Strona główna

Regulamin serwisu gra Skoki 2012


Pobieranie 19.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.31 Kb.

REGULAMIN SERWISU
Gra Skoki 2012


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorami serwisu „Gra Skoki 2012”, zwanego dalej Serwisem są wspólnie Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł zwana dalej TVP oraz Vivid Games Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378388, o numerze NIP 9671338848, zwana dalej „Vivid Games” wspólnie zwani dalej Organizatorami.

 2. TVP ponosi odpowiedzialność za prawidłowe techniczne funkcjonowanie komunikacji opartej na numerach SMS Premium oraz zawartość strony internetowej skoki.tvp.pl.

 3. Vivid Games ponosi odpowiedzialność, za treść i formułę Serwisu: zawartość strony internetowej www.skoki2012.com.pl związaną z produktami opisanymi w ustępie 6 poniżej, zawartość produktów opisanych w ustępie 6 poniżej oraz zawartość reklam telewizyjnych dotyczących produktów opisanych w ustępie 6 poniżej od początku powstania Serwisu.

 4. Serwis jest dostępny od 27 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku.

 5. Serwis polega wyłącznie na udostępnieniu użytkownikom końcowym sieci GSM, treści mobilnych tj. produktów przeznaczonych na telefonu komórkowe, o których mowa w pkt.6.

 6. Vivid Games na podstawie stosownych Umów posiada licencję na wykorzystanie wszystkich produktów tj. gry Skoki 2012 oraz wszystkich dodatków do tej Gry dostępnych w Serwisie. Organizatorzy na podstawie odrębnych umów zapewniają poszanowanie praw autorskich osobistych i  majątkowych autorów utworów wykorzystanych przy tworzeniu produktów.

 7. Serwis internetowy www.skoki2012.com.pl jest własnością Vivid Games, która ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu związanego z grą Skoki 2012 a w szczególności za zawartość opisów strony internetowej skoki2012.com.pl dotyczących gry Skoki 2012 oraz zawartość produktów wykonanych w technologii Java .

 8. Zawartość Serwisu jest własnością Organizatorów lub Organizatorzy posiadają odpowiednie licencje w odniesieniu do tych produktów.

 9. Dodatkowe informacje o Grze Skoki 2012 znajdują się również na stronie skoki.tvp.pl, z zastrzeżeniem, ze za zawartość strony internetowej odpowiada TVP.

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest dostępny dla abonentów i użytkowników systemu pre-paid i w systemie abonamentowym wszystkich operatorów GSM w Polsce - posiadaczy podanych przez Organizatorów modeli telefonów oraz użytkowników telefonów opartych na systemach operacyjnych iOS oraz Android. Lista modeli telefonów jest dostępna na stronie internetowej skoki.tvp.pl.

 2. Aby rozpocząć użytkowanie Gry Skoki 2012 należy wysłać wiadomość SMS o treści SKOKI pod bezpłatny numer 8037. W odpowiedzi na tą wiadomość uczestnik Serwisu otrzyma zwrotną wiadomość tekstową zawierającą instrukcję pobrania Gry na telefon wraz z linkiem do strony www.skoki2012.com.pl.

 3. Po połączenie się użytkownika ze stroną www.skoki2012.com.pl następuje automatyczne rozpoznanie modelu telefonu użytkownika i przekierowanie go do właściwej dla telefonu platformy, z której można pobrać Grę Skoki 2012 na telefon.

 4. Po uruchomieniu Gry Skoki 2012 użytkownik otrzymuje dostęp do wersji DEMO Gry Skoki 2012 zawierającej 2 skocznie w trybie Szybki Start i jedną w trybie Puchar Świata.

 5. Warunkiem otrzymania zamówionej zawartości płatnej tj. pełnej wersji Gry Skoki 2012 oraz dodatków do Gry, w zależności od posiadanego telefonu, jest wysłanie wiadomości SMS o określonej przez Organizatorów treści, o której mowa w pkt.6 lub pobranie pełnej wersji Gry i dodatków do tej Gry ze sklepu AppStore lub Android Market.

 6. Wiadomości SMS związane z Grą należy wysłać pod numer:

  1. 7960 o treści FULL - aby pobrać pełną wersję Gry na telefon w technologii JAVA;

  2. 7350 o treści SKOCZNIE, – aby pobrać dodatek do Gry zawierający wszystkie skocznie dostępne w Grze, z zastrzeżeniem, ze opcja ta działa wyłącznie po uprzednim zamówieniu pełnej wersji Gry;

  3. 7350 o treści FORMA - aby pobrać dodatek do Gry zwiększający formę zawodnika w Grze, z zastrzeżeniem, ze opcja ta działa wyłącznie po uprzednim zamówieniu pełnej wersji Gry;

  4. 7540 o treści FULL – aby pobrać łącznie dodatki opisane w pkt. b) i c) z zastrzeżeniem, ze opcja ta działa wyłącznie po uprzednim zamówieniu pełnej wersji Gry.

 7. Koszt pobrania pełnej wersji Gry dla systemów iOS oraz Android wynosi 2,99 $.

 8. Koszt pobrania dodatków do Gry dla systemów iOS oraz Android wynosi:

  1. dodatek Forma: 1,99 $

  2. dodatek Sprzęt: 0,99 $

  3. dodatek skocznie: 0,99 $

 9. Poprawnie zamówione treści zostaną dodane do Gry automatycznie.

 10. W przypadku wysłania nieprawidłowej treści uczestnik otrzyma informację w postaci SMS zwrotnego o treści informującej o błędnym treści SMS wraz z odesłaniem do strony internetowej skoki.tvp.pl na której znajdują się informacje .

 11. Zakup pełnej wersji Gry na smartfony działające na systemach iOS oraz Android odbywa się poprzez sklepy AppStore oraz Android Market , na zasadach opisanych w odrębnych regulaminach tych sklepów dostępnych na stronach: http://www.google.com/mobile/ android/market-tos.html oraz http://www.apple.com/pl/legal/terms/site.html.

 12. Koszt wysłania wiadomości pod numer 7350 wynosi 3,69 (z VAT) niezależnie od planu taryfowego.

 13. Koszt wysłania wiadomości pod numer 7540 wynosi 6,15 (z VAT) niezależnie od planu taryfowego.

 14. Koszt wysłania wiadomości pod numer 7960 wynosi 11,07 (z VAT) niezależnie od planu taryfowego.

 15. Powyższe ceny nie zawierają opłaty za korzystanie z usługi WAP, niezbędnej do pobrania zamówionych treści na telefon. Dodatkowe opłaty naliczane są niezależnie przez Operatorów według aktualnie obowiązujących cenników Operatorów.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania usługi

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian zasad Serwisu, w tym zmian opłaty za świadczenie usługi.

 3. Obowiązująca wersja regulaminu dostępna będzie w siedzibie Biura Reklamy i Handlu TVP S.A. w Warszawie przy Woronicza 17.

 4. Wysłanie SMSa pod numer obsługujący Serwis oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 5. Obsługę techniczną Serwisu w zakresie ruchu SMS Premium prowadzi Integrator ruchu SMS, firma MNI S.A.

 6. Obsługę techniczną Serwisu w zakresie działania Gry Skoki 2012 oraz wszystkich dodatków do Gry prowadzi Vivid Games Sp. z. o.o.

 7. Reklamacje dotyczące ruchu SMS w Serwisie należy przesyłać na adres: reklamacje@mni.pl.

 8. Reklamacje należy przesyłać w ciągu 14 dni od wysłania SMSa. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.

 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwis, za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Organizatorów a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystania z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesłanie treści na aparat nie obsługujący Serwisu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość