Strona główna

Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej Rozdział I przepisy ogólne


Pobieranie 49.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar49.54 Kb.
Regulamin Domu Studenta Politechniki Opolskiej
Rozdział I

Przepisy ogólne


  1. Regulamin Domu Studenta określa ogólne zasady funkcjonowania Domów Studenta, prawa i obowiązki mieszkańców oraz administracji Osiedla Akademickiego w Politechnice Opolskiej, zwanej dalej również „Uczelnią”.

  2. Dom Studenta stanowi integralną część Uczelni i jest miejscem zamieszkania studentów do tego uprawnionych, miejscem nauki, pracy i wypoczynku.

  3. Reprezentantem ogółu mieszkańców Domu Studenta jest Zarząd Samorządu Studenckiego.

  4. Domem Studenta zarządza bezpośrednio kierownik.

  5. Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na okres trwania studiów pod warunkiem przestrzegania przez mieszkańca postanowień niniejszego regulaminu.Rozdział II

Zadania Administracji Osiedla Akademickiego
Do zadań administracji Osiedla Akademickiego należy, w szczególności:

 1. kwaterowanie studentów na podstawie przyznanych miejsc przez Komisje;

 2. przekazywanie i odbiór pokoi i segmentów mieszkalnych przyznanych studentom;

 3. prowadzenie spraw finansowych związanych z pobieraniem opłat za zamieszkanie w Domu Studenta;

 4. prowadzenie imiennych rewersów sprzętu i wyposażenia;

 5. naprawa sprzętu i wyposażenia będącego własnością Uczelni;

 6. utrzymywanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych, z wyjątkiem pokoi mieszkalnych;

 7. dbanie o należyty stan urządzeń, wyposażenia i aparatury będących na stanie Domu Studenta;

 8. zgłaszanie konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, takich jak dezynsekcja czy deratyzacja;

 9. zgłaszanie konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych i bieżących, w tym wynikających z realizacji poleceń Sanepidu, Straży Pożarnej, itp.;

 10. zapewnienie sprawowania przez pracowników ochrony stałej kontroli osób wchodzących i wychodzących z Domów Studenta.

Szczegółowe zadania administracji Osiedla Akademickiego określają odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.


Rozdział III

Przepisy porządkowe


 1. Mieszkańcy Domu Studenta zobowiązani są do szanowania mienia akademickiego oraz do utrzymania w czystości pomieszczeń ogólnego użytku.

 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 2200 – 600.

 3. Osoba odwiedzająca mieszkańca Domu Studenta zobowiązana jest zgłosić pracownikowi ochrony, do kogo udaje się w odwiedziny (podać nazwisko i nr pokoju) oraz pozostawić na portierni dokument tożsamości (legitymacja studencka, prawo jazdy lub inny), na podstawie, którego można stwierdzić jej tożsamość. Natomiast osoba posługująca się dowodem osobistym, paszportem lub książeczką wojskową zobowiązana jest do jego okazania pracownikowi ochrony.

W ramach odwiedzin na terenie Domu Studenta można przebywać do godz. 2200.

 1. Za zachowanie osoby odwiedzającej mieszkańca odpowiedzialna jest osoba odwiedzana.

 2. W godzinach nocnych drzwi wejściowe do akademika są zamknięte. Mieszkańcy wchodząc posługują się legitymacją studencką bądź kartą mieszkańca wydaną w administracji.

 3. Mieszkańcy Osiedla Akademickiego mogą w godzinach nocnych przemieszczać się pomiędzy Domami Studenta po zostawieniu karty mieszkańca na portierni odwiedzanego Domu Studenta.

 4. Środki do utrzymania czystości w pokojach mieszkalnych i segmentach mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

 5. W uzasadnionym przypadku, Kierownik Domu Studenta wraz, z co najmniej jednym przedstawicielem Zarządu Samorządu Studenckiego lub innym mieszkańcem mają prawo do komisyjnego wejścia do pokoju studenckiego.

 6. Konserwator Uczelni ma prawo wejść do pokoju podczas nieobecności mieszkańca wyłącznie w przypadku awarii bądź w celu usunięcia zgłoszonej przez mieszkańca usterki.

 7. Mieszkańcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za negatywne skutki (szkody wobec osób i mienia) wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania lub niesprawności technicznej sprzętu elektrycznego oraz maszyn i urządzeń sprowadzonych przez siebie na teren Domu Studenta.

 8. W przypadku sporów pomiędzy kierownikiem Domu Studenta a mieszkańcami, w ich rozstrzygnięciu, na wniosek mieszkańców, powinien uczestniczyć przynajmniej jeden przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu po raz pierwszy, mieszkaniec otrzymuje upomnienie (obowiązuje przez cały okres zamieszkania). Następne naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa do zamieszkania w Domach Studenta Politechniki Opolskiej

 10. Mieszkańcy zobowiązani są zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie poprzez zamykanie pokoju na klucz, który powinien być pozostawiony na portierni w chwili opuszczenia obiektu.

 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Studenta są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zarządzeń Rektora obowiązujących w Politechnice Opolskiej.


Rozdział IV

Kaucja


 1. Przed zakwaterowaniem student wpłaca, na wskazany numer konta bankowego Politechniki Opolskiej, kaucję tytułem:

 1. zaległych należności w opłatach za miejsce;

 2. kosztów napraw szkód wyrządzonych na terenie Osiedla Akademickiego,

 3. za zdanie pokoju niezgodne z regulaminem (rozdz. X pkt. 3) w wysokości 100 zł.

 1. Kaucja pobierana będzie w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zajmowane miejsce.

 2. Wpłata kaucji dokonywana jest przed zakwaterowaniem.

 3. Kaucja jest nieoprocentowana.

 4. Zwrot kaucji nastąpi po zdaniu pokoju, karty obiegowej i ewentualnym potrąceniu zaległych należności w opłacie oraz za wyrządzone przez mieszkańca szkody.

 5. Kaucja będzie zwrócona przelewem na pisemnie wskazany rachunek bankowy przez mieszkańca.

 6. Przy zakwaterowaniu mieszkańców nieposiadających aktualnych legitymacji studenckich Politechniki Opolskiej pobierany jest zastaw w wysokości 10,00 zł (gotówka) za kartę czytnikową umożliwiającą wejście na teren Domu Studenta.

 7. Mieszkaniec po wykwaterowaniu się i zdaniu karty, o której mowa w ust. 8, otrzymuje zwrot zastawu.


Rozdział V

Opłaty


 1. Propozycję wysokości odpłatności za miejsce w Domu Studenta proponuje kierownik Osiedla Akademickiego i przedstawia do akceptacji Kanclerzowi. Po zaopiniowaniu jej przez Zarząd Samorządu Studenckiego Kanclerz podejmuje decyzję w tej sprawie. Decyzja ta jest podstawą do wydania zarządzenia Rektora dotyczącego odpłatności za miejsce w Domu Studenta.

 2. Opłat za miejsce w domu studenckim mieszkańcy dokonują do 25-go każdego miesiąca za dany miesiąc. Do opłat wnoszonych po tym terminie naliczane będą odsetki w wysokości 0, 10% za każdy dzień zwłoki. Terminem wpłaty jest data wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy uczelni.

 3. W uzasadnionych przypadkach kierownik Domu Studenta ma prawo, na pisemny uzasadniony wniosek zainteresowanego, prolongować termin wniesienia opłaty na okres nieprzekraczający jednego miesiąca.

 4. Opłaty za zamieszkanie w roku akademickim dokonywane są:

 1. przez studentów Politechniki Opolskiej – przelewem na wskazany rachunek bankowy;

 2. osoby niezwiązane z Politechniką Opolską – gotówką w administracji DS Sokrates lub w DS Zygzak.

 1. Terminowe wnoszenie opłat jest z jednym z kryteriów, które decydują o zachowaniu prawa do zamieszkania w Domu Studenta w następnym roku akademickim.

 2. Studenci I roku studiów pierwszego stopnia zakwaterowani na dwa dni przed rozpoczęciem roku akademickiego nie wnoszą opłat za ww. dni.

 3. W lipcu, sierpniu i wrześniu obowiązują odrębne opłaty wakacyjne.


Rozdział VI

Zakwaterowanie


 1. Termin kwaterowania studentów na rok akademicki jest podawany do wiadomości na stronie internetowej Politechniki Opolskiej.

 2. Zakwaterowania studentów dokonują pracownicy administracji Domu Studenta.

 3. Zakwaterowanie następuje na podstawie otrzymania miejsca w Domu Studenta zgodnie z regulaminem przyznawania miejsc.

 4. Przed zakwaterowaniem student zapoznaje się z regulaminem mieszkańca domu studenta, który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń danego Domu Studenta.

 5. Do zakwaterowania niezbędne są następujące dokumenty:

   1. dowód osobisty lub paszport;

   2. legitymacja studencka (studenci powyżej I roku studiów);

   3. książeczka wojskowa;

   4. aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym;

   5. potwierdzenie wpłaconej kaucji

  1. Przy zakwaterowaniu mieszkaniec zobowiązany jest:

    1. wypełnić i podpisać kwestionariusz osobowy wraz z deklaracją- oświadczeniem o znajomości niniejszego regulaminu;

    2. wypełnić dokument „zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące;

    3. posiadać potwierdzenie dowodu wpłaty kaucji.

  1. Zakwaterowany mieszkaniec otrzymuje:

    1. kartę mieszkańca;

    2. rewers wyposażenia pokoju wraz ze skróconymi zasadami zapobiegania pożarom i postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, obowiązującymi mieszkańców domów studenta Politechniki Opolskiej;

    3. mieszkańcy pokoju otrzymują 1 klucz.

  1. Mieszkaniec Domu Studenta podpisując stosowny rewers bierze pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu wyposażenie i stan techniczny pokoju/segmentu po zapoznaniu się z jego stanem faktycznym.

  2. Mieszkaniec Domu Studenta ma prawo do pobrania kołdry, koca, poduszki oraz bielizny pościelowej z magazynu pościelowego biorąc odpowiedzialność materialną poprzez podpisanie stosownego rewersu.

  3. Mieszkańcy Domu Studenta nie mogą, bez zgody jego kierownika, zmieniać pokoi ani dokonywać zmian w ich wyposażeniu.

  4. Kierownik Domu Studenta ma prawo przekwaterować studenta, który pozostaje sam w pokoju wieloosobowym do pełnego stanu w innym pokoju. W przypadku odmowy (pisemnej) student zobowiązany jest uiścić opłatę za miejsce zajmowane przez siebie i wszystkie pozostałe miejsca w pokoju.

  5. Mieszkańcy maja prawo do zmiany pokoju za pisemną zgodą mieszkańców obu pokoi złożoną w administracji domu studenta.

  6. Kwaterowanie w Domu Studenta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

  7. Student zobowiązany jest zakwaterować się do 5 października. Po tym terminie student traci przyznane mu miejsce.Rozdział VII

Prawa mieszkańca Domu Studenta
Mieszkaniec Domu Studenta ma prawo do:

 1. korzystania z pokoju, który zamieszkuje oraz ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 2. przyjmowania gości (tylko podczas swojej obecności) w pokoju w godzinach 600 – 2200. Pobyt w domu studenckim po godz.2200 jest traktowany, jako nocleg płatny;

 3. dwóch bezpłatnych noclegów dla swojego gościa w semestrze za pisemną zgodą współlokatora i kierownika domu studenckiego;

 4. bezpłatnego noclegu, za pisemną zgodą współlokatora i kierownika domu studenckiego, gdy odwiedzającym jest najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek);

 5. zmiany bielizny pościelowej, co najmniej raz na trzy tygodnie;

 6. prywatności w przydzielonym pokoju;

 7. przebywania w innych Domach Studenta w godzinach nocnych pod warunkiem pozostawienia na portierni karty mieszkańca;

 8. odwołania się do kierownika Osiedla Akademickiego od decyzji podejmowanych przez kierownika Domu Studenta, jeżeli uważa je za sprzeczne z niniejszym regulaminem. Od decyzji kierownika Osiedla Akademickiego przysługuje odwołanie do Kanclerza. Prawo odwołania się od każdej decyzji o pozbawieniu prawa do zamieszkania w Domu Studenta przysługuje w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania;

 9. doraźnego korzystania z apteczki;

 10. zamieszkania w Domu Studenta w czasie wakacji we wskazanym przez kierownika Domu Studenta;

 11. przechowywania w okresie wakacji swoich rzeczy w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, o ile w danym Domu Studenta istnieje taka możliwość.Rozdział VIII

Obowiązki mieszkańca Domu Studenta


 1. Mieszkaniec Domu Studenta ma obowiązek:
 1. przestrzegać niniejszego regulaminu;

 2. bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych;

 3. dokonywać w obowiązującym terminie i trybie czynności kwaterunkowych i meldunkowych;

 4. terminowo wnosić opłaty za zamieszkanie w Domu Studenta;

 5. pisemnie wypowiedzieć zakwaterowanie na 14 dni przed opuszczeniem Domu Studenta;

 6. okazywać bez wezwania kartę mieszkańca pracownikowi ochrony przy pobieraniu klucza do pokoju;

 7. okazywać kartę mieszkańca na żądanie: pracownika ochrony, kierownika Domu Studenta, przedstawicielom władz Uczelni, pracownikom administracji Domu Studenta, Zarządu Samorządu Studenckiego;

 8. pozostawiać klucz od pokoju na portierni przy każdorazowym opuszczaniu Domu Studenta;

 9. przestrzegać ciszy nocnej w godz. 2200 – 600;

 10. utrzymywać we własnym zakresie w należytym porządku i czystości zajmowanego pokoju/ segmentu;

 11. dbać o mienie Domu Studenta oraz przeciwdziałać niewłaściwemu jego użytkowaniu;

 12. korzystać ze sprzętu AGD i RTV będącego na wyposażeniu Domu Studenta zgodnie z instrukcją obsługi;

 13. oszczędzać wodę, gaz oraz energię elektryczną i cieplną;

 14. zgłaszać pracownikowi ochrony bądź administracji Domu Studenta zauważone awarie i uszkodzenia;

 15. niezwłocznie powiadomić kierownika Domu Studenta o każdym poważnym wypadku, chorobie zakaźnej lub przedłużającej się nieobecności współmieszkańca;

 16. przestrzegać ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);

 17. przestrzegać norm kultury współżycia w odniesieniu do pozostałych mieszkańców Domu Studenta.
 1. Mieszkańcowi Domu Studenta zabrania się:

 1. udzielania noclegu osobom postronnym bez zgody kierownika Domu Studenta;

 2. odstępowania, podnajmowania i sprzedawania miejsc w pokoju osobom trzecim;

 3. wymiany zamków w drzwiach pokoju, segmentu oraz dorabiania kluczy i montowanie dodatkowych zamków bez zgody kierownika Domu Studenta;

 4. używania w pokojach mieszkalnych maszynek spirytusowych, benzynowych, gazowych, kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych źródeł ciepła niestanowiących stałego wyposażenia pokoju;

 5. samowolnego zakładania, przerabiania, naprawiania i utrudniania korzystania innym użytkownikom z instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, antenowych, komputerowych, itp.;

 6. wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie lub wadliwe działanie;

 7. wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów;

 8. wystawiania worków ze śmieciami na korytarz, do kuchni i toalet;

 9. używania kuchenek elektrycznych, mikrofalowych, frytkownic i innych urządzeń elektrycznych na korytarzach;

 10. używania niezgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń, wyposażenia Domu Studenta i sprzętu przeciwpożarowego;

 11. osłaniania czujek przeciwpożarowych;

 12. używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom akademika oraz mieszkańcom sąsiadujących posesji naukę bądź wypoczynek (Kodeks wykroczeń art. 51);

 13. wystawiania urządzeń nagłaśniających w oknach;

 14. wchodzenia na dach domu studenckiego pod rygorem natychmiastowej utraty miejsca;

 15. umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 16. palenia tytoniu na terenie domu studenckiego;

 17. prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej bez zgody władz Uczelni;

 18. uprawiania gier hazardowych;

 19. kopiowania i sprzedaży nielegalnego oprogramowania komputerowego, filmów, płyt, itp.;

 20. dystrybucji alkoholu, papierosów, narkotyków i środków anabolicznych;

 21. wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu i środków halucynogennych oraz przebywania na terenie domu studenckiego pod wpływem alkoholu i środków halucynogennych lub jakichkolwiek innych środków odurzających;

 22. prowadzenia produkcji narkotyków lub posiadanie narkotyków i przystosowanych urządzeń do ich produkcji;

 23. trzymania zwierząt;

 24. posiadania broni palnej i pneumatycznej w Domu Studenta i na terenie Osiedla Akademickiego;

 25. osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które zostały pozbawione prawa do zamieszkania na skutek orzeczenia dyscyplinarnego nie mają prawa wstępu na teren Domu Studenta.


Rozdział IX

Utrata prawa zamieszkania w Domu Studenta


 1. Utrata prawa do zamieszkania w Domu Studenta następuje w przypadku, gdy student:

 1. bez uzasadnionej przyczyny nie skorzysta z przyznanego mu miejsca do dnia 5 października;

 2. został skreślony z listy studentów;

 3. zalega z opłatą za 1 miesiąc;

 4. naruszył niniejszy regulamin po raz drugi w ciągu swojego zamieszkania;

 5. utracił prawo do zamieszkania decyzją Kanclerza, komisji dyscyplinarnej dla studentów, kierownika Domu Studenta (prawo odwołania się do Kanclerza w ciągu 3 dni).

 1. Po otrzymaniu decyzji o utracie prawa do zamieszkania w Domu Studenta, mieszkaniec zobowiązany jest do wykwaterowania się w ciągu 5 dni od daty otrzymania decyzji.

 2. W przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego regulaminu, a w szczególności wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu, narkotyków, naruszenia norm współżycia społecznego, kierownik Domu Studenta w porozumieniu z kierownikiem Osiedla Akademickiego ma prawo wykwaterować studenta w trybie natychmiastowym. Wniosek wraz z uzasadnieniem podlega zatwierdzeniu przez Kanclerza, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Zarząd Samorządu Studenckiego.

 3. Pozbawienie miejsca w trybie natychmiastowym oznacza wykwaterowanie się mieszkańca w ciągu 24 godzin.

 4. W przypadku utraty miejsca w Domu Studenta prawomocną decyzją, student traci prawo do miejsca w Domu Studenta do zakończenia swoich studiów.

 5. Mieszkaniec, który nie wykwaterował się w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji, może zostać wykwaterowany w trybie natychmiastowym.

 6. Mieszkaniec, który został pozbawiony prawa do zamieszkania w Domu Studenta (pkt. 1 podpunkt 5) ma zakaz wstępu na teren Domów Studenta Politechniki Opolskiej.

 7. Wykwaterowanie mieszkańca oznacza także wykwaterowanie jego współmałżonka, jeżeli współmałżonek nie jest studentem Politechniki Opolskiej.


Rozdział X

Wykwaterowanie


 1. Mieszkaniec chcący wykwaterować się z Domu Studenta składa u kierownika pisemne wypowiedzenie na 14 dni przed wykwaterowaniem. Brak pisemnego wypowiedzenie skutkuje automatycznym naliczeniem należności do 14 dni, natomiast w m-cu czerwcu do końca sesji egzaminacyjnej semestru letniego danego roku akademickiego.

 2. Mieszkaniec zobowiązany jest wykwaterować się z Domu Studenta z datą wypisaną na karcie obiegowej przez kierownika.

 3. Przy wykwaterowaniu student zobowiązany jest osobiście zwrócić pobraną pościel i inny sprzęt, wysprzątać pokój, naprawić wszelkie zaistniałe uszkodzenia i zdać pokój wraz z kluczem i podpisaną kartą obiegową oraz kartą mieszkańca u kierownika domu studenckiego.

 4. W przypadku stwierdzenia przez kierownika oraz służby techniczne Uczelni braku bądź zniszczenia wyposażenia, sprzętu, pościeli, pokoju (ściany, okna, drzwi, umywalki) mieszkaniec zostaje obciążony odszkodowaniem finansowym. Koszty napraw i uzupełnienia braków określa kierownik Domu Studenta w porozumieniu z Działem Technicznym i magazynierem magazynu pościelowego.

 5. Wszelkie sprawy finansowe mieszkaniec zobowiązany jest uregulować do dnia, w którym opuszcza Domu Studenta.

 6. Końcowe rozliczenie pokoju dokonuje ostatni wyprowadzający się mieszkaniec.

 7. Od osób nieprawnie przedłużających swój pobyt poza termin wykwaterowania, pobiera się opłaty takie jak w przypadku kwaterowania doraźnego. Opłaty pobierane są za każdy dzień korzystania z miejsca, poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyprowadzenia się.

 8. Administracja Osiedla Akademickiego nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez mieszkańca w Domu Studenta.

 9. W przypadku, gdy mieszkaniec nie wykwateruje się w wyznaczonym terminie, kierownik Domu Studenta w porozumieniu z Samorządem Studenckim, ma prawo wezwać pracownika ochrony w celu usunięcia z budynku nieprawnie przebywającej w nim osoby.

 10. Wykwaterowanie mieszkańców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.


Rozdział XI

Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy regulamin obowiązuje mieszkańców i osoby przebywające na terenie Domu Studenta.

 2. Kierownik Domu Studenta lub upoważniona przez niego osoba oraz pracownik ochrony mają prawo wstępu do pokoju podczas nieobecności jego mieszkańców ze względów bezpieczeństwa, w przypadkach zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu obiektu oraz w sytuacjach nagłych, kiedy zachodzi potrzeba podjęcia natychmiastowych działań celem zapobieżenia awarii.

 3. Służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym Policja, mogą zostać wezwane w celu zapewnienia przestrzegania porządku i bezpieczeństwa na terenie Domu Studenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 4. W sprawach objętych niniejszym regulaminem przysługuje odwołanie do Kanclerza.

 5. Tracą moc wcześniejsze uregulowania w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość