Strona główna

Regulamin VII edycji Konkursu


Pobieranie 24.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.41 Kb.

REGULAMIN

VII Edycji Konkursu

„Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”

w roku szkolnym 2010/2011.

Cel konkursu


Celem konkursu jest popularyzacja i podnoszenie poziomu znajomości historii Polski na tle wydarzeń z historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozbiorów Polski i historii najnowszej. Upowszechnienie wiedzy posłuży kształtowaniu świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.
Tematyka Konkursu obejmuje znajomość podstawy programowej z zakresu historii w szkole gimnazjalnej.

W zakresie wykraczającym poza podstawę programową organizatorzy konkursu wymagają znajomości historii wojskowości.

Konkurs Historyczny „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795- 1989”.


jest Konkursem przedmiotowym organizowanym na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U., Nr 13 poz. 125 z póź. zm).

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybów przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U., Nr 26, poz. 232 z póź. zm);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. 2007 r., Nr 199 poz. 2046 z póź. zm).

Terminarz VII Edycji Konkursu dla szkół gimnazjalnych.


 1. Zapoznanie uczniów z założeniami Konkursu „Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989” do dnia 15 października 2010 r. /szczegółowych informacji nt. zasad i przebiegu Konkursu udziela sekretarz komitetu, którego adres podano poniżej .

 2. Zakwalifikowanie uczniów do eliminacji rejonowych przez szkolną komisję Konkursu do dnia 24 listopada 2010 r. ( każda Szkoła ma prawo zakwalifikować trzech uczestników).

 3. Zawiadomienie Komitetu Organizacyjnego Konkursu o przystąpieniu do Konkursu do dnia 3 grudnia 2010 r.

 4. I Etap eliminacji rejonowych w dniu 9 lutego 2011 r.

 5. II Etap eliminacji rejonowych w dniu 16 lutego 2011 r.

 6. III Etap eliminacji rejonowych w dniu 23 lutego 2011 r.

 7. Rozpatrzenie odwołań i powiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego do 4 marca 2011 r.

 8. Finał wojewódzki 10 marca 2011 r.Eliminacje I stopnia (szkolne lub międzyszkolne)


W każdej szkole gimnazjalnej najpóźniej do 15 października 2010 r. podane zostaną do wiadomości uczniów wszystkich klas założenia konkursu wraz z terminarzem. Szkoły zamierzające przystąpić do Konkursu powinny zawiadomić o tym Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 3 grudnia 2010 r.(zgodnie z datą w terminarzu)

Eliminacje I stopnia organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu w składzie co najmniej trzech osób, powołana przez Dyrektora Szkoły. Etap szkolny może zostać przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej w zależności od poziomu zainteresowania konkursem w Szkole.

Z przeprowadzonych eliminacji I stopnia Komisja Szkolna sporządza protokół zawierający nazwiska 3 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu szkolnego i przesyła do Komitetu Organizacyjnego Konkursu w formie elektronicznej na adres jkulasa@pcen.pl.

Niezbędnym warunkiem udziału w eliminacjach II stopnia - rejonowych jest zalogowanie się przez wszystkich zakwalifikowanych uczniów na stronie organizatorów: http://www.pcen.pl/moodle/.

Eliminacje II stopnia (rejonowe)


Eliminacje II stopnia (rejonowe ) przeprowadza Komitet Organizacyjny Konkursu w podanym terminie. Organizatorzy kwalifikują do eliminacji II stopnia uczniów na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Komitety Szkolne.

W dniach 9, 16 i 23 lutego 2011r. na stronie internetowej organizatorów konkursu http://www.pcen.pl/moodle/ zostaną udostępnione testy, do których Szkoła otrzyma dostęp po wprowadzeniu hasła , które zostanie przesłane po dostarczeniu wyników eliminacji szkolnych.

Uczestnicy eliminacji po zalogowaniu będą w odstępach tygodniowych rozwiązywać testy:

Test I – historia Polski i powszechna do roku 1795 - 9 lutego 2011 r.

Test II – historia Polski i powszechna po roku 1795 - 16 lutego 2011 r.

Test III - teksty źródłowe, barwa, broń, film - 23 lutego 2011 r.

Testy I, II i III składać się będą z pytań zamkniętych - jednego lub wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie każdego testu przeznacza się 60 minut. Prace uczniów będą oceniane elektronicznie. Po rozwiązaniu testu uczestnik otrzyma informację o wyniku i miejscu rankingowym.

Po przeprowadzeniu pierwszego testu uczniowie którzy nie uzyskają 50% punków możliwych do zdobycia, stracą prawo do udziału w dalszej części konkursu. Taka sama procedura obowiązuje po II teście. O miejscu w rankingu będzie decydować suma wszystkich trzech testów, w przypadku równej liczby punktów, czas rozwiązywania testu. Ostateczne wyniki eliminacji zatwierdza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, podejmuje również ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych odwołań w trakcie tych eliminacji. Do 4 marca 2011 r. Komitet Organizacyjny Konkursu opublikuje na stronie internetowej konkursu listę 40 uczniów zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego.


Finał wojewódzki – 24 marca 2011 r.

Finał wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 10 marca 2011 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Finał odbędzie się w dwóch etapach:

I etap - eliminacje pisemne, (rozwiązanie testu składającego się z pytań zamkniętych).

II etap – finał ustny, do którego przystąpi 6 uczniów z najwyższymi wynikami z eliminacji pisemnych. W finale zawodnicy przed publicznością odpowiadać będą na pytania przygotowane przez organizatorów Konkursu. Na podstawie wyników finału Jury ustala kolejność lokat.

Wykaz literatury:


 • Podręczniki do Gimnazjum :

Grzegorz Wojciechowski „Historia, Razem przez wieki” - podręcznik, klasa 1,2 i 3 gimnazjum, Wydawnictwo Nowa Era .

Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, „Podróże w czasie” „Historia I, II i III” podręcznik do gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. • Wojciech Roszkowski „Historia Polski 1914-2004”, PWN Warszawa 2004 starsze lub nowsze wydanie.

 • Zeszyty z cyklu „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”:

Tadeusz Łepkowski „Powstanie Listopadowe”, Warszawa 1987.

Stefan Kieniewicz „Powstanie Styczniowe”, Warszawa 1987.

Józef Buszko „Galicja 1859-1914 Polski Piemont?”, Warszawa 1989.

Tomasz Schramm „Wygrać Polskę 1914-1918”, Warszawa 1989. • Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer „ Historia oręża polskiego 963-1795”, Warszawa 1981.

 • Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek „Historia oręża polskiego 1795-1939”, Warszawa 1984.

Ponadto od uczestników wymagana będzie znajomość:

Andrzeja Wajdy: „Lotna”, „Kanał”, „Popiół i diament”, „Człowiek z żelaza” i „Katyń”

Jerzego Hoffmana: „Pan Wołodyjowski”, „Potop” i „Ogniem i mieczem”.

Janusza Morgensterna: „Kolumbowie”.


Nagrody :

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników finału nagrody książkowe zaś dla zwycięzców Konkursu nagrody finansowe w wysokości :

I miejsce 300 zł.

II miejsce 200 zł.

III miejsca 100 zł.

Uczestnicy wojewódzkiego finału w części ustnej ( 6 uczniów) uzyskają tytuł laureata Konkursu. Uczestnicy finału części pisemnej którzy uzyskają minimum 75% punków możliwych do zdobycia uzyskają tytuł finalisty Konkursu.
Organizatorzy Konkursu :

Podkarpacki Kurator Oświaty,

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski,

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli.

Komitet Organizacyjny Konkursu.
Prof. dr hab. Janusz Cisek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu - Muzeum Wojska Polskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Olejko – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu – odpowiedzialny za stronę merytoryczną – Uniwersytet Rzeszowski.

Dr Krzysztof Mroczkowski – strona merytoryczna konkursu - Zakład Historii Wojskowości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lucjan Małek – Inicjator, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu –odpowiedzialny za stronę organizacyjną i merytoryczną - Społeczne LO Stalowa Wola.

Dariusz Bożek - strona merytoryczna konkursu – LO im Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

Mateusz Małek – strona organizacyjna konkursu - Muzeum Wojska Polskiego.

Dr hab. Tadeusz Zych – strona merytoryczna konkursu - LO im Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

Alina Peszt – strona merytoryczna konkursu - Społeczne LO Stalowa Wola.

Jacek Kulasa - strona internetowa konkursu - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Rzeszowie.

Komitet Organizacyjny Konkursu Historycznego

Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989”przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 27

37-450 Stalowa Wola

tel. 015 813-67-25

tel. kom. 669 917 669

Informacje o konkursie oraz elektroniczne wersje protokołu przebiegu eliminacji szkolnych i kartę zgłoszenia szkoły do Konkursu można uzyskać na stronach internetowych :

http://www.konkurs.muzeumwp.pl www.slostw.wer.pl

http://www.pcen.pl/moodle/

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość