Regulamin „jarmarku śWIĄtecznego” sosnowiec, 21 23 grudnia 2015 r. Miejsce, czas trwania „Jarmarku Świątecznego”Pobieranie 22.37 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.37 Kb.


REGULAMIN „JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO”

SOSNOWIEC, 21 - 23 GRUDNIA 2015 r.


 1. Miejsce, czas trwania „Jarmarku Świątecznego” oraz godziny działalności stoisk handlowych
  i gastronomicznych


 1. „Jarmark Świąteczny” odbędzie się w dniach 21 - 23 grudnia 2015 r. w Sosnowcu przy
  Alei Zwycięstwa.

 2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie „Jarmarku Świątecznego” odbywać się będzie od poniedziałku do środy w godz. od 10ºº do 18ºº, w obrębie pasa drogowego przy Alei Zwycięstwa.

 1. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem „Jarmarku Świątecznego” jest Urząd Miejski w Sosnowcu,
   41 – 200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20 oraz Miejski Klub „Maczki”, 41 – 217 Sosnowiec, ul. Krakowska 26

  2. Warunkiem wzięcia udziału w procesie naboru Uczestników “Jarmarku Świątecznego” jest:

  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

  2. nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)

  1. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: jarmark@klubmaczki.pl
   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2015 r.


  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa
   w Jarmarku bez podania przyczyny.

  3. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona.

  4. Organizator do dnia 30 listopada 2015 dokona wyboru uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca handlowe. Wybrani uczestnicy poinformowani zostaną drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

  5. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w „Jarmarku Świątecznym” Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości: 100zł (brutto).

Opłatę należy wpłacić na konto 04 1050 1360 1000 0008 0012 8464 do dnia
11 grudnia 2015 r (decyduje data odnotowania wpłaty na koncie organizatora).


  1. Wniesiona przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w „Jarmarku Świątecznym” po 14 grudnia 2015 r. bądź nie stawi się w miejscu imprezy w dniu 21 grudnia 2015 r. do godz. 10ºº

  2. Organizator w uzasadnionych przypadkach, na prośbę Uczestnika może zwolnić go
   z obowiązku uiszczenia opłaty.

  3. Uczestnik Jarmarku może zgłosić organizatorowi w formie pisemnej rezygnację
   z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 14 grudnia 2015 r. Nie stawienie się w dniu imprezy bez wcześniejszego powiadomienia organizatora może skutkować brakiem zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Jarmarku.

  4. Uczestnik “Jarmarku Światecznego” zobowiązany jest do stawienia się na miejscu imprezy: Aleja Zwycięstwa w dniu jej rozpoczęcia – 21 grudnia, do godz. 9³º.

  5. Uczestnik ma obowiązek prowadzić działalność stoiska od poniedziałku 21 grudnia do środy 23 grudnia w godzinach 10ºº - 18ºº. Uczestnik nie może zakończyć działalności stoiska przed godziną 18ºº. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.

  6. Uczestnik, który nie zastosuje się do pkt. 12 Regulaminu “Jarmarku Światecznego” zostaje wykluczony z udziału w jarmarku, jego stoisko (namiot) Organizator przekaże w użytkowanie innemu Uczestnikowi, a towar zgromadzony na stoisku zostanie przez przedstawicieli Organizatora komisyjnie spakowany i przeniesiony do siedziby Organizatora.

  7. Organizator zapewnia uczestnikowi Jarmarku teren z przygotowanym stoiskiem wstawienniczym namiot lub udostępnia miejsce do przygotowania własnego stoiska.

  8. Stoiska własne Organizator przewiduje tylko i wyłącznie dla Uczestników nie mogących, ze względu na asortyment towaru, jego przygotowywanie
   i przechowywanie korzystać ze stoisk udostępnionych przez Organizatora (namiot).


  9. Przekazanie stoiska Uczestnikowi nastąpi w dniu 21 grudnia do godz. 10ºº na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (załącznik nr 2). Uczestnik ma obowiązek zdać stoisko Organizatorowi w dniu 23 grudnia do godz. 20ºº. Przyjęcie i zwrot stoiska strony potwierdzają podpisami na protokole zdawczo – odbiorczym (załącznik nr 2).

  10. Udostępnione przez Organizatora stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku, który jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki stoiska, dbania o czystość w obrębie stoiska oraz chronić je przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

  11. W przypadku, gdy stoisko ulegnie zniszczeniu, za wyjątkiem szkód spowodowanych działaniem sił przyrody, bądź do spowodowania, których nie przyczyniło się działanie bądź zaniechanie Uczestnika, odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Uczestnik.

  12. W udostępnionym przez Organizatora stoisku (namiot) ze względów na bezpieczeństwo p.poż. zabrania się korzystania z urządzeń grzewczych (piecyki, grzejniki, dmuchawy itp.)

  13. Uczestnicy Jarmarku nie posiadający stoiska Organizatora (namiotu) zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora tylko i wyłącznie za jego zgodą.

  14. Lokalizację stoiska wskazuje koordynator Jarmarku, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

  15. Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez Organizatora nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno – organizacyjnej. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów oraz osób odwiedzających „Jarmark Świąteczny”.

  16. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno - epidemiologicznych.

  17. Osoby odpowiedzialne za stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów alkoholowych winny posiadać aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu uzyskaną w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.

  18. Na terenie „Jarmarku Świątecznego” oraz w jego pobliżu zabrania się palenia tytoniu.

  19. Użytkownicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.

  20. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska.

  21. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Uczestnika, którą Uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
   W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.

  22. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Jarmarku Światecznego.

  23. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do Organizatora, lub których rodzaj został ustalony
   z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.

  24. Osoby nie będące Uczestnikami „Jarmarku Świątecznego”, a wystawiające swoje produkty na terenie organizowanego przedsięwzięcia będą usuwane z jego terenu przez pracownika organizatora i/lub pracownika ochrony.

  25. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych innych kosztów, które poniósł uczestnik w związku z udziałem w „Jarmarku Świątecznym”
 1. Ubezpieczenia

 1. Uczestnik artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne ubezpiecza we własnym zakresie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.

 3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody oraz innymi przyczynami losowymi.

 4. W godzinach nocnych obiekty wystawiennicze będą nadzorowane przez pracowników Ochrony Organizatora
 1. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować
  o wykluczeniu uczestnika z „Jarmarku Świątecznego”.

 2. Ewentualne uwagi uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej koordynatorom Jarmarku.

 3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.

 4. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

 5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

 6. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi, Policji i Straży Miejskiej

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy