Strona główna

Redakcja: Biuro Promocji, tel. 36 80 789


Pobieranie 42.92 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar42.92 Kb.Redakcja: Biuro Promocji, tel. 36 80 789

Wojciech.Sokolnicki@ae.wroc.pl

Lucyna.Wasylina@ae.wroc.pl Nr 52/17 października 2005

W AKADEMII
Pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji

13 października 2005 r. Senatorowie po raz pierwszy w tej kadencji zebrali się w nowym składzie. Zebranych powitał Rektor prof. Bogusław Fiedor. Pogratulował senatorom wyboru i wyraził nadzieję, że wspólna praca będzie korzystna zarówno dla społeczności akademickiej, jak i dla uczelni. Złożył także nauczycielom (w przededniu ich święta) życzenia satysfakcji z pracy i zadowolenia z kształcenia młodych kadr.

W trakcie obrad poruszano szereg zagadnień. • Rektor przedstawił wniosek o powołanie Konwentu, ciała doradczego rektora. Konwent zastąpi dotychczasową Radę Konsultacyjną.

 • Profesor Stefan Wrzosek, prorektor ds. dydaktyki zreferował propozycje korekt do Uchwały

Senatu z 30 czerwca 2005 roku, odnoszącej się do zasad rozliczania zajęć dydaktycznych.

Profesor Bożena Klimczak zakwestionowała poprawność Uchwały zarzucając jej brak precyzyjnych określeń dotyczących, m.in. zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego, rodzaju zajęć i zasad ich rozliczania, przedstawiła także kalkulację odnoszącą się do zmian w obciążeniu pracowników zajęciami według nowych zasad i jakie konsekwencje może to wywołać. Rektor prof. Bogusław Fiedor wyjaśnił, że uchwała zatwierdzona przez Senat w czerwcu br odnosiła się do przepisów i aktów prawnych obowiązujących wówczas. Zebrani wysłuchali także argumentacji prof. Marka Łyszczaka, prorektora ds. rozwoju i promocji uczelni. Rektorzy zadeklarowali, że dokładnie przeanalizują wyliczenia przedstawione przez prof. Bożenę Klimczak.

Senatorowie po dyskusji zaakceptowali poprawki wniesione do Uchwały o zasadach rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.


 • W następnej kolejności Rektor przedstawił składy stałych komisji senackich.

Powołani zostali:

 • - do Senackiej Komisji Budżetowej: prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty (przewodniczący), prof. dr hab. Grażyna Borys, mgr inż. Andrzej Idzikowski, dr Władysław Fałowski, dr Teresa Jajuga, mgr inż. Tadeusz Lisik, prof. dr hab. Edward Nowak, dr hab. Leszek Patrzałek, prof. AE, dr hab. Danuta Sołtys, prof. AE,

 • - do Senackiej Komisji ds. Dydaktyki: prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek (przewodniczący), dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. AE, dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, prof. AE, dr Maja Jedlińska, mgr Danuta Kaczmarska, prof. dr hab. Adam Kopiński, dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. AE, dr inż. Marek Urban,

 • - do Senackiej Komisji ds. Nauki: prof. dr hab. Zdzisław Pisz (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Andrzej Gospodarowicz, dr hab. Andrzej Graczyk, prof. dr hab. Bożena Klimczak, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz, prof. AE, prof. dr hab. Marek Walesiak,

 • - do Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Gospodarowicz (przewodniczący), dr hab. Ryszard Brol, prof. AE, dr hab. inż. Władysław Czupryk, prof. AE, dr hab. Józef Dziechciarz, prof. AE, dr hab. Marek Łyszczak, prof. AE, przedstawiciele związków zawodowych – dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. AE i dr inż. Wiesław Ładoński,

 • - do Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (przewodniczący), dr Franciszek Adamczuk, prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. dr hab. Stanisław Krawczyk, dr hab. inż. Tomasz Lesiów, prof. AE, mgr Hanna Misiewicz-Olszowska, prof. dr hab. Stanisław Styś, prof. dr hab. Jarosław Witkowski,

 • - do Senackiej Komisji ds. Wydawniczej: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. AE (przewodniczący),dr hab. Marian Jasiukiewicz, prof. AE, dr hab. inż. Elżbieta Kociołek-Balawejder, prof. dr hab. Andrzej Matysiak, prof. dr hab. Adam Nowicki, prof. dr hab. Aniela Styś.

W skład niektórych komisji powołani zostaną także studenci.

- Senat powołał Senacką Komisję Statutową w składzie: prof. dr hab. Andrzej Śmieja (przewodniczący), dr Tomasz Gaweł, prof. dr hab. inż. Andrzej Gospodarowicz, mgr Anna Tadla-Majcherek (kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego), prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, dr Andrzej Oryński, prof. dr hab. Danuta Strahl, prof. dr hab. inż. Stefan Wrzosek. Głównym celem Komisji będzie przygotowanie projektu zmian do Statutu uczelni uwzględniających nowe Prawo o szkolnictwie wyższym ustanowione 27 lipca 2005 r. • Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował Senatorów o stanie finansowym uczelni oraz o potrzebie oszczędności i zracjonalizowania wydatków. Zapowiedział przygotowanie programu restrukturyzacji kosztów i dochodów. Prof. Marek Łyszczak wyjaśnił, że 70% kosztów uczelni generuje działalność dydaktyczna, stąd w tym obszarze szczególnie należy szukać oszczędności.

Kanclerz mgr Edward Bratek przekazał informację o planowanych oszczędnościach, m.in. w ciągu dwóch lat na emeryturę odejdzie 70 osób, pozwoli to nawet przy częściowym odtworzeniu stanowisk zaoszczędzić część pieniędzy, po analizie umów o dzieło i zleceń dla pracowników administracyjnych postanowiono zmniejszyć ich liczbę. Dochody zamierza się zwiększyć poprzez uporządkowanie gospodarki w zakresie gruntów i obiektów (więcej informacji przekażemy w rozmowie z kanclerzem zamieszczonej w Naszej Akademii).

Prof. Stefan Wrzosek mówił o zmianie zasad odpłatności za studia – kwotę czesnego rozłożono na 10 rat w skali roku. Prorektor ds. dydaktyki wyjaśnił, że wobec tendencji do spadku liczby studentów na studiach odpłatnych (chociaż rekrutacja w tym roku była większa niż w poprzednim) w przyszłości zmaleją dochody uczelni. Potrzebne są więc działania marketingowe zachęcające do podejmowania studiów w naszej uczelni, także studiów podyplomowych.

Podsumowując dyskusję Rektor zapowiedział, że kierownictwo uczelni planuje, aby oszczędności w kosztach rozłożyć na całą społeczność uczelni.

Po dyskusji Senatorowie zaproponowali, aby na comiesięcznych spotkaniach Senatu przedstawiać stan finansów uczelni. Umożliwi to jego monitoring i pomoże w podejmowaniu racjonalnych decyzji.Senatorowie zgodzili się na podwyższenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym uczelni.

 • Kwestor mgr Krzysztof Małys zgłosił potrzebę dokonania korekty planu rzeczowo-finansowego uczelni. Senatorowie wyrazili niezadowolenie, że dokumenty przedstawione przez kwesturę nie wprost informują o dyskutowanym temacie, ale zaakceptowali korektę planu rzeczowo-finansowego uczelni i upoważnili Rektora do dokonywania korekty planu.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało studentkom Wydziału Zarządzania i Informatyki Karolinie Wojdyle i Agnieszce Gronczewskiej stypendia za wyniki w nauce. Rektor wręczył oficjalne pismo uhonorowanym studentkom i pogratulował stypendystkom.

 • Minister Edukacji Narodowej Mirosław Sawicki przyznał prof. Danucie Strahl nagrodę za dotychczasową współpracę i za trud pracy dla dobra społeczności akademickiej.

 • Senatorowie wydali pozytywną opinię o powierzeniu stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej mgr Barbarze Żmigrodzkiej, w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor mgr Barbary Sobali.

 • W związku z wyborem prof. Stefana Wrzoska na stanowisko prorektora ds. dydaktyki w naszej uczelni prace w Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych podejmie prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska.
 • Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o powołanie dra hab. Mariusza Czekały na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Zarządzania i Informatyki.
 • Prof. Wrzosek poprosił o wprowadzenie do zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007 informacji o uprawnieniach dla laureatów olimpiady z zakresu przedsiębiorczości dotyczących przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
 • Rektor prof. Bogusław Fiedor poinformował o powołaniu w skład Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dr. hab. Józefa Dziechciarza, prof. AE, mgr. Edwarda Bratka, mgr Grażyny Rudnickiej, prof. dr hab. Anielę Styś, prof. dr. hab. Stanisława Urbana, prof. dr. hab. Marka Walesiaka, mgr. Katarzyny Łuszkiewicz i dr. inż. Wiesława Ładońskiego.
 • Rektor powołał Komisję ds. Wynagrodzeń w składzie: mgr Edward Bratek, mgr Krzysztof Małys, mgr Grażyna Rudnicka i przedstawiciele związków zawodowych –mgr Krystyna Szewczyk, mgr inż. Tadeusz Lisik, dr inż. Wiesław Ładoński, dr. Mariana Muszkiewicza.
 • W sprawach różnych dziekan dr hab. Andrzej Graczyk zgłosił problem dotyczący pracochłonności przygotowania suplementów do dyplomów ukończenia studiów. Rektor prof. Bogusław Fiedor odpowiedział, że częściowe rozwiązanie dostrzega w zawieraniu z pracownikami dziekanatu umów zleceń na wykonanie tych dokumentów w formie dodatkowej pracy.
 • Profesor Pisz poprosił o wyjaśnienie czy jest możliwe łączenie funkcji senatora w dwóch różnych uczelniach. Rektor prof. B. Fiedor wyjaśnił, że w świetle obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym rok akademicki 2005/2006 ma charakter przejściowy, część przepisów zacznie obowiązywać dopiero w kolejnym roku akademickim. Z interpretacji przepisów wynikałoby, że jest to możliwe w tym roku akademickim, ale Rektor zobowiązał się do sprawdzenia poprawności swojej analizy.

 • Rektor został poproszony o przekazanie do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji prośby o przesuniecie terminu zbierania informacji do ankiety parametryzacji wydziałów.


Biblioteka Główna informuje o możliwości korzystania z Katalogu Polskich Norm ze strony http://www.pkn.com.pl/PNAdm1/
Pełne teksty norm z zakresu technologii żywności można otrzymać w Bibliotece Zakładowej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym naszej Akademii.

Informacje o patentach można znaleźć na stronie http://www.uprp.pl/polski oraz na stronie http://www.espacenet.com/, gdzie znajduje się bezpłatna bibliograficzna baza zawierająca informacje o patentach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat w krajach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej oraz wydane przez Europejskie Biuro Patentowe i Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Dostępne są również pełne teksty dokumentów w formacie PDF.

Wszelkie pytania można kierować do Oddziału Informacji Naukowej BG  pok. A7


W semestrze zimowym 2005/06 zostało uruchomionych 5 międzyuczelnianych, pilotażowych wykładów prowadzonych w formie e-learningu. Inicjatywa jest częścią projektu econet – Wirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii Ekonomicznych. Każda uczelnia ekonomiczna zaproponowała i prowadzi jeden temat, w którym uczestniczyć będzie po pięciu studentów z każdej z nich. Wrocławska AE zaproponowała zajęcia na temat Strategii kreatywnej w reklamie, przygotowany i prowadzony przez dr. hab. Ryszarda Kłeczka

25 października koła naukowe i organizacje studenckie na tradycyjnym Targowisku będą zachęcały nowych studentów do wstąpienia w ich szeregi. Z tej okazji zostały ogłoszone godziny rektorskie w godz.12-16 dla studentów studiów stacjonarnych. Przypomnijmy, że w uczelni działa 28 kół naukowych i 15 organizacji studenckich.ZAPROSZENIA I KONKURSY

Otrzymaliśmy zaproszenie na IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dni Marketingu Sportowego” (DMS), organizowanej przez Sport&Business Foundation, która w dniach od 23 – 25 listopada 2005 r. odbędzie się na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W tym roku konferencja hasłem spotkania będą "Pieniądze w sporcie". Oprócz tradycyjnych prelekcji, obejmie ona również szkolenie z zakresu przygotowania i maksymalizacji efektów programów sponsorskich. Udział w konferencji zapowiedziało wiele znanych postaci – również z zagranicy - ze świata sportu i nauki. Wstęp wolny. Szczegóły: www.sbf.pl/dms

O staż we Francji w wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Polskiej w Paryżu mogą starać się m.in. studenci ekonomii, handlu i zarządzania finansami, którzy ukończyli przynajmniej drugi rok studiów i biegle znają j. francuski. Ambasada nie pokrywa żadnych kosztów związanych z podróżą i pobytem, nie zapewnia też żadnego wynagrodzenia. Staż cieszy się jednak dużym powodzeniem, bowiem zaświadczenie o jego ukończeniu wraz ze stosowną opinią może stanowić cenną rekomendację podczas poszukiwania pracy.

Stażyści przyjmowani są przez cały rok, minimalny czas stażu wynosi jeden miesiąc. Szczegóły w Dziale Współpracy z Zagranicą.Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce ogłosiło drugą edycję konkursu na stypendia z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. O stypendium ubiegać się mogą studentki i studenci czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich piszący pracę magisterską na temat związany ze zintegrowanym rozwojem obszarów wiejskich. Konkurs jest otwarty dla studentów wszystkich kierunków studiów. Od lutego 2006 do ukończenia studiów w czerwcu 2007, dziesięcioro wyłonionych stypendystów weźmie udział w programie edukacyjnym poświęconym tematyce zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich oraz otrzyma wsparcie finansowe w formie comiesięcznego stypendium. Osoby zainteresowane udziałem w programie stypendialnym są proszone o przysłanie zgłoszenia drogą pocztową do 15 listopada 2005 (decyduje data wpływu wniosku).

Szczegółowe informacje pod adresem www.boell.plMinister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Prace powinny dotyczyć szeroko rozumianej polityki zagranicznej Polski, problemów prawa międzynarodowego i teorii stosunków gospodarczych lub problematyki współpracy gospodarczej. Prace w języku polskim, zaopatrzone w opinie recenzentów i promotora oraz życiorys autora powinny być przesłane za pośrednictwem uczelni na adres Biura Kadr i Szkolenia MSZ z dopiskiem „konkurs” do 31 grudnia 2005 r. Dodatkowe informacje: tel. (22) 52 39 602, 52 39 240. Pismo z MSZ dostępne w dziekanatach.

Urząd Patentowy informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem na prace o tematyce dotyczącej ochrony praw własności przemysłowej przedłużono termin składania prac konkursowych do dnia 25 listopada. Przypomnijmy, że do konkursu mogą zostać zgłoszone prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i studenckie na ww. temat, w tym również w zakresie zarządzania i marketingu prawami własności przemysłowej. Przewód lub obrona pracy powinny były mieć miejsce między 1 października 2004 a 25 listopada 2005 r. Szczegóły: www.uprp.pl/polski

Minister Nauki i Informatyzacji postanowił ufundować nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe. „Kryteriami oceny będą jakość i doniosłość osiągnięć, a nie czas ich powstania. Preferowane będą te osiągnięcia, które udowodniły już swój wpływ na rozwój nauki lub rozwój społeczny czy gospodarczy.” – czytamy w komunikacie. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: podstawowe badania naukowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz badania na rzecz rozwoju gospodarki. Wysokość nagrody określono jako dziesięciokrotność maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego zatrudnionego w państwowej szkole wyższej. Kandydatów mogą zgłaszać rady wydziałów, rady naukowe i stowarzyszenia naukowe oraz pozarządowe stowarzyszenia gospodarcze i społeczne.

Termin zgłaszania kandydatów do nagrody mija 15 grudnia. Szczegóły tutaj.

WOKÓŁ NAS

Z apelem do społeczności akademickiej o powszechny udział w nadchodzącej II turze wyborów prezydenckich zwróciło się prezydium KRASP. Przewodniczący KRASPu apeluje „do profesorów i kadry akademickiej, aby wypełniali powinność formowania postaw pro-społecznych i wychowania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, dając przykład swojego udziału w wyborach. Studentów i całą społeczność akademicką zachęcamy do wykazania troski o dobro wspólne i umacnianie zasad demokracji w naszym kraju.”

Firma Nestle uruchomiła na swojej stronie internetowej Start Forum Nestle - forum dyskusyjne dla studentów, dzięki któremu mogą poszerzyć wiedzę oraz wygrać praktyki. Lubiący łamigłówki znajdą tu coś dla siebie, bowiem w każdy weekend publikowane jest zadanie a każde pięć pierwszych poprawnych odpowiedzi jest premiowane nagrodą.
www.forum.nestle.com


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość