Strona główna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik technologii drewna opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 Warszawa 2013


Pobieranie 214.28 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar214.28 Kb.
  1   2   3Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik technologii drewna

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013
Autorzy: Halina Nowak, Urszula Przystalska, Paweł Przystalski

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: - DOLMEB Sp. z o.o. Świdnica, ZEBRA Sp. z o.o. Dzierżoniów, MEBLOSTEF Fabryka Mebli Mieroszów, SIM Meble Świdnica, POLASZEK MEBLE spółka z o.o. Zagórki, Człuchów, Zakład Meblowy „LESMAN” Chojnice, PPHU GAWIPOL Lipnica

Ujednolicanie zapisów: Wojciech Szczepański, Aleksandra Dąbrowska

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU, MSu

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plNazwa zawodu:

Technik technologii drewna

Symbol cyfrowy zawodu:

311922

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

K2. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g)

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g) i PKZ(A.x)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.13.

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.50.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna

 4. Warsztaty szkolne

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna

 4. Warsztaty szkolne

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).Kwalifikacja K1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.
 1. Pracownia rysunku technicznego

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej, programem do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji projektowanych wyrobów stolarskich,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • modele brył geometrycznych,

 • modele ukazujące zasady tworzenia przekrojów,

 • model rzutni,

 • komplet przyborów kreślarskich do wykonywania rysunków na tablicy szkolnej,

 • plansze dotyczące rysunku technicznego i odręcznego,

 • plansze z fragmentami dokumentacji elementów konstrukcji wyrobów stolarskich,

 • biblioteczka podręczna wyposażona w poradniki dotyczące rysunku technicznego i odręcznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, dokumentacje techniczne maszyn stolarskich i ich podzespołów, dokumentacje konstrukcyjne części maszyn stolarskich i ich mechanizmów,

 • tablice z połączeniami stolarskimi, łącznikami, okuciami i akcesoriami,

 • modele podzespołów oraz wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • modele podstawowych typów konstrukcji wyrobów stolarskich i opakowań,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stoły umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer z oprogramowaniem umożliwiającym sporządzanie rysunków technicznych i wizualizację projektowanych wyrobów stolarskich oraz pakietem biurowym, połączony z pozostałymi stanowiskami komputerowymi w pracowni za pomocą sieci lokalnej.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów stolarskich,

 • katalogi i prospekty wyrobów stolarskich, okuć i akcesoriów.
 1. Pracownia materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu,

 • oprogramowanie do komputerowego wspomagania procesów technologicznych,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • tablice i diagramy dotyczące procesu suszenia, hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna,

 • modele połączeń elementów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • modele wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, opakowań,

 • wzorniki detali, okuć i łączników,

 • zestawy próbek: różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych, klejów i substancji dodatkowych, materiałów do zabezpieczania i uszlachetniania powierzchni,

 • okucia i łączniki, przyrządy do ich montażu,

 • proste urządzenia do cięcia drewna, ręczne narzędzia stolarskie, narzędzia do maszynowej obróbki drewna,

 • katalogi wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • schematy maszyn i urządzeń do przetwarzania drewna,

 • schematy procesów technologicznych wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych,

 • dokumentacje technologiczne wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych,

 • normy dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • przyrządy do pomiaru: wilgotności,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy do pomiaru: wilgotności drewna.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • katalogi wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • normy dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
 1. Inne, szczególne wymagania dotyczące stanowiska, właściwe dla danej kwalifikacji

Wyposażenie, z którym uczniowie powinni zapoznać się u pracodawcy lub w szkole wyższej: aparatura i urządzenia do badania drewna i tworzyw drzewnych, aparatura do badania powłok wykończeniowych, suszarki, mikroskopy, wagi techniczne i analityczne, suszarki laboratoryjne, aparatura do badania: pH, lepkości, gęstości.


 1. Warsztaty szkolne

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • modele wyrobów stolarskich,

 • przyrządy i uchwyty obróbkowe,

 • schematy części maszyn i urządzeń, rysunki ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi,

 • narzędzia i urządzenia montażowe do wytwarzania wyrobów stolarskich,

 • instrukcje technologiczne i stanowiskowe wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów stolarskich,

 • katalogi i materiały informacyjne przedsiębiorstw produkujących narzędzia, oprzyrządowanie do wytwarzania wyrobów stolarskich,

 • plansze konstrukcji wyrobów stolarskich,

 • modele połączeń konstrukcyjnych wyrobów stolarskich,

 • plansze ilustrujące sposoby wykańczania wyrobów stolarskich,

 • tablice z kolorami wybarwień wyrobów stolarskich,

 • wzorniki okuć, łączników i innych akcesoriów wyposażenia.
 1. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych w pracowni

 1. usytuowanie stanowisk

Stanowiska mogą być zlokalizowane w budynku warsztatów lub u pracodawcy.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

 • wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych,

 • pomieszczenie wyposażone w pojemniki na odpady, środki czystości, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy,

 • w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

 • stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

Należy zapewnić: instalację elektryczną o napięciu 400 V/230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, instalację sprężonego powietrza, w przypadku braku instalacji wyciągowej alternatywnie odciągi wiórów stanowiskowe przy maszynach do obróbki drewna i tworzyw drzewnych.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • pilarka tarczowa poprzeczno-wzdłużna,

 • strugarka – grubościówka,

 • strugarka – wyrówniarka,

 • frezarka dolnowrzecionowa z urządzeniem posuwowym,

 • okleiniarka wąskich płaszczyzn/oklejarka ręczna,

 • frezarka do wąskich płaszczyzn z agregatem kapującym i szlifierką krawędzi lub cykliną,

 • centrum obróbcze frezujące CNC (u pracodawcy),

 • wiertarka pozioma,

 • wiertarka wielowrzecionowa,

 • szlifierka taśmowa,

 • kostki i gąbki szlifierskie,

 • pistolet natryskowy,

 • zszywacz pneumatyczny,

 • mieszadło,

 • elektronarzędzia stolarskie: pilarka tarczowa ręczna, wyrzynarka, frezarka górnowrzecionowa, strug, szlifierka taśmowa, szlifierka oscylacyjna, wiertarka, wkrętarka,

 • ręczne narzędzia stolarskie: piły ramowe i jednochwytowe; strugi płaszczyznowe i profilowe, wiertarka ręczna, pilniki i tarniki, dłuta stolarskie,

 • ręczne ściski stolarskie, zaciski,

 • młotki: gumowe, ślusarskie o masie 100 g i 200 g, pobijak,

 • obcęgi i szczypce: obcęgi do gwoździ, szczypce boczne i płaskie.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • znaczniki: ołówek stolarski i zwyczajny,

 • suwmiarka,

 • przymiar: składany (miara stolarska), zwijany,

 • grzebień pomiarowy grubości powłok malarskich,

 • liniał metalowy,

 • kątownik, kątomierz,

 • mikrometr z podstawką do ustawiania noży w wałach strugarek,

 • przyrząd do pomiaru wilgotności drewna.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • płyty wiórowe surowe i laminowane, płyty MDF i HDF, tarcica iglasta i liściasta, sklejki, barwniki, bejce, emalie, farby, lakiery, łączniki, okucia, akcesoria, kleje, papier ścierny różnej granulacji.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej.


Kwalifikacja K2. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość