Regulamin III edycji festiwalu muzycznegoPobieranie 17.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.59 Kb.
REGULAMIN III EDYCJI FESTIWALU MUZYCZNEGO

KOZ ALL MUSIC FESTIVAL 2011/2012
Organizator
1) Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al.

Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

2) Organizator zaprasza do współudziału w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, które chcą wnieść swój wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację festiwalu muzycznego KOZ ALL MUSIC FESTIVAL.
Czas i miejsce
20.04 - 22.04.2012 – Półfinał III edycji KOZ ALL MUSIC FESTIVAL (Dom Kultury „Lech” w osiedlu Blachownia)
23.06.2012 – Finał III edycji KOZ ALL MUSIC FESTIVAL podczas Dni Kędzierzyna-Koźla 2012 – scena plenerowa na alei Jana Pawła II
Cele Festiwalu
1) Festiwal ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących szeroko rozumianą muzykę rozrywkową. Preferowane są różne gatunki i style muzyczne: blues i pochodne tego gatunki muzycznego, folk, pop, pop rock, rock, hard rock, metal, heavy metal, hip hop, reggae, funky oraz szeroko rozumiana alternatywa.
2) Popularyzacja i promocja amatorskich zespołów muzycznych z południa Polski (województwa: śląskie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie).
3) Organizacja Festiwalu o jasnych i przejrzystych zasadach wyboru wykonawców.
Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne
1) Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2012 roku.
2) Adres nadsyłania zgłoszeń: Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Lech” ul. Wyzwolenia 7, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem KOZ ALL MUSIC

FESTIVAL.


3) Zgłoszenie powinno zawierać autorski materiał, min. 15 minut (co najmniej 3

piosenki) na płycie CD, istnieje również możliwość dołączenia płyty z teledyskami zespołu. Szczególnie ważne jest, by nadesłany materiał zawierał wyłącznie utwory autorskie (nie covery!).


4) Uczestnik festiwalu bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do utworu lub dysponuje prawami lub licencjami do zgłoszonych kompozycji.
5) Zespół, który chce wziąć udział w festiwalu musi składać się z co najmniej dwóch muzyków, z tym zastrzeżeniem, że jeden z nich musi grać na co najmniej jednym instrumencie. Wyjątkiem są zespoły z akompaniamentem a capella.
6) Uczestnik festiwalu musi być przygotowany do 20-minutowego występu podczas koncertu półfinałowego.
7) Festiwal przeznaczony jest dla zespołów amatorskich, debiutantów, które nie są związane z żadną wytwórnią płytową i nie wydały jeszcze płyty.
8) Zgłoszenia zespołów nie zawierające wypełnionego i podpisanego formularza, który jest integralną częścią zgłoszenia zespołu i Regulaminu Festiwalu nie będą rozpatrywane.
9) Jeżeli w skład zespołu wchodzą osoby niepełnoletnie – muszą przedstawić

organizatorom pisemną zgodę rodziców.


10) Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą

zakwalifikowania się zespołu do konkursu.


11) Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 29 lutego 2012 roku. Następnie laureaci zaproszeni zostaną na koncert półfinałowy.
12) Organizator zapewnia zwrot kosztów podróży dla wszystkich półfinalistów.
13) Zespół zakwalifikowany do koncertu finałowego powinien potwierdzić uczestnictwo oraz stawić się w dniu i godzinie ogłoszonej przez Organizatora. W przypadku braku przedstawiciela zespołu, zostaje on  wykreślony z listy konkursowej.
14) Podczas Festiwalu Organizator zapewnia jednakowy dla wszystkich backline (zestaw perkusyjny oprócz werbla, stopy i talerzy)
15) W koncercie półfinałowym bez preeliminacji bierze udział laureat festiwalu współpracujego z KOZ ALL MUSIC - rock’AUTOSTRADA Festiwal (Prószówki/gmina Bochnia)
16) Podczas koncertów półfinałowych profesjonalne jury, powołane przez organizatora wyłoni trzy najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach (style muzyczne).
17) Podczas koncertu finałowego i półfinałowego zespoły nie mogą korzystać z playbacku i półplaybacku.
18) Podczas koncertu finałowego i półfinałowego czas i kolejność występów ustala organizator.
Przebieg Festiwalu
1) Spośród nadesłanych zgłoszeń jury, powołane przez organizatora festiwalu wyłoni najlepsze zespoły, które zostaną zaproszone do Kędzierzyna-Koźla w celu zaprezentowania się na żywo podczas koncertu półfinałowego.
2) Przesłuchania finałowe zostaną ocenione pod kątem przyznania nagród

festiwalowych.


3) W III Festiwalu KOZ ALL MUSIC nie mogą brać udziału finaliści i zwycięzcy poprzednich edycji.
4) Program Festiwalu KOZ ALL MUSIC może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy czy MUZYCZNY JARMARK, podczas którego zespoły będą mogły sprzedawać swoje gadżety, koszulki, akcesoria i promować siebie.
Postanowienia organizacyjne
1) Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, w razie konieczności pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.
2) Uczestnicy Festiwalu KOZ ALL MUSIC FESTIVAL wyrażają zgodę na

dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu.


3) Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.

Nagrody
1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
2) W skład Jury konkursowego wchodzą osoby, powoływane przez organizatora.
3) Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
Nagroda główna – 2 500 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych brutto) dla trzech najlepszych zespołów festiwalu. Nagroda ta zostanie przyznana podczas koncertu finałowego w czasie Dni Kędzierzyna-Koźla.
Nagroda publiczności – 1 000 złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych brutto). Publiczność zgromadzona podczas koncertu finałowego wybiera najlepszy zespół.
4) Zastrzega się możliwość zmian listy nagród.
5) Nagrody podzielone zostaną wśród nagrodzonych zespołów podczas obrad komisji oceniającej, z której zostanie sporządzony protokół.
Postanowienia końcowe
1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy