Strona główna

Realizacja wniosków I forum Operatorów I Odbiorców Energii Elektrycznej „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy


Pobieranie 14.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.59 Kb.


Realizacja wniosków I Forum Operatorów i Odbiorców Energii Elektrycznej „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy”

z dnia 11 kwietnia 2005 r.I. Uwarunkowania odpowiedniego poziomu obsługi elektroenergetycznej Miasta

Przystąpiono do realizacji nowego modelu współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. W trakcie zatwierdzania jest projekt Zespołu Współpracy Miasto – przedsiębiorstwa energetyczne, składającego się z Zespołu Koordynacyjnego i Zespołu Roboczego.

Zbierający się raz do roku Zespół Koordynacyjny, w skład którego wejdą reprezentanci Prezydenta m. st. Warszawy i przedstawiciele zarządów spółek energetycznych, będzie zatwierdzał coroczne plany zadań oraz akceptował opracowane przez Biuro Infrastruktury roczne sprawozdania z działalności. Zespół Roboczy, na forum którego będą wspólnie rozwiązywane zlecone przez Zespół Koordynacyjny problemy, będzie zbierał się cztery razy do roku (kwartalnie) w sprawach: 1) inwestycji - wiodące Biuro Infrastruktury, 2) bezpieczeństwa elektroenergetycznego - wiodące Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 3) nieruchomości - wiodące Biuro Naczelnego Architekta Miasta i Biura Gospodarki Nieruchomościami i 4) sprawozdawczości i planowania – wiodące Biuro Infrastruktury.


Skład Zespołu koordynacyjnego:

Miasto: Andrzej Urbański zastępca prezydenta m.st. Warsza

Przedstawiciele Przedsiębiorstw Energetycznych: PSE Operator S.A. Wojciech Kułagowski wiceprezes Zarządu, STOEN S.A Sławomir Jacek Koczywąs członek Zarządu, ZEWT S.A. Andrzej Dribko członek Zarządu PSE-Centrum Sp. z o.o. Janusz Pietraś wiceprezes Zarządu, SPEC S.A. Paweł Skowroński prezes Zarządu, EW S.A. Jacek Dreżewski prezes Zarządu, Gaz-System Sp. z o.o. Paweł Stańczak wiceprezes Zarządu, MSG Sp. z o. o. Kazimierz Nowak wiceprezes Zarządu ds. Technicznych.
Skład Zespołu Roboczego:

Miasto: sprawy inwestycji – wiodące Biuro Infrastruktury, Biuro Naczelnego Architekta Miasta i Biuro Gospodarki Nieruchomościami, sprawy bezpieczeństwa energetycznego – wiodące Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Infrastruktury, sprawy nieruchomości – wiodące Biuro Naczelnego Architekta Miasta i Biuro Gospodarki Nieruchomościami, sprawy sprawozdawczości i planowania współpracy – wiodące Biuro Infrastruktury, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Biuro Gospodarki Nieruchomościami oraz odpowiednio przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych: PSE Operator S.A. Wojciech Kułagowski wiceprezes Zarządu, STOEN S.A Robert Urbanek dyrektor i Edward Lubelski dyrektor, ZEWT S.A. Barbara Matejko główny specjalista rozwoju i Lech Sobiesiak główny inżynier ds. przesyłu, PSE–Centrum Sp. z o.o. Ryszard Kwaśnicki kierownik Wydziału Programowania Wytwarzania i Przesyłu, SPEC S.A. Jerzy Palczewski dyrektor Eksploatacji i Produkcji, EW S.A. Andrzej Rubczyński dyrektor Departamentu ds. Strategii i Analiz, Gaz-System Sp. z o.o. Rafał Wittman zastępca dyrektora Pionu Technicznego ds.Inwestycji, MSG Sp. z o.o. Janusz Markiewicz zastępca dyrektora ds. technicznych MSG sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska.II. Rekomendowane zadania strategiczne

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa aglomeracji warszawskiej jest dostęp do informacji o istotnych awariach systemowych oraz podejmowanie działań ograniczających ich skutki i przywracanie zasilania. Zawarte zostało porozumienie z dnia 8.06.2005 r. pomiędzy m. st. Warszawą i STOEN S.A. o współpracy w sytuacjach zagrożenia awarią energetyczną w m. st. Warszawie. Opracowano „Politykę energetyczną m. st. Warszawy do 2020 r. i zlecono wykonanie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Augustówka”.

PSE-Operator S.A. zgłosiła wniosek do Ministerstwa Gospodarki o rezygnację z budowy południowego półpierścienia 400 kV wokół Warszawy, co jest niezgodne z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2003 r. Zapewniono lokalizację stacji RPZ Powiśle mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zasilania rejonu Centrum..

Prowadzone są prace nad uruchomieniem Internetowego Forum Informacji Energetyki Warszawskiej „ENERGNET”.

Powstał zespół niezależnych ekspertów z dziedziny elektroenergetyki do stałej współpracy z Miastem w osobach prof. Szczęsny Kujszczyk, prof. Mirosław Parol i dr Marian Rubik (Politechnika Warszawska).

W EW S.A. realizuje program zwiększenia współczynnika kogeneracji przez budowę nowego turbozespołu o większym skojarzeniu produkcji elektrycznej i cieplnej, zasilanego w zależności od wybranego wariantu: przy zasilaniu paliwem gazowym przewodowym o mocy ok. 250 Mwe/100 MWt, przy zasilaniu paliwem węglowym o mocy ok. 250 Mwe/360 MWt. W zakresie ciepłownictwa realizowany jest przez EW S.A. i SPEC S.A. program Ekonomicznego Rozdziału Obciążeń (ERO), polegający na optymalnym wykorzystaniu źródeł o najmniejszych kosztach produkcji dla zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepło, a przez ZUSOK modernizacja turbozespołu dla odzysku ciepła odpadowego celem jego dostarczenia do m.s.c. SPEC S.A.

Rozpoczęto negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi w sprawie wspólnego sfinansowania opracowania metodyki długoterminowego prognozowania zapotrzebowania na energię dla Warszawy z zastosowaniem metody prognozowania przestrzennego, wiarygodnej prognozy demograficznej oraz w oparciu o zatwierdzone przez Radę m. st. Warszawy: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz „Założenia do planu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”.

Pomimo, że w zakresie przesyłu gazu sytuacja odbiorców aglomeracji warszawskiej jest stabilna i zabezpieczone są potrzeby na najbliższe lata, sprecyzowane zostały cele operacyjne i strategiczne, których realizacja pozwoli m. in. na stworzenie w mieście sieci magistral gazowych średniego ciśnienia, co pozwoli m. in. na docelową gazyfikację obszarów rozwojowych w Wawrze, Białołęce, Bemowie, Wilanowie oraz poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego na terenie Centrum Warszawy (magistrala w Al. Jerozolimskich).


III. Proponowane cele operacyjne

W ramach działań wynikających z protokołów poawaryjnych STOEN S.A. podjął budowę stacji RPZ Południowa, dokonuje wymiany izolatorów odciągowych, automatyki zabezpieczeniowej, a także transformatorów w RPZ Stegny.

Do większych odbiorców warszawskich energii elektrycznej wysłano opracowaną przy współudziale Zespołu ekspertów ankietę dotyczącą m. in. analiz pewności zasilania podstawowych obiektów miejskich – takich jak: stacje i linie metra, wodociągi miejskie i kanalizacje, stacje trakcyjne tramwajów, lotniska, zajezdnie autobusowe, przepompownie ciepłownicze, oświetlenie, sygnalizacja uliczna, szpitale itd. Symptomatyczne jest, że większość ankietowanych dotychczas nie udzieliło odpowiedzi.

Trwają prace w STOEN S.A. nad analizą elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci 110 kV w węźle warszawskim, a opracowane wytyczne będą uwzględnione w Planach rozwoju wszystkich przedsiębiorstw energetycznych.IV. Postulowane zmiany prawne

Określono zmiany ustawodawstwa gwarantujące wpływ samorządu lokalnego na bezpieczeństwo energetyczne:

  • dla zapewnienia współpracy pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych i przesyłowych a Miastem, jego jednostkami organizacyjnymi i spółkami infrastrukturalnymi, gwarantującej niezbędny poziom niezawodności energetycznej

  • dla lepszej koordynacji działań w zakresie: profilaktyki awaryjnej (plany odbudowy systemu itp.), usuwania skutków awarii i lepszego komunikowania w trakcie awarii

  • dla skuteczniejszego egzekwowania od przedsiębiorstw energetycznych „Planów rozwoju” spójnych z „Założeniami do planów zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze gminy.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość