Strona główna

Regulamin konkursu Wiedzy o Prawobrzeżnej Warszawie „Praski punkt widzenia” I. Organizator Konkursu Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy „Praski punkt widzenia”


Pobieranie 24.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.54 Kb.
REGULAMIN Konkursu Wiedzy

o Prawobrzeżnej Warszawie „Praski punkt widzenia”
I. Organizator Konkursu

 • Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy „Praski punkt widzenia” (dalej: Konkursu), tworzą: Barbara Augustynowicz-Figat Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy;

 • Ks. Prałat Edward Żmijewski, proboszcz parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie;

 • Andrzej Melak, Radny M. St. Warszawy.


II. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna ucząca się lub mieszkająca na terenie prawobrzeżnej Warszawy: 1. uczniowie szkół podstawowych;

 2. uczniowie gimnazjów;

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnikami mogą być uczniowie, którzy do 31 grudnia 2015 r. nie ukończą 19. roku życia.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie pod kierownictwem nauczycieli lub indywidualnie.


W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu „Odkrywamy naszą historię” z 2012 i 2013 r.
III. Patronat

 1. Marek Jurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego;

 2. Mariusz Kamiński, Poseł na Sejm RP;

 3. Mieczysław Golónka, Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;IV. Cele Konkursu

Konkurs jest zorganizowany dla realizacji poniższych celów:

- kształtowania postaw patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o dziejach ojczystych i bohaterach narodowych;

- Upowszechniania wiedzy o dziejach prawobrzeżnej Warszawy;

- zainspirowania i zachęcania dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł;

- promocja atrakcyjnych form przekazu treści historycznych i patriotycznych.


V. Przedmiot konkursu

Uczestnicy konkursu przygotują:

 1. Uczniowie szkół podstawowych – pracę plastyczną poświęconą dziejom prawobrzeżnej Warszawy.
 1. Uczniowie gimnazjów – plakat /utwór poetycki/ krótka forma filmowa
 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: pracę pisemną/multimedialną na jeden z dwóch wskazanych niżej tematów:
 • Jakie wydarzenia historyczne w dziejach Twojej dzielnicy uważasz
  za najważniejsze? Uzasadnij swój wybór.”


 • Wskaż bohatera historycznego, który wywarł istotny wpływ na losy Twojej dzielnicy. Uzasadnij swój wybór.”
 1. Ww. praca może być przygotowana w formie:
 1. pisemnej, papierowej lub elektronicznej. Wielkość pracy pisemnej: minimum 4 strony formatu A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza) z przypisami i podaniem źródeł;

 2. filmowej, zapisanej na nośniku DVD trwale podpisanym, o długość filmu od 10 do 20 minut;

 3. prezentacji multimedialnej, zapisanej na nośniku DVD trwale podpisanym; wymagana

wielkość to minimum 15 stron prezentacji z przypisami i podaniem źródeł.
5) Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestawami fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy.

Prace opisane w podpunktach b) i c) powinny być złożone na płytach DVD w 2 egzemplarzach.


VI) Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 października 2015 roku.
VII) Komisja Konkursowa wyłoniona przez Komitet Organizacyjny dokona oceny prac konkursowych, uwzględniając:

- poprawność historyczną treści;

- kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazane źródła;

- dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp.;

- atrakcyjność formy wykonania;

- estetykę wykonania.


Prace, które spełniają wyżej wymienione warunki, powinny być nadesłane

do dnia 30 października 2015 roku na adres:
Urząd Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Zespół Oświaty i Wychowania

Al. gen. A. Chruściela 28

04-401 Warszawa
Z dopiskiem: KONKURS WIEDZY O PRADZE
O uwzględnieniu pracy w Konkursie decyduje data wpływu pracy do Organizatora.
Razem z pracami należy przesłać następujące informacje:

 • imiona i nazwiska autorów prac oraz ich opiekunów (np. nauczycieli) wraz z numerem telefonu do kontaktu. Do prac należy także dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie przynajmniej jednego z rodziców lub jednego z opiekunów prawnych – w przypadku uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy lub jej fragmentów w druku, publikacjach internetowych, medialnych, opublikowanie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2).

Informujemy, że wszystkie nadesłane na Konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom Konkursu i zostaną zarchiwizowane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu. Prace finałowe oceni Komisja Finałowa złożona z historyków i społeczników zaangażowanych w upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski wskazana przez Organizatora.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

Organizator powiadomi uczestników o wynikach Konkursu w terminie do 13 listopada 2015 roku. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.


IX. Nagrody

1) Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej w terminie, o którym powiadomi Organizator Konkursu.

2) W Konkursie zostaną przyznane: trzy Pierwsze Nagrody dla każdej z kategorii uczestników, Drugie Nagrody i Wyróżnienia.

3) Laureaci Pierwszych Nagród w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli niepełnoletni – ze wskazanym pełnoletnim opiekunem). Podczas wycieczki planowane jest m.in. zwiedzanie stolicy Belgii.

4) Autorzy prac, które uzyskają Drugie Nagrody i Wyróżnienia, otrzymają nagrody rzeczowe.

5) Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do finału, otrzymają dyplomy oraz wezmą udział we wspólnym zwiedzaniu Sejmu RP na zaproszenie posła na Sejm RP Mariusza Kamińskiego.

6) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród specjalnych.
X. Partnerzy i patroni medialni

Konkurs odbywa się pod patronatem i we współpracy z mediami oraz partnerami – środowiskami lokalnymi, które rozpowszechniają informacje o Konkursie. Są to: 1. Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Rembertów

 2. Tygodnik „Idziemy”

 3. Radio Warszawa Praga

 4. „Nasz Dziennik”


XI. Uwagi końcowe

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są drogą:

 1. telefoniczną, pod numerem: 604 565 334.Komitet Organizacyjny Konkursu „Praski punkt widzenia”

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika konkursu)
Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Wiedzy Historycznej „Praski punkt widzenia”, organizowanego przez Komitet Organizacyjny Konkursu „Praski punkt widzenia, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy w całości lub części (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku zdobycia Pierwszej Nagrody – wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli zgadzam się na udział:


………………………………………………………………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w planowanym wyjeździe z rodzicem/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych.


…………………………………………….

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika)

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu Konkursu Wiedzy Historycznej „Praski punkt widzenia”, organizowanego Komitet Organizacyjny Konkursu „Praski punkt widzenia”, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

………………………………………………………………

Data i podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………..

Numer telefonu kontaktowego

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość