Strona główna

Regulamin uczestnictwa w programie międzylaboratoryjnych badań biegłOŚci laboratoriów badających ryby I produkty rybne na obecnośĆ anisakis spp. W 2015 roku


Pobieranie 32.65 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar32.65 Kb.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW BADAJĄCYCH RYBY I PRODUKTY RYBNE NA OBECNOŚĆ ANISAKIS SPP. W 2015 ROKU

§ 1. Cel programu


 1. Celem programu międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratoriów badających ryby i produkty rybne jest stworzenie możliwości potwierdzenia kompetencji laboratoriów wykonujących badania urzędowe.

 2. Program jest organizowany i realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i pozwala wiarygodnie określić kompetencje laboratoriów do wykonywania badań.

§ 2. Organizator programu


 1. Organizatorem programu jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. anisakiozy, zlokalizowane w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,

 2. NIP 716-00-10-761,

 3. KRS 0000118357

Koordynator badań PT – prof.dr hab. Tomasz Cencek – tel.81 889 33 39,e-mail:tcencek@piwet.pulawy.pl

Osoby ds. kontaktów z uczestnikami programu: dr Mirosław Różycki, lek. wet. Ewa Chmurzyńska, lek. wet. Ewa Bilska – Zając.

81 889 – 33 – 14 / mrozycki@piwet.pulawy.pl

lub 81 889 – 33 – 13 / ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl , ewa.bilska@piwet.pulawy.pl
 1. Dane teleadresowe Organizatora:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Al. Partyzantów 57

24-100 PuławyNr telefonu/: 81 889 33 14/81 886 25 95

§ 3. Adresaci programu


 1. Program badań adresowany jest do laboratoriów urzędowych wykonujących badanie mięsa w kierunku anisakis.§ 4. Uczestnictwo w programie


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w programie następuje poprzez przekazanie listy laboratoriów z danego województwa przez wyznaczonych wojewódzkich koordynatorów. Lista ta z pełnymi danymi identyfikującymi laboratorium ( w tym o ile możliwe z weterynaryjnym numerem zakładu np.: adres i numer IW) jest przesyłana jest na adres ewa.chmurzynska@piwet.pulawy.pl a kopię na adres mrozycki@piwet.pulawy.plw arkuszu Excel. Termin rozpoczęcia badań w poszczególnych województwach jest uzgadniany z ZHW.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje laboratorium poufny indywidualny kod i hasło identyfikacyjne. Pod tym kodem będą prezentowane wyniki badań.


§ 5. Zakres oznaczeń oferowanych w roku 2015 1. Oznaczenia ilościowe: oznaczanie liczby larw Anisakis spp. w rybach

.
§ 6. Harmonogram badań
W roku 2015 przeprowadzone będą badania biegłości wg poniższego harmonogramu:


Lp.

Etap

Terminarz badań biegłości

1.

Nadsyłanie zgłoszeń

do 15.03.2015

2.

Wysyłanie próbek do wojewódzkich koordynatorów

Po uzgodnieniu terminu wysyłki próbek

3.

Dostarczenie próbek do Uczestnika

W sposób uzgodniony z wojewódzkim koordynatorem

4.

Rozpoczęcie badań przez Uczestnika

Oznaczenia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora

5.

Termin nadsyłania wyników

W ciągu 8 dniu od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora

6.

Termin wysłania Sprawozdania z badań

10 tygodni od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora


§ 7. Dostarczenie próbek do badań


 1. Transport próbek odbywa się w sposób uzgodniony z wojewódzkim koordynatorem.

 2. W trakcie transportu próbki przechowywane są w warunkach zapobiegających uszkodzeniu larw. Anisakis spp..


§ 8. Zawartość przesyłki


 1. W skład przesyłki wysyłanej do wojewódzkiego koordynatora wchodzą:

 • Pismo przewodnie do wojewódzkiego koordynatora

 • Lista laboratoriów z nadanymi kodami i hasłami oraz adres interaktywnej strony do przesyłania wyników.

 • Pojemniki z próbkami do badań. „PRÓBKA ...

 • Wkłady chłodzące (jeśli to konieczne)

 1. Ewentualne uszkodzenie pojemnika z próbkami do badań lub brak któregoś z elementów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu należy niezwłocznie zgłosić koordynatorowi..


§ 9. Wykonanie badań


 1. Przed przystąpieniem do badań Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Programie dostępnym na stronie internetowej: www.piwet.pulawy.pl w zakładce Badania Biegłości, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych oraz metodyką wykonania badania. Metodyka wykonania badania oraz szczegółowa instrukcja przesyłania wyników dostępne są dla Uczestników po zalogowaniu się na stronę: www.piwet.pulawy.pl/pt_anisakis 2015

 2. Badanie należy wykonać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek przez wojewódzkiego koordynatora.§ 10. Przekazanie wyników Organizatorowi


 1. Do przekazania wyników służy strona internetowa http://www.piwet.pulawy.pl/pt_anisakis2015 , na której po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich pól należy zapisać wyniki

 2. . Wyniki wysłane do Organizatora po uzgodnionym terminie nie będą uwzględniane w Sprawozdaniu z badań.


§ 11. Opracowanie wyników


 1. Opracowanie wyników stanowi porównanie wyników uzyskanych przez Uczestnika z wartością przypisaną.

 2. Wykonawca badań ma dostęp do oceny jakościowej bezpośrednio po wykonaniu badania. Formularz wyniku należy wydrukować i przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 3. Wojewódzki koordynator badań w terminie wskazanym w § 6 otrzyma w formie elektronicznej Sprawozdanie z badań.

 4. Informacje o przeprowadzonych badaniach i uzyskanych wynikach zostaną przekazane do Głównego Lekarza Weterynarii oraz Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 5. Wojewódzki koordynator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o ewentualnych wykrytych niezgodnościach i błędach występujących w Sprawozdaniu mających wpływ na ocenę wyników. Powiadomienie takie należy przesłać na adres e-mail Organizatora podany w § 2 pkt. 3.

 6. Po otrzymaniu informacji o dostrzeżonych błędach Organizator niezwłocznie dokona korekty w Sprawozdaniu, jeśli wynikają one z przyczyn Organizatora. Nowa wersja Sprawozdania wraz z wyjaśnieniami odnośnie przyczyn korekty, przesłana zostanie do wojewódzkich koordynatorów.

 1. Wojewódzki koordynator badań biegłości zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi informacji o przyczynach wyników niezgodnych uzyskanych przez Uczestników oraz zaplanowanych działaniach korygujących (w terminie do 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań), a następnie o ich realizacji (w terminie do 14 dni od zrealizowania działań korygujących). Informacje te należy przesłać na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3.§ 12. Reklamacje


 1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3, w której zawarte zostaną zastrzeżenia i uwagi w stosunku do sposobu przeprowadzenia „Międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratoriów badających ryby i produkty rybne na obecnośćAnisakis spp..w tym do oceny wyników otrzymanych przez Uczestnika.

 2. Termin złożenia reklamacji upływa z 14 dniem od otrzymania Sprawozdania z badań przez wojewódzkiego koordynatora.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu miesiąca od otrzymania, a jej wynik prześle Uczestnikowi.

 4. W przypadku nie zaakceptowania wyniku reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora PIWet – PIB.§ 13. Koszt uczestnictwa w badaniach


 1. Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości jest bezpłatne (dla urzędowych laboratoriów). Odpłatność za udział w badaniach PT dla laboratoriów prywatnych wynosi 800 PLN

 2. W ramach sterowania, jakością laboratorium może wykonać badania zestawów dodatkowych. Koszt przygotowania, transportu i analizy wyników dla zestawu dodatkowego wynosi 800 PLN.§ 14. Rezygnacja z uczestnictwa w badaniach


 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z badań biegłości, która jest możliwa tylko w przypadku likwidacji laboratorium, wojewódzki koordynator powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi w terminie do 7 dni przed dniem wysłania próbek wysyłając e-mail z tytułem „Rezygnacja z badań biegłości” na adres podany w § 2 pkt. 3.
MIĘDZYLABORATORYJNE BADANIA BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW BADAJĄCYCH RYBY I PRODUKTY RYBNE NA OBECNOŚĆ ANISAKIS SPP.. W ROKU 2015.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Krajowe Laboratorium Referencyjne Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych


/©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość