Strona główna

Regulamin konkursu poetyckiego realizowanego w ramach projektu "Helwing – on tu żył" pod hasłem "O imć Helwingu"


Pobieranie 10.25 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.25 Kb.


REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

realizowanego w ramach projektu "Helwing – on tu żył" pod hasłem "O imć Helwingu"

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Helwing.

1. Cele konkursu:

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: • I kategoria – dzieci (do 12 lat),

 • II kategoria -młodzież (13 -17 lat),

 • III kategoria – dorośli (powyżej 18 lat).

3. Rodzaj wiersza:

 • Treść – zgodna z tematem konkursu: informacje z życia J. A. Helwinga,

 • Praca musi zawierać 19 wersów tworzących akrostych (JERZY ANDRZEJ HELWING).

 • Wszystkie wersy muszą zawierać tę samą liczbę sylab.


4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:

 1. Prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego lub w formie elektronicznej.

 2. Nadsyłanie prac trwa do 29 maja 2015 r. Prace należy składać: a) w formie wydruku do sekretariatu Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie, ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo; b) w formie elektronicznej: helwing1@wp.pl z dopiskiem "Konkurs poetycki".

 3. Prace w postaci wydruku powinny być opisane na odwrocie. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek (w przypadku uczniów: klasa, szkoła). Uczestnicy, którzy nie są uczniami szkół, winni podać także adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

 4. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

 5. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu w celach informacyjnych i promocyjnych.

 6. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:

 • każda informacja z życia J. A. Helwinga 1pkt.,

 • wersy tworzą akrostych 0-2 pkt.,

 • stała liczba sylab 0-2 pkt.,

 • walory artystyczne 0-5 pkt.

2. Prezentacja nagrodzonych wierszy nastąpi podczas podsumowowania projektu "Helwing – on tu żył".

3. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.gimnazjumhelwing.hg.pl oraz w prasie lokalnej.4. Przewidziane są trzy nagrody główne (książki i dyplomy) w trzech grupach wiekowych oraz trzy wyróżnienia (tomiki wierszy z autografem).

6. Postanowienia końcowe:

 1. Przysłanie tekstu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 2. Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie poetyckim, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych na potrzeby konkursu oraz ujawnienie jego imienia i nazwiska podczas ogłaszania listy laureatów konkursu.

 3. Uczestnik, przystępując do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przekazanie majątkowych praw autorskich do stworzonej przez siebie pracy Organizatorom konkursu. Organizator nabywa prawo do rozpowszechniania, używania, dostosowywania, edytowania i wielokrotnego publikowania nadesłanych prac konkursowych w dowolny sposób we wszystkich mediach, bez obowiązku ujawniania autora danej pracy i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek należności autorowi tej pracy.

 4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

 5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.gimnazjumhelwing.hg.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość