Recenzj a dorobku naukowego I rozprawy habilitacyjnej dr n med. Beaty KręciszPobieranie 26.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.59 Kb.
Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz

Katedra i Klinika Dermatologii

Uniwersytet Medyczny

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań


Poznań, 08. 08. 2012


R E C E N Z J A

Dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

dr n med. Beaty Kręcisz

Pani dr nauk medycznych Beata Kręcisz jest adiunktem Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie dermatologii i wenerologii , a stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Alergiczne zawodowe zapalenie skóry u pracowników służby zdrowia narażonych na aldehydy”. Promotorem tejże pracy była pani prof. dr hab. Marta Kierć-Świerczyńska.

Swoje zainteresowania naukowo-badawcze Habilitantka konsekwentnie koncentrowała dotychczas wokół problemu alergii kontaktowej, zwłaszcza o podłożu zawodowym.

Co ważne prowadzi ona aktywną współpracę międzynarodową w ramach kilku projektów oraz inicjatyw. Mianowicie jest członkiem European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA), Międzynarodowej Sieci Tekstylia i Zdrowie (Texmedeco Net), European Initiative for Prevention of Occupational Skin Diseases (EPOS), uczestniczy w pracach wieloprofilowego projektu „Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the Global Urban Heat Islands Phenomenon” oraz europejskiego projektu „Joconda”.

Habilitantka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz European Society of Contact Dermatitis. Dodatkowo jest też członkiem Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia Praktyczna”, Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, oraz sekretarzem komisji rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Działalność dydaktyczna Habilitantki dotyczy głównie nauczania podyplomowego w zakresie aspektów etiologicznych chorób zawodowych skóry oraz profilaktyki chorób zawodowych. Zajęcia dydaktyczne obejmują wykłady i ćwiczenia dla lekarzy medycyny specjalizujących się w zakresie alergologii, dermatologii oraz medycyny rodzinnej.
Ocena dorobku naukowego
Dorobek naukowy Habilitantki to łącznie 102 pozycje o globalnej punktacji IF = 48,739; KBN/MNiSW = 681 oraz IC = 351,130. Liczba cytowań wynosi 277 wg bazy SCOPUS (24.04.2021) oraz 132 wg bazy Web of Science (24.04.2012). H index = 8 (SCOPUS) oraz 5 (Web of Science). W dorobku znalazły się 33 oryginalne prace badawcze, w tym 11 opublikowanych zostało w czasopismach o łącznej punktacji IF=24,024 (KBN/MNiSW=224), 21 prac poglądowych, 17 opisów przypadków (IF=24,715 oraz KBN/MNiSW=219), 25 rozdziałów w podręcznikach, 4 prace popularno-naukowe oraz 2 monografie, których była redaktorem. Dodatkowo Habilitantka jest autorem lub współautorem 108 doniesień zjazdowych, z których 18 zakwalifikowano do prezentacji na zjazdach lub kongresach międzynarodowych.

Swoją działalność naukowo-badawczą pani doktor Beata Kręcisz rozpoczęła w 1996 roku i realizowała pod kierunkiem pani Prof. dr hab. Marty Kierć-Świerczyńskiej. Tematyką, która stanowiła dotychczas podstawowe pole jej działań naukowych był problem alergicznych chorób skóry, alergia kontaktowa , w tym aspekt zawodowej etiologii wspomnianych schorzeń. Habilitantka obrała zatem bardzo ciekawą tematykę, która w obecnych czasach stanowi niezwykle ważną dziedzinę szeroko badaną przez wielu alergologów i immunologów doświadczalnych praktycznie na całym świecie. Dzięki temu mogła aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej dyskusji naukowej reprezentując wyniki badań i doświadczeń dotyczących naszego kraju.

Na szczególna uwagę w zakresie działalności naukowo-badawczej Habilitantki zasługują moim zdaniem takie elementy jak identyfikacja i charakterystyka niektórych czynników etiologicznych alergicznego kontaktowego zapalenia skóry oraz określenie częstości występowania chorób zawodowych w zależności od stanowiska pracy pacjentów. W grupie zawodowej lekarzy dentystów, jak również techników i pomocy dentystycznej główną przyczyną zawodowego alergicznego kontaktowego zapalenia skóry w latach 90-tych ubiegłego stulecia okazały się być żywice akrylowe oraz środki odkażające stosowane w stomatologii. Środki odkażające zawierające aldehydy oraz tiuram zawarty w rękawicach ochronnych okazały się być częstą przyczyną wspomnianej dermatozy zawodowej wśród personelu medycznego. Rozprawa doktorska pt. „ Alergiczna zawodowe zapalenie skóry u pracowników służby zdrowia narażonych na aldehydy” poświęcona została tej właśnie tematyce. Co bardzo ważne doświadczenia pani doktor znalazły praktyczne zastosowanie w materiale wskazówek diagnostyczno-orzeczniczych dla BHP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lekarzy medycyny pracy w naszym kraju.

W grupie zawodowej rolników Habilitantka udokumentowała istotne zróżnicowanie przyczyn alergii kontaktowej. Poza związkami typowymi będącymi zazwyczaj przyczyną alergicznego, kontaktowego zapalenia skóry takimi jak metale i substancje zapachowe oraz alergenami swoistymi dla tej grupy zawodowej (środki ochrony roślin i składowe gumy) wykazana została kontaktowa nadwrażliwość na inne, rzadko opisywane alergeny, takie jak kalafonia, związki rtęci czy lanolina.

Wśród fryzjerów czynnikami wywołującymi zawodowy wyprysk kontaktowy okazały się związki niklu, kobaltu, palladu, parafenylenodwuamina, nadsiarczan amonu, siarczan diaminotoluenu oraz tioglikolany. Stanowi to oczywiście bardzo cenny materiał doświadczalny, o wysokim znaczeniu edukacyjno-proilaktycznym.

Ważnym elementem działalności Habilitanci jest jej współpraca międzynarodowa w zakresie monitorowania częstości uczuleń kontaktowych w odniesieniu do klasycznych alergenów, jak również identyfikacja nowych związków chemicznych stanowiących zagrożenie we wspomnianym zakresie. Podobnie jak kilka innych ośrodków w Polsce Pracownia Dermatologii Ośrodka Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego współpracuje z Europejskim Systemem Nadzoru nad Alergią Kontaktową (ESSCA), dzięki czemu Polska znalazła swoje miejsce na mapie Europy odgrywając ważną role jako partner w tych jak ważnych działaniach.

Prace kazuistyczne opublikowane przez Habilitantkę opisywały przypadki rejestrowane i rozpoznawane po raz pierwszy w historii nauk medycznych. Alergiczne zapalenie skóry wywołane kontaktem z takimi alergenami jak kurkuma czy nifuroksazyd nie zostały bowiem wcześniej opisane w literaturze światowej.

Należy podkreślić, że wyniki swoich badań naukowych pani doktor opublikowała na łamach uznanych czasopism naukowych , o znaczącej punktacji IF.

Kierowanie tematami i projektami badawczymi to kolejny element zwracający uwagę w dorobku Habilitantki. Sześć projektów dotyczyło lub dotyczy takich tematów jak alergia kontaktowa na lateks, alergiczne reakcje krzyżowe w alergii na metale, tolerancja implantów niklowych oraz alergia na konserwanty. W okresie pomiędzy rokiem 1997 a 2012 Habilitantka była głównym wykonawcą aż 13 projektów badawczych, m.in. w ramach Strategicznego Programu Rządowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz rozmaitych projektów IMP.

W podsumowaniu pragnę stwierdzić, że zarówno pod względem merytorycznym, jak też metodologicznym dorobek naukowo-badawczy Habilitantki oceniam bardzo wysoko. Uważam, że jest on niezwykle wartościowy i praktyczny, co w dużej mierze podnosi jego ogólną ocenę.Rozprawa habilitacyjna

Przedstawiona do oceny rozprawa habilitacyjna pt. „ Badania eksperymentalne i kliniczne w świetle aktualnych problemów alergii na metale” to zestaw siedmiu publikacji, których pani doktor Beata Kręcisz jest pierwszym z grupy autorów. Pięć publikacji stanowią prace badawcze, a pozostałe dwie to opisy przypadków kazuistycznych uczulenia na metale. Łączna punktacja IF tych publikacji to 14,21 i zostały one opublikowane na łamach cenionych czasopism naukowych.

W ww. pracach , które zostały przeprowadzone i opublikowane przez całą grupę badaczy Habilitantka w istotny sposób zaznaczyła swój udział zarówno w zakresie opracowania założeń , przeprowadzenia badania dermatologicznego, opracowania zestawu testów diagnostycznych, wykonania testu uwalniania niklu , analizy wyników oraz przygotowania ich do publikacji.

Tematyką cyklu prac było uczulenie na metale, które stanowi jak wiadomo powszechny problem kliniczny. Pani doktor swoja uwagę skoncentrowała na następujących aspektach dotyczących tego zjawiska :  1. uczulenie na metale u młodzieży

  2. problem uczulenia na metale wśród młodzieży przygotowującej się do wykonywania zawodu fryzjera

    • wpływ środowiska pracy,

  3. związek tego uczulenia z atopią,

  4. oraz znaczenie wspomnianego zjawiska w niepowodzeniach po zabiegach wszczepienia implantów stawowych

    • ocena właściwości alergizujących implantów ortopedycznych po 24 miesiącach od przeprowadzenia zabiegu,

    • eksperymentalna ocena miejscowej nietolerancji implantów niklowych na modelu zwierzęcym świnek morskich.

Habilitantka jasno i szczegółowo określiła cele swoich badań i dobrze przygotowała je metodologicznie.

Problem uczulenia na metal w grupie młodzieży badany przez Habilitantkę przedstawiał się następująco. Najczęstszymi alergenami uczulającymi badanych uczniów gimnazjalnych był nikiel , pallad, kobalt i chrom. Ponad połowa uczulonych osób reagowała na dwa lub więcej metali, a zjawisko uczulenia na metale istotnie częściej dotyczyło młodzieży płci żeńskiej. Habilitantka wykazała, że uczulenie na pallad zawsze współistniało z uczuleniem na nikiel, co prawdopodobnie związane jest z krzyżowymi reakcjami zachodzącymi w obrębie metali przejściowych. Natomiast nie potwierdzono często spotykanej opinii o zależności pomiędzy przekłuwaniem ciała a uczuleniem na nikiel. Również zjawisko atopii nie wpływało na częstość występowania wspomnianego uczulenia. Wyniki badań pani doktor ewidentnie wykazały, ze dopuszczone do obrotu handlowego elementy metalowe biżuterii i odzieży nie spełniają obowiązujących norm prawnych , gdyż charakteryzują się ponadnormatywnym uwalnianiem metalu. Ma to oczywiście istotne znaczenie praktyczne i prawne, gdyż nie są spełnione wymogi Europejskiej Dyrektywy Niklowej, co powinno znaleźć konkretne przełożenie w postępowaniu naprawczym w zakresie kontroli stosowania się do prawa handlowego. Wspomniane wyniki zostały przedstawione na konferencjach tematycznych w Edynburgu w 2009 roku oraz w Istambule w roku 2011 i opublikowane na łamach czasopisma Contact Dermatitis.

Grupie zawodowej fryzjerów poświecone zostały badania przeprowadzone w grupie uczniów szkół fryzjerskich. Szkodliwe działania związków chemicznych na które narażeni są fryzjerzy jest oczywiste, zważywszy na bardzo wysoki odsetek pracowników tego zawodu, którzy prezentują zmiany skórne (43%), w tym wyprysku kontaktowego (25%). Habilitantka wykazała, że najczęstszymi alergenami odpowiedzialnymi za występowanie alergicznej odmiany wyprysku kontaktowego był nikiel, następnie kobalt oraz nadsiarczan amonu i parafenylenodwuamina. Wyniki te przedstawiono na kongresie European Academy of Allergy and Clinical Immunology w Londynie , w 2010 roku oraz opublikowano na łamach czasopisma Contact Dermatitis w roku 2011.

Zarówno implanty ortopedyczne jak i stomatologiczne stosowane są coraz powszechniej w klinicznej praktyce medycznej. Właśnie zagadnienie uczulenia na metale u osób poddanych endoplastce stawów , u których występują rozmaite objawy złej tolerancji implantów kostnych zwróciło uwagę Habilitantki. Wraz z zespołem innych badaczy pani doktor wykazała, że obecność w implantach takich przykładowo metali jak nikiel, chrom, kobalt i pallad może prowadzić do alergizacji oraz klinicznych objawów uczulenia. Zastąpienie szkodliwych implantów innymi, nie zawierającymi metali powodowało natomiast cofanie się objawów , w tym gojenie się przetok skórnych. Wyniki te przedstawione zostały na konferencji w liberce w 2007 roku oraz opublikowano na lamach czasopisma Int. J. Occup. Med. Environ. Heath.

Kontynuacją badań Habilitantki w zakresie niepowodzeń po wszczepieniu implantów ortopedycznych są prace dowodzące ,ze metalowe implanty mogą być źródłem pierwotnego uczulenia na metale (pozytywizacja wyników naskórkowych testów płatkowych u 10% badanych po 2 latach od momentu wszczepienia implantu). Wyniki te potwierdzone zostały badaniami eksperymentalnymi na modelu zwierzęcym (świnki morskie), a mianowicie aż u 60% zwierząt stwierdzono uczulenie na nikiel po 9 miesiącach od zastosowaniu implantu. Natomiast u zwierząt eksperymentalnie uczulonych na nikiel przed zabiegiem implantacyjnym, ekspozycja na uczulający alergen prowadziła do rozwoju reakcji o charakterze odczynów alergicznych w otaczających tkankach. Wnioski przeprowadzonych badań są bardzo przekonujące, a mianowicie u osób planowanych do zabiegu endoplastyki stawowej, a szczególnie w przypadku zgłaszanych wcześniej objawów nietolerancji metali wręcz niezbędna wydaje się diagnostyka w zakresie uczulenia na metale przed wykonaniem tak inwazyjnego zabiegu. W przypadku potwierdzenia uczulenia na metale takie przykładowo jak nikiel naturalnym wydaje się być wybór odpowiednich implantów , o właściwym i bezpiecznej dla pacjentów kompozycji. Wyniki tych badan przyjęto do druku w IJOMEH i przedstawiono na kongresie w Istambule w 2011 roku.

Bardzo wartościowy jest też materiał zawarty w dwóch doniesieniach kazuistycznych . A mianowicie, reakcja anafilaktyczna po kontakcie skóry z chlorkiem kobaltu (Contact Dermatitis 2009) oraz alergia pokarmowa związana z ekspozycja na nikiel, manifestująca się objawami wyprysku uogólnionego (Paediatric Dermatology 2011). Doniesienia te charakteryzuje wysoka wartość poznawcza oraz wypływające z wniosków cenne uwagi i wskazówki dotyczące konieczności poszerzenia diagnostyki alergologicznej w wybranych przypadkach klinicznych.

W podsumowaniu oceny rozprawy habilitacyjnej pragnę podkreślić, że badania przeprowadzone przez panią doktor z całym zespołem współbadaczy , cechuje wysoka wartość merytoryczna, logika konstrukcji planowanych projektów, oraz dostosowanie ich do klinicznych potrzeb współczesnej alergologii i immunologii klinicznej. Klarowne wnioski i logiczne wskazówki czy też wytyczne z nimi związane świadczą o pełnej dojrzałości naukowej Habilitantki, co czyni ją zresztą uznanym ekspertem w dziedzinie alergicznych chorób skóry o etiologii zawodowej. Odnosi się to zresztą nie tylko do skali krajowej lecz również co ważne, do całej Unii Europejskiej, w której godnie Polskę reprezentuje.


Reasumując, z wielka przyjemnością i satysfakcją stwierdzam, że dr med. Beata Kręcisz stworzyła bardzo znaczący i w pełni wartościowy dorobek naukowy. Przedstawiona do oceny rozprawa habilitacyjna w formie jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Badania eksperymentalne w świetle aktualnych problemów alergii na metale” jest ciekawym i oryginalnym materiałem naukowo-badawczym, który z pewnością uzupełnia wiedzą medyczną w zakresie dziedziny , którą pani doktor zajmuje się od wielu lat.

Zarówno dorobek naukowy jak i rozprawa habilitacyjna odpowiadają wymogom stawianym w obowiązującej Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym. Wnoszę zatem o dopuszczenie pani doktor Beaty Kręcisz do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz.


: upload -> intranet dokum -> post hab -> krecisz
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
krecisz -> Prof dr hab med. Anna Skoczyńska p o. kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy