Strona główna

Regulamin marszobiegu w czasie centralnego zlotu klas wojskowych w dniu 9-10. 2014 cel


Pobieranie 29.19 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.19 Kb.
REGULAMIN

MARSZOBIEGU W CZASIE CENTRALNEGO ZLOTU KLAS WOJSKOWYCH W DNIU 9-10.2014


 1. CEL:

 1. Popularyzacja służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej w szczególności klas wojskowych współpracujących z MON.

 2. Integracja żołnierzy i stowarzyszeń z młodzieżą z klas wojskowych

 3. Kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem;

 4. Popularyzacja wśród młodzieży aktywnego spędzenia czasu poprzez zawody sportowe;

 5. Wyłonienie najlepszych drużyn uczestniczących w Centralnym Zlocie Klas Wojskowych
 1. TERMIN: 09-10.10.2014
 1. MIEJSCE: obozowisko Karliki (rejon poligonu Świętoszów)
 1. UCZESTNICY: reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych posiadające klasy o profilu wojskowym.
 1. KOMITET ORGANIZACYJNY:

  • Dowódca 11 Lubuskiej DKPanc,

  • Dowódca 10 BKPanc

  • Stowarzyszenie byłych żołnierzy 62 kompanii specjalnej „Commando”;
 1. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

  • Sędzia główny;

  • Kierownik strzelania;

  • Amunicyjny;

  • Obserwatorzy;

  • Sędzia startu;

  • Sędzia mety;

  • Sekretarz;

  • Sędziowie na poszczególnych punktach kontrolnych.
 1. NAGRODY:

Za zajęcie I, II i III miejsca zespołowo reprezentacja klas zostanie wyróżniona Pucharem oraz zostaną wręczone nagrody rzeczowe.


 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Marszobieg przeprowadzony zostanie w rejonie poligonu Karliki.

 • W zawodach biorą udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych posiadające klasy o profilu wojskowym. Każda szkoła ma prawo wystawienia jednej reprezentacji klas w składzie od 15 zawodników, spośród których wyznaczony jest kapitan. Każdemu zespołowi towarzyszy nauczyciel (skierowany przez dyrekcję delegującej szkoły) lub pełnoletni opiekun ( tylko jeden opiekun na drużynę zgłoszoną do zawodów z danej szkoły);

 • Kapitan oraz opiekun zespołu odpowiada za znajomość przez członków zespołu: Regulaminu zawodów oraz zasad i warunków bezpieczeństwa
  w czasie odbywania zawodów (zawodnicy muszą być przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią sportową: karabinek pneumatyczny);

 • Wyposażenie uczestników: ubiór typu wojskowego (mundur polowy lub podobny); buty (typu wojskowego, traperskiego, harcerskiego, itp.) pełne na podeszwie z protektorem sznurowane powyżej kostki;

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonych w regulaminie może spowodować dyskwalifikację zespołu lub zawodnika;

 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania:

 1. Aktualnej legitymacji szkolnej,

 2. Aktualnego ubezpieczenia NW,

 3. Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowo-obronnych (akceptowane są karty zawodnicze z aktualnymi badaniami lekarskimi);

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach;

 • Organizator marszobiegu nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów i przejazdów;

 • Każdy zespół przed marszobiegiem dostarcza do sędziego zgłoszenie do zawodów z podpisem lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach;

 • Potwierdzenie udziału w zawodach należy przesłać do dnia 15.09.2014 na adres 62kscommando@wp.pl lub telefonicznie na numer 500084348;

Brak potwierdzenia udziału w zawodach spowoduje niedopuszczenie szkoły do udziału w zawodach;

 • Przyjazd (odjazd) drużyn odbywa się na koszt własny, tj. podmiotu delegującego (szkoły, która wystawia reprezentację). 1. OPIS ZAWODÓW:

Zawody realizowane będą w formie marszobiegu zespołowego polegającego na pokonaniu przez zespół trasy ok. 8 km w możliwie najkrótszym czasie. Trasa marszobiegu usytuowana będzie w terenie leśnym w rejonie obozowiska Karliki oraz obszaru poligonu Świętoszów. Na trasie rozmieszczonych jest 5 punktów kontrolnych (PK). Pokonanie tych punktów wymaga prawidłowego wykonania zadań sprawnościowo – technicznych przez wszystkich zawodników drużyny. W wypadku przybycia zespołu na PK, na którym znajduje się już inny zespół wykonujący zadanie, sędziowie kierują zespół do wykonania takich samych zadań tylko na punktach znajdujących się obok. Oba stanowiska na każdym PK maja tą samą skalę trudności. Interwał startowy zostanie ustalony na odprawie technicznej w dniu zawodów. Marszobieg wygrywa ta drużyna, która w krótszym czasie pokona trasę


i poprawnie wykona wszystkie zadania na trasie.

OPIS KONKURENCJI – ZADAŃ NA PUNKTACH KONTROLNYCH

(kolejność opisu wskazuje na kolejność usytuowania PK na trasie marszobiegu)


PK nr 1 - PRZENOSZENIE SKRZYNEK Z AMUNICJĄ

Odległość punktu kontrolnego nr 1 od startu wynosi ok. 700 m. Zadanie polega na przeniesieniu przez zespół 6 skrzynek z amunicją o wadze 25 kg na odcinku 30 m. Każdą skrzynkę przenosi 2 zawodników z zespołu. Przy przenoszeniu skrzynek


z jednego miejsca na drugie zawodnicy nie mogą upuścić skrzynki, a skrzynkę należy położyć w wyznaczonym miejscu (nie wolno ich rzucać) Po przeniesieniu szóstej skrzynki drużyna może wykonywać bieg oznaczoną trasą. Nie przeniesienie do wyznaczonego punktu którejś ze skrzynek, upuszczenie na podłoże lub rzucenie skrzynki powoduje dodanie do ogólnego czasu biegu po 1 minucie karnej za każdą skrzynkę. Po potwierdzeniu przez sędziego wykonania zadania na karcie startowej zespół kontynuuje dalej bieg do następnego punktu.
PK nr 2 - EWAKUACJA RANNYCH

Punkt kontrolny oddalony od startu ok. 1400 m. Konkurencja polega na przetransportowaniu rannych (3 osób z drużyny) na noszach w wyznaczone miejsce (punkt ewakuacji rannych) oddalone od linii rozpoczęcia zadania o 30 m. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania kapitan drużyny wyznacza 3 zawodników


z zespołu, którzy będą transportowani przez pozostałych zawodników na noszach jako ranni. Liczba osób, które przenoszą rannego może być dowolna. Po ewakuacji wszystkich rannych drużyna może przemieścić się w kierunku kolejnego punktu kontrolnego. Nie przeniesienie do wyznaczonego punktu któregoś z rannych, każde upuszczenie noszy powoduje dodaje się do ogólnego czasu biegu po 1 minucie karnej za każdy błąd. Po potwierdzeniu przez sędziego wykonania zadania na karcie startowej zespół kontynuuje dalej bieg do następnego punktu.
PK nr 3 - STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

Kolejny punkt na trasie jest umiejscowiony w odległości ok. 3000m od linii startowej. Zadanie polega na wykonaniu strzelania przez 5 zawodników z zespołu z broni pneumatycznej na celność. Każdy zawodnik wykonuje pięć strzałów do tarczy i suma wszystkich trafień całej drużyny liczy się do ostatecznej klasyfikacji.

WARUNKI STRZELANIA:


 • CEL: popiersie z pierścieniami ( figura bojowa 23 p/2);

 • ODLEGŁOŚĆ: 50 m;

 • CZAS: strzelanie oceniane 5 min;

 • ILOŚĆ NABOI: 5 szt. oceniane;

 • POSTAWA: leżąca bez podpórki.

Drużyna w składzie 5 zawodników ustawia się za stanowiskami strzeleckimi na rubieży wyjściowej, gdzie amunicyjny wydaje każdemu zawodnikowi po 5 szt. amunicji do odbycia strzelania ocenianego. Po wydaniu strzelającym pocisków kierownik strzelania podaje komendę do zajęcia stanowisk strzeleckich na rubieży otwarcia ognia, następnie na jego komendę wykonuje strzelanie. Po zakończeniu strzelania sędziowie zawodów udają się do tarczy zmieniają je na czyste i podliczają wyniki strzelania, drużyna z kolei kontynuuje bieg do kolejnego punktu kontrolnego. O uzyskanych wynikach kapitan zespołu dowiaduje się po ukończeniu biegu


u sekretarza zawodów. Zwycięzcą konkurencji zostaje ten zespół, który uzyska największą sumę punktów za całe strzelanie. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub trzy zespoły o kolejności miejsc decyduje lepszy wynik najlepszego zawodnika zespołu. W przypadku równej ilości punktów przez dwóch najlepszych zawodników zespołu o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość 10,9,8, itd.
PK nr 4 – RZUT GRANATEM NA ODLEGŁOŚĆ

Miejsce kolejnego zadania znajduje się ok. 3800m od startu. Zadanie polega na wykonaniu przez 5 zawodników z każdego zespołu po 1 rzucie na odległość


z zaliczeniem najlepszego rezultatu. Zawodnicy na odległość rzucają granatem ćwiczebnym F -1.Każdy zawodnik ma 1 rzut, aby osiągnąć maksymalną odległość. Sektor rzutu na każdej rzutni musi być ograniczony widocznymi liniami. Tylko rzut pomiędzy lub na linie oznaczające granice sektora jest traktowany jako dobry. Miejsce uderzenia granatu będzie oznakowane. Odległość mierzona jest w metrach
i centymetrach z zaokrągleniem do jednej cyfry po przecinku ( np. 45,25 m = 45,30m; 45,24m = 45,20 m).

Do punktacji zespołowej wlicza się sumę osiągniętych odległości uzyskanych przez wszystkich pięciu zawodników zespołu.

W przypadku równej sumie odległości uzyskanych przez dwa lub trzy zespoły
o kolejności miejsc decyduje najdłuższa odległość najlepszego zawodnika zespołu. W przypadku równej odległości dwóch najlepszych zawodników o kolejności zajętych miejsc decyduje najdłuższa odległość osiągnięta przez kolejnych zawodników
w zespołach.


PK nr 5 – PRZEPYCHANIE SAMOCHODU TERENOWO-OSOBOWEGO HONKER

Punkt kontrolny nr 5 oddalony jest w odległości 5200 m od startu. Należy przepchaćsamochód terenowo-osobowy marki Honker na odległość 30m do oznaczonego chorągiewkami miejsca. Po potwierdzeniu przez sędziego zaliczenia zadania zawodnicy mogą wykonywać bieg do mety. Czas łączny marszobiegu jest zatrzymywany po przekroczeniu linii mety przez ostatniego zawodnika zespołu.

KLASYFIKACJA GENERALNA

 1. Główna Komisja Sędziowska odpowiada za właściwy przebieg poszczególnych konkurencji rozgrywanych podczas zawodów oraz rzetelną ocenę.

 2. Nieukończenie marszobiegu powoduje dodanie do czasu końcowego 1 karnej minuty za każdego zawodnika z drużyny.

 3. Za końcowy wynik zespołu w klasyfikacji generalnej uważa się sumę punktów uzyskanych przez zespół za zajęte miejsca w marszobiegu oraz dwóch konkurencjach technicznych na punktach kontrolnych (strzelanie i rzut granatem), natomiast pozostałe konkurencje muszą być poprawnie zaliczone. Łącznie są to
  3 składowe.

Liczenie punktów za poszczególne konkurencje jest następujące:

 • za zajęcie I miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje - ilość startujących drużyn + 1 pkt;

 • za zajęcie II miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje - ilość startujących drużyn – 1 pkt;

 • za zajęcie III miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje - ilość startujących drużyn – 2 pkt;

 • itd.

 1. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów za wszystkie konkurencje
  o kolejności zajętych miejsc decyduje zajęte miejsce w czasie marszobiegu, następnie ilość punktów zdobytych w czasie strzelania, dalej ilość punktów zdobytych za rzut granatem.UWAGI KOŃCOWE


 1. Protest może być złożony wyłącznie w formie pisemnej przez kapitana lub opiekuna zespołu sędziemu głównemu zawodów w ciągu 30 min. od ogłoszenia wyników po danym etapie. Każdy protest będzie rozpatrywany po uiszczeniu opłaty w wysokości 250 zł w sekretariacie zawodów. Suma ta zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisje odwoławczą.

 2. Zespół lub zawodnik podlega (decyzja komisji głównej) dyskwalifikacji, jeżeli:

  • Nie przestrzega Regulaminu zawodów (ogłoszony na stronie internetowej
   i na tablicy ogłoszeń podczas zawodów);

  • Nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego;

  • Nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa;

  • Nie przestrzega przepisów dotyczących stroju – określonego
   w Regulaminie zawodów;

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie; ostateczne rozstrzygnięcia muszą zostać podane jednak najpóźniej w komunikacie organizacyjnym zawodów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość