Strona główna

Rok akademicki: 2013/2014 Kierunek studiów


Pobieranie 16.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.68 Kb.
Rok akademicki: 2013/2014

Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom studiów: II stopnia, I rok, I semestr

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot: Kultura nowych mediów

Liczba godzin: 15

Forma zajęć: ćwiczenia

Grupa: 2

Prowadząca: dr Marta Więckiewicz

1. Terminy zajęć:
08.10.2013, 22.10.2013, 05.11.2013, 19.11.2013, 03.12.2013, 17.12.2013, 14.01.2014.

2. Tematyka zajęć:
Ćwiczenia nr 1, 08.10.2013

Kultura nowych mediów – wprowadzenie
Marta Juza, Kultura polskiego Internetu: technoelity, hakerzy, masy [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Elbląg 2005, s. 193-206.

Marta Olcoń-Kubicka, Kulturowe wymiary internetu [w:] Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, red. K. Korab, Warszawa 2010, s. 128-139.


Ćwiczenia nr 2, 22.10.2013

Materialny wymiar kultury nowych mediów
Maciej Żakowski, Życie społeczne przedmiotów w kulturze popularnej [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007,

s. 7-16, 239-251.

Juliusz Ćwieluch, Piotr Stasiak, współpr. Ryszard Cetnarski, 20 lat z komórką, „Polityka” 2012, nr 25, s. 23-27.
Prezentacje: 1) Nowomedialne gadżety jako narzędzia podkreślania statusu społecznego.

2) Wpływ fotograficznego aparatu cyfrowego na przemiany kulturowe.


Ćwiczenia nr 3, 05.11.2013

Kultura konwergencji
Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 7-28.

Krzysztof Stachura, (Nowe)? widownie. Doświadczenia odbiorców mediów w kulturze konwergencji [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Lublin 2010, s. 85-93.


Prezentacje: 1) Konwergencja technologiczna – analiza wybranych przykładów.

2) Konwergencja kulturowa – analiza wybranych przykładów.


Ćwiczenia nr 4, 19.11.2013

Kultura remiksu

Lawrence Lessig, Remiks, Warszawa 2009, s. 60-89.

Magdalena Kamińska, Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2001, s. 57-73.
Prezentacje: 1) Kultura remiksu – analiza przykładów. 2) Kultura remiksu a koncepcja wolnej kultury.
Ćwiczenia nr 5, 03.12.2013

Kultura uczestnictwa czy kult amatora?
Andrew Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007, s. 25-32, 52-60, 136-139.

Jean Burgess, Joshua Green, Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Warszawa 2001, s. 23-39.


Prezentacje: 1) Kult amatora – analiza przykładów potwierdzających koncepcję Andrew Keena. 2) Kult amatora? – analiza przykładów przeczących koncepcji Andrew Keena.
Ćwiczenia nr 6, 17.12.1013

Sprawdzian pisemny
Ćwiczenia nr 7, 14.01.2014

Wpisy

3. Warunki zaliczenia przedmiotu:
a) obecność na zajęciach
Jedna nieobecność jest dozwolona, a pozostałe nieobecności należy odrobić, pisząc prace. Szczegóły dotyczące pracy: tytuł taki sam, jak temat zajęć; objętość – 3 strony A4, czcionka – Times New Roman 12, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5, tekst wyjustowany; minimum 2 książki i 2 artykuły naukowe i/lub publicystyczne w bibliografii. Zaliczenie nieobecności jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego. Wydrukowaną pracę należy oddać w ciągu tygodnia od nieobecności.
b) prezentacja na wybrany temat lub przedstawienie własnej twórczości
Prezentacja nie może być odczytanym referatem, może mieć formę multimedialną, może mieć formę prezentacji ustnej, np. z wykorzystaniem dodatkowych materiałów. Czas trwania: 15-20 minut. Prezentację należy przedstawić w ustalonym terminie. Przed prezentacją należy oddać streszczenie wystąpienia z bibliografią (opracowania o odpowiednim poziomie merytorycznym); szczegóły techniczne: pół strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany. Im wyższa wartość merytoryczna prezentacji, tym wyższa ocena (sposób ujęcia i wyczerpanie tematu, wybór materiałów źródłowych i/lub opracowań). Prezentacje przygotowywane i przedstawiane mają być w 2-3-osobowych zespołach (w zależności od liczebności grupy).
Jeśli ktoś w sposób praktyczny zajmuje się kulturą nowych mediów, może przedstawić swoją działalność w ustalonym terminie. Będzie to zastępowało prezentację. Wówczas należy przygotować opis wspomnianej twórczości (ze wskazaniem źródła) o objętości pół strony A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany.
c) sprawdzian pisemny
Zaliczenie końcowe będzie miało formę pisemną. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie ponad połowy punktów. Forma: różne typy pytań (pytania problemowe, test luk, test jednokrotnego wyboru). Osoby przygotowujące się regularnie do zajęć mogą zostać zwolnione z zaliczenia z oceną odpowiadającą poziomowi ich przygotowania (przy założeniu o realizacji czterech tematów, student musi być przygotowany trzy razy).

4. Indywidualiści:
Studenci, którym przyznano indywidualną organizację studiów lub indywidualny plan i program kształcenia, mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadach obowiązujących wszystkich studentów lub mogą nie uczestniczyć w ćwiczeniach, ale zobowiązani są zgłosić się do połowy listopada do osoby prowadzącej zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia przedmiotu.
Proponowana forma zaliczenia:

- sprawdzian z zakresu programu zajęć (forma jak w punkcie 3c),- napisanie szkicu naukowego na temat: Kultura nowych mediów – analiza przejawów zjawiska; tekst z przypisami i bibliografią, o objętości 10 stron A4, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5, tekst wyjustowany.
Studenci, którym przyznano indywidualną formę studiów, mogą też przedstawić własną propozycję formy zaliczenia przedmiotu i zostanie ona zaakceptowana pod warunkiem, że odpowiadać będzie poziomowi wymagań stawianych innym uczestnikom zajęć.
Niedotrzymanie ustalonych warunków skutkuje koniecznością zaliczenia przedmiotu według reguł obowiązujących wszystkich studentów.

5. Konsultacje
- wtorek 13:15-14:45, p. 248;
- środa 11:30-13:00, p. 248.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość