Regulamin VII edycji KonkursuPobieranie 24.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.41 Kb.

REGULAMIN

VII Edycji Konkursu

„Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”

w roku szkolnym 2010/2011.

Cel konkursu


Celem konkursu jest popularyzacja i podnoszenie poziomu znajomości historii Polski na tle wydarzeń z historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozbiorów Polski i historii najnowszej. Upowszechnienie wiedzy posłuży kształtowaniu świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
Tematyka Konkursu obejmuje znajomość podstawy programowej z zakresu historii w szkole gimnazjalnej.

W zakresie wykraczającym poza podstawę programową organizatorzy konkursu wymagają znajomości historii wojskowości.

Konkurs Historyczny „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795- 1989”.


jest Konkursem przedmiotowym organizowanym na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U., Nr 13 poz. 125 z póź. zm).

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybów przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U., Nr 26, poz. 232 z póź. zm);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 199 poz. 2046 z póź. zm).

Terminarz VII Edycji Konkursu dla szkół gimnazjalnych.


 1. Zapoznanie uczniów z założeniami Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989” do dnia 15 października 2010 r. /szczegółowych informacji nt. zasad i przebiegu Konkursu udziela sekretarz komitetu, którego adres podano poniżej .

 2. Zakwalifikowanie uczniów do eliminacji rejonowych przez szkolną komisję Konkursu do dnia 24 listopada 2010 r. ( każda Szkoła ma prawo zakwalifikować trzech uczestników).

 3. Zawiadomienie Komitetu Organizacyjnego Konkursu o przystąpieniu do Konkursu do dnia 3 grudnia 2010 r.

 4. I Etap eliminacji rejonowych w dniu 9 lutego 2011 r.

 5. II Etap eliminacji rejonowych w dniu 16 lutego 2011 r.

 6. III Etap eliminacji rejonowych w dniu 23 lutego 2011 r.

 7. Rozpatrzenie odwołań i powiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego do 4 marca 2011 r.

 8. Finał wojewódzki 10 marca 2011 r.Eliminacje I stopnia (szkolne lub międzyszkolne)


W każdej szkole gimnazjalnej najpóźniej do 15 października 2010 r. podane zostaną do wiadomości uczniów wszystkich klas założenia konkursu wraz z terminarzem. Szkoły zamierzające przystąpić do Konkursu powinny zawiadomić o tym Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 3 grudnia 2010 r.(zgodnie z datą w terminarzu)

Eliminacje I stopnia organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu w składzie co najmniej trzech osób, powołana przez Dyrektora Szkoły. Etap szkolny może zostać przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej w zależności od poziomu zainteresowania konkursem w Szkole.

Z przeprowadzonych eliminacji I stopnia Komisja Szkolna sporządza protokół zawierający nazwiska 3 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu szkolnego i przesyła do Komitetu Organizacyjnego Konkursu w formie elektronicznej na adres jkulasa@pcen.pl.

Niezbędnym warunkiem udziału w eliminacjach II stopnia - rejonowych jest zalogowanie się przez wszystkich zakwalifikowanych uczniów na stronie organizatorów: http://www.pcen.pl/moodle/.

Eliminacje II stopnia (rejonowe)


Eliminacje II stopnia (rejonowe ) przeprowadza Komitet Organizacyjny Konkursu w podanym terminie. Organizatorzy kwalifikują do eliminacji II stopnia uczniów na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Komitety Szkolne.

W dniach 9, 16 i 23 lutego 2011r. na stronie internetowej organizatorów konkursu http://www.pcen.pl/moodle/ zostaną udostępnione testy, do których Szkoła otrzyma dostęp po wprowadzeniu hasła , które zostanie przesłane po dostarczeniu wyników eliminacji szkolnych.

Uczestnicy eliminacji po zalogowaniu będą w odstępach tygodniowych rozwiązywać testy:

Test I – historia Polski i powszechna do roku 1795 - 9 lutego 2011 r.

Test II – historia Polski i powszechna po roku 1795 - 16 lutego 2011 r.

Test III - teksty źródłowe, barwa, broń, film - 23 lutego 2011 r.

Testy I, II i III składać się będą z pytań zamkniętych - jednego lub wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie każdego testu przeznacza się 60 minut. Prace uczniów będą oceniane elektronicznie. Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma informację o wyniku i miejscu rankingowym.

Po przeprowadzeniu pierwszego testu uczniowie którzy nie uzyskają 50% punków możliwych do zdobycia, stracą prawo do udziału w dalszej części konkursu. Taka sama procedura obowiązuje po II teście. O miejscu w rankingu będzie decydować suma wszystkich trzech testów, w przypadku równej liczby punktów, czas rozwiązywania testu. Ostateczne wyniki eliminacji zatwierdza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych odwołań w trakcie tych eliminacji. Do 4 marca 2011 r. Komitet Organizacyjny Konkursu opublikuje na stronie internetowej konkursu listę 40 uczniów zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego.


Finał wojewódzki – 24 marca 2011 r.

Finał wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 10 marca 2011 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Finał odbędzie się w dwóch etapach:

I etap - eliminacje pisemne, (rozwiązanie testu składającego się z pytań zamkniętych).

II etap – finał ustny, do którego przystąpi 6 uczniów z najwyższymi wynikami z eliminacji pisemnych. W finale zawodnicy przed publicznością odpowiadać będą na pytania przygotowane przez organizatorów Konkursu. Na podstawie wyników finału Jury ustala kolejność lokat.

Wykaz literatury:


 • Podręczniki do Gimnazjum :

Grzegorz Wojciechowski „Historia, Razem przez wieki” - podręcznik, klasa 1,2 i 3 gimnazjum, Wydawnictwo Nowa Era .

Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, „Podróże w czasie” „Historia I, II i III” podręcznik do gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. • Wojciech Roszkowski „Historia Polski 1914-2004”, PWN Warszawa 2004 starsze lub nowsze wydanie.

 • Zeszyty z cyklu „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”:

Tadeusz Łepkowski „Powstanie Listopadowe”, Warszawa 1987.

Stefan Kieniewicz „Powstanie Styczniowe”, Warszawa 1987.

Józef Buszko „Galicja 1859-1914 Polski Piemont?”, Warszawa 1989.

Tomasz Schramm „Wygrać Polskę 1914-1918”, Warszawa 1989. • Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer „ Historia oręża polskiego 963-1795”, Warszawa 1981.

 • Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek „Historia oręża polskiego 1795-1939”, Warszawa 1984.

Ponadto od uczestników wymagana będzie znajomość:

  • Dzieł filmowych

Andrzeja Wajdy: „Lotna”, „Kanał”, „Popiół i diament”, „Człowiek z żelaza” i „Katyń”

Jerzego Hoffmana: „Pan Wołodyjowski”, „Potop” i „Ogniem i mieczem”.

Janusza Morgensterna: „Kolumbowie”.


  • Wybitnych dzieł malarskich o tematyce historycznej (Jan Matejko, Juliusz , Wojciech i Jerzy Kossakowie, i inni twórcy ).

Nagrody :

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników finału nagrody książkowe zaś dla zwycięzców Konkursu nagrody finansowe w wysokości :

I miejsce 300 zł.

II miejsce 200 zł.

III miejsca 100 zł.

Uczestnicy wojewódzkiego finału w części ustnej ( 6 uczniów) uzyskają tytuł laureata Konkursu. Uczestnicy finału części pisemnej którzy uzyskają minimum 75% punków możliwych do zdobycia uzyskają tytuł finalisty Konkursu.
Organizatorzy Konkursu :

Podkarpacki Kurator Oświaty,

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski,

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli.

Komitet Organizacyjny Konkursu.
Prof. dr hab. Janusz Cisek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu - Muzeum Wojska Polskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Olejko – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu – odpowiedzialny za stronę merytoryczną – Uniwersytet Rzeszowski.

Dr Krzysztof Mroczkowski – strona merytoryczna konkursu - Zakład Historii Wojskowości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lucjan Małek – Inicjator, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu –odpowiedzialny za stronę organizacyjną i merytoryczną - Społeczne LO Stalowa Wola.

Dariusz Bożek - strona merytoryczna konkursu – LO im Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

Mateusz Małek – strona organizacyjna konkursu - Muzeum Wojska Polskiego.

Dr hab. Tadeusz Zych – strona merytoryczna konkursu - LO im Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

Alina Peszt – strona merytoryczna konkursu - Społeczne LO Stalowa Wola.

Jacek Kulasa - strona internetowa konkursu - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Rzeszowie.

Komitet Organizacyjny Konkursu Historycznego

Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 27

37-450 Stalowa Wola

tel. 015 813-67-25

tel. kom. 669 917 669

Informacje o konkursie oraz elektroniczne wersje protokołu przebiegu eliminacji szkolnych i kartę zgłoszenia szkoły do Konkursu można uzyskać na stronach internetowych :

http://www.konkurs.muzeumwp.pl www.slostw.wer.pl

http://www.pcen.pl/moodle/
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy