Strona główna

Regulamin rekrutacji I uczestnictwa w projekcie


Pobieranie 67.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar67.63 Kb.Projekt pn „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt pn. „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska w partnerstwie z Gminą Lubaczów na terenie Krowicy Samej w okresie od 02.09.2013 roku do 30.06.2015 roku.
§1

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: • Projekt - projekt pn „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej”;

 • Realizator Projektu / Wnioskodawca – E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska; Lipie 6g, 36-060 Głogów Małopolski

 • Partner Projektu – Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów / S.P. w Krowicy Samej

 • Beneficjent /uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;

 • EFS - Europejski Fundusz Społeczny;

 • POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

 • Biuro projektu - Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama tel.: 16 6326154

 • Koordynator Projektu – Anna Kida;

 • Asystent Koordynatora Projektu - Agnieszka Andruszewska;

 • Specjalista ds. organizacyjno-merytorycznych – Jadwiga Chomyszyn

§2

Cele Projektu

Celem głównym projektu, sformułowanym na podstawie analizy problemów uczniów Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, jest wdrożenie jednego programu rozwojowego zakładającego wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie zminimalizowania deficytów i rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów od 02.09.2013 roku do 30.06.2015 roku, poprzez podniesienie efektywności uczenia się i nauczania u uczniów szkoły podstawowej Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:


 • zdobycie umiejętności w zakresie innowacyjnej metody nauczania CLIL przez 4 nauczycieli;

 • zminimalizowanie deficytów wśród 20 naszych uczniów;

 • nabycie umiejętności kluczowych podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych innowacyjną metodą CLIL wśród 36 uczniów.


§3

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany będzie na terenie wsi Krowica Sama i skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej.

 2. W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje zajęć dla klas IV - VI szkoły podstawowej:
 1. Zajęcia wyrównawcze:

 • zajęcia z języka polskiego;

 • zajęcia z matematyki;

 • zajęcia z języka angielskiego;

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„moduł dziennikarsko-historyczny”;

 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „moduł turystyczno - przyrodniczy”;

 3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – moduł ,,teatralny”

 4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „moduł informatyczno - filmowy”.
 1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 2. Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi.
 1. Uczestnicy zajęć w projekcie zostaną wyposażeni w bezpłatne materiały dydaktyczne ujęte
  w szczegółowym budżecie Projektu.

 1. Nauczyciele w porozumieniu z asystentem Koordynatora i Specjalistą ds. merytoryczno - organizacyjnych opracują wykazy materiałów dydaktycznych, plany i harmonogramy zajęć określonych w §3 ust. 2.

§4

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem, stanowią uczniowie i uczennice klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 10 do 20 dnia września 2013 r. na zajęcia wyrównawcze i taneczne oraz od 20 do 31 sierpnia 2014 r. na zajęcia rozwijające. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu.

3. Uczestników do zajęć wyrównawczych zgłaszają wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic.

Na zajęcia modułowe uczniowie zgłaszają chęć udziału u nauczycieli prowadzących.

4. W przypadku zajęć wyrównawczych w klasach V, VI uczniowie zostaną zrekrutowani na podstawie najniższej średniej ocen z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego (w przypadku oceny celującej, b. dobrej i dobrej – 0 pkt, w przypadku oceny dostatecznej 1 pkt, w przypadku oceny dopuszczającej 2 pkt) , natomiast w przypadku zajęć rozwijających dzieci uczące się języka angielskiego otrzymają 2 pkt, dzieci mające problemy w pracy zespołowej, przejawiające brak inicjatywy, brak umiejętności uczenia się - opinia wychowawcy (3 pkt.), chcące rozwijać soje zainteresowania - się - opinia wychowawcy (4 pkt.)

W klasach IV będzie brana pod uwagę opinia wychowawcy klasy III.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

5. Stworzona zostanie lista rankingowa dziewcząt i chłopców od najniższej średniej
do wyczerpania miejsc w Projekcie.
6. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
7. Każdy zrekrutowany uczeń/ uczennica, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z rodzicem formularz uczestnictwa i składa go w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu lub u wychowawcy klasy. Termin składania dokumentów upływa 17 września 2013 roku.

8. W przypadku zajęć wyrównawczych jeden uczestnik Projektu może zostać zakwalifikowany do 3 rodzajów proponowanych zajęć na podstawie złożonej deklaracji.

9. Formularz uczestnika oraz Regulamin są dostępne w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas,

w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej szkoły i lidera projektu.

10. Powołana zostanie Komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, asystent Koordynatora Projektu i pracownik ds. merytoryczno-organizacyjnych.

11. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych wniosków, analizę dokumentacji szkolnej oraz przedłożonych opinii wychowawców i na tej podstawie określa grupę docelową.

12. Na wniosek nauczyciela wychowawcy Komisja rekrutacyjna dokonuje dodatkowych rekrutacji indywidulanych do zajęć w Projekcie wśród uczniów, których rodzice/opiekunowie prawni wykazali bierność i nie zgłosili dziecka, a szczególnie wymaga wsparcia. Wychowawca klasy podczas indywidualnego spotkaniaz rodzicem dopełnia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do zajęć w Projekcie.

13. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa.

14. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu ( do 30% postępu w realizacji projektu), do udziału w zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w Projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji przez rodzica.
15. Prace Komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem oraz
podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
16. Koordynator projektu zatwierdzi listy uczestników zakwalifikowanych do projeku.
17. W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu
rekrutacji uczestników. Informacja na ten temat będzie ogłoszona na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń w szkole podstawowej w Krowicy Samej.

18. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnianych kryteriów, decyzję taką podejmuje Komisja rekrutacyjna, która jest ostateczna i nie podlega zmianie.

19. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

Obowiązki uczestników

1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia wszyscy uczniowie/uczennice mają obowiązek:

- podpisać wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;- wypełnić wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym formularz danych osobowych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych (Dotyczy osób, które w chwili przystąpienia do projektu ukończyły 12 lat).


 1. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.

 2. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach, akceptuje terminy i miejsce, które wyznaczy Realizator Projektu.

 3. Dodatkowe obowiązki uczestników:
 • wypełnianie ankiet i testów monitorujących rezultaty Projektu przed jego przystąpieniem (na 1 zajęciach) do Projektu, w trakcie trwania Projektu i po zakończeniu swojego udziału w Projekcie;

 • wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu;

 • przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa;

 • systematyczne uczestniczenie w zajęciach;

 • przestrzeganie punktualności;

 • rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego;

 • udzielenie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 70 % zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.

 1. Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator Projektu uznaje:
 • przyczyny zdrowotne: zwolnienia lekarskie;

 • przyczyny losowe: wyjaśnienia pisemne rodzica/opiekuna prawnego.


§6

Zasady organizacji i uczestnictwa w Projekcie

 1. Jeden uczestnik Projektu korzysta z kilku form wsparcia.

 2. Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dzienników zajęć, listy obecności oraz ankiet i testów oceny.

 3. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Specjalista ds. merytoryczno-organizacyjnych.


§7

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 2. W przypadku przekroczenia limitu 30 % nieobecności Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy beneficjentów.

 1. W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. długo trwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania), uczniowie/uczennice zakwalifikowani/e do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie do 7 dni od dnia zaistniałej sytuacji.


§8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy prawa wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej.

 3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera i szkoły.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2013 roku i obowiązuje na czas trwania Projektu.

 5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzonych zajęcia oraz terminów zajęć w trakcie trwania Projektu z przyczyn techniczno - organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy.

Załączniki:


1. Deklaracja uczestnictwa.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie pn „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej”, realizowanym przez E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska w ramach Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w następujących działaniach:
1. Zajęcia wyrównawcze:


 • zajęcia z języka polskiego

 • zajęcia z matematyki

 • zajęcia z języka angielskiego
2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – ,,moduł dziennikarsko – historyczny”

3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „moduł turystyczno - przyrodniczy”

4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - moduł „moduł teatralny”

5. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „moduł informatyczno - filmowy”

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię:


Nazwisko:


Data i miejsce urodzenia :


Klasa:

Pesel:


Adres zamieszkania:


Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku


z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji projektu. Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

* Niepotrzebne skreślić

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P.


w Krowicy Samej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;

  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt E.H.O. Szkolenia językowe, Agnieszka Andruszewska; Lipie 6g, 36 – 060 Głogów Młp. oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL;

  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Projekt „Szansa na sukces. Program rozwojowy S.P. w Krowicy Samej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość