Strona główna

Raport z realizacji


Pobieranie 1.88 Mb.
Strona1/27
Data20.06.2016
Rozmiar1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Z
Załącznik

do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego

Nr III/54/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r.
arząd Powiatu Kłodzkiego


57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1


RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU KŁODZKIEGO

ZA LATA 2008 – 2009Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kłodzko, grudzień 2010

Spis treściSpis treści 3

I Wstęp 5II CELE I ZADANIA PLANOWANE DO ROKU 2015 6

1. Wprowadzenie 6

2. System transportowy 7

2.1. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Starostwo Powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych) oraz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez jednostki administracji państwowej wyższego szczebla: 7

2.2 Wykaz potrzeb inwestycyjnych w gminach: 7

3. Przemysł i awarie przemysłowe 113.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2015 roku: 11

3.2. Zakłady przemysłowe stanowiące największe zagrożenia dla środowiska: 11

3.3. Awarie przemysłowe 11

3.4. Kierunki działań (według hierarchii ważności): 11

4. Rolnictwo 124.1. Główne zagrożenia środowiska: 12

4.2. Kierunki działań minimalizujących zagrożenia (według hierarchii ważności): 12

4.3. Cele średniookresowe (według hierarchii ważności): 12

4.4. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe: 12

4.5. Zadania do realizacji przez gminy. 13

5. Gospodarka wodno-ściekowa 145.1. Ochrona wód podziemnych 14

5.2. Zapewnienie dostawy i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców powiatu, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój jednostek osadniczych. 14

5.3. Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez porządkowanie gospodarki ściekowej: 14

6. Ochrona przed powodzią. 156.1. Cel średnioterminowy i kierunki działań do 2015 roku: 15

6.2. Główne zagrożenia: 15

6.3. Kierunki działań: 15

7. Edukacja ekologiczna 167.1. Cele średniookresowe i kierunki działań: 16

7.2. Program Informacyjno-Edukacyjny 16

7.3. Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (POE) 17

8. Ochrona powietrza atmosferycznego 188.1. Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 18

8.2. Warunki klimatyczne i jakość powietrza 19

8.3. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2015 roku 20

9. Turystyka i rekreacja 239.1. Powiat kłodzki jako subregion wypoczynkowy, turystyczny i uzdrowiskowy o wysokim standardzie usług. 23

9.2. Turystyka i wypoczynek jako podstawowy dział gospodarki powiatu. 23

9.3. Poprawa wizerunku powiatu w kraju i za granicą. 23

9.4. Rozwój współpracy z regionami przygranicznymi. 23

III Sprawozdanie z realizacji zadań 24

1. Gospodarka zasobami naturalnymi 261.1. Surowce skalne 26

1.2. Wody lecznicze 28

1.3. Zasoby wód powierzchniowych 29

1.4. Energia odnawialna – małe elektrownie wodne 33

1.5. Gospodarka zasobami naturalnymi w gminach powiatu kłodzkiego 35

2. Rozbudowa systemu transportowego 382.1. Realizacja zadań przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2008 r.: 38

2.2. Realizacja zadań przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2009 r.: 38

2.3. Inwestycje i roboty utrzymaniowe zrealizowane w latach 2008-2009 na Drogach Krajowych na terenie powiatu kłodzkiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 38

2.4. Inwestycje i roboty utrzymaniowe zrealizowane w latach 2008 – 2009 na drogach powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. 39

2.5. Droga Śródsudecka. 42

2.6. Transport kolejowy. 43

2.7. Inwestycje drogowe zrealizowane przez gminy powiatu kłodzkiego. 44

3. Przemysł i awarie przemysłowe. 513.1. Pozwolenia zintegrowane. 51

3.2. Awarie przemysłowe 51

3.3. Aktualizacja tras przewozu substancji niebezpiecznych. 52

4. Rozwój rolnictwa 534.1. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 53

4.2. Realizacja zadań z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 r. 54

4.3. Realizacja zadań z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2009 r. 55

4.4. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach dofinansowania działań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 56

4.5. Szkolenie rolników w zakresie stosowania kodeksu dobrych praktyk rolniczych oraz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 57

4.6. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminy dotyczące odbudowy i budowy dróg transportu rolnego oraz szlaków turystycznych i rowerowych oraz powołanie użytków ekologicznych. 62

5. Gospodarka wodno - ściekowa 655.1. Ochrona jakości wód podziemnych – zaopatrzenie w wodę 65

5.2. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie ochrony wód powierzchniowych – odprowadzanie ścieków. 66

5.3. Przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2008-2009 przez poszczególne gminy powiatu kłodzkiego w dziedzinie gospodarki wodnej: 66

6. Ochrona przed powodzią. 71

7. Ochrona przyrody i krajobrazu. 73

7.1. Natura 2000 73

7.2 Stan inwentaryzacji zasobów i walorów przyrodniczych w gminie oraz gminny rejestr obiektów i obszarów cennych przyrodniczo. 74

7.3 Popularyzacja wiedzy krajoznawczej i przyrodniczej przez gminy 77

7.4. Stan inwentaryzacji zasobów i walorów przyrodniczych w gminie. 79

7.5. Ochrona lasów. 80

7.6. Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki leśnej. 81

7.7. Sporządzanie przez Nadleśnictwa planów zalesiania gruntów rolnych – realizacja ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 83


7.6. Wykonana przez nadleśnictwa przebudowa lasów w kierunku zgodnym z siedliskiem. 83

7.6.1. Nadleśnictwo Bardo 83

7.7. Umacnianie prze Nadleśnictwa ochronnych funkcji lasów. 86

8. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 888.1. Likwidacja mogilników na terenie powiatu kłodzkiego. 88

8.2. Likwidacja azbestu 88

9. Ochrona powietrza atmosferycznego 909.1. Charakterystyka ogólna. 90

9.2. Przebieg zmian zanieczyszczenia powietrza 90

9.3. Wyniki badań jakości powietrza. 94

9.4. Wykorzystanie energii odnawialnej 95

9.5. Likwidacja niskiej emisji poprzez modernizacje kotłowni lokalnych 96

10. Edukacja ekologiczna 9910.1. Powiatowe Konkursy Ekologiczne 99

10.2. Konkursy ekologiczne innych jednostek: 99

10.3. Akcja „Sprzątanie świata” 99

10.4. Dofinansowanie zakupów materiałów i pomocy naukowych dla szkół i pracowni związanych z ochroną środowiska: 99

10.5. Druk i kolportaż materiałów reklamowych związanych z propagowaniem wśród społeczeństwa właściwej postawy ekologicznej. 99

11. Turystyka i rekreacja. 100I Wstęp

Przedmiotem opracowania jest „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu kłodzkiego za lata 2008 - 2009”. Niniejszy dokument opracowany został przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2001.25.150), w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, nakłada na samorządy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska (Plany gospodarki odpadami stanowią osobny dokument). Zgodnie z wymaganiami Program określa cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Program obejmuje zadania w cyklu 4-letnim, z tym że w perspektywie obejmują one kolejne 4 lata.

Z wykonania programu organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raporty, które przedkłada do zaopiniowania radzie powiatu.

Punktem odniesienia był stan środowiska przedstawiony w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu kłodzkiego na lata 2009 – 2011”, przyjętym Uchwałą nr XXVI/362/2008 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2008 roku. Za cel strategiczny programu przyjęto „Wzrost standardów życia mieszkańców powiatu z poszanowaniem wielokulturowego dziedzictwa, środowiska naturalnego i wykorzystaniem walorów turystycznych i uzdrowiskowych.”


W charakterystyce poszczególnych komponentów środowiska zrezygnowano ze szczegółowego opisu obecnego stanu środowiska, koncentrując się na przedstawieniu danych statystycznych
i liczbowych, omówieniu działań i czynników, mających wpływ na środowisko w okresie sprawozdawczym oraz przedstawieniu trendów zmian i oceny aktualnego stanu środowiska.

W niniejszym opracowaniu nie ujęto gospodarki odpadami, ponieważ będzie to tematem oddzielnego sprawozdania. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150) stawia przed Powiatem wymóg opracowania Planu gospodarki odpadami – PGO, który jest opracowywany zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2007.39.251). Zgodnie z tą ustawą Zarząd Powiatu składa co 2 lata Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji PGO (art. 14.13), które ocenia i podsumowuje krótkoterminowy (2-letni) plan działania z oceną stopnia wykonania szczegółowych zadań.Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2005.175.1458), sprawozdania z realizacji PGO obejmują okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym” (art. 14.12b). Sprawozdanie opracowane w roku 2009 obejmowało lata 2007 – 2008 i zostało zatwierdzone uchwałą Rady Powiatu nr XLI/542/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. Sprawozdanie obejmujące okres od roku 2009 do 2010 zostanie opracowane w roku 2011. Odniesie się ono między innymi do następujących zagadnień:

  • aktualnie czynne składowiska odpadów,

  • działania realizowane na zamkniętych składowiskach,

  • realizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Ścinawce Dolnej,

  • budowa stacji przeładunkowych odpadów.

II CELE I ZADANIA PLANOWANE DO ROKU 2015
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość