Referat Zarządzania Mieniem Gminnym Andrzej Górecki inspektor ds gospodarki gruntamiPobieranie 16.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.35 Kb.
RodzajReferatKARTA USŁUGI

ZMG 10Rozgraniczenie nieruchomości

WERSJA NR 1

DATA ZATWIERDZENIA

01.06.2012MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

Referat Zarządzania Mieniem Gminnym

Andrzej Górecki – inspektor ds. gospodarki gruntami

Bolesław Czyżewski – inspektor ds. gospodarki gruntami

II piętro - pokój nr 201

tel.: (077) 46 22 854

email : a.gorecki@ugim.ozimek.pl

b.czyzewski@ugim.ozimek.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż dwa miesiące od dnia otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Pisemny wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

 2. Załączniki do wniosku
  a. aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości.
  b. adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.
  c. wstępna zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych.
  d. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.

 3. Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa:
  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Ozimek - na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu, składane za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19, 45-052 Opole) za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 29-24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

 3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Imię i nazwisko/ Stanowisko

Data

Opracował:

Bolesław Czyżewski – inspektor ds. gospodarki gruntami

01.06.2012

Zatwierdził:

Barbara Durkalec – Sekretarz Gminy

01.06.2012

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy