Strona główna

Regulamin organizacji stoisk wystawienniczych „Wincentiada”


Pobieranie 18.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.62 Kb.
REGULAMIN

organizacji stoisk wystawienniczych


 1. „Wincentiada” odbędzie się 25 sierpnia 2013 r. w Rynku Starego Miasta.

 2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie „Wincentiady” odbywać się będzie w godz. od 10.00 do 22.00 w obrębie Rynku Starego Miasta w miejscach wskazanych przez organizatora.

 3. Organizatorem Dni Patrona Miasta „Wincentiada” jest

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK,

Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

37-700 Przemyśl

 1. Warunkiem zostania Uczestnikiem “Wincentiady” jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty w wysokości:

 • 50 zł (brutto) - rzemieślnicy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, świetlice, warsztaty terapii zajęciowej etc.)

 • 100 zł (brutto) – producenci lokalnych i regionalnych wyrobów spożywczych wyrabianych metodami tradycyjnymi

 • punkty gastronomiczno – handlowe i inne usługi (cena do uzgodnienia z organizatorem)
 • Opłatę należy wpłacić na konto PBS o/Przemyśl 76864211552015150385130001

lub w kasie PCKiN ZAMEK (Przemyśl, ul. Konarskiego 5 w godz. od 8.00 do 12.00) najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2013 r (włącznie). W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie określonym przez organizatora rezerwacje uznajemy za nieważną.

 1. Wniesiona przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w miejscu imprezy w dniu 25 sierpnia 2013 r.

 2. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w uzasadnionych przypadkach, na prośbę Uczestnika może obniżyć opłatę lub zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty.

 3. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w imprezie bez podania przyczyny.

 4. Zgłoszenia przesyłane pocztą, e-mailem, faksem lub dostarczane osobiście przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia przesyłane winny być na adres:

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1

37-700 Przemyśl

Tel/faks 16 678-50-62 w. 33,

mail kadry@kultura.przemysl.pl

z dopiskiem: „Wincentiada 2013” 1. Warunkiem udziału w “Wincentiadzie” jest stawienie się Uczestnika na miejscu imprezy tj. Przemyśl, Rynek Starego Miasta w dniu – 25 sierpnia, do godz. 10.00.

 2. Uczestnik ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach wyznaczonych przez PCKiN ZAMEK. Uczestnik nie może zakończyć działalności stoiska przed godziną 20.00. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.

 3. W czasie trwania imprezy nie ma możliwości wjazdu samochodem w obręb stoiska.

 4. Organizator zapewnia uczestnikowi „Wincentiady” teren z przygotowanym stoiskiem wstawienniczym lub udostępnia miejsce i (w miarę możliwości) elementy do przygotowania stoiska (stół, krzesła).

 5. Udostępnione przez PCKiN ZAMEK stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika „Wincentiady”, który jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki stoiska, dbania o czystość w obrębie stoiska oraz chronić je przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

 6. Lokalizację stoiska wskazuje upoważniony pracownik PCKiN ZAMEK, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

 7. Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez PCKiN ZAMEK nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno – organizacyjnej. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów oraz osób uczestniczących w „Wincentiadzie”.

 8. Stoiska własne Uczestnika wymagają ustnej akceptacji organizatora.

 9. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno - epidemiologicznych.

 10. Osoby odpowiedzialne za stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów alkoholowych winny posiadać aktualną koncesję na sprzedaż alkoholu uzyskaną w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

 11. Użytkownicy stoisk zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.

 12. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru, który według organizatora jest niezgodny z charakterem imprezy.

 13. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do PCKiN ZAMEK lub, których rodzaj został ustalony z organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.

 14. Osoby nie będące Uczestnikami „Wincentiady”, a wystawiające swoje produkty na terenie imprezy, będą z niego usuwane przez służby porządkowe PCKiN ZAMEK.

 15. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji imprezy, ani żadnych innych kosztów, które poniósł uczestnik w związku z udziałem w „Wincentiadzie”

 16. Uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne.

 17. PCKiN ZAMEK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania „Wincentiady”.

 18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody oraz innymi przyczynami losowymi.


Postanowienia końcowe


 1. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu uczestnika z imprezy.

 2. Ewentualne uwagi uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej koordynatorom „Wincentiady”.

 3. Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane.

 4. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

 5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Przemyślu.

 6. Zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w „Wincentiadzie”.

 7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się organizatorowi jak również pracownikom służb porządkowych PCKiN ZAMEK oraz Policji i Straży Miejskiej

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość