Strona główna

Regulamin konkursu na wykonanie projektu i realizację graffiti „Skatepark Limanowa”


Pobieranie 20.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.48 Kb.Regulamin konkursu na wykonanie projektu

i realizację graffiti

Skatepark Limanowa”.

§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Limanowski Dom Kultury zwany w dalszej części Organizatorem
§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest stworzenie projektu graffiti związanego z historią lub architekturą miasta Limanowa z nawiązaniem do skateboardingu oraz wykonanie (namalowanie) graffiti według wybranego przez Organizatora projektu we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie lub grupy osób, w których co najmniej jedna z osób jest pełnoletnia.

2. W przypadku grup osób odpowiedzialność za niepełnoletnich członków grupy (pieczę nad niepełnoletnimi członkami grupy), w tym za skutki ewentualnych wypadków, którym mogą ulec te osoby wykonując (malując) graffiti w ramach konkursu, przyjmuje na siebie pełnoletni członek grupy (jeżeli jest jedyną osoba pełnoletnią w ramach tej grupy) lub wszyscy pełnoletni członkowie grupy solidarnie (jeżeli w ramach grupy jest ich więcej niż jeden).

3. Każda osoba lub grupa osób może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów graffiti.

4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich krewni do drugiego stopnia.

5. Zgłoszony do konkursu projekt graffiti musi być autorską pracą uczestnika konkursu, do którego posiada nieograniczone majątkowe prawa autorskie. Graffiti nie może w rzeczywistości po wykonaniu (namalowaniu) mieć wymiarów większych niż 2,8 metra (wysokość) na 15 metrów (szerokość).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na uczestnikach konkursu.

7. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu uzyskane w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami); administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby jest Limanowski Dom Kultury uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania.

§4. Zgłoszenie do konkurs
1. Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać pocztą na adres Limanowski Dom Kultury, ul Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ldk.limanowa.pl

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 lipca 2014 r. (decyduje data nadania).

4. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć projekt/projekty graffiti zgłaszanego do konkursu w formie pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI ze wskazaniem z dokładnością do jednego metra rzeczywistych wymiarów graffiti po jego wykonaniu (namalowaniu).

5. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

6. Dokonując zgłoszenia projektu graffiti (Projektu) droga pocztową na piśmie, każdy uczestnik konkursu winien dołączyć do zgłoszenia pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (w przypadku grup osób podpisane przez wszystkich członków grupy) w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do nadesłanego Projektu, wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych, a to wszystko na następujących polach eksploatacji:


1) utrwalanie Projektu na dowolnie wybranym nośniku w wybranej przez Organizatora technologii zapisu oraz wytwarzanie wybraną przez Organizatora techniką egzemplarzy Projektu wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań statutowych Organizatora;

2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, do innych sieci komputerowych lub teleinformatycznych;

3) wprowadzanie do obrotu Projektu lub jego egzemplarzy oraz użyczanie lub najem oraz dzierżawa egzemplarzy,
4) nadawanie, wystawianie, reemitowanie oraz odtwarzanie a także publiczne udostępnianie całości lub części Projektu lub jego egzemplarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

5) modyfikowanie Projektu w tym m.in. dokonywanie dowolnych przeróbek, zmian i adaptacji dla potrzeb Organizatora, przy zastrzeżeniu prawa uczestnika konkursu do zaopiniowania.;

6) wykonywanie (malowanie) graffiti według Projektu uczestnika przez osoby trzecie w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora.

7. Dokonując zgłoszenia Projektu droga elektroniczną, każdy uczestnik konkursu winien złożyć na piśmie oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stosownie do zawartych tam zasad (w szczególności co do podpisania oświadczenia przez wszystkich członków grupy w przypadku uczestników konkursu stanowiących grupy osób) do dnia 10 kwietnia 2013 r. bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania).§ 5. Przebieg Konkursu


  1. Zgłoszone do Konkursu projekty graffiti oceni Jury powołane przez Limanowski Dom Kultury, w skład którego wchodzą:

a) Władysław Bieda

b) Magdalena Szczygieł-Smaga

c) Marcin Koszyk

d) Wojciech Zoń
e) Andrzej Giza
2. Jury spośród uczestników konkursu wybierze zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.

3. W przypadku niedostatecznej jakości Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania głównej oraz odwołania konkursu bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestników.


4. Zwycięzca konkursu wykona (namaluje) swoje graffiti według zgłoszonego projektu na murze przy skateparku przylegającym do Limanowskiego Domu Kultury, w miejscu wskazanym przez Organizatora podczas Dni Limanowej 16-17 sierpnia 2014.

5. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę po wykonaniu (namalowaniu) graffiti podczas Imprezy „Dni Limanowej”, która odbędzie 16 i 17 sierpnia 2014 roku oraz po podpisaniu oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu na Organi1zatora praw autorskich majątkowych w zakresie określonym w § 4 ust. 6, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin wykonania (namalowania) graffiti i wręczenia nagród może zostać przesunięty przez Organizatora bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników konkursu.

7. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia zwycięzcom konkursu farb niezbędnych do wykonania (namalowania) graffiti.

8. Organizator zapewnia zwycięzcom konkursu noclegów jeżeli będą oni spoza powiatu Limanowskiego.

9. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu z udziału w konkursie lub w Imprezie Finałowej i zdyskwalifikować danego uczestnika konkursu w przypadku:


a) niewykonywania przez uczestnika konkursu dyspozycji Organizatora,

b) złamania zasad porządkowych lub zasad dobrego zachowania przez uczestnika konkursu lub członka grupy osób będącego uczestnikiem konkursu,

c) naruszenia którejkolwiek z zasad niniejszego regulaminu.
10. Jury wyłoni zwycięzcę i poinformuje go o wygranej najpóźniej do 4 sierpnia 2014 drogą mailową oraz telefoniczną.


§ 6. Nagrody
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną, którą jest nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych ). Zostanie ona powiększona o kwotę stanowiącą równowartość podatku należnego w związku z przyznaniem nagrody.

2. W przypadku gdy zwycięzcą konkursu lub laureatem wyróżnienia będzie grup osób to przed odebraniem nagrody członkowie takiej grupy będą zobowiązani określić na piśmie Organizatorowi w jakiej proporcji nagroda ta przypadnie każdemu z nich oraz podać Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego rozliczenia wypłaty nagrody pod względem podatkowym.

4. Zwycięzcy będą zobowiązani do pokwitowania odbioru nagrody na przedstawionym przez Organizatora formularzu. Odmowa pokwitowania jest równoważna z odmową przyjęcia nagrody i skutkuje utratą prawa do jej otrzymania.
§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Limanowski Dom Kultury.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Imprezy Finałowej oraz do odwołania konkursu bez podania przyczyny i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników konkursu.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na warunki w nim zawarte.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość