Strona główna

Regulamin konkursu „Rozwiń nazwę nuos I wygraj” Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”


Pobieranie 40.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.8 Kb.
REGULAMIN konkursu „Rozwiń nazwę NUOS i wygraj”

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie „Rozwiń nazwę NUOS i wygraj!”. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką urządzeń grzewczych, które rozważają zakup podgrzewacza do wody użytkowej i ma na celu:

edukację odbiorcy ostatecznego w tematyce pomp ciepła;

zapoznanie jak najszerszego grona odbiorców z asortymentem podgrzewaczy wody z pompą ciepła NUOS;

promowanie postawy proekologicznej;

wsparcie sprzedaży asortymentu urządzeń grzewczych marki Ariston.

§ 1

Pojęcia

Wyjaśnienie użytych w regulaminie pojęć:

Organizator Konkursu: Organizatorem Konkursu jest firma Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3.

Uczestnik Konkursu – uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki szczegółowo określone w niniejszym regulaminie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin, w tym małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo Organizatora – firmy Ariston.

Jury Konkursu – Jury powołuje Organizator Konkursu. W skład jury Konkursu wchodzą 3 osoby. Pracami jury kieruje przewodniczący. Dla ważności obrad jury wymagane jest quorum stanowiące 2/3 całkowitej liczby członków Jury. W skład Jury wchodzą: Dyrektor Generalny Ariston Thermo Polska, Kierownik Działu Technicznego Ariston Thermo Polska, pracownik marketingu Ariston Thermo Polska. Udział w pracach jury jest dobrowolny. Członkowie jury oceniają zgłoszenia indywidualnie, przyznając punkty wg skali od 0 do 5, biorąc pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, oryginalność, adekwatność do rzeczywistej funkcji urządzenia, a także walory humorystyczne. Jury w trakcie obrad w dniach 26-30.08.213 wybiera pięciu laureatów I etapu konkursu. Wybór jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Strona www – Konkurs zostanie poprowadzony na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ w dwóch etapach. W I etapie na wskazanej przez Organizatora stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia swojej odpowiedzi konkursowej za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Po 5 tygodniach nastąpi zakończenie I etapu Konkursu. II etap rozpocznie się wyborem 5 najlepszych odpowiedzi, którego dokona jury Konkursu w ciągu 5 kolejnych dni po zakończeniu I etapu. Wybrane odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/, na które będzie można oddawać głosy. W II etapie Konkursu zwycięzcę wybiorą internauci klikając na wybraną interpretację.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Rozwiń nazwę NUOS i wygraj” jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest przedsięwzięciem promocyjnym Organizatora, skierowanym wyłącznie do osób fizycznych. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie własnej interpretacji nazwy NUOS.

2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 22.07.13 do 15.09.2013. Ostateczny termin wyłonienia zwycięzcy Konkursu przypada w dniu 16.09.2013 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu Konkursu lub wprowadzania zmian podczas jego trwania. W takim przypadku Organizator powiadomi o tym fakcie wszystkich uczestników Konkursu, zamieszczając stosowne oświadczenie na stronie www.nuos.aristonheating.pl/ http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość:

- nie brania pod uwagę wpisów o charakterze wulgarnym, czy naruszających dobre imię osób trzecich;

- promowania konkursu za pomocą narzędzi takich jak: materiały PRowe, prasowe, posty na forach internetowych, mailingi;

- sprawdzania na bieżąco statystyk dotyczących konkursu;

- wyboru spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi 5 zgłoszeń, na które można będzie oddawać głos.§ 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, który jest dostępny na stronie Organizatora Konkursu www.nuos.aristonheating.pl/ http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. Równocześnie akceptując Regulamin potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Akceptacja Regulaminu odbywa się na etapie wypełniania formularza konkursowego poprzez złożenie stosownego oświadczenia (zaznaczenie odpowiedniego pola). Akceptacja Regulaminu Konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22.07.13 ( od północy) do 25.08.13 (do północy) wypełnić formularz konkursowy znajdujący się na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ i podać swoją propozycję rozwinięcia nazwy NUOS.

4. Wypełniony prawidłowo formularz konkursowy zawiera dane personalne uczestnika Konkursu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu uczestnika konkursu, a także zaznaczone wszystkie zamieszczone na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ oświadczenia.

Ponadto wypełniony prawidłowo formularz zawiera informacje na temat doboru pompy, w tym następujące dane: Ilość osób korzystających z ciepłej wody, wymagana temperatura ciepłej wody w zasobniku, Ilość natrysków, Ilość wanien, Miejscowość, w której miałaby być zainstalowana pompa, a także województwo, telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika.

5. Interpretacja nazwy NUOS musi być oryginalna, ciekawa, ale nawiązująca równocześnie do produktu. Powinna być przedstawiona w formie rozwinięcia skrótu. Według poniższego przykładu:

N - Nowoczesne

U - Urządzenie

O – Ogrzewające

S – Strumień wody

6. Za moment przesłania zgłoszenia uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana w bazie danych portalu konkursowego: http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/

7. Jeden uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń wraz z różnymi interpretacjami skrótu nazwy NUOS.

8. Po przesłaniu wiadomości zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może już dokonywać w niej żadnych zmian.

9. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest uprawniony do zgłoszenia interpretacji skrótu będącej przedmiotem Konkursu. Oznacza to, iż jego propozycja jest jego autorskim pomysłem.

§ 4

Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest 1 sztuka podgrzewacza wody z pompą ciepła NUOS 80 o wartości 4 058 złotych brutto, przyznawana jednemu zwycięzcy Konkursu, wyłanianemu w drodze głosowania przez internautów spośród 5 wybranych przez członków Jury interpretacji Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dodatkowo kalkulację optymalnego doboru pompy ciepła uwzględniającą jego indywidualne zapotrzebowanie na ciepłą wodę.§ 5

Zasady wyłonienia zwycięzcy

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez internautów w drodze głosowania prowadzonego na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ Spośród 5 wyłonionych przez Jury zgłoszeń, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Spośród zarejestrowanych wypowiedzi konkursowych Jury w drodze głosowania wskaże 5 najbardziej oryginalnych, pomysłowych wypowiedzi, które będą nawiązywać jednocześnie do cech lub zastosowania pompy ciepła. Zostaną one zamieszczone na domenie konkursowej. Wyłonione przez Jury propozycje będą podlegać głosowaniu od momentu opublikowania przez 2 kolejne tygodnie, tj. do 15.09.2013 roku. Wyłoniony w drodze głosowania zwycięzca, otrzyma nagrodę określoną w § 4.pkt 1.

3. Wyniki Konkursu organizator opublikuje na stronie www.nuos.aristonheating.pl/ http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/ następnego dnia po wyborze, tj. 16.09.2013 roku, wskazując w tym komunikacie rozłożenie głosów na pozostałe propozycje.

4. Organizator w tym samym dniu, tj. 16.09.2013 r. zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody, wysyłając zwycięzcy Konkursu wiadomość na adres e-mail, który uczestnik podał w formularzu konkursowym.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie danych niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (potwierdzenie danych zawartych w formularzu).

5. Nagroda wyszczególniona w § 4.pkt 1 jest wysyłana przez Organizatora na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu, w sposób, o którym mowa w pkt 5 powyżej, adres, w terminie 31 dni, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora powyższych danych adresowych od Zwycięzcy. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

6. Nagroda wyszczególniona w § 4.pkt 1 nie uwzględnia montażu podgrzewacza wody. Montaż urządzenia pozostaje po stronie Zwycięzcy konkursu.

7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia oraz zmiany danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do Konkursu, w przypadku nie skorygowania lub nie podania właściwych danych przez Uczestnika Konkursu.

9. Zgłaszając swoją interpretację skrótu NUOS Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym właścicielem jej praw autorskich i majątkowych. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.

10. Z chwilą zgłoszenia interpretacji skrótu NUOS Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystanie ze zgłoszonych interpretacji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym również rozpowszechnianie i publikację w Internecie, wydawnictwach drukowanych i innych w ramach promocji niniejszego Konkursu.

11. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie interpretacje dostarczone przez Uczestników Konkursu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu interpretacji, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.

§ 6

Opodatkowanie nagród

1. Wartość nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2. Do każdej nagrody otrzymanej w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 11,1% otrzymanej nagrody. Organizator Konkursu z części nagrody finansowej potrąci i odprowadzi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 7

Rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Konkursu: Ariston Thermo polska Sp. z. o. o., ul. Pocieszka 3, w Krakowie, kod pocztowy 31-408 lub mailowo na adres poczty elektronicznej: marketing.pl@aristonthermo.com.

3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail na adres wskazany w pkt.2.

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Rozpatrzenie ewentualnych reklamacji nastąpi najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia publikacji wyników konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub jej niekompletności lub uszkodzenia opakowania, w której była ona zapakowana należy sporządzić odpowiednią adnotację w Protokole Przekazania lub sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku Protokół Przekazania Nagrody lub protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską lub Organizatora. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji. Reklamację przypadku, opisanym w niniejszym punkcie, za wyjątkiem zdania poprzedniego, należy złożyć na piśmie Organizatorowi w terminie 7 dni od dnia odbioru nagrody.

7. W przypadku wystąpienia w przesłanej Nagrodzie ewentualnych innych wad, czy usterek, aniżeli wady o których mowa w pkt 6 powyżej, w tym gdy urządzenie nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji Zwycięzca Konkursu może skorzystać z procedury reklamacyjnej, opisanej w karcie gwarancyjnej Producenta Nagrody, przesłanej wraz z nagrodą i zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta, stosownie do warunków, wskazanych w karcie gwarancyjnej. Organizator Konkursu zapewnia standardową obsługę gwarancyjną nagrody. Wykaz autoryzowanych serwisów producenta znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami). Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. W tym celu Organizator udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, w tym Sponsorowi Konkursu oraz firmie kurierskiej. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie obejmuje także publikację na stronie internetowej Organizatora, imienia i nazwiska zwycięzcy konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, w szczególności będzie to dotyczyło informacji na temat autorstwa rozwiązań konkursowych, a także informacji o laureacie konkursu w zakresie jego imienia i nazwiska, miejscowości, w której zamieszkuje oraz treści zwycięskiej wypowiedzi konkursowej.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla celów i w sposób, opisany w pkt 2 powyżej jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

6. Oświadczenie o wyrażaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych odbywa się przed rejestracją na etapie wypełniania formularza konkursowego.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizator może prowadzić komunikację z Uczestnikami Konkursu w formie drukowanej, elektronicznej i telefonicznej.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przed przystąpieniem do Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestnika o powyższym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Uczestnika adres e-mail. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Uczestnik może złożyć odwołanie na piśmie na adres Organizatora Konkursu wskazany w niniejszym Regulaminie.

4. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://konkurs.nuos.aristonheating.pl/

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu Konkursu. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w Konkursu Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomości SMS z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni od dnia wejścia w życie ewentualnych zmian zasad prowadzenia konkursu.6. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

8. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość