe dla 32% uczniów. W przekonaniu rodziców, zasady te są zrozumiałe w 76%, a częściowo w 17%, natomiast 7% rodziców i 5% uczniów uważa zasady oceniania za niezrozumiałe. Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż uczniowie w naszej szkole najczęściej są oceniani za prace pisemne (sprawdziany, klasówki, kartkówki) wskazało na to 84% uczniów oraz 86% rodziców, zadania domowe wskazało 48% uczniów oraz 62% rodziców. Aktywność na lekcjach wskazało 39% uczniów, 34% rodziców. Natomiast najmniejsza liczba uczniów wskazała odpowiedzi ustne 18%, w przekonaniu rodziców jest to 48 %. Wskaźniki, które mają wpływ na oceny z przedmiotów to między innymi zachowanie, wskazało na to 23% ankietowanych uczniów oraz 34% ankietowanych rodziców. Spóźnienia mają wpływ na oceny według 11% uczniów. 73% uczniów i 55% rodziców uznało, że zachowanie, wygląd, nieobecność na lekcji, spóźnienia nie mają wpływu na oceny. Rodzice uczniów klasy IV: wskazali, że dane czynniki mają wpływ na oceny, przyrodę wskazało (2 osoby), matematyka. Uczniowie klasy V wskazali matematykę i religię, uczniowie kl. VI – matematykę. Ankietowani uczniowie i rodzice stwierdzili, że nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania - 77% uczniowie, 72% rodzice. 50% uczniów oraz 86% rodziców uważa, że uczniowie mają możliwość poprawy ocen. 50% uczniów uważa, że nie zawsze ma taką możliwość oraz 14% rodziców wskazuję, również, że nie zawsze dziecko ma możliwość poprawy oceny. Według respondentów pozytywna ocena motywuję do nauki 70% ankietowanych uczniów, 83% ankietowanych rodziców, uważa również ocenę pozytywna za motywującą. Ocena negatywna uznana została również przez 59% ankietowanych uczniów za oceną motywującą, zmuszającą do wysiłku, 34% ankietowanych rodziców uznało również, że taka ocena zmusza dziecko do większego wysiłku. Według 23% badanych uczniów negatywna ocena zniechęca do dalszej nauki, popiera to również 14 % badanych rodziców. Na pytanie: Czy zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów uwzględniają możliwości uczniów? Twierdząco odpowiedziało, około 50% ankietowanych uczniów i prawie tyle samo rodziców. Natomiast 34% uczniów i rodziców uznało, że na większości przedmiotów są uwzględniane możliwości uczniów, nie wiem odpowiedziało 11% uczniów i 17% rodziców. Nie są uwzględniane wskazało około 3% rodziców i uczniów. Najlepiej charakteryzujące ocenianie określenie to według ankietowanych motywujące, wskazało 48% uczniów i 69% rodziców. Sprawiedliwe wskazało około 50% uczniów i rodziców. Zachęcające do wysiłku około 30-40% uczniów i rodziców. 100% uczniów stwierdziło, iż nauczyciele informują ich o przypuszczalnych ocenach ze swoich przedmiotów na półrocze i koniec roku szkolnego, również 97% ankietowanych rodziców potwierdziło, że ma to miejsce. Natomiast 3% rodziców uznało, że uczniowie nie są informowani o przypuszczalnych ocenach. Z przyjętymi zasadami oceniania zachowania zgadza się około 77% ankietowanych uczniów i rodziców, natomiast z większością zgadza się 23% uczniów i 17 % badanych rodziców. Jeden z rodziców ucznia klasy IV dopisał odpowiedź: nie znam ich (kryteriów oceniania z zachowania). Na pytanie: Jakie formy informowania o stopniu opanowania wiedzy przez Wasze dziecko, brakach w nauce, o bieżących ocenach odpowiadałoby Pani/Panu najbardziej? 45% ankietowanych rodziców za najbardziej odpowiednie wskazało podczas wywiadówek oraz dziennik korespondencji na bieżąco. 31% rodziców wskazało na rozmowy indywidualne, oraz 17% na rozmowy telefoniczne. 14 % ankietowanych rodziców uznało, że dobrą formą informacji byłyby dzienniki elektroniczne.

3.5. Wnioski


 • Uczniowie i rodzice znają PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Głównym źródłem w tym zakresie są zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne i strona internetowa.

 • Kryteria zawarte w systemie oceniania są przestrzegane.

 • System oceniania ma duży wpływ na motywowanie uczniów

 • Rodzice są zadowoleni ze sposobu przekazywania informacji o postępach dziecka. Większość za najbardziej odpowiednie formy przekazywania informacji uznało wywiadówki oraz zeszyt korespondencji)

 • System oceniania jest zgodny z innymi dokumentami szkolnymi (statut WSO, PSO, program nauczania, podstawa programowa, kryteria oceniania, dzienniki lekcyjne, prace klasowe, sprawdziany…)

3.6. Rekomendacje

Kontynuować kontrolę przestrzegania prawa oświatowego w tym:

 • informowanie uczniów, rodziców o zasadach oceniania obowiązujących w naszej szkole, oraz wskazać gdzie mogą się z nimi zapoznać (strona internetowa szkoły) • informowanie uczniów, rodziców o kryteriach oceniania zachowania, informowanie uczniów, rodziców o przewidywanych ocenach. • Informowanie uczniów, rodziców, że zarówno oni jak i nauczyciele mają obowiązek przestrzegania zasad oceniania (np. odrabianie prac domowych przez uczniów, przygotowanie się do sprawdzianów itp., nauczyciele informowanie jasno o zasadach i kryteriach oceniania)


 1. Sposób upowszechniania wyników raportu:

 • prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej,

 • zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,

 • prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje),

 • prezentacja rodzicom na z

 • ebraniach (najważniejsze informacje).

Dane z raportu ewaluacji wewnętrznej zostaną zaprezentowane na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej dnia 22. 05. 2012 r. oraz przedstawione i omówione podczas

spotkania z Rodzicami. Forma przekazu – raport, jako dokumentacja szkolna w

wersji papierowej i elektronicznej do wglądu nauczycieli oraz pokaz slajdów ,

prelekcja dla rodziców.


V. Załączniki

5.1 Projekt ewaluacji wewnętrznej

 • Respektowane są normy społeczne (zał.1)

 • Wymaganie: PSO, WSO – przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. (zał.2)

5.2 Ankiety.

Przestrzeganie norm społecznych

 • Ankieta dla rodziców

 • Ankieta dla uczniów

 • Ankieta dla nauczycieli

Szkolny system oceniania WSO i PSO

 • Ankieta dla rodziców

 • Ankieta dla uczniów

 • Ankieta dla nauczycieli

5.3 Opracowanie wyników ankiet

 • Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów ( z podziałem na klasy), na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (zał.3) • Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli na temat:
  PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (zał.4) • Zestawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (zał.5) • Podsumowanie wyników ankiety wśród rodziców uczniów klas IV – VI na temat przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. (zał. 6)

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość