Regulamin konkursuPobieranie 281.55 Kb.
Strona1/2
Data19.06.2016
Rozmiar281.55 Kb.
  1   2


REGULAMIN KONKURSU

na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu ul. Piastowska 14a

Organizator - Zamawiający

Gmina Opola

Rynek - Ratusz

45-015 Opole

Opole maj 2007SPIS TREŚCI

str.


Strona tytułowa 1

Spis treści 2


ROZDZIAŁ 1. Ustalenia formalno-prawne
1. Nazwa i adres Organizatora Konkursu - Zamawiającego 4

2. Forma Konkursu oraz podstawa prawna 4

3. Przedmiot Konkursu 4

4. Opis przedmiotu Konkursu 4

5. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego

przedmiot zamówienia udzielonego w trybie negocjacji z wolnej ręki 5

6. Wymagania, jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu 6

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu 7

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami Konkursu

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 7

9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu 7

10. Język stosowany w Konkursie 8

11. Zestawienie terminów Konkursu 8

12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 9

13. Otwarcie wniosków i dopuszczenie uczestników do udziału w Konkursie 9

14. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej 9

15. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych 10

16. Kryteria oceny prac konkursowych 11

17. Skład Sądu Konkursowego 11

18. Rodzaj i wysokość nagród 12

19. Termin wypłacenia nagród i zaproszenia do negocjacji 12

20. Postanowienia dotyczące praw autorskich 13

21. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu 13

22. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom 13

23. Istotne ustalenia, które zostaną wprowadzone do umowy na prace projektowe 14
ROZDZIAŁ 2. Ustalenia merytoryczne
1. Wstęp 15

2. Stan istniejący 15

3. Wytyczne użytkowe 17

4. Wytyczne konserwatorskie 19

5. Program inwestycji 20
Załączniki formalne
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 23

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w Konkursie 24

3. Formularz Karty identyfikacyjnej i wykazu członków zespołu autorskiego 25

4. Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej 26


Załączniki graficzne
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

2. Plansza uwarunkowań

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000

4. Uproszczona inwentaryzacja budynku MOK

5. Uproszczona inwentaryzacja budynku na koronie Amfiteatru

6. Inwentaryzacja zieleni

7. Techniczne badania podłoża gruntowego

8. Dokumentacja fotograficzna

9. Przykładowy schemat organizacji widowni podczas festiwalu
ROZDZIAŁ 1

Ustalenia formalno-prawne

1. Nazwa i adres Organizatora Konkursu - Zamawiającego
Organizatorem Konkursu jest Zamawiający:

Gmina Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opolewww.bip.um.opole.pl
Biuro Konkursu:

Miejski Ośrodek Kultury w Opolu - sekretariat

ul. Piastowska 14a

45-082 Opole

e-mail: sekretariat@mok.opole.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest:

- Marzena Szagdaj, tel. 077 451 35 75, 077 453 81 21 wewn. 21

Sekretarzem organizacyjnym Konkursu jest:

- arch. Marta Pizio, tel. 077 454 63 90


2. Forma Konkursu oraz podstawa prawna
Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, realizacyjny. Podstawą prawną Konkursu jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz. U. Z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „Ustawą”.
3. Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu ul. Piastowska 14a wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania określonych na planszy uwarunkowań – Załącznik graficzny nr 2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - kod 74222000 usługi projektowania architektonicznego, kod 74222300 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych.


4. Opis przedmiotu Konkursu
4.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy (modernizacji) i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu uwzględniającej następujące zagadnienia projektowe:

- przebudowa widowni i budowa zadaszenia nad fragmentem widowni

- przebudowa sceny i zadaszenia nad sceną

- budowa pomieszczeń reżyserskich – obrazu i dźwięku

- budowa zaplecza gastronomicznego i sanitarnego

- dostosowanie istniejącego budynku MOK do pełnienia funkcji zaplecza sceny przy organizacji imprez festiwalowych (nie przewiduje się przebudowy budynku MOK, a jedynie czasową zmianę funkcji niektórych pomieszczeń).


4.2. Szczegółowy opis zadania konkursowego, program inwestycji i wytyczne użytkowe przedstawiono w Rozdziale 2. „Ustalenia merytoryczne”.
4.3. Z istniejącym obiektem Amfiteatru Tysiąclecia można zapoznać się w czasie trzech wizji lokalnych. Termin pierwszej wizji lokalnej ustala się na dzień 14.06.2007r. (w trakcie przygotowań obiektu do imprez festiwalowych) – zbiórka uczestników o godzinie 1000 przed lodowiskiem Toropol w Opolu ul. Barlickiego 13. Terminy pozostałych wizji lokalnych ustali Zamawiający – Biuro Konkursu. O terminach tych zostaną powiadomieni wszyscy Uczestnicy Konkursu.
5. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielonego w trybie negocjacji z wolnej ręki
5.1. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rozbudowy Amfiteatru Tysiąclecia, uhonorowanej pierwszą nagrodą, którego Autor / Zespół autorski (Uczestnik Konkursu) zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu ul. Piastowska 14a.
5.2. W zakres szczegółowego opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia publicznego wchodzą:

- projekt budowlany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133), w tym:

- projekt rozbiórki istniejących obiektów przeznaczonych do wyburzenia,


 • projekt zagospodarowania terenu,

 • projekt architektoniczno-budowlany,

 • projekty budowlane branżowe,

 • zbiór odpisów uzgodnień, uprawnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi oraz ekspertyz niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i realizacji inwestycji,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do specyfiki obiektu i zakresu robót,

- projekt wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072), w tym: • projekt wykonawczy architektury,

 • projekt wykonawczy konstrukcji,

 • projekty wykonawcze instalacji sanitarnych,

 • projekty wykonawcze instalacji elektrycznych,

 • projekt wnętrz,

 • projekty wykonawcze zagospodarowania terenu – dróg, zieleni, małej architektury, oświetlenia terenu,

 • projekty technologiczne,

- przedmiary robót zawierające opisy robót budowlanych z podaniem jednostek przedmiarowych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – według Katalogu Nakładów Rzeczowych,

- kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072)

- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji inwestycji.


6. Wymagania, jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu
6.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także zespoły autorskie tworzone przez te podmioty spełniające następujące warunki:

- osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,

- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową

- podmioty występujące wspólnie, np. konsorcja, zespoły autorskie, które będą związane Umową w celu realizacji zadania określonego w niniejszym Regulaminie, w których co najmniej jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa zawarta przez podmioty występujące wspólnie powinna zawierać: • wskazanie osób prawnych lub fizycznych biorących wspólnie udział w Konkursie (zespołu autorskiego),

 • ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji przed zamawiającym w postępowaniu konkursowym oraz ewentualnym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz zawarciem umowy o zamówienie publiczne,

 • określenie celu wspólnego przedsięwzięcia,

 • wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników,

 • oznaczenie terminu obowiązywania umowy, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

 • zakaz zmiany podmiotów, które zawarły umowę współpracy.

6.2. W Konkursie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania art..22 Ustawy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia


6.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

- osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu,

- osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu w tym Sekretarz Organizacyjny Konkursu,

- sędziowie Sądu Konkursowego,

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 Ustawy oraz zespoły autorskie, których członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne.
6.4. Uczestniczący w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu i stosować się do ustaleń w nim zawartych, a także złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt.7 Regulaminu Konkursu.
6.5. Zamawiający zaprosi do udziału w Konkursie wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki określone w pkt. 6 i nadeślą w terminie oświadczenia i dokumenty określone w pkt.7 Regulaminu Konkursu.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu
7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w Konkursie Zamawiający wymaga złożenia przez Uczestnika Konkursu, następujących dokumentów:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie - załącznik nr 1

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie z art. 22 Ustawy – załącznik nr 2

c) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

d) zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej autora lub co najmniej jednego członka zespołu autorskiego, aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie; zamiast zaświadczenia dopuszcza się złożenie oświadczenia, że zaświadczenie takie zostanie dostarczone w trybie określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
7.2. Dokumenty, o których mowa w powyższych punkcie 7.1 a), b) muszą zostać złożone w formie oryginału, natomiast dokumenty, o których mowa w powyższych punktach c), d) i e) mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu.
7.3. Miejsce i termin składania dokumentów określono w pkt. 12 Regulaminu Konkursu.
8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami Konkursu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
8.1. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem należy kontaktować się z:

- Marzeną Szagdaj, Biuro Konkursu, tel. 077 453 11 27, 077 451 39 27 wew. 21

- Martą Pizio - Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu, tel. 077 454 63 90
8.2. Korespondencję w sprawie Konkursu należy kierować na adres Biura Konkursu:

Miejski Ośrodek Kultury w Opolu - sekretariat

ul. Piastowska 14a

45-082 Opole


8.3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, informacje, zapytania, wnioski Zamawiający i uczestnicy konkursu przekazują pisemnie osobiście lub listownie z dopiskiem „Konkurs” (za potwierdzeniem zwrotnym).
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Ewentualne zmiany zostaną przesłane wszystkim, którzy wykupili Regulamin Konkursu, na adres podany w momencie jego zakupu, w terminie odpowiedzi na zapytania.
9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu
9.1. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy do dnia 29 czerwca 2007 r. w Biurze Konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a sekretariat, w każdy dzień roboczy w godz. od 1000 do 1500, osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem na piśmie.

Adres mailowy dla pytań: sekretariat@mok.opole.pl temat: Konkurs.


9.2. Organizator Konkursu wyśle odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu (wraz z treścią zapytań i bez ujawniania źródła zapytań) do dnia 6 lipca 2007r. pocztą mailową oraz listownie do wszystkich Uczestników Konkursu, którzy zakupili Regulamin Konkursu. Odpowiedzi zostaną wysłane na adresy do korespondencji podane przy pobraniu Regulaminu lub na wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
9.3. Wszelkie wątpliwości mogące przy interpretacji Regulaminu Konkursu rozstrzyga Zamawiający.
10. Język stosowany w Konkursie
10.1. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie informacje na planszach, opis techniczny oraz zestawienie powierzchni winne być sporządzone w języku polskim.
10.2. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż określony w punkcie 10.1. nie będą rozpatrywane.
11. Zestawienie terminów Konkursu
11.1. ogłoszenie Konkursu 31 maja 2007

11.2. sprzedaż Regulaminu Konkursu do 6 lipca 2007


Koszt zakupu Regulaminu Konkursu 80 PLN
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można zamówić w Biurze Konkursu (adres w pkt. 8.2. Regulaminu), poprzez pisemne złożenie zamówienia.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można odebrać osobiście lub na wniosek dokonującego zakupu przesłany zostanie pocztą po uprzednim potwierdzeniu przez Bank dokonania wpłaty na konto Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole.
Wpłat bezpośrednich można dokonać w Biurze Konkursu w dniach roboczych w godz. 1000 - 1500 lub przelewem na konto w Millennium Bank O/Opole Nr 03 1160 2202 0000 0000 6013 8228.
11.3. składanie pytań dot. Regulaminu Konkursu - do dnia 29 czerwca 2007

11.4. odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu - do dnia 6 lipca 2007

11.5. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do dnia 6 lipca 2007

11.6. zaproszenia-dopuszczenia do udziału w konkursie zostaną wysłane niezwłocznie po złożeniu wniosków, jednak nie później niż - do dn. 10 lipca 2007

11.7. składanie prac konkursowych - do dnia 10 września 2007 do godz. 1500

11.8. ogłoszenie wyników Konkursu - 21 września godz. 1800

w Piwnicy Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu ul. Piastowska 14a.

11.9. wystawa pokonkursowa w Piwnicy Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury - od dnia 22 września – do 8 października 2007

11.10. dyskusja pokonkursowa w Piwnicy Artystycznej MOK - 28 września 2007 godz. 1800

11.11 wypłacenie nagród pieniężnych - do dnia 5 października 2007

11.12. zaproszenie do negocjacji autora/zespołu autorskiego nagrodzonego I. nagrodą

- do dnia 5 października 2007

11.13. podpisanie umowy z autorem/zespołem autorskim nagrodzonym I. nagrodą

- do dnia 15 października 2007
12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
12.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz materiały określone w pkt. 7 Regulaminu Konkursu w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek – konkurs” należy składać w Biurze Konkursu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1500, w terminie do dnia 6 lipca 2007 do godz. 1500. Na kopercie musi być naniesiony adres zwrotny.
12.2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Uczestnikom Konkursu, którzy je złożyli.
12.3. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
13. Otwarcie wniosków i dopuszczenie uczestników do udziału w Konkursie
13.1. Organizator Konkursu i Sędzia referent niezwłocznie po złożeniu wniosków dokona otwarcia kopert z napisem „WNIOSEK – KONKURS” i na podstawie złożonych dokumentów kwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie wyłącznie Uczestników Konkursu spełniających wymagania Regulaminu Konkursu.
13.2. Uczestnicy Konkursu nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie Konkursu podlegają wykluczeniu.
13.3. O wyniku kwalifikacji Organizator Konkursu niezwłocznie, jednak nie później niż do 10 lipca 2007r., poinformuje Uczestników Konkursu zapraszając ich do złożenia prac konkursowych.
14. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej
Praca konkursowa winna zawierać część opisową i rysunkową

14.1. Część opisowa

- opis przyjętego rozwiązania projektowego zawierający przyjęte założenia ideowe, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjne, techniczne, dyspozycje materiałowe – zawarty na maksymalnie 3 stronach formatu A4; dopuszcza się przedstawienie na dodatkowych dwóch stronach formatu A4 schematów ideowych i szkiców wyjaśniających założenia ideowe

- zestawienie projektowanych powierzchni użytkowych – wypełniona tabela w pkt.4 załączona do Regulaminu Rozdział 2

- określenie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami – CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 40 MLN. ZŁ brutto.

Część opisową należy wykonać w czterech identycznych, zszytych egzemplarzach formatu A4.


14.2. Część rysunkowa

- koncepcja zagospodarowania terenu opracowania z uproszczonym rzutem, z zaznaczeniem wejść, podjazdów, podcieni, dojazdów, itp. - w skali 1:500,

- rzuty wszystkich kondygnacji i dachów - w skali 1:200 – dopuszcza się wykonanie jednego rzutu zestawczego Amfiteatru i osobno rzutów przebudowywanych elementów amfiteatru i sceny,

- charakterystyczne przekroje w ilości wystarczającej na jednoznaczne odczytania projektu – w skali 1:200,

- elewacje – w skali 1:200,

- wizualizacje, aksonometrie - min. 2.


14.3. Część elektroniczna – płyta CD

Część opisową i rysunkową należy przedstawić dodatkowo w formie elektronicznej w postaci plików pdf zapisanych na płycie CD.

Część ta nie będzie podlegała ocenie; zostanie wykorzystana ewentualnie do celów wystawienniczych oraz promocji wyników Konkursu.
14.4. Forma opracowania

Część rysunkową należy przedstawić na maksimum pięciu sztywnych płaskich planszach o wymiarach 100cmx70cm (w układzie poziomym), grubości do 7mm.

Technika wykonania plansz powinna umożliwiać reprodukcję pac konkursowych.
15. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych
15.1. Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiającego do udziału w konkursie składają prace konkursowe w biurze konkursu w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a, w terminie do dnia 10 września do godziny 1500.
15.2. Dopuszcza się składanie prac za pośrednictwem poczty kurierskiej pod warunkiem dostarczenia ich do biura konkursu do dnia 10 września do godziny 1500. Do przesyłki z osobna należy dołączyć nie zaklejoną kopertę zaadresowaną adresem zwrotnym i opatrzoną znaczkiem jak na list polecony, pokwitowanie złożenia pracy (patrz ppkt. 15.8.) oraz kopertę z liczbą rozpoznawczą, przygotowaną zgodnie z opisem ppkt 15.7.
15.3. Prace, które wpłyną po terminie określonym w ppkt. 15.1. i 15.2. nie zostaną przyjęte i nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy.

Materiały nie objęte zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane.Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim.
15.4. Praca konkursowa ani żaden z jej elementów nie może być podpisany, ani nie może zawierać nazwy Uczestnika Konkursu. Wszystkie plansze części rysunkowej, załączniki, zamkniętą opisaną kopertę z płytą CD-zapisem elektronicznym pracy konkursowej, także stronę tytułową części opisowej należy oznaczyć dowolną, identyczną liczbą rozpoznawczą sześciocyfrową wysokości 1cm. Liczbę rozpoznawczą należy wpisać w prawym górnym rogu.
15.5. Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość konkursu, zostaną zdyskwalifikowane.
15.6. Pracę konkursową należy umieścić w jednym szczelnie zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym tą sama liczbą rozpoznawczą sześciocyfrową oraz napisem „KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY AMFITEATRU TYSIĄCLECIA W OPOLU”.
15.7. Do opakowania należy dołączyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą kopertę, opisaną jedynie „karta informacyjna”, zawierającą Kartę Identyfikacyjną Uczestnika Konkursu - Załącznik nr 3. Zarówno koperta jak i sama karta identyfikacyjna winna być oznaczoną taką samą liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej i karcie pokwitowania odbioru pracy.
15.8. Prace konkursowe będą przyjmowane przez panią Marzeną Szagdaj w Biurze Konkursu. Pokwitowanie przyjęcia pracy konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 oznaczonym przez Uczestnika Konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną przyjęcia pracy oraz podpisem przyjmującej.
Pokwitowanie złożenia pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody, jak również prac nie nagrodzonych i nie wyróżnionych.
15.9. Wszystkie koperty zawierające Karty Identyfikacyjne zostaną złożone przez panią Marzenę Szagdaj obsługującą Biuro Konkursu, sejfie znajdującym się w miejscu rozstrzygnięcia Konkursu, w kasie budynku MOK, w celu przechowania w stanie nienaruszonym. Otwarcia kopert dokona Sąd konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu.
15.10. Na czas pracy Sądu Konkursowego przyjęte przez Uczestnika Konkursu liczby rozpoznawcze zostaną w sposób nieprzejrzysty zaklejone przez panią Marzenę Szagdaj w Biurze Konkursu i zastąpione nową numeracją, która będzie obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania przewodu Sądu Konkursowego. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie. Koperta zostanie przechowana w stanie nienaruszonym w sejfie znajdującym się w kasie budynku MOK do czasu ogłoszenia wyników Konkursu.
15.11. Uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, w składzie, którego występuje autor lub współautor więcej niż jednej pracy konkursowej, zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace lub prace których jest współautorem zostaną uznane za nieważne.
16. Kryteria oceny prac konkursowych
16.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:

- atrakcyjność rozwiązań architektonicznych - 35%

- jakość rozwiązań fukcjonalno-przestrzennych,

w tym ilość miejsc na widowni - 35%

- ekonomika rozwiązań projektowych - 20%

- walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe - 10%


16.2. Ocenie prac będą podlegały wyłącznie te prace konkursowe, które zostaną złożone w terminie określonym w ppkt. 15.1. i 15.2. Regulaminu Konkursu w oparciu o część graficzną i opisową pracy konkursowej.
16.3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zaleceń do pracy konkursowej nagrodzonej pierwszą nagrodą. Zalecenia pokonkursowe powinny być uwzględnione przez nagrodzonego autora/zespół autorski w dalszych etapach prac projektowych.
17. Skład Sądu Konkursowego
17.1. W skład Sądu Konkursowego, powołanego przez Organizatora wchodzą następujące osoby:

arch. Tomasz Studniarek – przewodniczący – SARP Katowice

arch. Helena Konsencjusz – Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Miasta Opola

Aleksander Cyganiuk – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola

Rafał Poliwoda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

arch. Maciej Mazurek – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu, SARP Opole

arch. Dariusz Dziubiński – SARP Wrocław

arch. Adam Szczegielniak – SARP Opole

arch. Antoni Domicz – sędzia referent – SARP Opole

Dorota Michniewicz-Witkowska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki U.M. Opole

Na Sekretarza Organizacyjnego Konkursu została powołana arch. Marta Pizio SARP Opole.
W toku Konkursu mogą zostać powołani rzeczoznawcy, doradcy i asystenci.
17.3. Na Sekretarza konkursu powołana została arch. Marta Pizio. Sekretarz Konkursu nie ma prawa głosu w ocenach i głosowaniach Sądu konkursowego.
17.4. Nikt ze składu Sądu konkursowego, kierownictwa Zamawiającego, rzeczoznawców i doradców oraz osób uczestniczących w procedurach przygotowania oraz analizy prac konkursowych i rozstrzygania wyników Konkursu oraz członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w jakikolwiek formie w przygotowaniu i opracowaniu pracy konkursowej.
18. Rodzaj i wysokość nagród
18.1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie Konkursu.
18.2. Rodzaj i wysokość nagród są uzależnione od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie.
18.3. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Konkursu.
18.4. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
I nagroda – 25.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Konkursu

II nagroda – 15.000 zł

III nagroda – 10.000 zł

Wszystkie nagrody zostaną opodatkowane podatkiem ryczałtowym od nagród.


18.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych i przyznania dodatkowo wyróżnień, lecz z zachowaniem puli nagród w wysokości 50.000 zł brutto.
18.6. Nagrody mogą zostać przyznane tylko za prace spełniające warunki Regulaminu Konkursu.
18.7. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji autora/zespół autorski nagrodzony II nagrodą tylko w wypadku, kiedy laureat pierwszej nagrody nie będzie miał możliwości z przyczyn losowych kontynuowania prac projektowych lub odmówi podpisania umowy zgodnej z Regulaminem Konkursu.
19. Termin wypłacenia nagród i zaproszenia do negocjacji
19.1. Nagrody zostaną wypłacone w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
19.2. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Konkursu zostanie skierowane do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
20. Postanowienia dotyczące praw autorskich
20.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zachowują prawa autorskie do prac konkursowych na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późniejszymi zmianami).
20.2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych wyłącznie w zakresie:

- publikacji pracy w całości lub we fragmentach

- prezentacji na wystawie pokonkursowej

z zastrzeżeniem ppkt. 20.3.


20.3. Zamawiający staje się właścicielem prac nagrodzonych i wyróżnionych w całości oraz płyt CD prac nienagrodzonych. Prace nienagrodzone (za wyjątkiem płyt CD) mogą zostać odebrane przez Uczestników Konkursu lub osoby przez nich upoważnione, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, po zamknięciu wystawy pokonkursowej, nie później, niż w terminie jednego roku od ogłoszenia wyników Konkursu.
20.4. Uczestnik Konkursu, laureat nagrody, który otrzymał zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania pracą konkursową w celu udzielenia mu tego zamówienia.

Zamawiający nie może rozporządzać pracą konkursową laureata konkursu celem zlecenia innemu podmiotowi kontynuowania na jej podstawie prac projektowych.


21. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu
21.1. Werdykt Sądu Konkursowego zostanie ogłoszony publicznie w pomieszczeniu Piwnicy Artystycznej MOK w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a w dniu 10 września 2007 o godz. 1800.
Werdykt Sądu Konkursowego zostanie też zamieszczony na stronach internetowych www.bip.um.opole.pl, www.mok.opole.pl i www.sarp.opole.pl oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Opola i Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu najpóźniej w dniu 1 października 2007.
21.2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana pisemnie Uczestnikom Konkursu na adres podany przy zakupie Regulaminu Konkursu lub na wniosku.
21.3. Do czasu ogłoszenia werdyktu jury konkursowego, nazwy/nazwiska autorów prac złożonych na Konkurs nie zostaną ujawnione.
21.4. W trakcie ogłaszania wyników Konkursu zostaną ujawnieni wszyscy autorzy, którzy złożyli prace konkursowe.
21.5. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w Piwnicy Artystycznej MOK w Opolu w dniu 28 września 2007 o godz. 1800.
21.6. Wszystkie prace złożone na Konkurs zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Opolu czynnej w dniach 22 września – 8 października w godz. 900 – 1800.
22. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom

22.1. Uczestnikom Konkursu przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dotyczy to uczestników konkursu, a także innych osób, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

22.2. Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

22.3. Przed upływem terminu do składania prac konkursowych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym samorządowi zawodowemu architektów.

22.4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

22.5. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


23. Istotne ustalenia, które zostaną wprowadzone do umowy na prace projektowe
Do umowy na prace projektowe zlecone w ramach negocjacji laureata konkursu w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, jak w pkt. 18. Regulaminu Konkursu, zostaną zapisane następujące ustalenia nie podlegające negocjacjom:

- zakres dokumentacji projektowej jak w Rozdziale 1 pkt. 5 Regulaminu Konkursu

- data podpisania umowy – do dnia 15.10.2007r.

- termin opracowania dokumentacji projektowej w zakresie jak w Rozdziale 1 pkt. 5 Regulaminu Konkursu – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy

- nieprzekraczalny termin podania informacji wymaganej do opracowania studium wykonalności inwestycji – do 1. maja 2008r.

- nieprzekraczalny koszt realizacji inwestycji według kosztorysu inwestorskiego – 40.000.000 zł brutto

- nieprzekraczalny koszt wykonania dokumentacji projektowej w zakresie jak w Rozdziale 1 pkt. 5 Regulaminu Konkursu, lecz bez nadzorów autorskich – 1.000.000 zł netto.: pliki
pliki -> Załącznik 1 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
pliki -> Patofizjologia układu endokrynnego c
pliki -> Diabetes Mellitus / Cukrzyca
pliki -> Xxii ogólnopolskie spotkania trzeźWOŚciowe sanktuarium Maryjne w Licheniu 25-27 lipca 2014
pliki -> Spis treści wprowadzenie 3 częŚĆ wstępna 6
pliki -> Niezbędna minimalna wiedza z informatyki wymagana od ucznia II klasy gimnazjum
pliki -> Maciej Michalski o ryszardzie Cieślaku w Roku Grotowskiego
pliki -> Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu wrzesień- październik 2012/2013 Drodzy Czytelnicy!
pliki -> Kraków: Rekolekcje ostatniej szansy z Księgą Lamentacji (z transmisją w internecie) „Dni nasze zamień na dawne” – głoszą o. Tomasz Grabowski op I ks. Krzysztof Porosło
pliki -> Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


  1   2


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy