Strona główna

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz. Wstęp


Pobieranie 34.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.9 Kb.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208/2013 Burmistrza Starego Sącza

z dnia 13 września 2013r.


REGULAMIN

amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz.


Wstęp

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz i obowiązuje wszystkich wędkujących w tych wodach.

2. Zakres wód udostępnionych do wędkowania oraz związane z tym opłaty określa Burmistrz Starego Sącza.

3. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Zasady udostępnienia łowiska
§1

1. Zabrania się wędkowania na terenie kąpieliska „Parku Wodnego Stawy w Starym Sączu”, oraz na terenie przyległym do niego w promieniu 150 m.

2. Miejsce do wędkowania można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą. Dotyczy to także osób posiadających zezwolenie roczne.

3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

4. Każdy z łowiących wchodzi na łowisko na własną odpowiedzialność. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

5. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.

6. Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu obsłudze łowiska.

7. Na terenie łowiska należy zachować cisze.

8. Na łowisku obowiązuje zakaz:


  • zaśmiecania terenu,

  • niszczenia roślinności,

  • rozpalania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

  • kąpieli, poza miejscem do tego wyznaczonym,

  • parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,

  • głośnego zachowania


Obowiązki wędkującego
§2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz ważne zezwolenie na połów ryb.

2. Wędkarz posiadający wykupioną opłatę roczną każdorazowe wejście na łowisko winien zgłaszać obsłudze łowiska.

3. Ryby z haczyka należy uwalniać z zastosowaniem maksymalnych ostrożności.

4. Ryby o wadze pow. 3 kg (w przypadku suma 10 kg) należy po złowieniu bezwłocznie wypuścić z powrotem do łowiska.

5. Pozostałe ryby, których wędkarz nie zamierza zabrać należy także bezwłocznie po złowieniu wypuścić.

6. Za ryby, które wędkarz przetrzymuje obsługa łowiska może naliczyć opłatę w dowolnym momenie wędkowania.

7. Po opuszczeniu łowiska wędkarz bewzględnie jest zobowiązany zgłosić obsłudze łowiska złowione ryby w celu ich zważenia i naliczenia stosownej opłaty.

8. Naliczenie opłaty za złowione ryby odbywa się wyłącznie w godzinach ustalonych przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

9. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

10. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

11. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.


Zasady wędkowania
§3
1. Wędkarze mogą wędkować dwoma wędkami. Dopuszczalne jest łowienie większą ilością wędek jedynie w przypadku wykupienia dodatkowych zezwoleń.

2. Wędkarze niepełnoletni posiadający zezwolenie ulgowe mogą wędkować tylko jedną wędką.

3. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką złożoną z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a)jednym haczykiem z przynętą, albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie przekraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

4 Jako przynęty mogą być stosowane:

a) przynęty naturalne zwierzęce i roślinne,

b) przynęty sztuczne.

5. Zabrania się stosowania jako przynęt:

a) zwierząt i roślin chronionych,

b) ikry rybiej,

6. Pora dzienna trwa od godz. 7.00 do godz 20.00.

7.Wędkowanie w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do godz.8.00 może odbywać się z zastosowaniem poniższych zasad:

a) wędkarz zamierzający dokonywać połowu w nocy zobowiązany jest zamiar ten zgłosić inkasentowi, oraz wykupić stosowne zezwolenie.

8. Ustala się następujące minimalne odległości miedzy wędkującymi, oraz ich przynętami w wodzie:  • przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek oraz pod lodem – 10m.

9. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej, w odległości do 60 m od brzegu. Dopuszczalne jest łowienie w odległości do 100 m od brzegu, w taki sposób aby nie przeszkadzać osobom korzystającym ze środków pływających wypożyczonych w Parku Wodnym Stawy w Starym Sączu.

10. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym korzystającym z łowiska.

11. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.

12. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb określonych w §5 punkcie 5.

13. Ponadto wędkarzowi zabrania się:

a) Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom nieupoważnionym, oraz pozostawiania wędek bez osobistego nadzoru.

b) Łowienia ryb ze sprzętu pływającego, a także holowania przynęty za sprzętem pływającym,

c) Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb na łowisku przed zakończeniem połowu tego dnia.

d) Budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza wody.

e) Równoczesnego stosowania spinningowej metody wędkowania z jakakolwiek inną.

12. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Okres przechowywania żywych ryb nie może trwać dłużej niż 24 godziny.

13. Złowione ryby niewymiarowe, lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

 

Łowienie ryb spod lodu:
§4

Przy połowach spod lodu:

1. Dozwolone jest używanie tytko jednej wędki złożonej z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną

a) Jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 cm,

b) Sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

2. Zabrania się stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb.

3. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej.

4 Średnica wykonywanych przez wędkarza otworów w lodzie nie może przekraczać 20 cm, przy zachowaniu odległości miedzy otworami co najmniej 1 m, a po zakończeniu połowu otwory należy oznakować.

5. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu.
Ochrona ryb:
§5

Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb, a także ich okresy ochronne zgodne z §6 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr: 138 poz. 1559 z 2001 r.)

1. Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb wynoszą:

- amura białego - 40 cm

- karpia - 30 cm

- klenia - 25 cm

- leszcza - 25 cm

- lina - 25 cm

- płoci - 15 cm

- sandacza - 50 cm

- suma - 70 cm

- szczupaka - 50 cm

2. Obowiązujące okresy ochronne zawarte są w następujących przedziałach czasowych:

- sandacza - od 01 marca do 31 maja

- szczupaka - od 01 marca do 30 kwietnia.

- suma - od 01 listopada do 30 czerwca.

3. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

4. Na wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz obowiązuje całkowity zakaz odławiania i zabierania poza łowisko ryb (z wyjątkiem suma) wadze powyżej 3 kg. W przypadku suma nie wolno odławiać i zabierać osobników o wadze pow. 10 kg.  1. Limit ilościowy dozwolony do złowienia i zabrania z łowiska wynosi 10 sztuk w ciągu doby, w tym najwyżej 1 szt. suma i 3 szt. ryb z gatunków boleń, karp, amur biały, sandacz, szczupak i kleń, zaś łączna waga pozostałych 6 szt. ryb gatunków nie wymienionych wyżej nie może przekraczać 5 kg.

6. Za złowione ryby z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 pobierana jest opłata określona w cenniku.
Kontrola i odpowiedzialność wędkujących:
§ 6
1. Na żądanie osób posiadających odpowiednie uprawnienia z mocy prawa lub upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wędkarz zobowiązany jest okazać wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby, a także w razie konieczności umożliwić kontrolującemu sprawdzenie zawartości samochodu i namiotu.

2. Za naruszenie niniejszego regulaminu osoby uprawnione do kontroli mogą natychmiastowo usunąć łowiącego z zajmowanego stanowiska bez zwrotu opłaty.

3. W przypadku odkrycia, że nie zgłoszono jakiejś ryby do zważenia właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty specjalnej określonej w „Zasadach udostępniania do amatorskiego połowu ryb na terenie Dużego Stawu w widłach Dunajca
i Popradu”.

4. Właściciel łowiska zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży zezwolenia osobom nietrzeźwym, lub takim, które w przeszłości naruszały Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na „Dużym Stawie”.5. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi odpowiedzialność na zasadach powszechnych.
§ 7
Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 13 września 2013 roku.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość