Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego pt.: „dbam o swoje zdrowie”


Pobieranie 22.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.79 Kb.

regulamin konkursu pLASTYCZNEGO PT.: „dBAM O SWOJE ZDROWIE”

(dalej „Regulamin”)§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na pracę plastyczną związaną ze zdrowiem (dalej „Konkurs”).

 2. Uczestnikami Konkursu są wyłącznie dzieci i wnuczęta pracowników Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. (dalej: Uczestnicy) od 3 do 15 lat.

 3. We wszelkich sprawach Konkursu Uczestnicy są reprezentowani przez swoich prawnych opiekunów.

 4. Temat Konkursu brzmi: „Dbam o swoje zdrowie”.

 5. Organizatorem Konkursu jest spółka Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, NIP: 529-16-56-994, REGON: 015228616, KRS: 0000138460, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 245 000 000 (dalej „Spółka” lub „Organizator”).

 6. Okres trwania Konkursu obejmuje czas określony od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 11 czerwca 2012 roku.

 7. Celem organizowanego Konkursu jest promocja zdrowego trybu życia wśród rodzin pracowników Spółki.

§ 2 Przystąpienie do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Konkursu i udział w nim jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Zgłoszenia winny zostać dokonane do dnia 11 czerwca 2012 roku poprzez złożenie pracy wraz z wypełnioną metryczką (opisaną w pkt. 12).

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 czerwca 2012 r.

 4. Konkurs może być w każdym czasie zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. W takim przypadku - Organizator poinformuje o zakończeniu Konkursu w formie stosownego obwieszczenia na swojej stronie internetowej (www.polfa-grodzisk.pl).

 5. Prace należy składać w Kancelarii Ogólnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. W każdym przypadku decyduje termin faktycznego wpływu pracy do Kancelarii.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i działania, na które nie ma wpływu, w szczególności za opóźnienia w działaniu poczty lub firm kurierskich.

 7. Prace przesyłane za pośrednictwem poczty lub kuriera powinny być odpowiednio zapakowane, aby uchronić je przed uszkodzeniami. Przesyłki zniszczone nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac w czasie transportu.

 8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jest autorem pracy i że wykonał ją samodzielnie oraz że posiada do niej wszelkie prawa autorskie.

 9. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku.

 10. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu w związku z wykorzystaniem prac przez Organizatora w sposób określony w Regulaminie.

 11. Praca zgłaszana do Konkursu może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (np. namalowane, narysowane, wycinanki, wyrzeźbione, wyklejone, przestrzenne, itp.).

 12. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek dziecka, adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna prawnego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż praca wystawiona do Konkursu stanowi efekt samodzielnej pracy małoletniego uczestnika Konkursu wraz z wyrażeniem zgody na wielokrotne wykorzystywanie pracy przez Organizatora w sposób przez siebie wybrany w przyszłości.

 13. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonej pracy przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności: na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, z zastrzeżeniem punktu 14.

 14. Organizator Konkursu może zakupić autorskie prawa majątkowe do danej pracy od Uczestnika Konkursu, jednak wynagrodzenie ustalone z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 100 zł.

 15. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do udziału w konkursie 1 (jedną) pracę plastyczną.

 16. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane uczestnikom.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej związanej z promocją zdrowia i zdrowego trybu życia.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w wybrany przez siebie sposób każdego potencjalnego uczestnika pod względem spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie. Nie spełnienie warunków postawionych przez Organizatora Konkursu przez potencjalnego uczestnika wyłącza jego możliwość uczestnictwa w nim.

 3. Laureaci zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.

 4. Kryterium oceny efektu pracy uczestników Konkursu będą walory estetyczne pracy plastycznej, jak i pomysł na promocję zdrowego trybu życia.

 5. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 7. Prawo do otrzymania nagrody w Konkursie będą mieli ci uczestnicy, których prace w ocenie jury wyróżniać się będą na tle prac pozostałych uczestników.

 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.polfa-grodzisk.pl).

 9. Nagrodzone prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

§ 4 Grupy wiekowe i Nagrody

 1. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na następujące grupy wiekowe:

 1. 3 – 5 latki;

 2. 6 – 10 latki;

 3. 11 – 15 latki.

 1. W każdej grupie wiekowej zostanie przyznana 1 (jedna) nagroda główna oraz 1 (jedna) nagroda wyróżnienia.

 2. Nagrodami w Konkursie są:

a. w grupie wiekowej: 3 – 5 latki:

- aparat fotograficzny - nagroda główna;

- voucher Hula Kula - nagroda wyróżnienia.

b. w grupie wiekowej: 6 – 10 latki:

- aparat fotograficzny - nagroda główna;

- voucher Hula Kula - nagroda wyróżnienia.

c. w grupie wiekowej: 11 – 15 latki:

- aparat fotograficzny - nagroda główna;- voucher Hula Kula - nagroda wyróżnienia.

 1. Nagrody zostaną przekazane opiekunom zwycięzców w dniu 15 czerwca 2012 roku podczas imprezy z okazji „Dnia Richtera”.

 2. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

 3. Obowiązki Organizatora związane z nagrodami ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.

 5. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do przyznanej nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby trzeciej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki Organizatora, jak i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin oraz formularz metryczki będą udostępnione na stronie internetowej Organizatora (www.polfa-grodzisk.pl).

 4. Organizator niniejszym informuje, że kwestie związane z ewentualną koniecznością uiszczenia przez laureatów Konkursu kwot należnego podatku dochodowego z tytułu otrzymanej nagrody regulują właściwe przepisy prawa podatkowego.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu bez żadnych konsekwencji prawnych. Zgłoszenie wycofania się z Konkursu winno zostać zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki.

 6. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość