Strona główna

Regulamin V konkursu fotograficznego „wakacje z aparatem” „aktywny wypoczynek”


Pobieranie 28.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.29 Kb.
REGULAMIN V KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

WAKACJE Z APARATEM”AKTYWNY WYPOCZYNEK”
Pod Patronatem Starosty Tczewskiego

dr Józefa Puczyńskiego
ORGANIZATOR
FABRYKA SZTUK

83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4
MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU
FABRYKA SZTUK

83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4
CELE KONKURSU


 1. Fotograficzne przedstawienie wakacyjnych przeżyć lub miejsc odwiedzanych w czasie wakacji 2012.

 2. Promowanie zainteresowań z dziedziny kultury i sztuki.

 3. Propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

 4. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

 5. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników zdolności artystycznych.

 6. Promowanie twórców fotografików.


UCZESTNICY


 1. Konkurs ma charakter otwarty.

 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:

  1. organizatorzy i członkowie ich najbliższych rodzin,

  2. członkowie Jury oraz ich najbliższa rodzina.


PRZEDMIOT KONKURSU
Fotografie wykonane podczas wakacji 2012, tematycznie koncentrujące się wokół zagadnienia: aktywny wypoczynek
Format prac: zdjęcia formatu 20/30


ETAPY KONKURSU
Otwarcie konkursu: 29.06.2012 r.

Termin nadsyłania prac: 16.09.2012r. – decydująca jest data wpływu fotografii do Organizatora

05.10.2012 – 28.10.2012: EKSPOZYCJA KONKURSOWA

05.10.2012 – 21.10.2012: głosowanie publiczności

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.10.2012

25.10.2012, godz. 17.00: finisaż wystawy konkursowej, podanie wyników do publicznej wiadomości oraz wręczenie nagródWARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu od 3 do 5 fotografii wykonanych samodzielnie. Jeżeli uczestnik bierze udział w konkursie o tytuł fotografii najlepiej promującej Miasto Tczew – „Aktywny wypoczynek w Tczewie” może zgłosić tylko 1 fotografię zawierającą się w ogólnej puli zdjęć (od 3 do 5) zgłoszonych do Konkursu. W tej sytuacji pracę należy na odwrocie oznaczyć, oprócz danych wymienionych w pkt. 5, opisem: V Konkurs Fotograficzny „Wakacje z aparatem – aktywny wypoczynek w Tczewie”.

  2. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu, można pobrać w siedzibie Fabryki Sztuk oraz ze strony internetowej Organizatora i innych stron, na których zostanie zamieszczone ogłoszenie o Konkursie. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie (podpis na karcie zgłoszenia).

  3. Organizator zastrzega, że do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie najlepsze – zdaniem Jury Konkursu - prace. Dotyczy to również prac zgłoszonych w kategorii „Aktywny wypoczynek w Tczewie”. Ocena prac należy do wyłącznej kompetencji Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani procedurze odwoławczej. Z udziału w Konkursie – na mocy Regulaminu - zostaną wyłączone prace tematycznie nie związane z przedmiotem Konkursu, prace niewłaściwego formatu, o słabej jakości technicznej, czy też zawierające treści nieprzyzwoite, wulgarne bądź naruszające mienie osób trzecich.

  4. Fotografie należy dostarczyć w formacie odbitek kolorowych lub czarno - białych na papierze fotograficznym o wymiarach 20/30 oraz na nośniku CD.

  5. Nośniki CD z zapisanymi fotografiami pozostają do dyspozycji Organizatora, natomiast odbitki na papierze fotograficznym można odebrać po zakończeniu ekspozycji konkursowej – w ciągu 30 dni. Odbitki, które nie zostaną odebrane w ww. terminie przechodzą na własność Organizatora i zostaną zniszczone.

  6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie podpisem autora oraz tytułem bądź opisem zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania, w sposób nie powodujący zniszczenia fotografii. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Opis fotografii, uwzględniający powyższe dane - powinien znaleźć się również na nośniku CD.

  7. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Prace bez podpisanej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.

  8. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, w szczególności oświadcza, że:

  1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac,

  2. zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane i nie były, bądź nie są zgłaszane do innych konkursów,

  3. wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i potwierdza określone w nim prawa Organizatorów,

  4. wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) - dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu.

  1. Fotografie w formie odbitek oraz na nośniku CD wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Wakacje z aparatem – aktywny wypoczynek”

  2. Termin nadsyłania prac mija 16.09.2012r. – decyduje data wpływu do Organizatora.

  3. Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału w Konkursie.


NAGRODY


 1. Nadesłane prace, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, zostaną wyeksponowane na wystawie w dniach 05.10.2012 – 28.10.2012 organizowanej w Fabryce Sztuk. W tym samym czasie ekspozycja będzie również prezentowana na stronie internetowej Fabryki Sztuk www.fabrykasztuk.tczew.pl.

 2. W dniach 05.10.2012 – 21.10.2012, zarówno w siedzibie Fabryki Sztuk, jak również za pośrednictwem Internetu będzie można oddawać głosy w konkursie o nagrodę publiczności. Głosujący podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy i/lub e-mail. Głosować można tylko raz. Wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody.

 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25.10.2012r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości podczas finisażu wystawy w dniu 25.10.2012r. o godz. 17.00., w czasie którego zostaną również wręczone nagrody.

 4. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

 5. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.Przewidziane nagrody:
Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce i 5 wyróżnień

oraz nagrody specjalne. • Nagroda Specjalna Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Grzyba – aparat cyfrowy – stanowiąca nagrodę publiczności.

 • Nagrody Starosty Tczewskiego dr Józefa Puczyńskiego dla laureatów Konkursu, w tym nagroda za II i III miejsce.

 • Nagrody za wyróżnienia ufundowane przez STUDIO FOTO VIDEO Tomasz Telefus w Tczewie oraz Fabrykę Sztuk.

 • Nagroda specjalna Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie za zdjęcie najlepiej promujące Miasto Tczew w kategorii Konkursu „Aktywny wypoczynek w Tczewie”.

 • Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowane przez Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy I Oddział w Tczewie.

 • Nagrody dla 10 wylosowanych osób głosujących w rankingu publiczności.


NAGRODA GŁÓWNA – LUSTRZANKA CYFROWA

ufundowana przez Fabrykę Sztuk

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fabryki Sztuk www.fabrykasztuk.tczew.pl oraz Starostwa Powiatowego w Tczewie www.powiat.tczew.pl i Urzędu Miejskiego w Tczewie www.tczew.pl - imiona i nazwiska oraz miejscowość zamieszkania zwycięzców wraz z nagrodzoną pracą.
PRAWA ORGANIZATORA


 1. Fotografie nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Organizatorzy mają jednak nieodpłatne prawo publikowania oraz wykorzystywania w inny sposób zdjęć zgodnie z zasadami Konkursu.

 2. Organizatorzy uzyskują nieodpłatne prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii, z podaniem imienia i nazwiska autora, w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich powielania i wprowadzania do obrotu.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian (np. rozdzielczości) w celu dostosowania zdjęć do wymogów jakie muszą być spełnione przy ich publikacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora i stronach podmiotów współpracujących z Fabryką Sztuk.

 2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 530 44 84,

e-mail: fabrykasztuk@fabrykasztuk.tczew.pl.

PARTNERZY KONKURSU
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ GRZYB

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIEURZĄD MIEJSKI W TCZEWIEBANK ZACHODNI WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY S.A. I ODDZIAŁ W TCZEWIE

STUDIO FOTO VIDEO TOMASZ TELEFUS W TCZEWIE


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość