Strona główna

Regulamin VIII konkursu języka polskiego węDRÓwki z ortografią


Pobieranie 27.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.82 Kb.


  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  i Kształcenia Praktycznego

REGULAMIN

VIII KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO
WĘDRÓWKI Z ORTOGRAFIĄ 1. ORGANIZATOR

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Jolanta Bielecka.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

I.ADRESAT KONKURSU

Uczniowie łódzkich szkół podstawowych klas IV – VI.
II.CELE KONKURSU

 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,

 • propagowanie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej wśród uczniów,

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci Łodzią i regionem,

 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem polskim.III.PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wiedzę funkcjonalną uczniów z zakresu ortografii i interpunkcji języka polskiego oraz umiejętności redagowania krótkich pisemnych wypowiedzi poprawnych pod względem językowym (ujęte w podstawie programowej dla II etapu edukacji oraz wykraczające poza nią w zakresie: pisowni zakończeń wyrazów – „ji”, „i”, „ii”; pisowni skrótów i skrótowców; pisowni „nie” z przysłówkami i liczebnikami).V. OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA
Podręczniki dopuszczone do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej (II etap edukacji).

 1. ZALECANA LITERATURA

 1. Bańko Mirosław, Polszczyzna na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

 2. Butkiewicz Urszula, Mówka sówki do mrówki i innych bajek prawie pół stówki, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2006

 3. Gmosińska Danuta, Woźniak Violetta, 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii, Wydawnictwo Harmonia, 2009

 4. Iwanowicz Małgorzata, Mistrz ortografii. Podręcznik do systematycznej nauki ortografii dla klas IV – VI szkoły podstawowej Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Łódź

 5. Jańczyk Grażyna, Z ortografią na ty, czyli przewodnik nie tylko dla mistrzów poprawnego pisania, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2010

 6. Jaworska – Jamruszkiewicz Jolanta, Chcę być mistrzem ortografii, Wydawnictwo Videograf II, 2005

 7. Misiaszek Wioletta, Wesołe dyktanda i zabawy ortograficzne dla klas IV – VI, Wydawnictwo Klub dla Ciebie, Warszawa 2008

 8. Polański Edward, Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

 9. Stypka Alicja, Ortografia w szkole podstawowej. Ćwiczenia dla klas IV – VI, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2005

 10. Wójcik Janina, Nauka ortografii i interpunkcji. Wiadomości i ćwiczenia dla uczniów klas 4 – 6, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008

 11. Jonas Aleksandra, Kołodziej Karolina, Kronenberg Maciej, Spacerkiem po Łodzi. Przewodnik dla dzieci, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013IV.STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest organizowany w trzech etapach:
 1. etap I – szkolny,

 2. etap II – ogólnołódzki I stopnia,

 3. etap III – ogólnołódzki II stopnia.Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.


Eliminacje konkursowe na pozostałych etapach zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zadania konkursowe na eliminacje na wszystkich etapach konkursu przygotowuje Komisja Konkursowa.


Szkoły zainteresowane konkursem pisemnie zgłaszają organizatorowi gotowość udziału w konkursie (Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie).

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową. Zadanie konkursowe na eliminacje szkolne oraz schemat punktowania i kryteria oceny pracy konkursowej zostaną przekazane zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną (na adres wskazany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie) w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową.Szkolna Komisja Konkursowa powiela egzemplarz zadania konkursowego w odpowiedniej ilości.

Uczestnik eliminacji szkolnych w czasie 45 minut pisze dyktando.


Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje i zgłasza do eliminacji ogólnołódzkich I stopnia maksymalnie troje uczniów z jednej szkoły, z których każdy osiągnie co najmniej 80% liczby punktów możliwych do uzyskania na tym etapie.

W przypadku, gdy kilkoro uczniów osiągnie wymagany wynik, decyzję o zakwalifikowaniu do eliminacji na II etapie pozostawia się Szkolnej Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przekazuje Komisji Konkursowej protokół z przebiegu eliminacji szkolnych (do pobrania ze strony konkursowej – konkursy przedmiotowe) oraz kartę zgłoszenia uczniów (Załącznik nr 2) w terminie 7 dni od ich zakończenia.
Podczas eliminacji ogólnołódzkich II i III etapu konkursu uczniowie piszą dyktando oraz wykonują zadania, które będą wymagały znajomości zasad ortografii i interpunkcji polskiej, umiejętności objaśniania zasad polskiej pisowni, funkcjonalnego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz samodzielnego redagowania krótkiej pisemnej wypowiedzi.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych według jednolitego systemu punktowego.

Pisemne prace uczestników eliminacji ogólnołódzkich I i II stopnia będą kodowane.

Prace konkursowe będą opatrzone pieczęcią Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Eliminacje ogólnołódzkie I stopnia
Na wykonanie zadań konkursowych przeznacza się jedną godzinę zegarową (60 minut), nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

Do III etapu przechodzą uczniowie, z których każdy uzyska liczbę punktów mieszczącą się w przedziale punktowym ustalonym przez Komisję Konkursową (przedział punktowy będzie zależny od maksymalnej liczby punktów uzyskanych przez uczestników).

Na podstawie liczby punktów Komisja Konkursowa ustali listę uczniów zakwalifikowanych do eliminacji na III etapie.
Eliminacje ogólnołódzkie II stopnia
Na wykonanie pisemnego sprawdzianu przeznacza się 90 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

O miejscu w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu III etapu.

Laureatami konkursu zostaną ci uczniowie, z których każdy uzyska liczbę punktów mieszczącą się w przedziale punktowym ustalonym przez Komisję Konkursową (przedział punktowy będzie zależny od maksymalnej liczby punktów uzyskanych przez uczestników).

Na podstawie liczby punktów Komisja Konkursowa wyłoni laureatów (miejsca od I do III), ustali kolejność lokat finalistów konkursu oraz powiadomi pisemnie laureatów i ich szkoły.V.TERMINARZ KONKURSU

Przesłanie Kart zgłoszenia Uczestnictwa szkoły w konkursie – do 25 października 2015 r.

Przekazanie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnych oraz Karty zgłoszenia uczestnictwa UCZNIÓW W kONKURSIE (Załącznik nr 2) – do 9 listopada 2015 r.
Przesłanie zadań konkursowych na eliminacje szkolne w dniu 27 października 2015, w godz. 10.00 – 14.00.
Eliminacje szkolne – 28 października 2015 r. godz. 10.00
Eliminacje ogólnołódzkie I stopnia9 grudnia 2015 r. godz. 10.00
Eliminacje ogólnołódzkie II stopnia2 marca 2016 r. godz. 10.00
Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przybycia na miejsce eliminacji ogólnołódzkich I i II stopnia 20 minut przed ich rozpoczęciem.

VI.ZGŁASZANIE SZKÓŁ I UCZNIÓW DO KONKURSUKARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (Załącznik nr 1), protokół z przebiegu eliminacji szkolnych oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE (Załącznik nr 2) należy przesłać pocztą, faksem (678 10 85) lub pozostawić w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. 105.

VII.MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCHEliminacje szkolne – macierzysta szkoła uczestnika konkursu.

Eliminacje ogólnołódzkie I stopnia – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro – aula).

Eliminacje ogólnołódzkie II stopnia – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, s. 210).
O ewentualnej zmianie miejsca przeprowadzenia eliminacji ogólnołódzkich I i II stopnia szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem.


VIII.SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wyniki konkursu z poszczególnych etapów (z wyjątkiem szkolnego) będą podane do wiadomości uczestników konkursu na tablicy ogłoszeń w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 (parter) po upływie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia eliminacji na kolejnych etapach konkursu. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom.


IX.NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Nauczyciele laureatów i ich szkoły oraz finaliści konkursu zostaną uhonorowani dyplomami. Nauczyciele prowadzący finalistów otrzymają listy gratulacyjne.X.UWAGI KOŃCOWE

 1. Do eliminacji ogólnołódzkich I stopnia mogą przystąpić tylko ci uczniowie, którzy zostali zgłoszeni do udziału w konkursie.

 2. Każdy uczeń, przystępując do eliminacji na II i III etapie konkursu,

zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.


 1. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory szkolne – długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.

 2. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.XI.ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE


Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE
Komisja Konkursowa©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość