Strona główna

Regulamin funkcjonowania czytelni akt


Pobieranie 17.5 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar17.5 Kb.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU
§ 1. Przeglądanie akt oraz wgląd do elektronicznej księgi wieczystej przez osoby do tego uprawnione odbywa się w Czytelni Akt, znajdującej się w sali nr 26 na parterze budynku Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 a.( wejście do czytelni poprzez BOI)

§ 2. Czytelnia akt jest wyłącznym miejscem udostępnienia akt z wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Opolu (za wyjątkiem VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego) osobom do tego upoważnionym.

§ 3.1. Czytelnia akt jest pomieszczeniem stale monitorowanym.

§ 4. Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 5.1. Akta mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście w Czytelni, jak również telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. Przeglądanie elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych nie wymaga wcześniejszego zamówienia.

§ 6. Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI. Obowiązuje elektroniczny system kolejkowy.

§ 7. Przy zamówieniu akt sprawy do wglądu należy podać:

a) sygnaturę akt,

b) w przypadku spraw wielotomowych – numer tomu,

c) nazwę wydziału,

d) imię i nazwisko osoby zapoznającej się z aktami sprawy,

e) dane kontaktowe,

f) uzasadnienie- w przypadku, gdy nie jest stroną lub jej pełnomocnikiem.

§ 8.1. Akta można zamówić na dzień wskazany w zamówieniu, nie wcześniej niż na dzień następujący po dniu, w którym składane jest zamówienie, przy czym zamówienia złożone po godz. 14.00 traktowane będą jako złożone w dniu następnym.

2. Akta sprawy nie będą udostępniane w dniach, w których wyznaczono czynności procesowe, w szczególności rozprawę lub posiedzenie oraz z powodu innych ważnych i uzasadnionych przyczyn.

§ 9. Interesanci mają prawo do zamówienia akt więcej niż jednej sprawy, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo, natomiast w sprawach wielotomowych możliwe jest zamówienie wybranych tomów akt. W celu przejrzenia akt kolejnej sprawy interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej Czytelnię.

§ 10.1. Akta przekazywane są do Czytelni po wstępnym zatwierdzeniu przez kierownika odpowiedniego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest na podstawie odebranego bądź sporządzonego przez pracownika czytelni zamówienia akt, które dokonywane będzie drogą mailową. Po weryfikacji danych Kierownik sekretariatu wydaje akta do Czytelni, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt Kierownik sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika Czytelni, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału bądź Prezesa Sądu na wgląd do akt.

2. Zamówione akta do Czytelni przynosi pracownik sekretariatu Wydziału/Sekcji. Do akt powinien być dołączony numer zamówienia nadany przez pracownika Czytelni w zapotrzebowaniu na akta, a także informacja o zawartości przekazywanych akt spraw (sygn. akt i tomach dołączonych spraw, dowodach rzeczowych dołączonych do akt).

3. Przekazanie akt z sekretariatu do czytelni potwierdzają pracownicy sekretariatu i Czytelni odpowiednio na wniosku o wgląd do akt i wykonanie fotokopii w/w akt sprawy lub zapotrzebowaniu na akta (złożonego drogą telefoniczną).

4. Pracownik czytelni przed zwróceniem akt do właściwego sekretariatu dołącza do nich kopię wniosku o udostępnienie akt i wykonanie fotokopii lub zapotrzebowania na akta wraz z historią obiegu akt.

5. Oryginał wniosku o udostępnienie akt i wykonanie fotokopii lub zapotrzebowania na akta wraz z historią obiegu akt przechowywany jest we właściwym zbiorze w czytelni.

§ 11. O udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych decyduje Przewodniczący Wydziału (ewentualnie Jego Zastępca), z którego akta pochodzą bądź Prezes Sądu.

§ 12. Akta przekazywane do czytelni powinny być połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich ponumerowane.

§ 13.1. Akta udostępniane są po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości oraz po złożeniu podpisu w rejestrze akt udostępnionych w Czytelni.

2. Interesant udostępnia pracownikom Czytelni dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie jego tożsamości.

3. Adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy, prokuratorscy, radcowscy zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej/ aplikanta.

§ 14.1. Pracownicy Czytelni akt przyjmują wnioski o sporządzenie kserokopii do 10 stron, a także umożliwiają sporządzenie fotokopii tylko w sprawach aktualnie przeglądanych.

§ 15. Pracownicy Czytelni zobowiązani są do:

a) zapewnienia prawidłowej obsługi Czytelni,

b) przestrzegania obowiązków służbowych wynikających z indywidualnych zakresów obowiązków, w tym wykazywania szczególnej troski o powierzone akta spraw,

c) niezwłocznego informowania Kierownika Biura Obsługi Interesantów o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Czytelni akt,

d) prowadzenia Rejestru akt udostępnianych w Czytelni akt (załącznik nr 1 do regulaminu),

e) okresowego monitorowania zachowań osób korzystających z Czytelni, w szczególności z wykorzystaniem systemu kamer.§ 16. Interesanci korzystający z czytelni zobowiązani są do:

a) pozostawienia odzieży wierzchniej w miejscu wskazanym przez pracownika Czytelni,

b) zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom przebywającym w Czytelni,

c) wyciszenia telefonów komórkowych i niekorzystania z nich w czasie pobytu w Czytelni,

d) poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia pracownikom obsługującym Czytelnię zauważonych uszkodzeń akt,

e) złożenia podpisu w Rejestrze akt udostępnionych w czytelni, potwierdzającego udostępnienie akt do wglądu w danym dniu i godzinie oraz zapoznanie się z regulaminem Czytelni,

f)   stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię akt.

§ 17. Zabronione jest:

a) dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie na nich notatek, podkreśleń, adnotacji,

b) wynoszenie akt poza Czytelnie,

c) spożywanie posiłków i napojów na terenie Czytelni,

d) fotografowanie/skanowanie akt bez uprzedniego złożenia wniosku, a gdy interesant nie jest stroną lub pełnomocnikiem strony w postępowaniu- również bez uprzedniej decyzji Przewodniczącego lub Prezesa Sądu,

e) przebywania w czytelni w czasie nieobecności pracownika czytelni.§ 18. Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni.

§ 19. Czytelnia nie udostępnia materiałów zawierających treści niejawne. Sposób udostępniania tych materiałów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.

§ 20. Wzory wniosków o wydanie zgody na sporządzanie kopii lub fotokopii dostępne są w Czytelni lub na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu.

§ 21. Osoby korzystające z czytelni mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość