Strona główna

Regulamin konkursu „Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360” § 1 Postanowienia ogólne


Pobieranie 25.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.44 Kb.


REGULAMIN KONKURSU

Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360”§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs na ulubioną stronę społeczności Xbox 360” („Konkurs”).


 1. Organizatorem Konkursu jest Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 („Organizator”).
 1. Konkurs trwa od 30 marca 2009 r. do 10 kwietnia 2009 r.
 1. Informacja o ogłoszeniu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu dostępnej pod adresem: www.refivekonkursre5.pl („Strona Konkursu”).§ 2
Uczestnictwo w Konkursie


 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrują się na Stronie Konkursu („Uczestnik / Uczestnicy”).
 1. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.§ 3
Zasady Konkursu


 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na Stronie Konkursu wypełniając dostępny na niej formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”).
 1. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik:
 1. wybiera jeden ulubiony portal społeczności Xbox 360 („Portal”) z 27 (słownie: dwadzieścia siedem) portali biorących udział w Konkursie, wskazanych na stronie internetowej pod adresem www.refivekonkursre5.pl,
 1. zamieszcza komentarz zawierający umotywowanie wyboru określonego Portalu („Komentarz”),
 1. podaje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email).
 1. Komentarz nie może być krótszy niż 100 ani dłuższy niż 512 znaków.
 1. Wybierając w Formularzu Zgłoszeniowym określony Portal Uczestnik jednocześnie oddaje na niego swój głos. Portal, który otrzyma największą liczbę głosów Uczestników wygrywa („Zwycięski Portal”).
 1. Uczestnik będący autorem najciekawszego Komentarza dotyczącego Zwycięskiego Portalu wygrywa Konkurs, zgodnie z postanowieniami § 5 poniżej. Konkurs wygrywa tylko jeden Uczestnik.§ 4
Nagroda
Nagrodą w Konkursie jest („Nagroda”):


  1. konsola Xbox 360 Elite z limitowanej, czerwonej serii wraz z czerwonym bezprzewodowym padem oraz grą Resident Evil 5 o łącznej wartości 1549,00 zł brutto,
  1. świadczenie dodatkowe w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody („Świadczenie Dodatkowe”).§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu


 1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona Komisja Konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora w składzie: Jakub Mirski, Jaromir Jeziorowski, Joanna Rutkowska.
 1. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w szczególności rozpatrywać sugestie i reklamacje, prowadzić korespondencję z Uczestnikami.
 1. Przy wyborze najciekawszego Komentarza Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność.
 1. W terminie 7 dni od zakończenia Konkursu Organizator telefonicznie poinformuje Uczestnika, którego Komentarz rozstrzygnięciem Komisji został uznany za najciekawszy („Zwycięzca Konkursu”) o przyznanej mu Nagrodzie (17.04.2009).§ 6
Zasady przyznania i przekazania Nagród


 1. Nagrodę otrzyma Zwycięzca Konkursu. Nagrodzie będzie przypisane Świadczenie Dodatkowe.
 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 1. Uzyskana Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy Konkursu w terminie miesiąca od Daty Poinformowania o Wynikach.§ 7
Ochrona danych osobowych


 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane przy rejestracji w Formularzu Zgłoszeniowym są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Organizator informuje także, że Organizator oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, USA („Microsoft”) zbierają i przetwarzają dane osobowe Uczestnika, w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Organizatora oraz Microsoft, a także w celach statystycznych i marketingowych produktów Organizatora oraz Microsoft.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Organizatora lub przez Microsoft, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 1. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych osobowych Uczestnika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.§ 8
Reklamacja
Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: v-joanru@microsoft.com w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.


§ 9
Postanowienia dodatkowe

 1. Uczestnik potwierdza, że nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu opracowania Komentarza.
 1. W przypadku, gdy Komentarz dostarczony przez Uczestnika, wbrew zapewnieniu Uczestnika, narusza prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z obowiązku pokrycia wszelkich roszczeń, szkód i strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej.
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w Komentarzu, oraz zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takich treści, że treści takie są całkowicie oryginalne, oraz że nie zostały w nich wykorzystane jakiekolwiek utwory, koncepcje czy pomysły, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim, a na których użycie Uczestnik nie ma zgody.


§ 10
Postanowienia końcowe


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę, bądź za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Nagrody, listów, przesyłek i e-maili wysyłanych do Uczestników i przez Uczestników związanych z przebiegiem Konkursu.
 1. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu na czas nieoznaczony lub oznaczony, jak również do nie wydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej Nagrody.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, błędnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie prze Organizatora Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 1. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca Konkursu otrzymując Nagrodę wyraża zgodę na zatrzymanie przez Organizatora Świadczenia Dodatkowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nagród konkursowych.
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

Warszawa, dnia 27.03.2009 r.


___________________________ ____________________________

Beata Wróblewska-Mazurkiewicz Andrzej Stąpor

Prokurent Prokurent
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość