Referat Spraw Społecznych i PromocjiPobieranie 31.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.75 Kb.
RodzajReferat

Referat Spraw Społecznych i Promocji

Urząd Miasta i Gminy, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

e-mail: gci@ogrodzieniec.pl, tel. 32 / 67 09 703
Ankieta w celu aktualizacji bazy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zespołów, innych form oraz inicjatyw społecznych na oficjalnym portalu internetowym Gminy Ogrodzieniec www.ogrodzieniec.pl w kategorii ORGANIZACJE.Szanowni Państwo,

w 2012 roku stworzyliśmy na nowo portal internetowy Gminy Ogrodzieniec, uzupełniliśmy wiele informacji. Portal ulega ciągłej modyfikacji, został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą również Państwa organizacji, gdyż od tego czasu wiele wiadomości zmieniło się.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety (16 punktów), aby wiedza
o Was i Waszych działaniach była aktualna. Dodatkowym punktem w ankiecie jest część dotycząca przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku.

Wypełnioną ankietę można oddać w wersji papierowej w Urzędzie (pokój nr 33),


odesłać pocztą (Referat Spraw Społecznych i Promocji, Urząd Miasta i Gminy,
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec
), mailem (gci@ogrodzieniec.pl). Ankieta do pobrania w wersji elektronicznej z portalu Gminy Ogrodzieniec znajduje się pod linkiem – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/ankieta.

W załączeniu stan bieżący, na podstawie dotychczas przekazanych przez Państwa informacji – wydruk z marca br. – http://www.ogrodzieniec.pl/kategorie/organizacje

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy poprzez wspólną promocję własnych działań.
dr inż. Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec

UWAGA! W ankiecie prosimy o podanie tych danych, które będą mogły być zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec. Punkty 1-15.


LP.

DANE

DO UZUPEŁNIENIA

1

DOKŁADNA NAZWA ORGANIZACJI

(data powstania)
2

NAZWA SKRÓCONA

(jeśli istnieje)

3

SIEDZIBA ORGANIZACJI

(adres)4

TELEFON ORGANIZACJI

(telefon, fax)
5

E-MAIL ORGANIZACJI


6

STRONA INTERNETOWA
7

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

(opisać dziedziny, obszary, w których porusza się organizacja)

8

OSOBA REPREZENTUJĄCA

(stanowisko np.: Prezes, Przewodniczący, Przedstawiciel itp.

oraz imię i nazwisko tej osoby)

9

OSOBA DO KONTAKTU

(imię i nazwisko, stanowisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail)


10

DANE REJESTROWE

(jeśli istnieją: data, KRS, REGON)

11

RODZAJ ORGANIZACJI

(wybrać: stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie inne, związek stowarzyszeń, organizacja pożytku publicznego, fundacja, ochotnicza straż pożarna,

koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie kultury fizycznej [sportowe], klub sportowy, uczniowski klub sportowy, grupa nieformalna,

inne – podać jakie)

12

KATEGORIA

(proszę zaznaczyć „X” kategorię,

do której Państwa zakwalifikujemy

na naszej stronie internetowej:

♦ Ochotnicze Straże Pożarne

Zespoły Folklorystyczne

♦ Orkiestry Dęte i Zespoły Muzyczne

♦ Sportowe i Rekreacyjne

♦ Historyczne i Regionalne

♦ Społeczne i PozostałeInicjatywy Społeczne – kategoria

dla grup nieformalnych)

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


…………………………………………


13

ZASIĘG DZIAŁANIA

(miejscowość, gmina, powiat, województwo, lokalny, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy)
14

WŁASNE UWAGI

(opisać)

15

PODSUMOWANIE ROKU 2015

(proszę wymienić przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku)

16

INNE

(w przypadku niepodania danych kontaktowych do zamieszczenia
na stronie internetowej, prosimy
o podanie ich w celu ułatwienia kontaktu z Urzędem:


osoba, adres, telefon, e-mail)…………………………………... ……………………………….....................................miejscowość, data podpis osoby wypełniającej

………………………………..pieczątka organizacji

Marzec 2016 Strona z


: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy