Strona główna

Riha journal Informacje ogólne Charakter artykułów


Pobieranie 43.46 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar43.46 Kb.
Informacje dla autorów RIHA Journal
Informacje ogólne
Charakter artykułów: przyjmujemy wyłącznie nie publikowane wcześniej artykuły o charakterze badawczym.

Tematyka: obejmująca zakres historii i teorii sztuki. Artykuły powinny mieć charakter oryginalny i innowacyjny, mają prezentować nowy materiał badawczy i/lub wytyczać nowe perspektywy badawcze. Preferowane będą propozycje skupiające się na szerszym spektrum historii sztuki oraz posiadające istotne znaczenie dla międzynarodowej historii sztuki ponad te o wysoko wyspecjalizowanym charakterze.

Język: przyjmujemy artykuły w języku polskim (po uzgodnieniu z redakcją istnieje możliwość złożenia artykułu w języku angielskim). Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuł zostanie przez MCK przetłumaczony na język angielski. Autorzy zagraniczni nie posługujący się językiem polskim przesyłają artykuły w języku angielskim.

Koszty: autor jest zobowiązany pozyskać i w razie konieczności pokryć wszelkie koszty związane z pozyskaniem pozwoleń na publikację dostarczonego materiału ilustracyjnego.
Co należy przesłać?


 • Streszczenia artykułów, a następnie artykuły przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

 • Wraz z artykułem zapisanym w osobnym pliku autor zobowiązany jest przesłać:

   • podpisy pod ilustracje, numerowane zgodnie z ich kolejnością w tekście

   • ilustracje (każda zapisana jako osobny plik według informacji poniżej)

   • listę 5-7 słów kluczowych

   • informacje kontaktowe: imię i nazwisko, afiliacja instytucjonalna (jeśli dotyczy), adres pocztowy, numer telefonu

   • biogram liczący 800–1500 znaków ze spacjami

 • W momencie otrzymania informacji od lokalnego redaktora, że artykuł został przyjęty do druku, należy dostarczyć deklarację opatrzoną oryginalnym podpisem o pozyskaniu pozwoleń na publikację materiału ilustracyjnego.

 • Autor nieodpłatnie udziela wydawcy licencji niewyłącznej na publikację artykułu w „RIHA Journal”


Jak przygotować artykuł?


 • Długość tekstu wraz z przypisami: 30 000–40 000 znaków ze spacjami

 • Pomiędzy nagłówkiem artykułu (przygotowanym w oparciu o artykuł wzorcowy) a tekstem powinno znaleźć się streszczenie o objętości 400-600 znaków ze spacjami

 • Formatowanie:

  • Tekst powinien być zachowany jako dokument programu Word (*.doc)

  • Czcionka: 12 Times New Roman, standardowe marginesu, odstęp 1,5 pkt.

  • Tekst główny powinien zawierać śródtytuły jednego poziomu

  • Przypisy należy umieścić u dołu strony (nie jako przypisy końcowe)

  • Nie należy wprowadzać numeracji stron

  • Podkreślenia należy zaznaczać kursywą

  • Również kursywą należy zaznaczać terminy obcojęzyczne i tytuły (np. dzieł sztuki i wystaw)

  • Nie stosować podkreśleń ani pogrubień

  • Stosować cudzysłowy proste (""), nie drukarskie (“”, „“) ani francuskie («»).

  • Nie wprowadzać odstępów między akapitami.

  • Nie numerować akapitów.

  • Stosować pełne wyrazy: roku (nie: r.), wieku (nie: w.), dziewiętnastowieczny (nie: XIX-wieczny).
 • Ilustracje:

   • Maksymalna liczba ilustracji w artykule: 15.

   • Ilustracje powinny być wklejone do tekstu w miejscach, w których mają się pojawić w RIHA Journal; pod spodem powinien zostać umieszczony przypis wraz z informacją o prawach autorskich bądź z ewentualnym źródłem cytatu (oprócz tego ilustracje oraz listę podpisów należy przesłać w osobnych plikach wraz z artykułem).

   • Format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi, szerokość: ok. 10 cm (3,94 cala).

   • Nazwa: nazwisko autora – liczba określająca kolejność zdjęcia w tekście – słowo kluczowe tytułu ilustracji (np. smith_3_primavera.jpg).

Bazy danych z materiałami ilustracyjnymi


   • Listę baz danych z materiałami ilustracyjnymi można znaleźć pod adresem: http://www.riha-journal.org/about/for-authors/further-material-for-authors/image-databases

   • Zalecamy rozpoczęcie kwerendy ilustracji od Europeana (http://www.europeana.eu ), wspólnej europejskiej biblioteki wirtualnej, której celem jest "upowszechnienie dostępu do europejskich zasobów kulturalnych i naukowych". Na platformie tej można znaleźć ponad 6 milionów pozycji cyfrowych z muzeów i galerii, archiwów, bibliotek i zbiorów audio-wizualnych.

Prawa autorskie


 • Autor jest zobowiązany uzyskać pisemne pozwolenie na publikację chronionych prawem autorskim materiałów zamieszczonych w swoim artykule.

 • Przypominamy, że dzieła sztuki i fotografie dzieł sztuki mogą być chronione prawem autorskim.

 • Pisemne pozwolenia należy uzyskać przed publikacją artykułu. Zaleca się jak najwcześniejsze uzyskanie materiału ilustracyjnego i pozwoleń, najlepiej przed złożeniem artykułu. Przypominamy, że dotarcie do właścicieli praw autorskich i uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie materiału ilustracyjnego może być czasochłonne.

 • Autorzy powinni przesłać podpisaną deklarację o prawach autorskich do lokalnego redaktora RIHA Journal przed udzieleniem zgody na publikację.

 • Autor jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z przygotowaniem artykułu, łącznie z kosztami fotografii i pozwoleń. Opłaty licencyjne dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może pokryć RIHA.

 • Aby uniknąć problemów (i kosztów) związanych z opłatami licencyjnymi i prawami autorskimi zalecamy korzystanie – jeśli jest taka możliwość – z materiałów, które nie są chronione prawem autorskim i nie podlegają opłatom licencyjnym.

 • W związku z lokalizacją serwera czasopisma stosowana jest niemiecka ustawa o prawie autorskim (Urheberrechtsgesetz, UrhG). Ustawa ta przewiduje, że ochrona dzieła sztuki wygasa po 70 latach od śmierci artysty. Ochrona fotografii dwuwymiarowych dzieł sztuki wygasa po 50 latach od śmierci fotografa. Jeśli sfotografowane dzieło jest trójwymiarowe (np. rzeźba lub architektura), fotografię traktuje się jako samoistne dzieło sztuki; stąd ochrona prawem autorskim wygasa dopiero po 70 latach od śmierci fotografa.

 • Odnośną organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, odpowiedzialną za ochronę praw autorskich i pobieranie opłat licencyjnych, jest VG Bild-Kunst.


Wskazówki dla autorów

1 Odnośniki


 • Wszystkie odnośniki należy podawać w przypisach. Przy pierwszym cytowaniu źródła należy podać pełny opis bibliograficzny, a przy następnych skrócony: nazwisko autora, tytuł (bez podtytułu), numer(y) stron(y) (np. Frey, Toulouse-Lautrec, 65).

 • Nie stosować "op. cit." i "ibid".

 • Nie skracać numerów stron: Odnośniki do fragmentów wielostronicowych podawać jako 111-119 (nie 111-9).

 • Numery stron oddzielać dywizem (-), nie myślnikiem (–): 1-3 (nie 1–3).

 • Miasto publikacji podawać zgodnie z pisownią użytą w cytowanym źródle.

1.1 Książki


 • Jeden autor/redaktor

1. Julia Frey, Toulouse-Lautrec. A Life, New York 1994, 396.

2. Honoré de Balzac, Gillette or The Unknown Masterpiece, tłum. Anthony Rudolf, London 1988, 11-12.

3. Penelope Murray, red., Genius. The History of an Idea, Oxford 1989.


 • Dwóch autorów/redaktorów

4. Svetlana Alpers and Michael Baxandall, Tiepolo and the Pictorial Intelligence, New Haven 1994, 32.

5. Salim Kemal i Ivan Gaskell, red., The Language of Art History, Cambridge 1991. • Trzech autorów/redaktorów

6. Raymond Klibansky, Erwin Panofsky i Fritz Saxl, Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst, tłum. Christa Buschendorf, wyd. 4, Frankfurt am Main 2001.

7. Edward Bispham, Thomas Harrison i Brian A. Sparkes, red., The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome, Edinburgh 2006. • Czterech lub więcej autorów/redaktorów

8. Hal Foster et al., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism and Postmodernism, London 2004.

9. Karlheinz Barck et al., red., Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Stuttgart 2000-2005. • Katalogi wystaw

Wstawić skrót "kat. wys." / "exh. cat." / "Ausst.kat." / "cat. exp." / ... pomiędzy tytułem i miejscem wydania, oddzielony przecinkami. Jeśli nazwisko redaktora nie jest znane, zacząć od tytułu katalogu.

10. Michael Tooby, red The true North: Canadian landscape painting, 1896-1939, kat. wyst., London 1991.

11. Balthasar Neumann. Leben und Werk. Gedächtnisschau zum 200. Todestage, kat. wyst., Würzburg 1953.

1.2 Artykuły


 • Artykuł z czasopisma

12. Labelle Prussin, "Judaic Threads in the West African Tapestry: No More Forever?," w: The Art Bulletin 88 (2006), 328-353, tutaj 350.

 • Artykuł z antologii

13. Richard Shiff, "Cézanne’s Physicality. The Politics of Touch," w: The Language of Art History, red. Salim Kemal i Ivan Gaskell, Cambridge 1991, 129-180.

14. Ernst Müller, "Mythisch, Mythos, Mythologie," w: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, red. Karlheinz Barck et al., T. 4, Stuttgart 2002, 309-346. • Recenzja książkowa

15. Eileen John, review of Art, Emotion and Ethics, by Berys Gaut, w: British Journal of Aesthetics 49 (2009), 185-188.

1.3 Źródła elektroniczne


Źródła elektroniczne zasadniczo należy cytować tak jak drukowane; dodatkowo zamieścić url i datę dostępu (w nawiasie) na końcu odnośnika. Jeśli znana jest data publikacji, należy ją podać między tytułem czasopisma i url [w nawiasie kwadratowym].

16. Therese Dolan, "En garde. Manet's Portrait of Emilie Ambre in the Role of Bizet's Carmen," w: Nineteenth-Century Art Worldwide 5 (2006), http://www.19thc-artworldwide.org/spring_06/articles/dola.shtml (wejście 22 June 2009).

17. William Vaughan, "History of Art in the Digital Age. Problems and Possibilities," w: zeitenblicke 2 (2003), Nr. 1 [8 May 2003], http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/vaughan/index.html (wejście 22 June 2009).

2 Podpisy pod ilustracjami


 • Podpisy pod ilustracjami powinny zawierać (w podanej kolejności):

  • Numer ilustracji (bez kropki)

  • Artystę

  • Tytuł (kursywą)

  • Datę

  • Nośnik

  • Wymiary metryczne (w metrach, centymetrach)

  • Nazwę zbiorów

  • Miasto, w którym znajdują się zbiory

  • Inne informacje na temat zbiorów, np. "dar . . . ", sygnaturę itd.

  • Informacje o prawach autorskich lub zgodzie na publikację (w nawiasie)

 • Artystę, tytuł, datę, nośnik i wymiary oddziela się przecinkami i po tych pozycjach następuje kropka, po której podajemy nazwę zbiorów, miasto i informacje o prawach autorskich lub zgodzie na publikację, oddzielone przecinkami. Następnie w nawiasie zawarte są wszystkie informacje o prawach autorskich i zgodzie na publikację fotografii. Nie ma końcowej kropki, chyba że po podstawowych informacjach w podpisie następuje zdanie opisowe.

 • Podpisy powinny również zawierać wszystkie informacje wymienione w pozwoleniu (pozwoleniach) właściciela praw autorskich, instytucji i/lub fotografa. Podpisy muszą wyraźnie rozróżniać prawa autorskie do dzieła sztuki i prawa autorskie do fotografii dzieła sztuki (w tym drugim przypadku samo dzieło może być chronione lub nie). Zastrzeżenie o prawach autorskich i symbol © należy zamieścić tylko na żądanie właściciela.

 • Redakcja RIHA Journal ma świadomość, że podpisy mogą różnić się od siebie zależnie od tego, jakie dane są istotne, dostępne lub zażądane przez właściciela praw autorskich.

Przykłady:

2.1 Obrazy, rysunki, rzeźby, instalacje


1 Sandro Botticelli, La Primavera, c. 1482, tempera na desce, 2,03 x 3,15 m. Galleria degli Uffizi, Florencja (fotografia dzięki uprzejmości Scala / Art Resource, NY)

2 Rzymski sarkofag, Śmierć Meleagera, III w. n.e., detal. Musée du Louvre, Paryż (fotografia © James Smith, Rzym)

3 Tsuchida Bakusen (1887-1936), Włosy (Kami), 1911, zwój pionowy, tusz i farby wodne na jedwabiu, 80 x 85,5 cm. Kyoto City University of Arts, University Art Museum

4 Albrecht Dürer, Wyszydzenie Chrystusa, drzeworyt z tekstem Benedykta Chelidoniusa, strona tytułowa Passio domine nostri Jesu ... (Wielka Pasja), Norymberga, 1511. British Museum, Londyn (fotografia © the British Museum)

5 Alfred Stieglitz, Equivalent, 1925-27, odbitka srebrowa na podłożu papierowym, 11,7 x 9,2 cm. The Museum of Modern Art, Nowy Jork, anonimowy dar (© 2009 Estate of Alfred Stieglitz / Artists Rights Society (ARS), New York)

6 Bruce Nauman, Tortury klauna, 1987, cztery kolorowe monitory wideo, cztery głośniki, cztery odtwarzacze CD, dwa rzutniki, cztery płyty CD (kolor, dźwięk). Lannon Foundation, Los Angeles (fotografia © 2001, The Art Institute Chicago)


2.2 Architektura


7 Partenon, Ateny, fryz wschodni, detal (fotografia własna autora)

8 Katedra Ste-Marie, Oloron-Ste-Marie, zachodni portal (fotografia własna autora)


2.3 Performance


9 Oskar Schlemmer, fragment Tańca z listwami, 1927. Oskar Schlemmer Archiv, Staatsgalerie Stuttgart (fotografia dzięki uprzejmości Tuta Schlemmera)

2.4 Sztuka wideo


10 Stopklatka z: Linda Montano, Mitchell’s Death, 1978, 22 min. 30 sek., c/b, dźwiękowy. Video Data Bank, Chicago

3 Cytaty


 • Cytaty dłuższe niż 3 linijki powinny być podane w osobnym akapicie.

 • Podkreślenia, których nie ma w oryginale, należy zaznaczyć dopiskiem "podkreślenie autora/autorki" na końcu odnośnika.

 • Opuszczenia i wtrącenia:

  • Wszelkie modyfikacje wprowadzone przez autora (takie jak wtrącenia, opuszczenia, użycie dużych zamiast małych liter itd.) należy podać w nawiasie kwadratowym [ ].

  • Pominięte fragmenty zaznacza się trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […].

  • Opuszczając lub wtrącając słowa lub zwroty w zdaniu, należy zostawić spację przed i po nawiasie kwadratowym.

  • Przykład: Według Cavella "[z]adaniem współczesnego artysty […] jest znalezienie czegoś, w czym może być szczery i poważny […]".

 • Własne przekłady:

  • W odnośnym przypisie należy zamieścić dopisek „przekład własny", a jeśli większość cytatów została przełożona przez autora, przypisy należy poprzedzić notką „Jeśli nie wskazano inaczej, cytaty w przekładach autora/autorki".

  • Cytaty z języków innych niż CIHA (tj. w językach innych niż angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański), powinny zostać przełożone na język artykułu, chyba że zatraciłby się sens cytatu. Tekst oryginalny można zamieścić w przypisie.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość