Strona główna

Regulamin funduszu sportu


Pobieranie 8.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.29 Kb.

REGULAMIN FUNDUSZU SPORTU

FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
Fundusz Sportu jest częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Celem Funduszu Sportu jest wspieranie rozwoju sportu lokalnego, poprzez organizację imprez, fundowanie stypendiów, zakup sprzętu sportowego oraz dotacje przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury fizycznej. Fundusz wspiera kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe aktywne na terenie działania Fundacji FLZB.

Kapitał założycielski Funduszu Sportu wynosi 5.000 zł i został zebrany w trakcie balu dobroczynnego Fundacji, w styczniu 2002 roku.
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy się wydzielony, celowy Fundusz Sportu.

 2. Siedzibą Funduszu jest siedziba Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

 3. Fundusz Sportu administrowany jest przez Zarząd Fundacji. Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych podejmuje Komisja Sportu na podstawie odrębnego regulaminu, przyjętego przez Komisje Sportu i zaakceptowanego przez Zarząd Fundacji.

 4. Komisja Sportu powoływana jest przez Radę Fundacji na okres 3 lat i składa się od 3 do 5 osób. Co najmniej 1 osoba ze składu Komisji Sportu wyłaniana jest spośród członków Rady Fundacji. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji zwykłą większością głosów.

 5. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.

 6. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 jej członków. W przypadku równowagi głosów decydujący głos ma przewodniczący.

 7. Decyzje Komisji Sportu realizuje Zarząd Fundacji.

 8. Nadzór nad Funduszem i Komisją Sportu sprawuje Rada Fundacji.

 9. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej tworzy oddzielne konto przeznaczone wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu Sportu.

§2

Postanowienia szczegółowe


 1. Pierwszą Komisję Sportu tworzą: Tadeusz Kuźmiński, Andrzej Miazga, Andrzej Maciejewski, Jacek Grabias. Zmian w składzie Komisji Sportu dokonuje Rada Fundacji na wniosek Komisji.

 2. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego.

 3. Wnioski o pomoc finansową z Funduszu Sportu mogą być przyjmowane zarówno przez członków Komisji jak i przez Zarząd Fundacji. Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Sportu zgodnie z niniejszym regulaminem.

 4. Przekazanie środków finansowych z konta Funduszu Sportu wymaga akceptacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Sportu.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o utworzeniu Funduszu Sportu.Regulamin Funduszu Sportu uchwalony ( II/1/2002) przez Radę Fundacji 22.04.2002


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość