Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum. Wymagania na poszczególne ocenyPobieranie 270.31 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar270.31 Kb.
  1   2   3
Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum. Wymagania na poszczególne ocenyTemat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania na poszczególne oceny


dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Rozdział I: Polska i świat w XII–XIV wieku

1. Wyprawy krzyżowe

• przyczyny, przebieg
i skutki wypraw krzyżowych

• powstanie zakonów rycerskich

• krucjaty na terenie Europy

• udział książąt piastowskich


w krucjatach

• poprawnie posługuje się terminami: krucjata, krzyżowcy, Lewant, zakony rycerskie

• prawidłowo sytuuje na osi czasu okres wypraw krzyżowych

• lokalizuje na mapie Palestynę


• wymienia wydarzenia związane z latami:

1095 r., 1096 r. ,1291 r.

• wymienia zakony rycerskie założone podczas krucjat: joannitów, templariuszy
i Krzyżaków

• wskazuje co najmniej jedną przyczynę oraz jeden skutek wypraw krzyżowych

• przedstawia w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia związane z wyprawami krzyżowymi


• omawia przyczyny wypraw krzyżowych
i wskazuje ich skutki

• wskazuje na mapie Królestwo Jerozolimskie

• wyjaśnia specyficzny charakter czwartej krucjaty oraz wymienia skutki zdobycia Bizancjum przez krzyżowców


• przedstawia zasady funkcjonowania zakonów rycerskich

• porównuje uzbrojenie


i sposób walki rycerzy europejskich
z wyposażeniem oraz taktyką walki saracenów

• omawia pozytywne


i negatywne skutki wypraw krzyżowych dla Europy
i Azji Mniejszej


• wskazuje udział książąt piastowskich w wyprawach


2. Polska dzielnicowa

• postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego
i podział Polski
na dzielnice

• odstąpienie od zasady senioratu

rozdrobnienie dzielnicowe
i rywalizacja między książętami piastowskimi

• skutki rozbicia dzielnicowego

• przemiany gospodarcze na ziemiach polskich
w XIII w.

• zmiany terytorialne w okresie rozbicia dzielnicowego• poprawnie posługuje się terminami: statut, senior, princeps

• wskazuje na mapie dzielnicę senioralną


i dzielnice juniorów

• podaje wydarzenie, które rozpoczęło rozbicie dzielnicowe (testament Bolesława Krzywoustego 1138 r.)

• określa podstawowe założenia testamentu Bolesława Krzywoustego oraz znaczenie tego dokumentu


• wskazuje na mapie dzielnice Polski: Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie

• wymienia synów Bolesława Krzywoustego oraz przyznane im ziemie

• omawia zasadę senioratu i pryncypatu

• omawia przyczyny


i skutki konfliktów wewnętrznych trwających podczas rozbicia dzielnicowego

• przedstawia najważniejsze przemiany gospodarcze w Polsce


w XIII w.


• podaje wydarzenia związane z latami 1180 r. 1227 r.

• omawia przyczyny


i skutki odstąpienia
od zasady senioratu

• wymienia grupy społeczne, które dążyły do przywrócenia jedności państwa polskiego

• omawia przemiany gospodarcze na ziemiach polskich – rozwój osadnictwa i rzemiosła, wydobycie złota, srebra oraz ołowiu, wybudowanie kopalni soli w Bochni i Wieliczce• wskazuje tereny utracone przez książąt piastowskich w czasie rozbicia dzielnicowego, m.in. Pomorze Szczecińskie, ziemię lubuską, drohiczyńską i chełmińską

• przedstawia zagadnienie rozbicia dzielnicowego jako zjawiska w rozwoju państwa feudalnego

• wyjaśnia przyczyny dążeń zjednoczeniowych poszczególnych grup społecznych• porównuje rozbicie dzielnicowe
z procesem rozdrobnienia feudalnego w Europie


3. Mongołowie

• podboje Czyngis-
-chana

• budowa imperium mongolskiego

• podbój Rusi

najazd Tatarów


na Polskę

• rozpad imperium mongolskiego• wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Mongołów

• podaje wiek podbojów Czyngis-chana

• wymienia co najmniej jeden skutek najazdu tatarskiego na Polskę• wymienia i wskazuje na mapie tereny
w Europie, które atakowali Tatarzy

• przedstawia dokonania postaci: Czyngis-chana, Henryka Pobożnego

• podaje rok bitwy pod Legnicą – 1241

• określa przyczyny rozpadu imperium mongolskiego


w późniejszych wiekach

• poprawnie posługuje się terminami: jarłyk, haracz, chan
• podaje rok bitwy nad rzeką Kałką – 1223
i przedstawia skutki tego starcia

• opisuje zasady organizacji państwa mongolskiego

• wskazuje przyczyny
i skutki sukcesów Mongołów

• szczegółowo omawia


i wyjaśnia znaczenie oraz skutki bitwy pod Legnicą• wyjaśnia skutki najazdów tatarskich na państwa europejskie

• określa przyczyny sukcesów militarnych Mongołów

• charakteryzuje stosunek Europejczyków
do Mongołów

• wyjaśnia pochodzenie określenia Tatarzy
4. Sprowadzenie Krzyżaków
do Polski

• północno-wschodni sąsiedzi Polski w XIII w.: Prusowie
i Jaćwingowie

• sprowadzenie Krzyżaków do Polski

• założenie i rozwój państwa zakonnego

• podbój


i chrystianizacja Prus

• budowa Malborka• prawidłowo posługuje się terminami: zakon krzyżacki, komtur, wielki mistrz

• podaje rok sprowadzenia Krzyżaków do Polski –1226

• wskazuje na mapie tereny państwa krzyżackiego

• podaje podstawową przyczynę sprowadzenia Krzyżaków do Polski
• omawia rozwój terytorialny państwa zakonnego

• wymienia plemiona podbite przez Krzyżaków: Prusów


i Jaćwingów

• podaje korzyści


i zagrożenia wynikające
z osiedlenia się Krzyżaków w Prusach

wskazuje na mapie Malbork

• charakteryzuje postać Konrada Mazowieckiego


• przedstawia genezę powstania zakonu krzyżackiego

• wyjaśnia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski

• wymienia przyczyny sukcesów militarnych
i gospodarczych państwa krzyżackiego

• omawia okoliczności zajęcia przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

• omawia etapy budowy państwa zakonnego

• charakteryzuje zamek


w Malborku jako przykład średniowiecznej fortyfikacji

• wskazuje, jaki wpływ mieli rycerze zakonni


na rozwój gospodarczy podbitych ziem polskich

• wyjaśnia znaczenie pojęcia komturia
5. Zjednoczenie państwa polskiego

• skutki rozbicia dzielnicowego

• tendencje integracyjne wśród książąt piastowskich

• próby zjednoczenia ziem polskich podejmowane przez książąt śląskich, Przemysła II oraz Wacława II

• przejęcie władzy przez Władysława Łokietka i jego koronacja

• zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków

• początek konfliktu


z Krzyżakami – zmagania dyplomatyczne
i militarne

• wymienia przynajmniej jedną przyczynę zjednoczenia ziem polskich

• wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Władysława Łokietka

• prawidłowo określa wiek wydarzeń, które pojmuje jako proces


• poprawnie posługuje się terminami: starosta, grosz praski

• podaje lata wydarzeń: koronacja Przemysła II – (1295), Wacława II (1300), Władysława Łokietka (1320)

• przedstawia przyczyny podejmowania prób zjednoczenia ziem polskich

• wymienia książąt piastowskich dążących do połączenia ziem polskich: Henryka Probusa, Przemysła II, Władysława Łokietka

• omawia znaczenie koronacji Władysława Łokietka w Krakowie dla integracji państwa polskiego

• opisuje próby odzyskania przez Władysława Łokietka Pomorza Gdańskiego
• wskazuje
i charakteryzuje etapy jednoczenia ziem polskich na przełomie XIII i XIV w.

• wymienia tereny wchodzące w skład państwa polskiego za panowania Przemysła II, Wacława II i Władysława Łokietka

• omawia konflikty państwa polskiego
z Krzyżakami i Czechami

• prezentuje dokonania Władysława Łokietka


w procesie jednoczenia ziem polskich

• przedstawia okoliczności i przebieg bitwy pod Płowcami


w 1333 r.• omawia zmiany gospodarcze
i administracyjne wprowadzone za panowania Wacława II

• opisuje przyczyny


i przebieg buntu możnowładców pod wodzą wójta Alberta

• określa rolę Polski na arenie międzynarodowej

• wyjaśnia znaczenie sojuszy zawartych przez Polskę z Danią i Węgrami

6. Państwo Kazimierza Wielkiego


• odbudowa Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego

• reformy gospodarcze (prawna, skarbowa, monetarna) przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego

• założenie Akademii Krakowskiej

• dyplomatyczne rozwiązanie konfliktów z Krzyżakami i Czechami

• ekspansja terytorialna Polski na tereny Rusi Halickiej

• śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec dynastii Piastów• poprawnie posługuje się terminami: przywilej składu, prawo przymusu drogowego, poradlne

• wie, kim był i czym zasłynął Kazimierz Wielki

• wskazuje na mapie państwo Kazimierza Wielkiego


• podaje wydarzenia związane z datami:

1335 r., 1343 r., 1364 r., 1370 r.

• charakteryzuje politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego

• określa przyczyny i skutki ekspansji na tereny Rusi Halickiej

• wymienia reformy gospodarcze wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego

• omawia wkład Kazimierza Wielkiego


w umocnienie państwa polskiego pod względem politycznym i gospodarczym


• podaje lata i omawia związane z nimi wydarzenia: 1366 r.
i 1348 r.

• opisuje działania dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego mające na celu zakończenie sporów z Czechami i Krzyżakami

• omawia reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego
i ich znaczenie dla unifikacji i rozwoju gospodarczego ziem polskich

• przedstawia rozwój terytorialny państwa Kazimierza Wielkiego
• wskazuje cele polityki Kazimierza Wielkiego związane z umacnianiem pozycji państwa polskiego

• charakteryzuje znaczenie podboju Rusi Halickiej dla rozwoju gospodarczego państwa polskiego

• prezentuje politykę Kazimierza Wielkiego wobec Żydów

• podaje przykłady miejscowości, w których wybudowano Orle Gniazda
7. Tajemnice sprzed wieków – Jak wyglądał piastowski orzeł?

• legendy związane
z pochodzeniem godła polskiego

• najstarsze podobizny orła i związane z nimi kontrowersje

• wizerunki orła na monetach książąt piastowskich

• rozpowszechnienie znaku orła za czasów Władysława Łokietka


i Kazimierza Wielkiego

• inne symbole, które miały szansę znaleźć się w godle państwa polskiego
• wymienia najstarsze przekazy źródłowe dotyczące orła jako symbolu państwowego

• podaje przykłady źródeł materialnych z wizerunkiem orła, np. monety i pieczęcie

• wyjaśnia genezę symbolu orła przedstawioną w kronice Jana Długosza


• wymienia książąt, którzy od połowy
XII w. umieszczali na monetach i pieczęciach wizerunek orła białego: Władysława Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego

• przedstawia inne znaki używane przez władców piastowskich jako symbole państwowe, np. lwa, gryfa, smoka
Rozdział II: Społeczeństwo średniowiecza

1. System feudalny

• społeczeństwo feudalne

• podział społeczeństwa na stany

• kultura rycerska i dworska

• narodziny monarchii stanowej w Polsce• poprawnie posługuje się terminami: senior, wasal, lenno, hołd lenny, system feudalny, stan

• określa powiązania tworzące drabinę feudalną społeczeństwa średniowiecznego

• wymienia stany: rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopów

• przedstawia przebieg hołdu lennego oraz pasowania na rycerza
• poprawnie posługuje się terminami: suzeren, społeczeństwo stanowe, monarchia patrymonialna

• wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu feudalnego

• omawia pozycję prawną i majątkową stanu rycerskiego

• podaje cechy charakterystyczne kultury rycerskiej
• tłumaczy, na czym polegała zasada „Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”

• przedstawia pozycję społeczną duchowieństwa, rycerstwa, chłopów i mieszczan

• charakteryzuje monarchię stanową• wyjaśnia mechanizmy powstania i funkcjonowania systemu feudalnego

• na przykładzie państwa polskiego zjednoczonego przez Władysława Łokietka przedstawia cechy monarchii stanowej

• omawia różnice pomiędzy monarchią patrymonialną
a monarchią stanową


2. Życie średniowiecznej wsi

• wieś we wczesnym średniowieczu

zmiany w rolnictwie


w XIII i XIV w.

• kolonizacja na prawie niemieckim

• lokacja osad wiejskich

• życie codzienne mieszkańców średniowiecznej wsi

• układ przestrzenny wsi w średniowieczu

• pochodzenie nazw miejscowości
• poprawnie posługuje się terminami: lokacja, sołtys, dwupolówka, trójpolówka

• podaje przyczyny rozwoju kolonizacji wiejskiej

• poprawnie posługuje się terminami: ława, wolnizna metoda wypaleniskowa

• wymienia wynalazki


i ulepszenia w rolnictwie wprowadzone

w XII –XIV w.

• omawia etapy zakładania wsi na prawie niemieckim

• charakteryzuje zajęcia


i życie codzienne chłopów w średniowieczu• wymienia obowiązki i uprawnienia sołtysa i wyjaśnia jego specyficzną rolę w osadzie

• wyjaśnia, dlaczego trójpolówka była skuteczniejszą metodą uprawy ziemi niż dwupolówka i gospodarka wypaleniskowa
• przedstawia znaczenie kolonizacji wiejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski
w XIII–XIV w.

• tłumaczy pochodzenie nazw miejscowości, takich jak Środa, Piątek, Wola, Piekary, Kowale

• porównuje lokacje na prawie polskim i niemieckim


Tajemnice sprzed wieków – Jaka wiedza kryje się w pieczęciach?

• znaczenie pieczęci jako źródła historycznego

• najstarsze pieczęcie używane przez władców polskich

• funkcja pieczęci jako sposobu uwiarygodnienia dokumentu

• geneza i znaczenie bulli
• omawia rolę pieczęci jako źródła historycznego

• podaje przykłady zastosowania pieczęci majestatycznej

• tłumaczy znaczenie symboli przedstawianych na pieczęciach

• określa czas powstania najstarszych pieczęci używanych przez władców polskich

• wyjaśnia znaczenie badań archeologicznych dla datowania oraz analizy średniowiecznych pieczęci


3. Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy

• rozwój miast
w średniowiecznej Europie

• układ przestrzenny miasta w średniowieczu

• struktura organizacji rzemieślniczej – cechu

• życie codzienne w średniowiecznym mieście• poprawnie posługuje się terminami: patrycjat, pospólstwo, plebs, rada miejska, burmistrz, ława, cech, czeladnik

• wymienia warstwy społeczne w miastach średniowiecznych

• przedstawia warunki życia codziennego w średniowiecznym mieście• tłumaczy, na czym polegała lokacja miasta na prawie magdeburskim

• wyjaśnia, jakie funkcje pełniły w średniowiecznym mieście: ratusz, pręgierz, rynek, targowisko, mury

• podaje elementy obronne średniowiecznego miasta

• określa rolę miast


w polityce i gospodarce państw europejskich


• porównuje życie codzienne mieszczan
o różnym statusie społecznym

• omawia kompetencje wójta, rady miejskiej


i burmistrza• wyjaśnia, co oznaczało powiedzenie: „Powietrze miejskie czyni wolnym”

• porównuje rolę i znaczenie miast polskich i europejskich w średniowieczu

• charakteryzuje znaczenie hanzy bałtyckiej dla tego regionu

4. Kościół w średniowieczu

• zróżnicowanie stanu duchownego

• zakony benedyktynów i cystersów oraz ich rola w społeczeństwie średniowiecznym

• wpływ Kościoła na średniowieczną kulturę

• założenie zakonów żebraczych

• ruchy heretyckie funkcjonujące
w średniowieczu

• kryzys papiestwa


i niewola awiniońska

• sobór w Konstancji• poprawnie posługuje się terminami: duchowieństwo, benedyktyni, cystersi, ruchy heretyckie, inkwizycja, zakony żebracze

• wskazuje na mapie najpopularniejsze


w średniowieczu miejsca pielgrzymek – Rzym
i Santiago de Compostela

• wyjaśnia wyrażenie „benedyktyńska praca”

• podaje lata soboru
w Konstancji: 1414–1418

• przedstawia dokonania postaci: św. Benedykta z Nursji, św. Franciszka


z Asyżu, św. Dominika Guzmana

• wymienia średniowieczne ruchy heretyckie: waldensów


i albigensów

• określa rolę Kościoła


w rozwoju państw europejskich• określa przyczyny
i skutki utworzenia zakonów żebraczych oraz ich znaczenie

• uzasadnia, dlaczego działalność ruchów heretyckich wywołała sprzeciw Kościoła

• charakteryzuje poglądy wyznawane przez albigensów i waldensów

• wymienia najstarsze ośrodki zakonne na ziemiach polskich

• wskazuje na mapie tereny europejskie, na których organizowano
w średniowieczu krucjaty


• charakteryzuje sytuację materialną duchowieństwa w średniowieczu i wskazuje źródła majątku Kościoła

• wyjaśnia wpływ zakonów na gospodarkę i kulturę


w społeczeństwie średniowiecznym

• porównuje zakony żebracze z zakonami rycerskimi oraz tłumaczy ich rolę5. Kultura i nauka wieków średnich

• uniwersalny charakter kultury średniowiecznej

• średniowieczne wzorce osobowe: asceta, rycerz, władca

• rola łaciny jako międzynarodowego języka dyplomacji, nauki i kultury

• edukacja i uniwersytety w średniowieczu• poprawnie posługuje się terminami: uniwersytet, scholastyka, sztuki wyzwolone

• wymienia średniowieczne wzorce osobowe: ascety, rycerza, władcy

• określa obszary kultury, na które miał wpływ Kościół


• przedstawia dokonania św. Tomasza z Akwinu

• wyjaśnia, dlaczego kultura średniowiecza określana jest mianem uniwersalnej

• omawia znaczenie łaciny w średniowiecznej Europie

• wskazuje wpływ Kościoła na rozwój architektury i sztuki
• charakteryzuje średniowieczne wzorce osobowe

• przedstawia postacie, które w kulturze europejskiej uznaje się


za wzorce: Szymona Słupnika, Rolanda, Karola Wielkiego

• omawia cechy charakterystyczne kultury rycerskiej, dworskiej


i ludowej


• określa rolę kobiet
w średniowieczu na przykładzie Eleonory Akwitańskiej i Jadwigi Śląskiej

• wymienia pierwsze europejskie uniwersytety


i omawia ich rolę dla rozwoju nauki w średniowieczu

• ocenia znaczenie działalności ojców Kościoła i św. Tomasza z Akwinu6. W cieniu kościołów i zamków

• architektura średniowiecznej Europy

• cechy charakterystyczne architektury, malarstwa


i rzeźby w stylu romańskim oraz gotyckim

• sztuka polskiego średniowiecza

• średniowieczna rzeźba i zdobnictwo


• wymienia przykładowe zabytki romańskie i gotyckie na ziemiach polskich, w tym w swoim regionie

• wymienia cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego i gotyckiego
• poprawnie posługuje się terminami: portal, prezbiterium, przypora, inicjał, miniatura, Biblia pauperum

• posługując się mapą wskazuje miejsca najsłynniejszych zabytków architektury romańskiej


i gotyckiej

• wyjaśnia, w jaki sposób kopiowano i ozdabiano księgi w średniowieczu
• porównuje styl romański ze stylem gotyckim
i wymienia ich cechy charakterystyczne

• wskazuje na mapie państwa, w których znajduje się najwięcej zabytków romańskich


i gotyckich

• podaje przykłady średniowiecznych budowli świeckich

• tłumaczy rolę Kościoła w rozwoju architektury
i sztuki średniowiecznej


• wyjaśnia genezę architektury romańskiej

• omawia znaczenie Biblii pauperum dla upowszechniania zasad religii chrześcijańskiej

• tłumaczy, dlaczego polskie budownictwo w stylu romańskim nie rozwinęło się w tak wysokim stopniu jak w Europie Zachodniej  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy