Strona główna

Rozdział I. Informacje wstępne


Pobieranie 105.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar105.16 Kb.Spis treści

Rozdział I. Informacje wstępne .......................................... 3


Rozdział II. Organizacja i terminarz zawodów .................... 4

Rozdział III. Konkurs Języka Francuskiego«Visions d’Europe» ………………………..… 7

Rozdział IV. Adresy i zasięg administracyjny

Komitetów Okręgowych ................................. 7
Rozdział V. Testy pisemne do zawodów szkolnych

i okręgowych ................................................... 9


Rozdział VI. Tematyka egzaminów ustnych

w zawodach II i III stopnia ............................. 10


Rozdział VII. Źródła informacji i lektury …......................... 15

Rozdział I
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Olimpiada Języka Francuskiego jest organizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 649 i Nr 108, poz. 905) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).
2. Celem Olimpiady Języka Francuskiego jest podniesienie poziomu znajomości tego języka oraz pogłębienie wiedzy o Francji wśród młodzieży szkolnej.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólno- kształcących i techników uzupełniających, oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Zawody przeprowadzane w ramach Olimpiady są trójstopniowe:
I stopnia – szkolne

II stopnia – okręgowe

III stopnia – finałowe
3. Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie do zawodów wszystkich stopni, korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu pracy. Wymagania i tematy egzaminacyjne oraz wskazówki bibliograficzne podane są w rozdziałach V–VII niniejszego Informatora.
4. Współorganizatorami Olimpiady są Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Komitet Alliance Française.

Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego, powołany przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Komitet Główny, w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami uniwersyteckimi, powołuje dziewięć Komitetów Okręgowych Olimpiady Języka Francuskiego (por. Rozdział IV, str. 7 i nast.), których zadaniem jest bezpośredni nadzór nad organizacją zawodów szkolnych oraz przeprowadzenie zawodów okręgowych.

Komitet Główny pokrywa koszty podróży i zapewnia wyżywienie oraz noclegi zamiejscowym uczestnikom zawodów II i III stopnia.


5. Najważniejszym sponsorem Olimpiady jest Ambasada Francji w Warszawie.

Ponadto, nagrody książkowe fundowane są przez innych sponsorów zainteresowanych promocją języka francuskiego w Polsce.


6. Dyrekcje szkół i nauczyciele przedmiotu proszeni są o zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Języka Francuskiego, organizacją i terminarzem zawodów oraz z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Rozdział II
ORGANIZACJA I TERMINARZ ZAWODÓW
Zawody I stopnia – szkolne
Zawody I stopnia przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Od zawodników wymagany jest poziom znajomości języka francuskiego wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki tego przedmiotu w szkole średniej. Do udziału w zawodach nie mogą zgłaszać się uczniowie, którzy uzyskali już w jednej z poprzednich Olimpiad Języka Francuskiego tytuł laureata.

Formularze testów (por. Rozdział V, str. 9) wraz z kluczem oraz szczegółową instrukcją na temat organizacji zawodów szkolnych zostaną przekazane szkołom za pośrednictwem Komitetów Okręgowych przez Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego.


1. W terminie do dnia 9 października 2007 r. komisja szkolna przesyła listami poleconymi 2 egzemplarze listy imiennej uczniów (z podaniem klasy), których szkoła zgłasza do uczestnictwa w zawodach: pierwszy egzemplarz na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady, drugi egzemplarz (kopię) – na adres Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
2. Do dnia 9 listopada 2007 r. Komitety Okręgowe wysyłają do szkół materiały do zawodów I stopnia. Szkoły, które do dnia 15 listopada 2007 r. nie otrzymają tych materiałów, powinny porozumieć się w trybie pilnym z właściwym Komitetem Okręgowym.
3. Jeżeli szkoła nie prowadzi nauki języka francuskiego, uczniowie mogą, za zgodą obu szkół, przystąpić do zawodów I stopnia w innej szkole, gdzie wykładany jest język francuski. Dyrekcja szkoły, w której uczeń będzie przystępował do Olimpiady, powinna umieścić go na swojej liście, zaznaczając nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4. Zawody I stopnia odbędą się 23 listopada 2007 r. (piątek) o godzinie 9.00.
5. Do dnia 30 listopada 2007 r. komisje szkolne prześlą listem poleconym testy zawodników wstępnie zakwalifikowanych do II etapu, wraz z protokołem z przebiegu zawodów I stopnia, do właściwych Komitetów Okręgowych. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu do zawodów II stopnia należy do Komitetu Okręgowego.
6. Uczestnikom zawodów I stopnia można udostępnić do wglądu ich prace pisemne po zakończeniu zawodów okręgowych (tj. po 8 lutego 2008 r.).
Zawody II stopnia – okręgowe
Drugi etap Olimpiady organizują Komitety Okręgowe. Od uczestników zawodów drugiego stopnia wymagany jest poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania oceny celującej z języka francuskiego na zakończenie nauki przedmiotu.

Zawody drugiego stopnia składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pierwsza polega na rozwiązaniu przez zawodnika testu pisemnego (por. Rozdział V, str. 9). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do egzaminu ustnego jest zdobycie przez niego minimalnej ilości punktów za test pisemny, określonej przez Komitet Główny (ok. 2/3 ogólnej ilości punktów możliwych do uzyskania). Egzamin ustny ma na celu ocenę umiejętności prowadzenia rozmowy w języku francuskim, a także sprawdzenie znajomości wybranych przez zawodnika tematów z historii Francji, literatury francuskiej i wiedzy o Francji współczesnej (por. Rozdział VI, str. 10 i nast.).

Formularze testu wraz z kluczem są przekazywane Komitetom Okręgowym przez Komitet Główny Olimpiady.
1. Do dnia 14 grudnia 2007 r. Komitety Okręgowe wysyłają do szkół zawiadomienia dla uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o miejscu tych zawodów. Jednocześnie Komitety Okręgowe przesyłają Komitetowi Głównemu protokół zbiorczy z przebiegu zawodów I stopnia.
2. 12 stycznia 2008 r. (sobota) o godz. 9.00 rozpocznie się część pisemna zawodów II stopnia. Egzaminy ustne odbędą się 8 lutego 2008 r. (piątek).
3. Ocen uzyskanych na egzaminie pisemnym i ustnym nie podaje się do wiadomości zawodników. Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zawodników do eliminacji ustnych oraz o miejscu i terminie tych eliminacji Komitety Okręgowe przesyłają do poszczególnych szkół do dnia 24 stycznia 2008 roku.

Decyzja o dopuszczeniu zawodnika do zawodów III stopnia Olimpiady (finału) należy do Komitetu Głównego.


4. Uczestnikom zawodów II stopnia (oraz zainteresowanym nauczycielom) udostępnia się do wglądu ich prace pisemne oraz udziela informacji o wynikach egzaminów pisemnych i ustnych po zakończeniu Olimpiady, tj. po rozstrzygnięciu zawodów finałowych.


Zawody III stopnia – finałowe
Trzeci etap Olimpiady organizuje Komitet Główny.
1. Do dnia 29 lutego 2008 r. Komitet Główny dokonuje weryfikacji wyników zawodów okręgowych, ustala listę uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia i wysyła im zawiadomienia pisemne.
2. Zawody finałowe, które mają postać egzaminów ustnych (por. Rozdział VI i VII, str. 10 i nast.), odbędą się w Warszawie w dniach 12 i 13 marca 2008 r. (środa i czwartek).
3. Uczestnicy zawodów III stopnia nie otrzymują tytułu finalisty Olimpiady, jeżeli uzyskali ocenę niedostateczną z którejkolwiek dziedziny stanowiącej część egzaminu ustnego.


 1. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują następujące przywileje:

- prawo do oceny celującej końcoworocznej z języka francuskiego w szkołach

ponadgimnazjalnych (Rozdział 2, § 18 ust. 6 Rozporządzenia MENiS z dnia

7 września 2004 r.),

- zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka francuskiego na podstawie zaświadczenia

stwierdzajacego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje

również wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły

(Rozdział 5, § 56 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. uzupełniony

o ust. 2a Rozporządzenia MENiS z dnia 14 czerwca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 108,

poz.905),

- w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:

1)  przedmiotów, o których mowa w § 53 ust. 2, zdawanych w części ustnej - 100 % punktów w tej części;

2)  języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;

3)  przedmiotów zdawanych w części pisemnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym, poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych (Rozdział 5, § 56 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. zmieniony Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 czerwca 2005 r.).

5. Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego wydaje laureatom i finalistom stosowne zaświadczenia, przewidziane w rozporządzeniu MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. (§ 13 ust. 1).
6. Uroczyste zamknięcie Olimpiady i rozdanie nagród laureatom i finalistom odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2008 r. w Warszawie.
7. Komitet Główny, w miarę uzyskanych ofert, może przyznać laureatom i finalistom nagrody dodatkowe w postaci wyjazdu na letni staż językowy i/lub krajoznawczy we Francji.

Rozdział IIIKONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ALLIANCE FRANÇAISE
«Visions d’Europe»
W dniu 14 marca 2008 r. (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się w Warszawie Konkurs Języka Francuskiego Alliance Française «Visions d’Europe» organizowany przez Polski Komitet Alliance Française.

W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy XXXI Olimpiady Języka Francuskiego dopuszczeni do zawodów III stopnia (finałowych), będący uczniami dwóch ostatnich klas licealnych.

Z Konkursu wyłączeni są uczniowie nie posiadający polskiego obywatelstwa oraz uczniowie, którzy uzyskali już tytuł laureata w jednym z poprzednich Konkursów.

Egzamin konkursowy polega na pisemnym opracowaniu w języku francuskim jednego tematu, dotyczącego problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturalnej współczesnej Europy. Podczas egzaminu dopuszczalne jest posługiwanie się słownikiem francusko-francuskim.

Nagrodą dla laureatów Konkursu jest tygodniowy pobyt w Paryżu (ok. 7-14 lipca 2008 r.), na zaproszenie paryskiej Alliance Française, w grupie 60 uczestników reprezentujących około 40 krajów europejskich.

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeń zostaną przesłane wszystkim zawodnikom dopuszczonym do zawodów III stopnia XXXI Olimpiady Języka Francuskiego najpóźniej do dnia 29 lutego 2008 r.


Rozdział IV
ADRESY I ZASIĘG ADMINISTRACYJNY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH
1. Gdański

adres: Ośrodek Alliance Française przy Uniwersytecie Gdańskim, ul. Sienkiewicza 5a,

80-227 Gdańsk, tel./ fax (0-58) 341-49-02;zasięg:

woj. pomorskie;

woj. warmińsko-mazurskie – Olsztyn oraz powiaty: Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Iława, Kętrzyn, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Ostróda, Szczytno, Lidzbark Warmiński, Działdowo;

woj. zachodnio-pomorskie – powiaty: Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin;

woj. kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz oraz powiaty: Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępólno, Świecie, Tuchola, Żnin, Toruń, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Wąbrzeźno.
2. Katowicki

adres: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Żytnia 10,

41-205 Sosnowiec, tel. / fax (0-32) 269-19-02;zasięg:

woj. śląskie;

woj. opolskie – Opole oraz powiaty: Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice, Olesno.

3. Krakowski I

adres: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Al. Mickiewicza 9/11,

31-120 Kraków, tel. (0-12) 633-63-77 w. 321; fax (0-12) 422-67-93;zasięg:

woj. małopolskie.


4. Krakowski II

adres: Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej,

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tel. (0-12) 662-62-01; fax (0-12) 662-61-99;zasięg:

woj. podkarpackie;

woj. świętokrzyskie.
5. Lubelski

adres: Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 a,

20-031 Lublin, tel. / fax (0-81) 537-26-64;zasięg:

woj. lubelskie.


6. Łódzki

adres: Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 21,

90-114 Łódź, tel. (0-42) 665-51-49; fax (0-42) 665-51-50;zasięg:

woj. łódzkie;

woj. kujawsko-pomorskie – Włocławek oraz powiaty: Radziejów, Aleksandrów Kujawski, Lipno, Rypin;

woj. mazowieckie – powiaty: Płock, Gostynin, Sierpc.


7. Poznański

adres: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Al. Niepodległości 4,

61-874 Poznań, tel. (0-61) 829-35-61; fax (0-61) 853-74-03;zasięg:

woj. wielkopolskie;

woj. lubuskie – Gorzów Wlkp. oraz powiaty: Międzyrzecz, Sulęcin, Słubice, Strzelce Krajeńskie;

woj. zachodnio-pomorskie – Szczecin oraz powiaty: Wałcz, Choszczno, Gryfino, Myślibórz, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Goleniów, Świnoujście, Kamień Pomorski, Gryfice.


8. Warszawski

adres: Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa,

tel. (0-22) 552-04-32 lub (0-22) 552-04-36; fax (0-22) 552-03-83zasięg:

woj. mazowieckie (z wyjątkiem powiatów: Płock, Gostynin, Sierpc);

woj. podlaskie;

woj. warmińsko-mazurskie – powiaty: Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.9. Wrocławski

adres: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Nankiera 4,

50-140 Wrocław, tel. (0-71) 375-24-35; fax (0-71) 375-24-36;zasięg:

woj. dolnośląskie;

woj. lubuskie – powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin;

woj. opolskie – powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik.Rozdział V
Testy pisemne do ZAWODÓW szkolnych i OKRĘGOWYCH

1.Testy językowe stosowane na Olimpiadzie Języka Francuskiego składają się z trzech części.

Na etapie szkolnym (I etap) w części pierwszej test zawiera fragment tekstu drukowanego oraz pytania, na które zawodnicy powinni odpowiedzieć, aby wykazać się umiejętnością rozumienia czytanego przez siebie tekstu.

Na etapie okręgowym (II etap), w części pierwszej testu, zawodnicy wysłuchują dwukrotnej lektury tekstu, a następnie odpowiadają na związane z nim pytania.

Druga część testów na obu etapach poświęcona jest różnym typom ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych.

Trzecia część każdego testu jest ćwiczeniem stwarzającym możliwość swobodnej wypowiedzi pisemnej na zadany temat.


2. Na etapie szkolnym test „A” odpowiada poziomowi znajomości języka francuskiego wystarczającemu do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki tego przedmiotu według licealnego programu nauczania.

Test „B” przeznaczony jest dla uczniów licealnych sekcji dwujęzycznych polsko-francuskich i stopniem trudności odpowiada poziomowi znajomości języka francuskiego wystarczającemu do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki tego przedmiotu według programu nauczania przewidzianego dla licealnych sekcji dwujęzycznych.

Na etapie okręgowym test jest odpowiednio trudniejszy i wymaga szerszych kompetencji językowych.
3. Ocena testów dokonywana jest według punktacji ustalonej przez Komitet Główny.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do II etapu Olimpiady, a na II etapie – do egzaminów ustnych – jest uzyskanie niezbędnej ilości punktów określonej przez Komitet Główny.
Rozdział VI
TEMATYKA EGZAMINÓW USTNYCH W ZAWODACH II i III STOPNIA

1. Do zawodów II stopnia uczestnicy powinni:


a) przygotować po 4 tematy z każdej z następujących dziedzin:
- wiedza o Francji współczesnej (egzamin w języku francuskim)

część « A » niniejszego rozdziału, po jednym temacie z każdego

zestawu;
- historia Francji (egzamin w języku polskim) – część « B »,

po jednym temacie z każdego zestawu;


- literatura francuska (egzamin w języku polskim) – część « C »,

po jednym temacie z każdego zestawu;


b) przygotować się do egzaminu z praktycznej znajomości języka francuskiego; egzamin obejmuje wypowiedź ustną na tematy wolne (których przykłady podane są w części « D »), z uwzględnieniem znajomości gramatyki języka francuskiego w zakresie programu liceum ogólnokształcącego.

2. Do zawodów III stopnia uczestnicy powinni:


a) przygotować po 5 tematów z każdej z następujących dziedzin:
- wiedza o Francji współczesnej (egzamin w języku francuskim)

część « A », co najmniej po jednym temacie z każdego zestawu;


- historia Francji (egzamin w języku polskim) – część « B »,

co najmniej po jednym temacie z każdego zestawu;


- literatura francuska (egzamin w języku polskim) – część « C »,

co najmniej po jednym temacie z każdego zestawu;


b) przygotować się do wypowiedzi ustnej w języku francuskim na tematy wolne (jak

wyżej, punkt 1b).LISTA TEMATÓW (do wyboru):

A. WIEDZA O FRANCJI WSPÓŁCZESNEJ

(odpowiedź w języku francuskim)


zestaw I
1. Institutions politiques de la Ve République.

2. Principales formations politiques et sociales en France (partis politiques, syndicats).

3. La pensée politique du général de Gaulle.

4. Le rôle de la France dans la création de l’Union Européenne.

5. Les deux présidences de François Mitterand.


zestaw II
1. Le vin et les fromages français.

2. La France et l’aviation.

3. Régions de France (3 régions au choix).

4. Les élections présidentielles en France (l’année 2007).

5. Les montagnes de France.

zestaw III

1. Musées parisiens (le Louvre et le Musée d’Orsay).

2. Monuments historiques de Paris.

3. L’architecture moderne à Paris.

4. Grandes dates et personnalités du cinéma français.

5. Actualités de la vie culturelle en France.


zestaw IV
1. Les émigrés polonais à Paris au XIXe siècle : Chopin et Norwid.

2. Les échanges économiques polono-français après 1989.

3. La présence de la culture française en Pologne dans les dernières décennies.

4. La Bibliothèque Polonaise à Paris : histoire et collections.

5. Relations politiques franco-polonaises après 1989.

B. HISTORIA FRANCJI

(odpowiedź w języku polskim)


zestaw I
1. Państwo Kapetyngów.

2. Karol Wielki i renesans karoliński.

3. Sorbona – powstanie, rozwój, znaczenie.

4. Joanna d’Arc w wojnie stuletniej.

5. Monarchia lipcowa: od lipca 1830 do czerwca 1848.

6. Francja w okresie międzywojennym – zwycięstwo Frontu Ludowego (1936).zestaw II
1. Reformacja i walka o tron we Francji w XVI wieku.

2. Monarchia absolutna we Francji.

3. Polityka Napoleona I wobec Europy i Polski.

4. Wojna francusko-pruska.

5. Powstanie III Republiki.

6. Sprawa Dreyfusa.zestaw III
1. Społeczne, polityczne i gospodarcze przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 r.

2. Obalenie monarchii i powstanie I Republiki.

3. Rządy jakobinów i przyczyny przewrotu 9 termidora.

4. Dyrektoriat.

5. IV Republika.

6. Wojny napoleońskie w Europie.zestaw IV
1. Napoleon III – podboje kolonialne.

2. Komuna Paryska.

3. Francja w I wojnie światowej.

4. Rząd Vichy i jego polityka.

5. Ekspansja kolonialna Francji oraz proces dekolonizacji.

6. „Le bon roi Stanislas” – Stanisław Leszczyński w Lotaryngii.C. LITERATURA FRANCUSKA

(odpowiedź w języku polskim)
  Uwaga! Podstawowymi materiałami do pracy nad przygotowaniem wybranych tematów z literatury francuskiej są teksty poetyckie, narracyjne i dramatyczne – w przekładzie polskim lub brzmieniu oryginalnym. Ich dokładna znajomość, problematyzacja i samodzielna analiza stanowią najważniejsze zadanie zawodnika przystępującego do tej części egzaminów ustnych na II i III etapie zawodów.

  Informacje podręcznikowe i opracowania krytyczne winny być traktowane jako niezbędna pomoc w wykonaniu tego zadania.

zestaw I
1. „Dzielny Roland” i „rozsądny Oliver”: ideał rycerza średniowiecznego na podstawie Pieśni

o Rolandzie.

2. Molier jako krytyk przywar ludzkich (dwie komedie do wyboru).

3. Życie w Paryżu (Ojciec Goriot) i na prowincji (Eugenia Grandet) według H. Balzaka.

4. Nadrealizm – manifesty i realizacje (A. Breton, L. Aragon, P. Éluard).

5. Albert Camus – dlaczego Meursault jest „obcy”?

6. „Tragedia języka” w teatrze E. Ionesco (Łysa śpiewaczka i Krzesła).

7. Piętaszek czyli odchłanie Pacyfiku – Michel Tournier i nowa wersja mitu.

zestaw II

1. Testament Villona – wątki liryczne i satyryczne.

2. Ideały odrodzeniowe w dziele F. Rabelais’go Gargantua i Pantagruel.

3. Renesansowa liryka francuska – P. de Ronsard.

4. Namiętności a nakazy moralne w tragediach Corneille’a i Racine’a.

5. Germinal E. Zoli. Problematyka społeczna i walory artystyczne powieści.

6. Codzienność i historia w twórczości G. Pereca.

7. Bunt przeciw społeczeństwu w twórczości B. Viana na podstawie dwóch wybranych

utworów.

zestaw III
1. Wartości poznawcze i artystyczne Bajek La Fontaine’a.

2. Voltaire jako obserwator i krytyk społeczeństwa francuskiego.

3. Człowiek, przyroda i społeczeństwo w twórczości J. J. Rousseau.

4. Romantyczny kult namiętności i energii w powieściach Stendhala.

5. Poezja symbolistów francuskich (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé).

6. Analiza obyczajowości w utworach F. Mauriaca na podstawie dwóch wybranych powieści.

7. Pamięć i czas w powieści M. Prousta W poszukiwaniu straconego czasu na podstawie

części pierwszej, W stronę Swanna.zestaw IV
1. Ideały humanitarne V. Hugo według powieści Nędznicy.

2. Flaubert jako powieściopisarz i nowelista.

3. Kwiaty zła Baudelaire’a – kompozycja i motywy przewodnie.

4. Guillaume Apollinaire – inicjator awangardowej poezji francuskiej.

5. Antoine de Saint-Exupéry – Nocny lot, powieść-reportaż.

6. „Piekło to inni” – dylematy ludzkiej egzystencji w twórczości J.-P. Sartre’a.

7. „Nowa powieść” – przygoda formalna czy pogłębiona analiza psychologiczna? (na

podstawie wybranego utworu A. Robbe-Grilleta lub M. Butora).D. EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Przykłady pytań:


1. Comment célèbre-t-on la fête de Noël en Pologne et en France ?

2. Vous passerez bientôt votre baccalauréat. Quelle est, d’après vous, l’importance de ce

diplôme ?


  3. Vous avez passé une très bonne journée. Racontez-la et dites pourquoi vous considérez

  qu’elle a été très bonne.

  4. Que pensez-vous des examens ? Faut-il les supprimer, modifier ou multiplier ?

  5. Comment imaginez-vous la vie en l’an 2100 ?6. Aimeriez-vous revenir à votre enfance ? Justifiez votre réponse.

  7. Les menaces dans le monde contemporain.

  8. Racontez l’événement de votre vie qui vous a le plus marqué(e).

  9. Mer, montagne ou campagne ? Quel est votre lieu de vacances préféré ?

  10. Quelles sont vos prévisions concernant l’avenir de notre planète ?   Rozdział VII

  ŹRÓDŁA INFORMACJI I LEKTURY

  Uczniowie przygotowujący się do udziału w Olimpiadzie korzystają z podręczników, słowników, encyklopedii, prasy polskiej i francuskiej, tekstów literackich oraz dostępnych opracowań związanych z tematyką zawodów.

  Pomocą w przygotowaniu się do zawodów II i III stopnia winien być podany niżej wykaz bibliograficzny. Nie jest on obowiązujący w całości. Zawodnicy – zgodnie z własnymi zainteresowaniami – mogą z niego dokonać wyboru lub go uzupełnić, korzystając przede wszystkim ze wskazówek swoich nauczycieli.

  W trakcie egzaminów ustnych, komisja egzaminacyjna może wymagać bardziej szczegółowego rozwinięcia lub samodzielnej analizy niektórych, wskazanych przez egzaminatora zagadnień, wchodzących w zakres danego tematu.

A. B. Wiedza o Francji współczesnej i historii Francji.
Atwood W. G., Paryskie światy Fryderyka Chopina, Musica Iagellonica, Kraków 2005.
Askenazy S., Napoleon a Polska (oprac. A. Zahorski), Volumen Bellona, Warszawa 1994.
Baszkiewicz J., Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Bellona,

Wrocław–Warszawa 1995.


Baszkiewicz J., Richelieu, PIW, Warszawa 1995.
Baszkiewicz J., Ludwik XVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
Baszkiewicz J., Francja nowożytna: szkice z historii wieków XVII-XX, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
Baszkiewicz J., Danton, PIW, Warszawa 1990.
Baszkiewicz J., Maksymilian Robespierre, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Wrocław 1989.


Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość Rewolucji Francuskiej, PIW, Warszawa 1993.
Bielecki R., Bastylia 1789, Bellona, Warszawa 1991.
Bielecki R., De Gaulle i inni, Czytelnik, Warszawa 1983.
Bielecki R., Wielka Armia, Bellona, Warszawa 1995.
Bilik A., Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Bellona, Warszawa 1990.
Bluche F., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, PIW, Warszawa 1990.
Bournazel E., Vivien G., Gounelle M., Les grandes dates de l’histoire de France, Larousse, Paris 1987.
Boussinot R., L’encyclopédie du cinéma, Bordas, Paris 1980.
Duby G., Bitwa pod Bouvines ­­ – Niedziela, 27 lipca 1214, PIW, Warszawa 1988.
Historia Francji, t. I – Od początku dziejów do roku 1774 (opr. E. Perroy, R. Doucet,

A. Latreille), t. II – Od 1774 do czasów współczesnych (opr. G. Lefebvre, Ch. H. Pouthas,

M. Baumont), Książka i Wiedza, Warszawa 1969.
Hryniewicz M., Na dworze Króla Słońce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa 1990.


Jamróz A., System partyjny współczesnej Francji, PWN, Warszawa 1990.
Kocój H., Wielka Rewolucja Francuska a Polska, PAX, Warszawa 1987.
Kozierowska U., Kocik S., Polska-Francja, więzi dalekie i bliskie, Wyd. Interpress,

Warszawa 1978.


Kuczyński M., Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne Francji, Uldruk, Warszawa 1995.
Lefranc P., De Gaulle, un portrait, Flammarion, Paris 1994.
Macdonnel A. G., Napoleon i jego marszałkowie, Puls, Londyn 1992.
Magdziarz W.S., Ludwik XIV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
Mauchamp N., La France de toujours, CLE International, Paris 1987.
Mauchamp N., La France d’aujourd’hui. Civilisation, CLE International, Paris 1991.
Mauchamp N., Les Français. Mentalités et comportements, CLE International, Paris 1995.
Monnerie A., La France aux cent visages, Hatier/Didier, Paris 1996.
Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958),

przekł. i słowo wstępne A. Jamróz, Temida 2, Białystok 1996.


Murat I., Colbert, PIW, Warszawa 1988.
Olszewski W., Polityka kolonialna Francji w Indochinach w latach 1858-1908, PWN, Warszawa 1992.
Pietrzykowski R., Wielka Rewolucja Francuska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Płażewski I., Historia filmu francuskiego 1895-1989, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992.
Polska-Francja – ­­­ dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych,

pod red. A. Tomczaka, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.

Sadoul G., Le cinéma français 1890-1962, Flammarion, Paris 1962.
Schubring A. i T., France 2000. Ekologia, energetyka, informatyka, telekomunikacja, transport, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Stefanowicz J., Polityka europejska V Republiki, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.
Steele R., Civilisation progressive du français, CLE International, Paris 2002.
Stettner-Stefańska B., Paryż po polsku, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Horyzont, Warszawa 2001.
Śladkowski W., Polacy we Francji, Polonia, Lublin 1985.
Śladkowski W., Georges Clemenceau. Stary Tygrys, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988.
Zahorski A., Napoleon, PIW, Warszawa 1985.
  C. Literatura francuska

  TekstyAntologia poezji francuskiej, tom I, II, III, IV, opr. J. Lisowski, Czytelnik,

Warszawa 1966, 1970, 2000, 2006.

Apollinaire G., Poezje wybrane, opr. A. Ważyk, PIW, Warszawa 1968.
Apollinaire G., Wybór poezji, opr. J. Kwiatkowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
Apollinaire G., Wybór pism, wybór, wstęp i noty A. Ważyka, PIW, Warszawa 1980.
Balzac H., Eugenia Grandet lub Ojciec Goriot.Baudelaire Ch., Kwiaty zła; Paryski spleen.
Baudelaire Ch., Rozmaitości estetyczne i Sztuka romantyczna, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000 i 2003.
Beckett S., Teatr, posłowie J. Błoński, PIW, Warszawa 1973.
Beckett S., Dramaty, przekł. i opr. A. Libera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Wrocław 1995.


Camus A., Obcy i Dżuma.
Corneille P., Cyd.
Flaubert G., Pani Bovary i Trzy opowiadania.
Hugo V., Poematy wybrane, opr. Z. Bieńkowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
Hugo V., Poezje wybrane, opr. J. Parvi, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.
Hugo V., Nędznicy.
Ionesco E., Teatr, posłowie J. Błoński, PIW, Warszawa 1967.
La Fontaine J. de, Bajki.
Literatura francuskiego średniowiecza, przekł. i wstęp T. Żeleńskiego-Boya, Editions Spotkania, Warszawa 1992. (Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, F. Villon, Wielki Testament).
Mallarmé S., Wybór poezji, pod red. A. Ważyka, PIW, Warszawa 1980.
Mauriac F., Teresa Desqueyroux i Kłębowisko żmij.
Molière, dwie komedie do wyboru.
Perec G., Rzeczy; Życie, instrukcja obsługi; Człowiek, który śpi.
Pieśń o Rolandzie, opr. A. Drzewicka, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1991.
Prévert J., Poezje wybrane, przekł. i opr. J. Waczków, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1980.
Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, W stronę Swanna, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
Rabelais F., Gargantua i Pantagruel, Księga I, II, III.
Racine J., Andromacha lub Fedra.
Rimbaud A., Poezje, pod red. A. Ważyka, PIW, Warszawa 1969.
Robbe-Grillet A. lub Butor M., jedna powieść do wyboru.
Ronsard P., Poezje, wybór i wstęp A. Sandauera, PIW, Warszawa 1969.
Rousseau J. J., fragmenty Umowy społecznej, Emila, Nowej Heloizy, Wyznań.
Saint-Exupéry A. de, Nocny lot; Ziemia, planeta ludzi; Pilot wojenny.
Sartre J.-P., Dramaty (Muchy, Przy drzwiach zamkniętych).
Sartre J.-P., Mdłości.
Stendhal, Czerwone i czarne lub Pustelnia Parmeńska.
Surrealizm, teoria i praktyka literacka. Antologia, teksty wybrał i przełożył A. Ważyk, PIW, Warszawa 1973.
Symbolizm francuski. Antologia, opr. M. Żurowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988.
Symboliści francuscy. Od Baudelaire’a do Valéry’ego, wybór, wstęp i noty M. Jastruna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
Tournier M., Piętaszek czyli otchłanie Pacyfiku; Kacper, Melchior i Baltazar; Król Olch.
Verlaine P., Poezje, wybór i wstęp M. Żurowskiego, PIW, Warszawa 1980.
Verlaine P., Wybór poezji, opr. A. Drzewicka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Wrocław 1980.


Vian B., Jesień w Pekinie ; Trzy powieści (Piana dni, Czerwona trawa, Wyrywacz serc).
Voltaire, Powiastki filozoficzne i Traktat o tolerancji.
Zola E., Germinal.

Podręczniki i opracowania
Lanson G., Tuffrau P., Historia literatury francuskiej w zarysie, PWN, Warszawa 1971.
Literatura francuska, pod red. A. Adam, G. Lerminier i P. Morot-Sir, t. I Od początków do końca XVIII wieku; t. II XIX i XX wiek, PWN, Warszawa 1980.
Boy-Żelenski T., Pisma, t. 12, Stendhal i Balzac, PIW, Warszawa 1958.
Boy-Żeleński T., Szkice o literaturze francuskiej, t. 1 i 2, PIW, Warszawa 1956.
Barrère J.-P., Hugo – człowiek i dzieło, PIW, Warszawa 1968.
Fiut I. S., Człowiek według Alberta Camus – studium antropologii egzystencjalnej, Apostrof, Kraków 1993.
Kwiatkowski W., Humanizm Saint-Exupéry’ego, PAX, Warszawa 1986.

« Literatura na Świecie », miesięcznik, Warszawa, nr 2/1974, nr 1/1979, nr 10/1990, materiały dot. M. Tourniera; nr 1-2/1998, materiały dot. M. Prousta.


Markiewicz Z., Polsko-francuskie związki literackie, PWN, Warszawa 1986.
Maurois A., Prometeusz czyli życie Balzaka, Czytelnik, Warszawa 1970.
Parvi J., Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo, PIW, Warszawa 1977.
Parvi J., Szkice o Gustawie Flaubert w: Rzeczywistość i fantazja. Szkice o literaturze francuskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1989.
Rosset F., Drzewo Kraków: mit polski w literaturze francuskiej, 1573-1896,

Znak, Kraków 1997.


Roussel B., Źródła twórczości Mauriaca, PAX, Warszawa 1968.
Ruff M., Baudelaire, PIW, Warszawa 1967.
Suwała H., Emil Zola, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość