Strona główna

Regulamin konkursu ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego przy Al. Jana Pawła II 1


Pobieranie 37.5 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar37.5 Kb.
Regulamin konkursu ofert
na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego przy Al. Jana Pawła II 1

§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Podmiot ogłaszający konkurs – Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1.

 2. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 3. Właścicielem budynku, w którym znajduje się lokal będący przedmiotem konkursu jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

 4. Przeznaczenie pomieszczeń – przedmiot konkursu tj. pomieszczenia do wynajmu przeznacza się w celu prowadzenia działalności biurowej.

5. Najemca zobowiązuje się zaadaptować pomieszczenia do własnych potrzeb i zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 4 na swój koszt i ryzyko oraz w uzgodnieniu z Wynajmującym.

6. W celu dokonania oględzin pomieszczeń będących przedmiotem konkursu prosimy o telefoniczne

uzgodnienie terminu z Kierownikiem Działu Głównego Specjalisty ds. administracji i eksploatacji

MIR-PIB w Gdyni tel. (58)7356106 lub z Kierownikiem Akwarium Gdyńskiego tel (58) 7326606.§ 2

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu są:a) pomieszczenia usytuowane w budynku MIR-PIB Akwarium Gdyńskie, Al. Jana Pawła II 1 na II piętrze budynku o łącznej powierzchni 169,88 m² składające się z :

a1) pomieszczenia 201 - 23,98 m²

a2) pomieszczenie 201a - 10,29 m²

a3) pomieszczenie 204a - 25,62 m²

a4) pomieszczenie 204b - 26,89 m²

a5) pomieszczenie 204c - 37,86 m²

a6) pomieszczenie 204d - 20,60 m²

a7) pomieszczenie 207 - 12,85 m²

a8) pomieszczenie 208 - 11,79 m²

b) oferent może złożyć ofertę na dowolne pomieszczenia ,przy czym z uwagi na

uwarunkowania techniczne związane z brakiem oddzielnych wyjść na ogólny korytarz

następujące pomieszczenia :

- 201a i 201 – należy wynająć jako całość

- 204 b i204c - należy wynająć jako całość

- 208 i 209 - należy wynająć jako całość
c) rzut architektoniczny z zaznaczonymi w obrysie w kolorze żółtym pomieszczeniami

przeznaczonymi do wynajmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


2. Najemca, w zakresie działalności, którą będzie prowadził w przedmiocie najmu, oświadcza iż:

a) posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia dla prowadzenia działalności.

b) przedmiotowa działalność będzie realizowana w zgodzie z przepisami powszechnie

obowiązującymi, jak i właściwymi normami,

c) działalność realizowana w przedmiocie najmu nie będzie powodowała

żadnych negatywnych konsekwencji, w tym utrudnień, hałasu, emisji , zagrożeń dla

pozostałych użytkowników budynku przy Al. Jana Pawła II 1.


 1. zapoznał się ze stanem pomieszczeń, o które są przedmiotem konkursu i uznaje je za

odpowiednie, po przeprowadzeniu adaptacji, do prowadzenia działalności, o której

mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu konkursu.§ 3

Warunki udziału w konkursie.


 1. Oferty w konkursie mogą składać podmioty, które:

  1. nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  2. nie prowadzi się względem nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,

  3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1. Wynajmujący żąda w ofercie złożenia następujących dokumentów:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 2 do konkursu).

  2. aktualnego – wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert – odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. aktualnego – wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert – odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  4. podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3 do konkursu).

Wymienione wyżej dokumenty pod pozycją b i c mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Dokumenty, o której mowa pod pozycją a i d należy złożyć w formie oryginału.
 1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 4.12.2012 r. do godziny 12.00 w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego-Państwowego Instytutu Badawczego, Gdynia ul. Kołłątaja 1, pokój 401 bud B . Decyduje data wpływu.

Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek

Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego -Państwowego Instytutu Badawczego przy Al. Jana Pawła II 1


 1. Złożona oferta musi być ważna 30 dni od daty otwarcia ofert.

 2. Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy będzie brał pod uwagę tylko te oferty, których cena netto za m² pomieszczenia w budynku przy Al. Jana Pawła II 1 jest nie mniejsza niż 40,00 zł/m².

 3. Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w kwocie 2 500,00zł ( słownie : dwa tysiące pięćset zł, 00/100 ) wpłaconej na konto Morskiego Instytutu Rybackiego -PIB w Gdyni: 45116022020000000061917907 Bank Millennium S.A.

 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Oferenta : kopię polecenia przelewu na konto MIR-PIB.

 5. Oferty bez potwierdzenia wpłaty wadium zostaną uznane za nieważne i nie wezmą udziału w konkursie.

 6. Wadium nie zostanie zwrócone w przypadku gdy Oferent, którego została wybrana , zrezygnuje z podpisania umowy lub wycofa się z konkursu po terminie składania ofert.

 7. W przypadku Oferenta wyłonionego w konkursie wadium zostanie potraktowane jako pierwsza wpłata należnego czynszu za najem.

 8. Przystąpienie do konkursu stanowi deklarację zgody na proponowane warunki konkursu i akceptację proponowanych przez Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy ogólnych warunków umowy najmu, określonych we wzorze umowy najmu stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się podpisać umowę najmu wg w/w wzoru. Jednocześnie Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy dopuszcza na należycie uzasadniony wniosek Oferenta , który złożył najkorzystniejszą ofertę , zmianę lub uzupełnienie umowy w stosunku do w/w wzoru. Dokonanie takiej zmiany lub uzupełnienia zależy od wyłącznej decyzji Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego.§ 4

Zasady konkursu


 1. Konkurs uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi i warunki konkursu.

 2. Złożone oferty weryfikuje i ocenia Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego.

 3. Konkurs będzie składał się z części jawnej i niejawnej.


Część jawna:

1) Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 04.12.2012r w siedzibie

Wynajmującego , w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 , pok. 724 o godz. 12.30.

2) Podczas otwarcia ofert Komisja przede wszystkim:

a) sprawdza poprawność i nienaruszalność złożonych ofert,

b) otwiera oferty ponumerowane wg kolejności złożenia,

c) odczytuje nazwę oferenta , wysokość oferty najmu, złożone dokumenty,

d) przyjmuje dodatkowe oświadczenia i wyjaśnienia oferentów,


Część niejawna:

1) W tej części Komisja przede wszystkim:

a) dokonuje analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z niech lub stwierdza, że żadna z

ofert nie może zostać przyjęta,

b) odrzuca ofertę, jeżeli oferta nie spełnia wymogów formalnych,

c) może wystąpić do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie brakujących dokumentów,

d) sporządza protokół z wyboru oferty, wraz z uzasadnieniem, który przedkłada Dyrektorowi

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego do zatwierdzenia.
 1. Komisja konkursowa dokonując oceny ofert bierze pod uwagę:

  1. wysokość stawki czynszu netto z 1 m² powierzchni – najwyższa oferta uzyska maksymalnie 100 pkt, liczone według następującego wzoru:

wysokość badanej oferty za 1m²

---------------------------------------- x 100

wartość najwyższej oferty za 1 m²


Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o największej łącznej liczbie punktów –

maksymalnie 100.


 1. Oferty złożone po terminie określonym w § 3 pkt 3 zostaną zwrócone bez ich otwierania.

6. W przypadku nie podpisania umowy najmu przez wybranego oferenta w terminie określonym w § 5 niniejszego Konkursu, zostanie wybrana kolejna oferta o największej liczbie punktów.

§5

Umowa najmu
1.Umowa najmu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu zostanie podpisana z

wybranym oferentem, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do stawienia się w tym celu do

siedziby Morskiego Instytutu Rybackiego –Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

( dopuszcza się drogę mailową lub faksową).

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony.

3. Istnieje możliwość wynajęcia za dodatkową opłatą na wydzielonym terenie miejsc postojowych .

3 Czynsz najmu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta. Stawka czynszu

obejmować będzie ponadto koszty zużycia wody i ścieków, energii cieplnej, wywozu śmieci, dozoru

całodobowego budynku, podatku od nieruchomości.

Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie na najem lokalu. Wysokośćczynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od 1 lutego 2014 roku o

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok

poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS.

4. Dodatkowo Najemca ponosi opłaty eksploatacyjne:

a) energia elektryczna Najemca będzie regulował płatności we własnym zakresie, w oparciu o wskazania podliczników zainstalowanych przez Wynajmującego

b) urządzenia telekomunikacyjne - Najemca będzie regulował opłaty we własnym zakresie w oparciu o umowy zawarte bezpośrednio z operatorem publicznym

5. Dla zabezpieczenia płatności czynszu ustalona zostaje kaucja w wysokości równej 3 –

krotnej należności brutto z tytułu czynszu.

6. Najemca wpłaci kaucję na konto Wynajmującego w Banku Millennium S.A. nr konta

45116022020000000061917907 w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Morski Instytut

Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy.

7. Nie wpłacenie kaucji zgodnie z ust 6 skutkuje prawem Wynajmującego do odmowy zawarcia

umowy najmu i zatrzymania wpłaconego wadium.

8. Najemca obowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie iprowadzenie działalności.
§ 6

Postanowienia końcowe.
Wynajmującemu przysługuje prawo dokonania wyboru oferty wg kryteriów określonych w §4 ust. 5, jak również uznania, że konkurs nie dał rezultatu oraz unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

ZATWIERDZIŁ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość