Strona główna

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na „ Projekt Znaczka Pocztowego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego”


Pobieranie 15.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.21 Kb.
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

na

Projekt Znaczka Pocztowegoz okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego”


 1. Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
  w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
  w Bydgoszczy.

 2. Fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów I, II i III miejsca jest Pan Andrzej Kobiak, senator RP.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Projekt znaczka pocztowego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego”.

 4. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

 5. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik konkursu może wykonać tylko 3 prace w formacie A6 lub A4 (dopuszczana forma znaczka w formie prostokąta lub kwadratu) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).

 • do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami
  i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy - www.zsh.bydgoszcz.pl

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – www.wsg.byd.pl • na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora oraz tytuł pracy.

 • dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

 • zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 1. Cele konkursu:

 • pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej

 • wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych

technik plastycznych

 1. Konkurs adresowany jest do uczestników w następujących grupach wiekowych:

 • do lat 18-tu

 • od 18-tu lat do…

 1. Warunki i termin nadsyłania prac:

 • prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs plastyczny –Projekt Znaczka Pocztowego z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego”

 • w terminie do 27 grudnia 2013 r. na adres Organizatora:

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Kaliska 10,
85-602 Bydgoszcz

 1. Zasady przyznawania nagród:

 • wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje oraz jej skład ustala Organizator.

 • prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

 • Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 • Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

 • decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2014 r.

 • informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora.

 • laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu pocztą elektroniczną na podany przez uczestnika adres e-mail.

 • laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane laureatom konkursu pocztą.

 1. Decyzje Komisji nie podlegają weryfikacji ani zaskarżaniu.

 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatorów.

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zsh.bydgoszcz.pl, WSG Bydgoszcz, TNBSP oraz PBW w Bydgoszczy.

 3. Informacje związane z konkursem można uzyskać w bibliotece Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy (Mirosława Dobosiewicz tel. 52 3411401 w. 35.Organizatorzy (ZSH): 1. Mirosława Dobosiewicz

 2. Małgorzata Grzybowska

 3. Beata Zych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość