Strona główna

Regulamin korzystania z czytelni internetowej


Pobieranie 12.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.59 Kb.
 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdemu posiadaczowi ważnej Karty Czytelnika Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 1. Posiadacz takiej karty pobiera swój login w Punkcie Rejestracji Czytelników. Loguje się na wybranym stanowisku komputerowym w Czytelni Internetowej, z którego może korzystać maksymalnie 3 godz. w danym dniu. Istnieje możliwość podzielenia przysługującego czasu na dowolne odcinki. Pracę na komputerze należy zakończyć wylogowaniem się ze swojego konta.
 1. Dostęp do Internetu w Czytelni Internetowej służy przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym.
 1. Użytkownik Czytelni Internetowej ma możliwość:
  • pracy z programami pakietu MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) - zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych,

  • pracy z własnymi materiałami zapisanymi na nośnikach danych,

  • korzystania z baz naukowych (EBSCO itp.)

  • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych,

  • wykonywania płatnych wydruków.
 1. Przed zakończeniem swojej sesji Użytkownik komputera powinien zapisać potrzebne mu, wyszukane, pobrane i utworzone dane, na własnych nośnikach. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności również za dane pozostawione przez użytkownika w komputerze, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 1. W Czytelni Internetowej nie ma możliwości udostępniania żadnych dokumentów z innych czytelni Biblioteki.
 1. Zabronione jest wykorzystywanie internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Nie wolno przeglądać materiałów o treści obrażającej uczucia innych, prowadzić działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spamu).
 1. Komputery w Czytelni Internetowej są monitorowane przez uprawnionego administratora systemu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, administrator ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej. 1. W Czytelni Internetowej obowiązuje zakaz:
  • wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie sprzętu,

  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów,

  • łamania zabezpieczeń systemu,

  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz w działaniu urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.
 1. Użytkownik Czytelni Internetowej ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz za wszelkie innego rodzaju straty lub nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionego mu w Bibliotece połączenia z siecią.
 1. Użytkownik Czytelni Internetowej ma obowiązek poinformować pracownika Biblioteki o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów prosimy natychmiast przekazywać pracownikowi Biblioteki.
 1. Pracownik Biblioteki może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
 1. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
 1. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać artykułów spożywczych.
 1. Pobranie loginu do Czytelni Internetowej przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może prowadzić do pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Na wniosek pracownika Biblioteki decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.


18. Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania zainstalowanego w Czytelni Internetowej prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres internet@koszykowa.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość