Strona główna

Regulamin przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – VI edycja, rok 2011


Pobieranie 28.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.54 Kb.
Załącznik

do Uchwały Nr 820 /11

Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 7 lipca 2011 r.
REGULAMIN
przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” –
VI edycja, rok 2011.
POSTANOWIENIA ogólne
§ 1.


 1. Nagrodę „Amicus Hominum” przyznaje się osobom fizycznym, które
  działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

 2. Samorząd Województwa Małopolskiego w sposób szczególny pragnie docenić
  i wyróżnić osoby związane z Małopolską angażujące się na rzecz innych, prowadzące działalność indywidualnie lub w ramach organizacji pozarządowych.

 3. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie.

 4. Laureaci Nagrody otrzymają plakietę „Amicus Hominum”.WARUNKI ZGŁOSZENIA
§ 2.
Warunkiem zgłoszenia osoby do Nagrody jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
§ 3.


 1. Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać:

 1. organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,

 2. inne osoby prawne,

 3. kościoły i związki wyznaniowe,

 4. osoby fizyczne,

 5. organy administracji publicznej.

 1. Do Konkursu nie mogą być zgłaszani Laureaci i Wyróżnieni w ubiegłych edycjach nagrody (edycja 2006 r., edycja 2007 r., edycja 2008r., edycja 2009r., edycja 2010r.).


KATEGORIE NAGRÓD§ 4.

 1. Rekomendowana osoba może być zgłoszona jako kandydat do tytułu Laureata tylko w ramach jednej Kategorii Nagrody.
 2. Ustala się następujące kategorie Nagród:

  1. POLITYKA SPOŁECZNA:
za działalność na rzecz osób w potrzebie, będących w trudnej sytuacji życiowej, bądź materialnej,  1. POLITYKA PRORODZINNA:

za działania na rzecz umacniania rodziny, pomocy rodzinom w trudnej sytuacji, wyrównywania szans tych rodzin,

  1. OCHRONA ZDROWIA:

za działania na rzecz osób chorych,

  1. POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  1. EDUKACJA I WYCHOWANIE:
za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, a także edukacji osób dorosłych.  1. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:
darczyńcy, sponsorzy w zakresie działalności objętych powyższymi Kategoriami Nagrody, również za pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.


§ 5.
Spośród Laureatów w poszczególnych kategoriach wybrana zostanie jedna osoba, która zostanie uhonorowana Nagrodą Grand Prix.

TERMINY ZGŁOSZENIA
§ 6.


 1. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone zostanie na stronach internetowych,
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz w mediach.

 2. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać najpóźniej do 31 sierpnia 2011r.
  na adres: Kancelaria Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 3. Formularze zgłoszeniowe można również składać osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w terminie określonym w ust.2.

 4. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie decyduje data wpływu
  do Urzędu Marszałkowskiego.


 5. Na kopercie zawierającej Formularz zgłoszeniowy należy umieścić hasło: Nagroda „Amicus Hominum”.

 6. Zarówno osoba zgłaszająca kandydata, jak i sam kandydat mogą przesłać wszelkie dodatkowe załączniki ukazujące działalność osoby rekomendowanej do Nagrody. Mile widziane są zdjęcia, rekomendacje, podziękowania, kopie dyplomów, wycinki prasowe, itp.


§ 7.


 1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest:

 1. wyrażenie przez kandydata do Nagrody pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. w przypadku zgłaszających będących osobami fizycznymi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Amicus Hominum”, edycja VI, 2011, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

 2. Niekompletne lub nieczytelne formularze zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane.


§ 8.


 1. Lista kandydatów wyrażających chęć udziału w konkursie zostanie umieszczona na stronie internetowej www.malopolskie.pl/ngo.

 2. Wszelkie informacje na temat Nagrody dostępne są w Zespole Współpracy Regionalnej w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 012 6160966, 6160976, email:mbodzi@malopolska.mw.gov.pl oraz na stronie www.malopolskie.pl/ngo.WYŁONIENIE LAUREATÓW
§ 9.


 1. Wyboru Laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Nagrody.

 2. Kapituła Nagrody ma możliwość przyznania po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii.


SKŁAD KAPITUŁY
§ 10.


 1. W ramach VI edycji konkursu ustala się następujący sposób określenia składu osobowego Kapituły Nagrody „Amicus Hominum”: 1. Przewodniczący Kapituły:

 1. Marszałek Województwa Małopolskiego

  1. Zastępcy Przewodniczącego:

 1. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 2. Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
  1. Członkowie Kapituły:

 1. Laureat Nagrody Grand Prix w 2010 r.,

 2. Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 3. Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 4. Przedstawiciel Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 5. Przedstawiciel Małopolskiej Rady Edukacji,

 6. Przedstawiciel Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego,

 7. Przedstawiciel Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  1. Sekretariat Kapituły:

Pracownik Zespołu Współpracy Regionalnej Kancelarii Zarządu.


 1. Skład osobowy Kapituły Nagrody zostanie powołany stosowną Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.PRACA KAPITUŁY
§ 11.


 1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Zastępca.

 2. Kapituła Nagrody dokonuje oceny osób rekomendowanych do Nagrody.

 3. Kapituła Nagrody przyznaje po jednej Nagrodzie w każdej kategorii Konkursu.

 4. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę po jednym wyróżnieniu
  w każdej kategorii oraz uhonorowania wyróżnionych osób dyplomami.

 5. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje o rozstrzygnięciu konkursu na podstawie nadesłanych Formularzy zgłoszeniowych oraz ewentualną rozmową z osobą rekomendującą lub rekomendowaną.


§12.


 1. Kapituła Nagrody dokonuje oceny osób rekomendowanych do Nagrody
  w dwóch etapach:


I Etap:

Wyłonienie półfinalistów:

Po zapoznaniu się z dokumentacją Kapituła Nagrody dokonuje wyboru półfinalistów. Kapituła podejmując decyzje bierze pod uwagę kryterium społecznego znaczenia realizowanych działań – przyznając od 0 do 25 punktów.


II Etap:

Wyłonienie Laureatów:

Do drugiego etapu zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali


w poprzednim etapie powyżej 15 punktów.
Na tym etapie Kapituła podejmując decyzję ocenia dodatkowo:


 1. zasięg działań (liczbę osób objętych działaniem) – od 0 do 10 punktów;

 2. okres zaangażowania osoby w działalność – od 0 do 10 punktów;

 3. dodatkową dokumentację (ilość zgłoszeń, dotychczasowe nagrody, rekomendacje, podziękowania, artykuły prasowe, itd.) – od 0 do 5 punktów.
 1. W dwóch etapach kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.


§ 13.


 1. Wybór Laureata oraz przyznanie wyróżnienia Kapituła uzasadnia pisemnie.

 2. Po zapoznaniu się z dokumentacją, Kapituła Nagrody może dokonać zmiany klasyfikacji kategorii Nagrody osoby rekomendowanej.

 3. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje kolegialnie. Decyzje zapadają na podstawie głosowania zwykłą większością głosów.

 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

 5. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest obecność,
  co najmniej 2/3 jej składu.

 6. Kapituła Nagrody może zrezygnować z przyznania Nagrody w wybranej kategorii, jak również z przyznania wyróżnień.

 7. Kapituła Nagrody może zrezygnować z przyznania Nagrody Grand Prix.

 8. Oficjalne ogłoszenie werdyktu nastąpi do 15 grudnia 2011 roku podczas uroczystej Gali.NAGRODY
§ 14.


 1. Laureatom każdej kategorii Nagrody podczas uroczystej gali zostanie wręczona pamiątkowa plakieta „Amicus Hominum”.

 2. Laureat Nagrody Grand Prix 2011 r. zasiadać będzie w Kapitule Nagrody
  w kolejnej jej edycji.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość