Strona główna

Rozdział V tworzenie sołectw I osiedli oraz zasady ich łączenia, podziału, znoszenia, Gospodarka finansowa sołectw I osiedli


Pobieranie 1.89 Mb.
Strona1/20
Data18.06.2016
Rozmiar1.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1856 — Poz. 754

§ 25

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu jej majątkiem składa Burmistrz samodzielnie lub działający z jego upoważnienia zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną osobą upoważnioną przez Burmistrza.ROZDZIAŁ V

Tworzenie sołectw i osiedli oraz zasady ich łączenia, podziału, znoszenia,

Gospodarka finansowa sołectw i osiedli.

§ 26


Sołectwa i osiedla jako jednostki pomocnicze w Gminie tworzy, łączy, dzieli i znosi się w drodze uchwały Rady. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie utworzenia sołe­ctwa, osiedla poprzedzone jest przeprowadzeniem konsul­tacji z mieszkańcami. To samo dotyczy zmiany granic sołe­ctwa i osiedla.

§ 27


Szczegółową organizację oraz zasady działania sołectw i osiedli i ich organów określa Rada odrębnymi statutami.

§ 28


W budżecie Gminy wyodrębnia się środki finansowe na realizację zadań przez sołectwa i osiedla. Środki te tworzy się na zasadach określonych przez Radę Miejską w drodze uchwały.

§ 29


Sołectwa lub osiedla zarządzają i korzystają z mienia komu­nalnego na zasadach określonych w statutach tych jedno­stek.

ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe

§ 30


Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 31


Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, to przepisy gminne ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miarę potrzeby rozplakatowanie w miejs­cach publicznych na terenie Gminy.

§ 32


Statut niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Śląskiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 27 — 1857 — Poz. 754

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1858 — Poz. 754Załącznik Nr 2 Do Statutu Gminy Kłobuck

Herb Kłobucka

Herb miasta Kłobucka zatwierdzony został zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1973 r. (MP z 1937 Nr 166 poz. 278)

Rada Miejska w Kłobucku uchwalą Nr 70/X/93 z dnia 4 listopada 1993 r. umieściła w herbie nad wizerunkiem hełmu rok 1339, określający nadanie praw miejskich.

Wygląd herbu miasta Kłobucka określa uchwala Nr 1180 Rady Miejskiej miasta Kłobucka z dnia 9 czerwca 1933 r.Opis herbu:

Herbem miasta KŁOBUCK jest hełm koloru srebrnego na błękitnym tle z wyrytą pod hełmem nazwą w stylu gotyckim „KŁOBUCK" oraz rokiem „1339" nad hełmem.

W górnej części hełmu (głowy) znajdują się dwa spojenia wzdłuż i jedno spojenie poprzeczne z odznaczającymi się główkami nitów w następującej ilości:

wzdłuż linii górnej — 6 główek, dolnej — 7 główek,

poprzecznej — 3 główki i 2 główki po jednej w bocznych zaokrągleniach hełmu.

W dolnej części hełmu znajduje się zafalowanie ronda hełmu z ośmioma główkami nitów, znajdującymi się poniżej

zafaldowania.

Ujednolicony wizerunek herbu miasta Kłobucka znajduje się w Gabinecie Burmistrza Kłobucka oraz na sali obrad Rady

Miejskiej w Kłobucku.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 27 — 1859 — Poz. 754Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Kłobuck

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Miejskiej

1. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Regulamin określa tryb działania Rady Miejskiej w Kłobucku, dalej zwaną „Radą", a w szczególności tryb obrad na sesjach i podejmowanie uchwal.

2. Rada rozstrzyga na sesjach sprawy należące do jej kom­petencji określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w innych ustawach i przepisach ogólnych.2. Przygotowanie sesji.

§ 2


1. Sesję przygotowuje i zwołuje przewodniczący ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych na piśmie najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:

a) dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad,

b) porządek obrad,

c) projekty uchwal wraz z uzasadnieniami i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji, zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.

3. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Rada może podjąć uchwalę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

§ 3 Listę zaproszonych na sesję ustala przewodniczący Rady.

4. Sesje Rady.

§ 4


1. Jawność sesji oznacza, iż podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca wyznaczone w tym celu „miejsca dla publiczności".

§ 5


1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek radnego. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie jako ciąg dalszy tej samej sesji. Przyczynami przerwania sesji mogą być w szczególności:

— niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu cało­ści spraw porządku obrad,

— uzasadnione rozszerzenie porządku obrad,

— potrzeba przygotowania dodatkowych materiałów,

— duża liczba dyskutantów,

— inne przeszkody uniemożliwiające zrealizowanie pro­gramu sesji na jednym posiedzeniu. 2. Przewodniczący obrad może podejmować decyzje o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quo-rum w trakcie obrad, wyznaczając w porozumieniu z wi­ceprzewodniczącym, obecnymi na sesji nowy termin przerwanej sesji lub przewidywany termin następnego posiedzenia tej sesji. Fakt przerwania obrad nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuś­cili obrady, odnotowuje się w protokole sesji.

§ 6

1. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowa­nie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewod­niczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczą­cego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewo­dniczący najstarszy wiekiem.2. Przewodniczący Rady Miejskiej otwiera sesję wypowia­dając formułę: „Otwieram (Nr) sesję Rady Miejskiej w Kłobucku oraz stwierdzam prawomocność obrad".

§ 7


1. Rada Miejska może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

2. Na wniosek Burmistrza przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały, jeżeli wnioskodaw­cą jest Burmistrz, a projekt wpłynął do Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1 /4 ustawowego składu rady. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Zmiana porządku obrad w tak zwołanej sesji wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady oraz zgody wnioskodawcy.

4. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń w sprawach objętych porządkiem obrad. W uza­sadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolej­nością.

5. Przewodniczący może przyjąć wystąpienie radnego, nie wygłoszone na sesji do protokołu sesji, informując o tym Radę.

6. W czsie przebiegu całej sesji przewodniczący udziela głosów w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczegól­ności sprawy:

a) stwierdzenia quorum,

b) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

c) zakończenia dyskusji,

d) zamknięcia listy mówców,

e) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

f) powtórnego liczenia głosów,

g) reasumpcji głosowania,

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1860 — Poz. 754

h) przerwania sesji,

Po zgłoszeniu wniosku formalnego, dopuszcza się tylko jeden wniosek „za" i jeden „przeciw" wnioskowi formalnemu.

7. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głoso­wanie, w którym Rada decyduje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z wyjątkiem pkt. b ust. 6, który wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.

§ 8


1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebie­giem obrad i zachowaniem porządku publicznego w sali obrad.

2. Radny może zabierać glos w dyskusji nad każdym punk­tem obrad dwukrotnie:

pierwsze wystąpienie może trwać do 5 minut, drugie do 2 minut.

3. Ograniczeń czasowych, o których mowa w ust. 2 nie

stosuje się do wystąpień:

i) gości zaproszonych do udziału w sesji,

j) przewodniczących komisji Rady, przedstawiających koreferaty lub opinie komisji do poszczególnych prob­lemów rozpatrywanych na sesji,

k) burmistrza oraz radnych na zasadzie repliki, z którą mogą wystąpić tylko raz i nie dłużej niż 2 minuty,

l) burmistrza oraz jego przedstawicieli, wprowadzają­cych do dyskusji nad tematyką sesji oraz udzielających odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

§ 9


1. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny odbiega od przedmiotu obrad lub przekracza prze­znaczony dla niego czas, przewodniczący obrad może przywołać radnego „do rzeczy", a po dwukrotnym bez­skutecznym przywołaniu — odebrać glos.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji — przewodniczący przywołuje radnego „do porząd­ku", a gdy przerwanie nie odniosło skutku, może odebrać radnemu glos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3. Przewodniczący obrad nie może być stroną w dyskusji.

§ 10


1. Wnoszone przez radnych interpelacje mogą być skiero­wane do burmistrza i jego zastępców.

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej do przewod­niczącego Rady lub ustnie w toku obrad, w punkcie, „interpelacje i zapytania radnych".

3. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana pisemnie w ter­minie 30 dni lub ustnie na bieżącej sesji.

§ 11


1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spoza Rady, po uprzednim zgłoszeniu się przez nich do zabrania głosu w punkcie „zapytania i wnioski mieszkań­ców".

2. Punkt „zapytania i wnioski mieszkańców" rozpatrywany jest na każdej sesji o godz. 13-tej.

3. Wypowiedź nie może trwać dłużej niż 5 minut.

4. Odpowiedzi na postawione pytania lub wnioski mogą być udzielane ustnie na tej samej sesji lub pisemnie w terminie 30 dni od jej zakończenia.

5. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie miejsc obrad przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swo­im lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają porządek sesji.

§ 12


1. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku".

Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia, uznaje się za czas trwania sesji.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 13


Warunki organizacyjno-techniczne niezbędne dla prawid­łowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a także porządku po jej zakończeniu — zapewnia Burmistrz.

§ 14


1. Z każdej sesji Biuro Rady sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad, podejmowanych uchwal i rozstrzygnięć.

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady w ciągu 10 dni od zakończenia sesji oraz na każdej następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupeł­nienia do protokółu, o których wprowadzeniu do proto­kółu podejmuje decyzję Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać jej dodatkowo na następnej sesji.

Przyjęcie protokołu następuje na każdej następnej sesji w głosowaniu jawnym.4. Uchwały Rady.

§ 15


1. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach podejmując uchwały.

§ 16


1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą wy­stępować: Kluby radnych, przewodniczący Rady, Bur­mistrz, komisje oraz poszczególni radni, jak również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i po­mocniczych.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1861 — Poz. 754

2. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje prze­wodniczący Rady, podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu, a zwłaszcza zapewniając zaopiniowanie go przez właś­ciwe Komisje Rady.

3. Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz w terminie 21 dni od daty skierowania inicjatywy podjęcia uchwały.

4. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinien określać autora i być zaopiniowany pod względem zgodności z prawem przez radcę prawnego, a projekt pociągający skutek finansowy winien być także zaopiniowany przez Skarbnika Gminy.

5. Projekt uchwały powinien być złożony na co najmniej 21 dni przed Sesją Rady — w Biurze Rady.

§ 17

1. Projekty uchwał zgłoszone w trybie pilnym z pominię­ciem procedury ujętej w § 16 mogą być rozpatrywane po uprzednim przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady dotyczącym wprowa­dzenia do porządku obrad każdego projektu osobno na początku sesji.2. W trybie pilnym mogą być wnoszone projekty uchwal, których nie podjęcie może spowodować szkody.

§ 18


Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady przygotowując sesje zobowiązuje Burmistrza do przygotowania projektów uchwał — stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpat­rywanych spraw.

§ 19


Uchwała Rady powinna zawierać oprócz merytorycznej treści:

m) datę i tytuł, n) podstawę prawną, o) czas wejścia w życie, p) wykonanie uchwały.

§ 20

1. Uchwały oznacza się:a) kolejnym numerem uchwały (liczby arabskie)

b) kolejnym numerem sesji (liczby rzymskie)

c) rok podjęcia uchwały (liczba arabska).

Numeracja uchwał rozpoczyna się od początku kadencji.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprze­wodniczący, który obradom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji w Biurze Rady.

4. Uchwały przekazuje się do wykonania wskazanemu w jej treści wykonawcy.

5. Tryb głosowania.

§ 21


1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

§ 22

1. Zwykła większość głosów jest to liczba głosów „za" większa o jeden glos od liczby głosów przeciw.2. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o 1 większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciw i wstrzymujących się.

3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady Gminy oznacza liczbę całkowitą głosów odda­nych za wnioskiem przewyższającą o jeden glos połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie naj­bliższą.

§ 23

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.Za glosy ważne uznaje się te, które oddano „za", „przeciw" oraz „wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym radni oddają głos w postaci kartki zawierającej dane o przedmiocie głosowania, przy czym za glosy ważne uznaje się te, które oddano w określony każdorazowo sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania, opatrzonych pieczęcią.

§ 24

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady przy pomocy wiceprzewodniczących, a w razie potrzeby powołuje sekretarza.2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji, spo­śród radnych komisja skrutacyjna.

6. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.

§ 25


1. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczegól­ności:

1) organizowanie pracy Rady,

2) nadzór nad bieżącymi pracami Rady,

3) reprezentowanie Rady na zewnątrz,

4) przyjmowanie i określanie sposobu załatwiania spraw bieżącej korespondencji kierowanej do Rady,

5) przygotowanie porządku obrad sesji i zwołanie sesji Rady,

6) udzielanie pomocy radnym przy opracowywaniu projektów uchwal,

7) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców, kiero­wanie ich do właściwych organów gminy, nadzór nad sposobem i terminowością ich załatwiania,

8) współpraca z Burmistrzem dotycząca realizacji uchwal,

9) dbałość o zapewnienie środków na statutową działal­ność Rady,

10) informowanie środków społecznego przekazu o pracach Rady,

11) nadzór nad pracą Biura Rady,DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 27 — 1862 — Póz. 754

12) dokonywanie w każdym roku oceny:

— realizacji uchwały Rady,

— załatwiania interpelacji i wniosków radnych,

— terminowości i sposobu załatwiania opinii i wniosków komisji

— realizacji przyjętych postulatów ludności,

13) składanie informacji o podjętych działaniach między

sesjami. 2. Wiceprzewodniczący Rady:

1) wykonują zadania powierzone przez przewodniczą­cego Rady,

2) w razie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego wyznacza on wiceprzewodniczącego do pełnienia tych obowiązków.

§ 26


Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera przewod­niczącego Rady oraz trzech wiceprzewodniczących.

§ 27


1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez rad­nych uczestniczących w sesji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co naj­mniej polowy ustawowego składu Rady.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierw­szym głosowaniu uzyskali największą ilość głosów.

3. Wiceprzewodniczących Rady wybiera się jak w ust. 1 i 2.

4. Wybór na stanowiska o których mowa w ust. 1 i 3 stwier­dza się uchwałami: odrębnie dla wyboru przewodniczą­cego Rady, odrębnie dla wyboru wiceprzewodniczących.

5. Odwołanie przewodniczącego Rady i wiceprzewodni­czących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawo­wego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

§ 28


Sprawy związane z wyborem i zmianami na funkcjach w Radzie stanowią odrębny punkt porządku obrad sesji.

8. Komisje.

§ 29


1. Rada powołuje stale Komisje.

2. Przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji wybierają członkowie Komisji. Przewodniczącego Ko­misji Rewizyjnej wybiera Rada, a wiceprzewodniczą­cego wybierają członkowie Komisji, a zatwierdza Rada.

3. Rada dokonuje, w miarę potrzeby na wniosek przewod­niczących Komisji i radnych zmian w składach oso­bowych Komisji.

4. Rada może powoływać Komisje doraźne lub zespoły kontrolne określając każdorazowo ich skład i sposób działania.

5. Merytoryczne komisje opiniują projekty uchwal.

6. Opinie Komisji do projektów uchwal winny być przed­stawione Burmistrzowi na jeden dzień przez sesją oraz Radzie z uzasadnieniem na piśmie.

§ 30 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi żal. 4 do Statutu.

§ 31


Komisje przedkładają Radzie plany pracy oraz sprawozdania ze swej działalności.

9. Radni

§ 32


1. Radni otrzymują legitymację radnego podpisaną przez przewodniczącego.

2. Radni mają prawo utworzyć Klub Radnych. W ciągu 7 dni od jego powołania Przewodniczący Klubu zgłasza i przekazuje przewodniczącemu Rady, wykaz członków i regulamin Klubu.

§ 33

1. Radny może domagać się wniesienia na posiedzeniu komisji sprawy, które wynikają z postulatów i skarg mieszkańców.2. Na sesjach oraz w okresie między sesjami radni mają prawo kierować do Burmistrza interpelacje (ustne lub na piśmie), których przedmiotem są sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 34


1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani podpisem na liście obecności.

2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedze­niu komisji, przed terminem posiedzenia radny powinien powiadomić Biuro Rady o swojej nieobecności, podając przyczyny.

§ 35

1. W sprawach wniosków, skarg i zażaleń przewodniczący Rady przyjmuje obywateli w Urzędzie Gminy w godzi­nach podanych na tablicy ogłoszeń.12. Postanowienia końcowe.

§ 36


Rada może dokonywać w toku kadencji zmian na stanowis­kach i funkcjach, o których mowa w niniejszym regulaminie z zachowaniem przepisów ustawy.

§ 37


1. Obsługę Rady, Komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy, a w tym bezpośrednią obsługę organizacyjną i techniczną zapewnia Biuro Rady.

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 27 — 1863 — Poz. 754

2. Burmistrz wspólnie z przewodniczącym Rady ustala zasa­dy, zakres i sposób współdziałania i pomocy Urzędu w obsłudze Komisji, radnych i jednostek pomocni­czych.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Kłobuck

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku

§ 1


Regulamin określa zakres, organizację i prowadzenie działalności kontrolnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej zwaną dalej „Komisją, inne formy jej pracy oraz dokumentację Komisji.

§ 2


1. Komisja jest organem Rady Miejskiej realizującym jej funkcję kontrolną wobec Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Działalność Komisji nie narusza uprawnień kontrolnych i innych komisji Rady Miejskiej jak również organów kontroli służbowej.

§ 3

1. Zasadniczą formą działania Komisji jest prowadzenie kontroli według planu pracy obejmującego okres półrocz­ny, zatwierdzonego przez Radę Miejską.2. Rada Miejska może zlecić Komisji wykonanie zadań nie ujętych w planie pracy.

3. Komisja oprócz prowadzenia kontroli może odbywać posiedzenia, na których rozpatruje problemy związane z jej działalnością. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeby. Plan kontroli nie obejmuje terminarzu posiedzeń Komisji.

4. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

§ 4


1. Komisja rozpoczyna pracę po uprzednim powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej przez przewodniczą­cego Rady Miejskiej o planowanej kontroli. Powiadomie­nie o kontroli Burmistrza lub Urzędu Gminy nie wymaga formy pisemnej.

2. Każdorazowo przed rozpoczęciem kontroli. Komisja uzyskuje upoważnienie do jej przeprowadzenia podpisa­ne przez przewodniczącego Rady Miejskiej, Upoważnia­

nie powinno zawierać nazwę jednostki kontrolowanej, skład osobowy Komisji.

§ 5


Przewodniczący Komisji powiadamia jej członków o ter­minie i tematyce posiedzenia Komisji.

§ 6


1. Komisja jest właściwa do rozpoznawania spraw we wszystkich dziedzinach działalności jednostek kontrolo­wanych z wyjątkiem hospitalizacji zajęć w szkołach i przedszkolach.

2. Celem działania Komisji jest dostarczenie Radzie Miejskiej danych i informacji opisujących pracę Burmistrza i jedno­stek organizacyjnych Gminy.

Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu Gminy według kryteriów celowości, legalności i gos­podarności.

§ 7


Ze względu na cele i przedmiotowy zakres. Komisja może prowadzić następujące rodzaje kontroli: komp­leksową, problemową, doraźną i sprawdzającą (rekon-trolę).

§ 8


1. Pracę Komisji organizuje jej przewodniczący. Komisja może wykonywać czynności kontrolne w zespołach liczą­cych co najmniej dwie osoby.

2. Przed przystąpieniem do kontroli przewodniczący Komisji przedstawia kierownikowi jednostki kontrolowa­nej imiona i nazwiska osób wchodzących w jej skład oraz planowany zakres kontroli.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miejskiej może rozszerzyć zakres kontroli.

§ 9


Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia warunki techniczne umożliwiające pracę Komisji, udostępnia doku­menty i udziela wyjaśnień. Powyższe obowiązki może wype­łniać inny pracownik jednostki podlegającej kontroli. W sprawach spornych rozstrzyga przewodniczący Rady Miejskiej.

§ 10


Praca Komisji nie powinna nadmiernie zakłócać działalność jednostki kontrolowanej. Osoby kontrolujące są zobowiąza­ne do:

1) zachowania tajemnicy danych i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem kontroli:

2) rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego na podstawie dowodów;

3) taktownego zachowania się w stosunku do osób obec­nych przy kontroli;DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1864 — Poz. 754

4) przestrzeganie przepisów o bhp oraz przepisów o po­stępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwa i służbową.

§ 11


Komisja lub zespól, o którym mowa w § 8 ma prawo do:

1) wykonywania kopii dokumentów jako dowodów w spawie;

2) przyjmowania do protokołów słownych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń osób, które mogą pomóc wyjaś­niać sprawy wynikająęce z kontroli

3) wstępu i oglądu wszystkich pomieszczeń oraz ba­dania urządzeń, którymi dysponuje jednostka kontrolo­wana.

§ 12

1. Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać m.in.:1) imiona i nazwiska osób kontrolujących;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;

3) określenie zakresu i przedmiotu kontroli;

4) skrócony opis pracy Komisji;

5) stwierdzenie nieprawidłowości i ich wpływ na wyniki działalności jednostki kontrolowanej;

6) osoby odpowiedzialne za zaistniałe uchybienia;

7) dane o ilości egzemplarzy i rozdzielnik;

8) wykaz załączników.

2. Protokół podpisują członkowie Komisji, którzy prowadzili kontrolę. Zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokóle członkowie Komisji mogą wnosić na piśmie, które załącza się do protokołu.

3. Przewodniczący Komisji w obecności osób kontrolują­cych zapoznaje z treścią protokołu kierownika jednostki kontrolowanej, który fakt zapoznania się z ustaleniami Komisji, potwierdza własnoręcznym podpisem, pod tre­ścią protokołu. Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo wnoszenia na piśmie zastrzeżeń w cią­gu 7 dni odnośnie treści protokołu, pismo jako załącznik stanowi integralną część protokołu.

4. Po zakończeniu kontroli. Komisja na posiedzeniu wypracowuje wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowo­ści oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych. Wnioski i propozycje Komisji mogą mieć formę projektu uchwały Rady Miejskiej.

5. Protokół wraz z wnioskami i propozycjami, przewod­niczący Komisji kieruje do przewodniczącego Rady Miej­skiej. Kopię protokołu otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki oraz Burmistrz.

§ 13

Protokół posiedzenia Komisji powinien zawierać m.in.:1) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu;

2) datę posiedzenia;

3) tematy obrad;

4) stwierdzenia i wnioski osób zabierających glos lub ogólne określenie charakteru posiedzenia i pracy Ko­misji;

5) wnioski Komisji.

§ 14


Po upływie półrocznego okresu działalności przewodniczący Komisji przedstawia sprawozdanie z jej działalności na Sesji Rady Miejskiej. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) okres działalności jakiego dotyczy;

2) przeprowadzone kontrole i odbyte posiedzenia;

3) zakres kontroli;

4) podsumowanie i wnioski.

§ 15


Wypisy z regulaminu zawierające zasady pracy, uprawnienia i obowiązki Komisji, a także prawa i obowiązki jednostek kontrolowanych otrzymują kierownicy jednostek organiza­cyjnych Gminy.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Kłobuck

Wykaz jednostek organizacyjnych

1. Gminna Biblioteka im. Jana Długosza w Kłobucku ul. Okólna 3

2. Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 1

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, ul. Sportowa 14

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kło­bucku, ul. 11 Listopada

5. Straż Miejska

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 26

7. Zespól Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty Samo­rządowej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 8

8. Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku, ul. Przedszkol­na 6

9. Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

10. Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku, ul. E. Orzesz­kowej 44

11. Przedszkole Gminne Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobuc­ku, ul. Rómmla 9

12. Przedszkole Gminne w Łobodnie, ul. Sienkiewi­cza 69

13. Przedszkole Gminne w Kamyku, ul. Żeromskiego 7

14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kło­bucku, ul. K. Baczyńskiego 2

15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobuc­ku, ul. Szkolna 1

16. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku, ul. Witosa 21

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1865 — Poz. 754

17. Publiczne Gimnazjum w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4

18. Zespól Szkół w Kamyku, ul. Szkolna 3

19. Zespół Szkól w Łobodnie, ul. Sienkiewicza 69

20. Zespól Szkól w Białej, ul. Częstochowska 73

21. Zespól Szkól im. H. Sienkiewicza w Libidzy, ul. Olszyń-skiego 2

22. Szkota Podstawowa w Lgocie, ul. Południowa 138PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Kłobuck

Zasady udostępniania dokumentów organów Gminy Kłobuck

1. Obywatele mają prawo wglądu do dokumentów organów Gminy. Jawność dokumentów dotyczy w szczególności:

a) protokołów i uchwał Rady Miejskiej,

b) protokołów i uchwał Komisji Rady Miejskiej,

c) zarządzeń Burmistrza.

2. Protokoły o których mowa w ust. 1 podlegają udos­tępnieniu po terminie ich przyjęcia przez uprawnione organy.

3. W przypadku, gdy dokumenty wymienione w ust. 1 doty­czą indywidualnych spraw obywatelskich rozpatrywa­nych z tytułu wniosków i skarg, udostępnienie ich na­stępuje w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

4. Dane osób fizycznych pozwalające na określenie toż­samości tych osób podlegają udostępnieniu na pod­stawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

5. Obywatele mają prawo do:

1) przeglądania w/w dokumentów,

2) sporządzania z nich notatek oraz odpisów,

3) informacji o publikacji aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym.

6. Osoba upoważniona do udostępniania akt ma prawo także do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem.

7. Osobami uprawnionymi do udostępniania akt są:

1) w odniesieniu do dokumentów Rady Miejskiej — Przewodniczący Rady Miejskiej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W odniesieniu do dokumentów z Komisji Rady Miejskiej właściwy Przewodniczący lub Wiceprze­wodniczący Komisji.

2) w odniesieniu do Zarządzeń Burmistrza podlegają­cych nadzorowi — Burmistrz, jego Zastępca, a pod nieobecność Sekretarz Gminy.

3) w odniesieniu do Statutu Gminy— Przewodniczący Rady Miejskiej, a w odniesieniu do Regulaminu Organizacyjnego Gminy— Burmistrz.

8. Osoba upoważniona, która odmówi udostępnienia do­kumentu lub jego części, decyzją informuje zainte­resowanego o przyczynie odmowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Udostępnianie akt odbywa się na pisemny lub ustny wniosek osoby zainteresowanej.

10. Wniosek ustny podlega zaprotokołowaniu przez osobę upoważnioną do udostępnienia dokumentów i podlega podpisaniu przez wnioskodawcę.

11. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez wnios­kodawcę osoba protokołująca wniosek umieści adnota­cję o przyczynie odmowy złożenia podpisu.

12. Udostępnianie dokumentów prasie, radiu i telewizji odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kłobucku

inż. Józef Batog

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1866 — Póz. 755

755

UCHWAŁA NR 24/III/2002 RADY GMINY W KONOPISKACH

z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220 z 2002 r. nr 62 poz. 558, z 2002 r. nr 113 poz. 984) Rada Gminy Konopiska

uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się Statut Gminy Konopiska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3


Tracą moc: uchwala nr 54/VI I/99 z dnia 1999-09-09 w spra­wie uchwalenia Statutu Gminy Konopiska, uchwała nr 81 /X/2000 z dnia 2000-02-24 w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska, uchwala nr 146/XX/2001 z dnia 2001-08-03 w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska oraz uchwala nr 151/XXI/2001 z dnia 2001-11-01 w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska.

§ 4


Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy Konopiska

Danuta Budzik

STATUT GMINY KONOPISKA Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1


Niniejszym Statutem rządzi się Gmina Konopiska.

§ 2 Terytorium gminy obejmuje sołectwa:

1. Aleksandria Pierwsza 7. Korzonek

2. Aleksandria Druga 8. Łaziec

3. Hutki 9. Walaszczyki

4. Jamki 10. Wąsosz

5. Konopiska 11. Wygoda

6. Kopalnia 12. Rększowice

§ 3 Siedzibą władz gminy są Konopiska.

§ 4


Gmina obejmuje obszar o powierzchni 7.811 ha.

§ 5


1. Gmina posiada herb, którego symboliką są stylizowane konopie i lampa górnicza.

2. Herb gminy jest prawnie chroniony a jego wzór stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

3. Używanie herbu w celach komercyjnych, w tym hand­lowych i reklamowych wymaga uchwały Rady Gminy.

§ 6


Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól­noty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty,

§ 7


Podstawowym zadaniem gminy jest:

1. Organizowanie życia publicznego gminy.

2. Reprezentowanie mieszkańców wobec organów pań­stwa i innych instytucji.

3. Wykonywanie administracji publicznej na własną od­powiedzialność, chyba, że ustawy wyraźnie stanowią inaczej.

4. Udostępnianie mieszkańcom gminy obiektów i urządzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych.

5. Dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy.

§ 8

1. Dla realizacji celów określonych w Statucie, gmina wyko­nuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub przejęte od administracji rzą­dowej oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumienia, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszech­nych oraz referendów.DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1867 — Poz. 755

2. Zadania własne gminy określa art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Zadania zlecone, przyjęte w drodze porozumienia, gmina wykonuje po zapewnieniu koniecznych środków finan­sowych przez administrację rządową.

4. W celu wykonywania zadań własnych gmina może two­rzyć komunalne jednostki organizacyjne i zawierać umo­wy z innymi podmiotami.

§ 9


1. Dla wykonania zadań własnych przekraczających moż­liwości organizacyjne gminy, może ona przystępować do związków gmin.

2. Wykonanie zadań publicznych gmina może realizować w drodze współdziałania z innymi gminami na podstawie zawartych porozumień.

3. Gmina może być członkiem stowarzyszeń, w tym przypa­dku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.

4. Przystąpienie do związków oraz zawieranie porozumień wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

§ 10

1. Gmina działa poprzez swoje organy.2. Organami gminy są:

— Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny

— Wójt Gminy jako organ wykonawczy

Rozdział 2 Rada Gminy

§ 11


1. Rada Gminy składa się z 1 5 radnych wybranych przez mieszkańców gminy.

§ 12


1. Rada obraduje na sesjach.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji jeden z Wiceprzewodniczą­cych, w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 13


1. Rada Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną złożoną wyłącznie z rad­nych z wyjątkiem: Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców.

2. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część Statutu Gminy.

§ 14

1. Rada rozpatruje na komisjach i rozstrzyga na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.2. Rada w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowi­sko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

3. Inicjatywa uchwałlodawcza przysługuje:

1) co najmniej 3 radnym,

2) Przewodniczącemu,

3) Komisji,

4) Klubowi,

5) Wójtowi,

4. Projekty uchwal powinny być zaopiniowane przez właś­ciwe komisje.

5. Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1 -4 wymagają zaopiniowania przez Wójta.

6. Przewodniczący przekazuje projekty uchwal właściwym komisjom i Wójtowi.

§ 15

1. Przed sesją Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę gości zaproszonych na sesję.2. W sesjach uczestniczą z głosem doradczym Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Wójt może zobowiązać do udziału w sesji kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 16

1. Sołtysi uczestniczą w sesjach rady bez prawa udziału w głosowaniu.2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym.

3. Sołtys może w imieniu sołectwa występować z wnios­kiem o podjęcie przez radnych inicjatywy uchwałodawczej.

4. Za udział w sesji rady, na którą sołtysi zostali zaproszeni przez Przewodniczącego otrzymują oni dietę ustaloną na podstawie odrębnej uchwały rady gminy.

§ 17


1. Sesje Rady są jawne. O ich terminie, miejscu i przed­miocie Przewodniczący powiadamia społeczeństwo gmi­ny trzy dni wcześniej.

2. Na sali obrad podczas sesji może być obecna publiczność, zajmująca wyznaczone w tym celu miejsca.

3. Rada może jednak na wniosek Przewodniczącego lub 1/4 obecnych radnych wyłączyć jawność obrad na podstawie przepisów ustaw.

W takim przypadku podczas obrad nie mogą być obecne osoby zaproszone oraz publiczność.

4. Przewodniczący może również przerwać obrady jeżeli zachowanie publiczności bądź radnych nie pozwoli na spokojne przeprowadzenie obrad sesji.

§ 18


Szczegółowy tryb działania Rady Gminy a w szczegól­ności obradowania na sesjach i podejmowanie uchwal określa załącznik nr 3 stanowiący integralną część Statutu Gminy.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 27 — 1868 — Poz. 755

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość