Strona główna

Rozporządzenie komisji (ewg) nr 3818/85 z dnia 30 grudnia 1985 r zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące olejów I tłuszczów w wyniku przystąpienia Hiszpanii I Portugalii


Pobieranie 65.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar65.09 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3818/85
z dnia 30 grudnia 1985 r.
zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące olejów i tłuszczów w wyniku przystąpienia Hiszpanii i Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając Akt Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii, w szczególności jego art. 396,
a także mając na uwadze, co następuje:
w związku z przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii i zgodnie z art. 396 Aktu Przystąpienia należy zmienić następujące rozporządzenia:
- rozporządzenie Komisji nr 172/66/EWG z dnia 5 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia współczynników równoważności dla oliwy z oliwek1,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 205/73 z dnia 25 stycznia 1973 r. w sprawie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących olejów i tłuszczów2,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2041/75 z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustalaniu refundacji dla olejów i tłuszczów3,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2960/77 z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad sprzedaży oliwy znajdującej się w posiadaniu agencji interwencyjnych4,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3130/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. ustalające centra skupu interwencyjnego dla oliwy z oliwek5,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3136/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. ustanawiające szczegółowe zasady wyznaczania w drodze przetargów przywozowej opłaty wyrównawczej w przypadku oliwy z oliwek6,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2677/85 z dnia 24 września 1985 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące systemu pomocy w odniesieniu do konsumpcji oliwy z oliwek7,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1726/82 z dnia 30 czerwca 1982 r. określające centra skupu interwencyjnego dla rzepiku, rzepaku i ziaren słonecznika8,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2681/83 z dnia 21 września 1983 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu subsydiowania w przypadku nasion oleistych9,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1813/84 z dnia 28 czerwca 1984 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania zróżnicowanych kwot pieniężnych dla rzepiku, rzepaku i ziarna słonecznika10,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3061/84 z dnia 31 października 1984 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej dla oliwy z oliwek11,
- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 27/85 z dnia 4 stycznia 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2262/84 wprowadzającego specjalne środki w sektorze oliwy z oliwek12;
na mocy art. 2 ust. 3 Traktatu o Przystąpieniu, instytucje Wspólnoty mogą przyjąć przed przystąpieniem środki określone w art. 396 Aktu, przy czym środki takie wchodzą w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie wspomnianego Traktatu,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W rozporządzeniu nr 172/66 wprowadza się następujące zmiany:


w Załączniku skreśla się wyrazy „olej z pierwszego tłoczenia, inny niż oliwa z oliwek typu lampante, pochodzący z Andaluzji (Hiszpania)” i odpowiadający współczynnik równoważności.
2. W rozporządzeniu (EWG) nr 205/73 wprowadza się następujące zmiany:
w art. 4 ust. 1, skreśla się wyraz „Hiszpania”.
3. W rozporządzeniu (EWG) nr 2041/75 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 2 lit. a) dodaje się, co następuje:
- „Importaciones a granel o en recipientes superiores a 5 litros”
„Importaçoes a granel ou em embalagens imediatas de conteůdo superior a 5 litros”.
„Importaciones en recipientes inferiores o iguales a 5 litros”.
„Importaçoes em embalagens imediatas de conteůdo inferior ou igual a 5 litros”.
- W art. 9 ust. 2 dodaje się, co następuje:
„Sin restitucion en metalico”;
„Sem restituiçao en numerário”.
- W art. 9 ust. 3 dodaje się, co następuje:
„Franquicia de exacción reguladora para...... (cantidad para la cual el certificado se ha concedido) Kg”;
„Isençao de direito nivelador para......(quantidade para a qual é emitido o certificado....) kgé”.
- W art. 12 ust. 1 dodaje się, co następuje:
„La cantidad se refiere a la calidad-tipo”;
„A quantidade refere-se à qualidade-tipo”.
4. W rozporządzeniu (EWG) nr 2960/77 wprowadza się następujące zmiany:
w art. 16 ust. 2 dodaje się, co następuje:
„Exportaciones en el cuadro del reglamento (CEE) n. 2960/77”;
„Exportaçoes nr âmbito do regulamento (CEE) nr 2960/77.
5. W rozporządzeniu (EWG) nr 3130/78 wprowadza się następujące zmiany:
do Załącznika dodaje się tekst załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
6. W rozporządzeniu (EWG) nr 3136/78 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 4 ust. 1 dodaje się, co następuje:
„Tasa de exacción reguladora (en moneda nacional) por 100 kilogramos”,
„taxa de direito nivelador (en moeda nacional) por 100 kilogramas”.
- W art. 4 ust. 2:
- skreśla się tiret pierwsze;
- dodaje się następujący akapit:
„Jednakże, w przypadku Hiszpanii i Portugalii, przepisy powyższego akapitu zostaną zastosowane z dniem 1 stycznia 1991 r.”
- W art. 5 ust. 3 dodaje się następujący akapit:
„Jednakże, w przypadku pozwoleń zawierających wyraz „Hiszpania” w sekcjach 13 i 14, data wygaśnięcia takich licencji nie może przypadać po dniu 28 lutego 1986 r.”
7. W rozporządzeniu (EWG) nr 2677/85 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 4 ust. 1 dodaje się dwa tiret w brzmieniu:
„- (CEE) - ESP dla roślin znajdujących się w Hiszpanii”
„- (CEE) - P dla roślin znajdujących się w Portugalii.”
- W art. 17 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się, co następuje:
„Jednakże, w Hiszpanii i Portugalii kwota ta jest równoważna kwocie wniesionej w innych państwach Wspólnoty.”
8. W rozporządzeniu (EWG) nr 1726/82 wprowadza się następujące zmiany:
Do Załącznika dodaje się tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
9. W rozporządzeniu (EWG) nr 268/83 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 18 ust. 5 akapit trzeci dodaje się, co następuje:
„ESP dla Hiszpanii i P dla Portugalii”.
- W art. 26 ust. 2 akapit pierwszy dodaje się, co następuje:
„Semillas o mezclas importadas”;
„sementes ou misturas importadas”
- W art. 26 ust. 2 akapit drugi lit. b) dodaje się, co następuje:
„Destinado a ser sometido al régimen de control previsto en el articulo 2 del reglamento (CEE) nr 1594/83 o a ser puesto en condiciones de nr poder beneficiarse de la ayuda”;
„Destinado a ser submetido ao regime de controlo previsto nr artigo 2o do regulamento (CEE) nr 1594/83 ou ser colocado em condiçoes de nao poder beneficiar da ajuda”.
10. W rozporządzeniu (EWG) nr 1813/84 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 10 ust. 1 dodaje się, co następuje:
„Granos cosechados en..... „;
„sementes produzidas em......”.
- W art. 10 ust. 2 lit. b) dodaje się, co następuje:
„Destinado a ser transformado con vistas a la produccion de aceite o, en el caso de granos de colza y de nabina, para su incorporacion a los alimentos para animales, o a ser puestos en condiciones de no poderse beneficiar de la ayuda en el sentido del articulo 30 del reglamento (CEE) nr 2681/83”;
„Destinado a ser transformado para produçao de azeite ou, nr case de se tratar de sementes de colza ou de nabita, com vista ŕ sua incorporaçao em alimentos para animais, ou a ser colocado em condiçkoes de nao poder beneficiar da ajuda nos termos do artigo 30 do regulamento (CEE) nr 2681/83”.
11. Art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 306/84 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku Hiszpanii i Portugalii, terminy przewidziane w ust. 1, 2 oraz 4 należy odpowiednio przenieść na dzień 31 października 1987 r., 3 grudnia 1987 r. oraz 1 listopada 1987 r., a dane określone w ust. 3 odnoszą się do roku gospodarczego 1986/87”
12. W rozporządzeniu (EWG) nr 27/85 wprowadza się następujące zmiany:
- w art. 1 ust. 1 dodaje się następujący akapit:
„Jednakże, termin dla Hiszpanii oraz Portugalii zostaje przeniesiony na dzień 1 listopada 1986 r.”
- W art. 7 dodaje się następujący akapit:
„4. W przypadku Hiszpanii i Portugalii, przepisy powyższych ustępów mają zastosowanie w odniesieniu do roku gospodarczego 1986/87.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1986 r., z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 1985 r.W imieniu Komisji

Frans ANDRIESSENWiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

HISZPANIA

Prowincja


Rejon
Teruel

Alcañiz
Zaragoza

Caspe
Lida

Borjas Blancas
Tarragona

Reus-Montroig y Tortosa
Madryt

Pinto, Villarejo de Salvanés
Ciudad Real

Daimiel, Villanueva de los Infantes
Toledo

Belvis de la Jara, Consuegra, Mora de Toledo
Alicante

Alcoy
Castellón

San Mateo
Murcia

Yecla
Badajoz

Azuaga, Roca de la Sierra y Villafranca de losBarros
Ceres

Montanchez y Torre don Miguel
Kadyks

Arcos de la Frontera
Kordoba

Baena, Lucena, Montoro, Nueva Carteya, Pozo-blanco, Puente Genii, Rute
Granada

Atarte, Iznalloz y Loja
Huelva

San Juan del Puerto
Jaén

Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Beas dtSegura, Gampillo de Arenas, Espeluy, Huelrna.Jaén, Linares, Mattos, Peal de Becerro, PorcunaSantisteban del Puerto, Torredonjimeno, Torrepe-rojil, Úbeda, Vilches, Villacarrillo,
Malaga

Antequera, Cuevas Bajas, Villanueva de la Algaida
Sewilla

Alanix de la Sierra, Ecija, Estepa, Marchena

PORTUGALIA

Okręg

Rejon

Évora

Évora
Beja

Beja
Santarém

Santarém
Castelo Branco

Castelo Branco
Błagana

Bragança

ZAŁĄCZNIK II

A. Nasiona rzepaku
HISZPANIA

Prowincja

Rejon

Navarra

Tafalla
Sewilla

Carmona
Valladolid

Olmedo
Badajoz

Puiebla de la Calzada
Lida

Tárrega
Toledo

Quintanar de la Orden

В. Ziarna słonecznika

HISZPANIA

Prowincja

Rejon

Huesca

Binéfar
Lida

Tárrega
Ávila

Hernán Rancho
Segovia

Segovia
Valladolid

Olmedo
Zamora

Fuentesauco
Albacete

La Roda
Ciudad Real

Daimiel
Cuenca

Cuenca, La Almarcha, Tarancón
Toledo

Quintanar de la Orden
Badajoz

Don Benito, Puebla de la Calzada
Kadyks

Jédula, Veje r
Kordoba

Córdoba y Palma del Río
Jaén

Andújar
Sewilla

Carmona, La Roda de Andalucía, Lebrija, Osuna,Sevilla

PORTUGALIA

Okręg

Rejon

Évora

Évora
Beja

Beja
Portalegre

Portalegre
1 Dz.U. nr L 202 z 7.11.1966, str. 3481/66.

2 Dz.U. nr L 23 z 29.1.1973, str. 15.

3 Dz.U. nr L 213 z 11.8.1975, str. 1.

4 Dz.U. nr L 348 z 30.12.1977, str. 46.

5 Dz.U. nr L 370 z 30.12.1978, str. 58.

6 Dz.U. nr L 370 z 30.12.1978, str. 72.

7 Dz.U. nr L 254 z 25.9.1985, str. 5.

8 Dz.U. nr L 189 z 1.7.1982, str. 64.

9 Dz.U. nr L 266 z 28.9.1983, str. 1.

10 Dz.U. nr L 170 z 29.6.1984, str. 41.

11 Dz.U. nr L 288 z 1.11.1984, str. 52.

12 Dz.U. nr L 4 z 5.1.1985, str. 5.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość