Strona główna

Rodzaj przywozu


Pobieranie 34.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.71 Kb.
Zobowiązania dostawy z krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku) oraz Indii (pozwolenie jest wymagane w przypadku każdej ilości produktów)


1.

Rodzaj przywozu

Zobowiązania dostawy z krajów AKP i Indii

2.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia
28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (ze zm.)

3.

Produkt(y)

Cukier

4.

Kod(y) CN produktu(ów)

1701 11 90

1701 99 10

1701 99 90


5.

Kraje pochodzenia

produktówBarbados, Belize, Republika Konga, Fidżi, Gujana, Indie, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jamajka, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Saint Christopher (Kitts) i Nevis, Surinam, Suazi, Tanzania, Trynidad i Tobago, Uganda, Zambia, Zimbabwe

6.

Stawka zabezpieczenia

pozwolenia2,00 EUR/100kg

7.

Dodatkowe informacje na wniosku o wydanie pozwolenia

Pole 8 – należy podać nazwę kraju pochodzenia

Pole 17 – należy podać ilość cukru w cyfrach wyrażoną w przeliczeniu na cukier biały, która nie powinna przekroczyć zobowiązania dostawy dla danego kraju

Pole 18 – należy podać ilość cukru słownie wyrażoną w przeliczeniu na cukier biały, która nie powinna przekroczyć zobowiązania dostawy dla danego kraju

Pole 20 – należy podać odpowiedni okres dostawy, tj. okres dostawy 1 lipca 2008 r. – 30 czerwca 2009 r. lub okres dostawy 1 lipca 2009 r. – 30 września 2009 r. oraz zapis: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii, a także zapis: numer seryjny … (odpowiedni dla danego kraju pochodzenia:

Barbados 09.4331

Belize 09.4332

Wybrzeże Kości Słoniowej 09.4333

Republika Konga 09.4334

Fidżi 09.4335

Gujana 09.4336

Indie 09.4337

Jamajka 09.4338

Kenia 09.4339

Madagaskar 09.4340

Malawi 09.4341

Mauritius 09.4342

Mozambik 09.4343

Saint Kitts i Nevis – Anguilla 09.4344

Surinam 09.4345

Suazi 09.4346

Tanzania 09.4347

Trinidad i Tobago 09.4348

Uganda 09.4349

Zambia 09.4350

Zimbabwe 09.4351)

Pole 20 wniosku o pozwolenie ponadto powinno zawierać następujący zapis: cukier nieprzeznaczony do rafinacji. Zapis powyższy nie odnosi się do kodu CN, na który został złożony wniosek lub, pod którym cukier zostanie przywieziony.8.

Dodatkowe wymagania oraz dokumenty

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz przedsiębiorcy mogą składać w upoważnionych instytucjach wszystkich Państw Członkowskich.

Przedsiębiorca składa w ARR wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz tylko w przypadku, gdy ma siedzibę oraz jest płatnikiem podatku VAT w Polsce.Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia w ciągu jednego tygodnia, który odpowiada danemu numerowi porządkowemu zobowiązania dostawy. Jeżeli w ciągu danego tygodnia wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek odpowiadający danemu numerowi porządkowemu, wszystkie wnioski złożone w ciągu tego tygodnia i odpowiadające danemu numerowi porządkowemu są odrzucane, a zabezpieczenia wniesione w dniu złożenia wniosków przejęte przez ARR.

Do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz należy załączyć dowód, że składający wniosek wniósł zabezpieczenie w wysokości 20 EUR na tonę ilości cukru wskazanej w polu 17 pozwolenia.Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz ilości równej ilości wymienionej we wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz wydany przez właściwe organy kraju wywozu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006. To pozwolenie na wywóz może zostać zastąpione uwierzytelnioną przez właściwe organy kraju wywozu kopią świadectwa przewozowego EUR1 wydanego zgodnego ze wzorem określonym w załączniku IIa do rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 w przypadku krajów AKP lub kopią dowodu pochodzenia w postaci świadectwa pochodzenia wydanego zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w przypadku Indii.

9.

Terminy składania wniosków

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz mogą być składane każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku, aż do momentu przerwania wydawania pozwoleń, w sytuacji gdy dostępna ilość w ramach danego zobowiązania dostawy została wyczerpana. Wnioski złożone w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień roboczy po godz. 13:00 traktowane są jako złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały złożone.

W przypadku cukru z AKP/Indii, pierwszy termin składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz rozpoczyna się w poniedziałek poprzedzający dzień 10 czerwca okresu poprzedniej dostawy. Jednakże w przypadku, gdy limit ilości cukru, który musi być dostarczony w danym okresie dostawy, został osiągnięty przez jeden z krajów wywozu, pierwszy termin składania wniosków na kolejną dostawę dla tego kraju rozpoczyna się w poniedziałek poprzedzający dzień 6 maja.

Dla okresu dostawy rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2009 r. pierwszy termin składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz rozpoczyna się w poniedziałek następujący po wejściu w życie rozporządzenia określającego zobowiązania dostawy dla tego okresu. W przypadku cukru z AKP/Indii ostatni dzień składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz przypada na dzień 18 września 2009 r.


10.

Rozpatrywanie wniosków przez KE

Komisja Europejska (KE) rozpatruje wszystkie wnioski.

W pierwszym dniu roboczym każdego tygodnia, ARR przesyła informacje do KE na temat ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi w poprzednim tygodniu.

Co tydzień KE dokonuje obliczenia ilości, na które złożono w UE wnioski o wydanie pozwolenia.

Jeżeli wnioski o wydanie pozwolenia osiągają lub przekraczają ilość jednego ze zobowiązań dostawy KE określa współczynnik akceptacji proporcjonalnie do dostępnej ilości, stosowany następnie przez ARR w odniesieniu do każdego wniosku w ramach tego zobowiązania dostawy.11.

Możliwość wycofania wniosku po godz. 13:00
w dniu złożenia wniosku

Nie ma takiej możliwości.

12.

Terminy wydawania pozwoleń

Pozwolenia są wydawane trzeciego dnia roboczego po dacie przesłania do KE przez ARR informacji o złożonych wnioskach. ARR wydając w tym terminie pozwolenia na przywóz uwzględnia współczynnik akceptacji w stosunku do wnioskowanych ilości ustalony w stosownych przypadkach przez KE.

13.

Terminy ważności pozwoleń

Pozwolenia są ważne od dnia ich wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po dniu faktycznego wydania

14.

Możliwość przenoszenia praw do pozwoleń

Istnieje.

W przypadku odstąpienia praw wynikających z pozwolenia na przywóz, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, dokonanego w innym państwie członkowskim, nabywca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie ARR. Zobowiązania przywozowe nie mogą być przekazywane.15.

Uwagi dodatkowe

Pozwolenie należy zwrócić do ARR w ciągu 2 miesięcy od wygaśnięcia jego ważności.

Przedsiębiorca przywożący cukier z AKP/Indii zobowiązany jest dla potrzeb kontrolnych przedstawić w ARR kopię dokumentu dodatkowego zawierającego:  • zapis: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii, a także numer seryjny odpowiedni dla danego kraju pochodzenia,

  • datę załadunku towarów oraz okres dostawy, którego dotyczy dana przesyłka (wskazany okres nie ma wpływu przy przywozie na ważność świadectwa pochodzenia),

  • podpozycję Nomenklatury Scalonej (CN) dla danego produktu

  • datę zakończenia załadunku w porcie wywozu, określoną na podstawie dokumentu przewozowego,

  • formalną datę dostawy przesyłki,

  • informacje dotyczące operacji przywozu, w szczególności wskazujące stopień polaryzacji oraz ilość według wagi tel quel faktycznie przywiezioną.

Kopie dokumentów dodatkowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez służbę celną.
W przypadku pozwoleń na przywóz cukru z krajów AKP i Indii w drodze odstępstwa od przepisów art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008:

   1. jeżeli pozwolenie zostaje zwrócone do ARR w ciągu pierwszych sześćdziesięciu dni ważności, zabezpieczenie ulegające przepadkowi z tytułu niewypełnienia zobowiązania do przywozu zostaje obniżone o 80%,

   2. jeżeli pozwolenie zostaje zwrócone do ARR nie wcześniej niż w sześćdziesiątym pierwszym dniu ważności i przed dniem wygaśnięcia jego ważności, zabezpieczenie ulegające przepadkowi z tytułu niewypełnienia zobowiązania do przywozu zostaje obniżone o 50%.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość